ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 5.2

ΘΕΜΑ: Σχεδίαση και εκπόνηση Εσωτερικού Σχολικού Κανονισμού  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   : ΑΝΑΤΥΠΟ ΠΡΑΞΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

Σήμερα Τρίτη 27Η Μαϊου 2014 και ώρα 09: 30 συνήλθε ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε νέα ολομέλεια , προκειμένου να επαναβεβαιώσει  την από 11/4/2014 ( ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟ-ΕΙΚΟΝΑΣ ) επιλογή του να προτείνει ως Σχέδιο Δράσης τη σχεδίαση και εκπόνηση ενός Εσωτερικού Κανονισμού  και να εξηγήσει τελικώς  με ενάργεια  το αναγκαίο της προεπιλογής , τους σκοπούς και  τους στόχους , τη μεθοδολογία της δράσης ,   τα κριτήρια αξιολόγησης ,  τη φερεγγυότητα των μέσων  και των  πόρων και –τέλος- να προκρίνει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας

Πράγματι  για την επόμενη σχολική χρονιά (2014-2015) έχει προκριθεί ως Σχέδιο Δράσης η σύνταξη και η εφαρμογή ενός Σχολικού Κανονισμού. Θα παραταθούν και θα κορυφωθούν  οι συναντήσεις με γονείς , μαθητές και άλλους φορείς, προκειμένου με την έναρξη της νέας χρονιάς να εκπονηθεί επιτέλους ένας Κανονισμός –ασπίδα  για την υπεράσπιση  του εκπαιδευτικού έργου και των πυρηνικών του στόχων προς όφελος της  καθόλου σχολικής κοινωνίας.  

Ωστόσο  ο Σ.Δ. , προτού  κυρώσει με νέα απόφασή του τις ήδη συγκροτημένες από την πρώτη έκθεση ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,  με την εξαίρεση των τελειοφοίτων,  και πριν ορίσει  τη «Συντονιστική Ομάδα» επιθεώρησης  των εργασιών για την επόμενη σχολική χρονιά, σε  πολύωρη διαβούλευση γνωστοποίησε τους λόγους και τη στρατηγική σχεδίασης και εκτέλεσης του παραπάνω Σχεδίου. Τέθηκαν   σε ανοιχτή ψηφοφορία οι εισηγητικές προτάσεις του Προέδρου και Διευθυντή κου Μανιάτη Ι. Αθανασίου και μελών από το διδακτικό προσωπικό του λυκείου για την αποδοχή και  έγκριση των παρακάτω θεματικών παραγράφων.

Α. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

1. Εμβρυουλκός λόγος πρώτης υπαγόρευσης 

 Σε πείσμα των αντιξοοτήτων που σκοτίζουν τις  ατραπούς    «επιστροφής» των  εφήβων στα σχολεία , εμείς ως  κοινότητα του 4ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς οφείλουμε να μην ορρωδήσουμε, αλλά  να κοπιάσουμε για την αντιμετώπιση της «βλάβης» , καθώς  υπό όρους  μπορεί να συνεγερθούν νέες δυνάμεις και προοπτικές για την «αγαθή αλλοίωση» των παιδιών μας.  Η γενικευμένη κακοδαιμονία του εκπαιδευτικού συστήματος  τις περισσότερες φορές  παρέτεινε –πάντως όχι ανεξήγητα- τις «αδράνειες» όσων κλήθηκαν να διαχειριστούν την κρίση στη σχολική εκπαίδευση, που σοβεί εδώ και δεκαετίες στην πατρίδα μας.  Η ανεξέλεγκτη επιδείνωση του θνησιγενούς εκπαιδευτικού «συστήματος» συνιστούσε ανέκαθεν παραίτιο λόγο για την κλιμάκωση της  σημερινής εθνικής κρίσης, ώστε -όχι αστόχως- πολλοί να επιμένουν να θεωρούν πως στα βαθέα της  η κρίση ( παρακμή;) δεν είναι αμιγώς οικονομική, αλλά κατεξοχήν ηθολογική και πνευματική. Η  διόγκωση του εθνικού προβλήματος   αφορά  στη φαλκίδευση και την εξαχρείωση των «αντηρίδων»  που είναι η παιδεία , ο πολιτισμός και η εκπαίδευση.

Παρά ταύτα  οι  παραπάνω εξηγητικού τύπου αιτιάσεις  για την καθ’ ημάς αντίδοση βραδυτόκων «λύσεων» θεραπείας  ,  ουδόλως  αναχαιτίζουν  τις προθέσεις  μας, ούτε  μας αποτρέπουν  από την πίστη για την οψέποτε οικείωση νέων οραμάτων.

