ПРОГРАМА НА КУРС : ”МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ”, учебна 2016-2017

проф. д-р Невяна Кръстева

Зала 300, Стопански факултет, събота 9 часа

25 февруари

Предизвикателствата пред маркетинга в 21 век

4 март

Подготовка за презентации- самостоятелна работа

11 март

Лекция

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ

18 март

Лекция

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ

25 март

Лекция

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ

1 април

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ

Гост лектор от „Данон”

Тест „Де кони”

Литература:

Кръстева Невяна, „Международен бизнес”, Авангард, София, 2007, стр. ISBN 978-954-323-249-9, стр. 235

Cateora, P. R., Gilly, M. C., & Graham, J. L. (2011). International marketing (15th ed.). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin. (ISBN: 9780073529943)

За закупуване на учебник: ”Хеликон”

Презентации в www.smarketing.org

Допълнителна литература:

Cateora, P. R., & Graham, J. L. (2005). International marketing (12th ed.). New York: McGraw-Hill. (ISBN: 9780072833713)

Ghemawat, P. (2007). Redefining global strategy: Crossing borders in a world where differences still matter. Boston, MA: Harvard Business School Press. (ISBN: NA)

Grant, J. (2007). The green marketing manifesto. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. (ISBN: 9780470723241)

Gundlin, E., & Zanchettin, A. (2007). Global diversity: Winning customers and engaging employees within world markets. Boston, MA: Nicholas Brealey International. (ISBN: NA)

Mann, C. J., & Götz, K. (2006). Borderless business: Managing the far-flung enterprise. Westport, CN: Praeger. (ISBN: NA)

Trompenaars, A. (2005). Marketing across cultures. West Sussex, England: Capstone Publishing. (ISBN: NA)

Websites

American Marketing Association

Business Marketing Association

Marketing Research Association

U.S. Census Bureau. American Community Survey

U.S. Census Bureau. American FactFinder: Your source for population, housing, economic, and geographic data

Уважаеми колеги,

Предстои ни заедно да опознаем основите на международния маркетинг. Пред вас е програмата за курса лекции. Ще бъдете поканени да участвате в презентации по време на лекции. Когато е възможно ще бъдат канени уважаеми колеги от практиката за лекции.

Оценката ще се формира от:

Курсова работа - 40 точки

Презентации или тест (през изпитната сесия) - 60 точки

Тест с електронни устройства - по 5 точки за първите 5 човека

Задание за курсова задача:

«Българска фирма, която успешно се представя на международния пазар (маркетнигови примери)» - в подготовката и могат да вземат участие до 3-4 човека 

Оценяването на курсовите работи се извършва по следните критерии:

- значимост (актуалност) на избраната тема - 20т.

- пълнота на анализа - 30 т.

- подходящ език и стил - 10 т.

- графики и таблици - 10т. – графиките и таблиците да са на български език!

- правилно цитиране на източниците - 20 т. – източниците да  не са по-стари от 2012г.

Например: Hilbert, M., Lopez, P. , ‘The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information’,  Science (2011, 1 April)

- правилно оформление - 10т.

Обемът на курсовата работа да е 10-12 стр., Times New Roman 12, междуредие 1.5. Файлът се наименова с факултетния номер на студента- например 1122.doc. Файловете да са запомнени в Word за Windows. Посочването на използваните източници и цитати става под линия на същата страница и е задължителен елемент, който се оценява с 1 единица от оценката. Цитирането става като се посочва фамилията на автора абревиатура на името, година на издаване, заглавие, източник, интернет сайт, ако е взет от такова място.Курсови работи в други формати няма да се разглеждат и оценяват. Готовите курсови работи се изпращат на мейл nevianak@yahoo.com. В subject на мейла се посочва- kursova rabota intmarketing SU2016. Документът се прилага  към мейла, а не се изпраща като писмо.

Краен срок за предаване 10 април 2017г.

Презентациите се подготвят върху текста на курсовата работа. Студентите, разделени на групи по 3-4 човека се записват в списък на преподавателя за съответна дата и трябва да подготвят презентация в Power Point на български език, която да бъде представена пред колегите. Презентациите се изпращат на мейл: nevianak@mail.bg. В subject на мейла се посочва – presentacia Intmarketing SU2017. Файлът трябва да бъде във Power Point  и да се наименова с факултетния номер на студента, водещ екипа. На първата страница се отбелязват всички участници . Документът се прилага /attach/ към мейла, а не се изпраща като писмо. Презентацията се представя след представянето и в час.

Официален изпит по време на сесията.

Оценките от текущ контрол ще се обявят до 15 април. Нанасянето на оценките в книжките ще стане на официалната дата на изпита. Дата на Финален изпит- предстои да се уточни. На финалния изпит могат да се използват легални печатни материали и лични записки (без електронни устройства и фотокопия).

Оценка отличен се формира при набрани 90-100 точки.

Екипът по “Маркетинг” Ви желае успех!