Με πρόταγμα το παραπάνω πλαίσιο ανα-στοχασμού , ως μέλημά μας δεν λανθάνει  η προοπτική  να δημιουργηθεί  ένα συμπίλημα «εντολών» και «απαγορεύσεων», που θα υποχρεώνουν τη σύνολη σχολική κοινότητα απλώς να « πειθαρχεί». αλλά η «εμπνευσμένη»  κατάθεση                                     « καταστατικών» αρχών και θέσεων, όπου ο διδάσκων και ο διδασκόμενος  και  κάθε άλλο μέλος της μικρής πολιτείας  να γνωρίζει, είτε λογικώς , είτε διαισθητικώς και βιωματικώς το λόγο της «υπακοής» τους για την επανένταξη και μετοχή του Λυκείου στον πυρήνα της παιδείας και του πολιτισμού.  

Ως  προστιθέμενους λόγους για την εκπόνηση ενός Σχολικού Κανονισμού θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα  εκπηγάσματα της καθημερινής εμπειρίας της σχολικής ζωής , όπως αυτή με εμφαση αποτυπώθηκε στην Εκθεση Αυτό-αξιολόγησης που προηγήθηκε , ήτοι  οι αναίτιες απουσίες , η καθυστερημένη πρωινή έλευση, οι ωριαίες απομακρύνσεις ( αποβολές) , οι κατά περίπτωση διατααραχές των σχέσων διδασκόντων και διδασκομένων , η σύγχυση ρόλων , οι «αδράνειες» των μαθητικών συμβουλίων ,   η ζητητέα «ισηγορία» ,  οι φθορές και οι δολιοφθορές στο σχολικό συγκρότημα , τα αντισταθμιστικά “bonus” για δημιουργικές συμμετοχές , τα «επιτίμια», τέλος πάνων, ό,τι συνιστά  τη ζώσα σχολική κοινωνία …των ου μενετών καιρών

            Συνάγεται εύκολα το πρώτο συμπέρασμα ότι το επιλεχθέν Σχέδιο Δράσης εφάπτεται της θεματικής δεικτών που ήδη έχουν μελετηθεί , όπως οι σχέσεις διδασκόντων και διδασκομένων ( 4.1), διδασκόντων και γονέων ( 4.2) , ζητήματα φοίτησης ( 6.1)  και συμμετοχής των μαθητών σε καινοτόμες και άλλες δράσεις του λυκείου   ( 5.2) κ.α.

 Παρά τις αλλεπάλληλες κατά περιόδους απόπειρες σχεδίασης και σύνταξης ερωτηματολογίων που απευθύνονταν σε Γονείς , Μαθητές και Καθηγητές δεν κατέστη δυνατή η μάλλον χρονοβόρα και συστηματική γραφή ενός Κανονισμού. Συνεπώς καθίσταται ισχυρός  ο λόγος επιλογής του παρόντος Σχεδίου Δράσης.

Β  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

α. Πρώτιστη μέριμνα η  καθιέρωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου Αρχών και Κανόνων και β. Όπως και με την Αυτο-αξιολόγηση , προτάσσεται  η ενίσχυση της συλλογικότητας και της συνεργασίας, χωρίς να παραλείπουμε τους εξειδικευμένους στόχους ομοίως ισοσθενείς που αφορούν στην καθολική αποδοχή του εγχειρήματος και προπαντός στην ενεργή τελικώς ανάμειξη του μαθητικού πληθυσμού  για τη δημιουργία  του Εσω/τερικού Κανονισμού.

Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ως κριτήρια επιτυχίας προφανώς εγείρονται η πραγματοποίηση των στόχων σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα όπως αυτό μέλλεται να οριστεί  από τη Συντονιστική Ομάδα. Προσδοκάται  να αναδειχτεί ένα πλαίσιο ρυθμιστικών αρχών της σχολικής ζωής που θα είναι καθολικώς αποδεκτό , ώστε να ακολουθήσει τελικώς το πόνημα της συγγραφής του Εσωτερικού Κανονισμού. Το τελικό βέβαιο κριτήριο επιτυχίας δεν μπορεί να είναι άλλο από τη βιωματική εφαρμογή  των «συμπεφωνημένων.»

Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

1. Στρατηγικές εφαρμογής : Συγκληση νέας Ολομέλειας Σ.Δ. με το πέρας της ενεστώσας σχολικής περιόδου για τη διαχειριστική προώθηση θεματικών ενοτήτων σε μαθητές που συναποφάσισαν σε πρώτη φάση να συμμετάσχουν από του χρόνου στις εργασίες της Δράσης . Η Συντονιστική Επιτροπή θα προετοιμάσει το φάκελο με τις θεματικές εργασίες, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την τελεσφόρησή τους. Θα καταβληθεί κόπος για την αδρομερή έκθεση βασικών άρθρων και εγκυκλίων της κείμενης εκπαιδευτικής νομοθεσίας , καθώς και  ερμηνευτικές αποδόσεις συγκεκριμένων άρθρων του Συντάγματος που άμεσα αφορούν στη σχολική κοινωνία.

2. Οργανωτικές δομές : Η αυτοδίκαιη συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων προβλέπεται να ενισχυθεί από τα μαθητικά συμβούλια των μαθητών και τους εκπροσώπους τους , καθώς και από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων , αλλά και εκπροσώπους του επικουρικού προσωπικού της σχολικης κοινότητας. Προσέτι κρίνεται απαραίτητη και η «εμπλοκή» εκπροσώπου του Δήμου και ιδιαιτέρως της Σχολικής Δημοτικής Επιτροπής που διαχειρίζεται τα κονδύλια του σχολικού συγκροτήματος.   Οι εργασίες των παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη για τη χρηστή  εκτέλεση του ωρολογίου προγράμματος , αν και θα συζητηθεί κατά περίπτωση το ζήτημα  ολίγιστων  ανασκευών  και αλλαγών του,  επ ωφελεία του εκπαιδευτικού έργου που έχει αναληφθεί.

        

Ε.  ΜΕΣΑ –ΠΟΡΟΙ –ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Για το δύσκολο αλλά γοητευτικό εγχείρημα θα «επιστρατευτούν» κατά βάση διδάσκοντες και μαθητές ως συντελεστές διαρκείας για την εποπτεία των σταδίων εξέλιξης του πονήματος , χωρίς την παραβίαση του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται επι τη ενάρξει της νέας σχολικής περιόδου σε δίμηνη χρονική διάρκεια για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των θεματικών κεφαλαίων και έως το τέλος του έτους ( Χριστούγεννα 2014) για την ακροτελεύτια  καθαρογραφή του πρώτου Σχολικού Κανονισμού για το λύκειό μας.

Θα υπάρξει μέριμνα για την εξασφάλιση χώρου  συνεδριάσεων των μαθητικών συμβουλίων , καθώς και των ομάδων εργασίας χωρίς να παρακωλύεται το έργο διδασκόντων και μαθητών. Εξυπακούεται ότι θα αναληφθούν οι όποιες δαπάνες προκύψουν από το «σχολικό ταμείο» και το Δήμο, ενώ θα τεθούν στη διάθεση της Συντονιστικής Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας υπολογιστές και βιντεοπροβολείς για την αξιοποίηση των ευρημάτων τους.

        Εν κατακλείδι ο Σ,Δ. θεώρησε σκόπιμο να αποσαφηνίσει περαιτέρω τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διακρίνονται για την ευδόκιμη σύνταξη και συγγραφή τόσο του πλαισίου αρχών και κανόνων , όσο και αυτού του ιδίου του Κανονισμού :   «  Με τον όρο «Σχολικός Κανονισμός» ή «Καταστατικό» του 4ου Λυκείου Καλαμαριάς δεν προεξοφλούμε απλώς  το σύνολο των όρων και των κανόνων, των εντολών και των απαγορεύσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ως αυτοσκοπός η βιωσιμότητα του Λυκείου. Στοχεύουμε εξάπαντος στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, ώστε αφενός μεν να υποχρεωθούμε στην αντιμετώπιση και εν καιρώ θεραπεία παλαιών λαθών και «αστοχιών» μας , αφετέρου δε, να κοπιάσουμε, προκειμένου να ευδοκιμήσει ως δυνατότητα εντός του σχολείου η υγιής κινητροδοσία ανατροφοδότησης και μετοχής των πάντων στους αγλαούς καρπούς της Επιστήμης , της Παιδείας και του Πολιτισμού.

Επιπλέον δε:

Μετά τη διαβούλευση για τους όρους και τις προϋποθέσεις  σύνταξης του Σχεδίου Δράσης ως τελευταία πράξη της Ολομέλειας  έχουμε τον ορισμό  των μελών  της Συντονιστικής Επιτροπής  που «επιβαρύνεται»  αρχικώς με την ευθύνη αναζήτησης και ανάθεσης των θεματικών ενοτήτων με το πέρας της σχολικής χρονιάς προς τις ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και τα μαθητικά μέλη τους. ως εκπροσώπων του μαθητικού πληθυσμού πριν από τις εκλογές των  Πενταμελών κα του Δεκαπενταμελούς τους.

Προς τούτοις  η  Συντονιστική Ομάδα συνεπώς στελεχώνεται  από : α.. τον Διευθυντή  β. τις «συντονίστριες» των ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ γ. τους  εναπομείναντες μαθητές που ήδη εργάστηκαν για  την πρώτη Έκθεση  και τον «εμπλουτισμό» του αριθμού τους με μαθητές επιλαχόντες από προκριματική κατάσταση παλαιάς συνεδρίας ΑΕΕ.