Rally computer 7 Regularność

rc7_gps_c_1000_xat.jpg

Zmiany do instrukcji obsługi:

wersja programu 7.1.32.xx z funkcją korekty drogi długiej ODO oraz możliwościami zmiany prędkości średnich na odcinku jazdy na regularność

Niektóre z funkcji metromierza zastosowane nieumięjętnie mogą całkowicie zmienić jego działanie.

Przećwicz działanie funkcji oraz obsługę metromierza podczas testów w “domowych” warunkach. Testowanie funkcji i nauka obsługi podczas rajdu może przekreślać osiągnięcie dobrego wyniku.

Niniejsza instrukcja określa użytkowanie urządzenia oraz sposób montażu i konfiguracji. Nie może zastąpić zawodowego przygotowania osoby dokonującej montażu, jej znajomości elektryki pojazdu oraz zasad BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

Opis

Szczegółowy opis zmian oraz obsługi nowych funkcji.

Kontynuacja naliczania drogi ODO po przejściu z innego trybu

Korekta drogi długiej ODO

Wyliczanie parametru zysk/strata

Wprowadzanie prędkości średnich idealnych do metromierza

Wpisywanie wielu prędkości średnich przed startem

Obsługa podczas wpisywania prędkości średnich:

Obsługa podczas trwania odcinka - zmiana prędkości średniej

Wpisywanie nowej prędkości średniej podczas odcinka

Obsługa podczas trwania odcinka - zmiana prędkości średniej

Przedstawienie parametru strata/zysk w czasie - AVG Ti

Opis

Zmiana funkcjonalności w wersji 7.1.32 polega na dodaniu możliwości zmiany prędkości średniej idealnej podczas trwania odcinka jazdy na regularność.

Wraz z wersją 7.1.32 automatycznie dodawana jest zmiana funkcjonalności z wersji 7.1.31 polegająca na dodaniu możliwości korekty drogi długiej ODO.

Zmiany w działaniu dotyczą wyłącznie trybu Regularność.

Metromierz po zmianach nadal zgodny jest z międzynarodowymi przepisami, tj. nie wskazuje prędkości średniej.

Szczegółowy opis zmian oraz obsługi nowych funkcji.

Kontynuacja naliczania drogi ODO po przejściu z innego trybu

Zmiana polega na tym, że przy przejściu z dowolnego trybu do trybu Regularność, kasowana jest wartość ODO naliczona do momentu zmiany trybu. Wtedy rozpoczęcie pracy w trybie Regularność ( jako kontynuacja po innym trybie ) powoduje naliczanie drogi długiej ODO od zera.

Gdy rozpoczynasz pracę w trybie Regularność z pozycji ekranu startowego ( na starcie do odcinka jazdy na regularność ), zmiana nie dotyczy cię.

Korekta drogi długiej ODO

Zmiana polega na możliwości korekty drogi długiej ODO podczas jazdy na regularność. Korekta może byc wymagana z powodów, np. innego toru jazdy, zabłądzenia, itp.

Podczas pomiarów w trybie Regularność zmianie ulega działanie przycisków:

Nazwa przycisku

Stare działanie

Nowe działanie

2/VOLT.

Wywołanie napięcia zasilania

Korekta drogi ODO.

Każde naciśnięcie +10m lub gdy trzymasz przycisk wciśnięty wartość drogi zwiększa się automatycznie.

8/TIMER

Wywołanie czasu TIMER

Korekta drogi ODO.

Każde naciśnięcie -10m lub gdy trzymasz przycisk wciśnięty wartość drogi zmniejsza się automatycznie.

Wyliczanie parametru zysk/strata

Zmiana polega na tym, że parametr strata/zysk ( w metromierzu nazywa się on AVG Tr ) wyliczany jest obecnie z drogi ODO a nie jak w poprzednich wersjach drogi TRIP.

Zmiany spowodowały możliwości:

Wprowadzanie prędkości średnich idealnych do metromierza

W trybie REGULARITY przed rozpoczęciem odcinka, musisz wprowadzić oczekiwaną przez organizatora prędkość średnia odcinka. Prędkość średnią wprowadź za pomocą przycisków oznaczonych numerami.

Prędkość średnia wprowadzana jest z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Ze względu na brak znaku przecinka na klawiaturze wprowadź wartość ignorując znak:

Prędkość 40,12 km/h wprowadź jak 4012.

Po zmianie funkcjonalności możesz przed startem do odcinka wprowadzić do metromierza do 10 prędkości średnich, według których będziesz jechał na odcinku. Pierwsza wprowadzona prędkość średnia będzie prędkością z którą rozpoczniesz odcinek na regularność.

Zmiany prędkości średniej w punktach wymaganych przez Itinerer, dokonasz poprzez wybranie nowej prędkości średniej z pamięci metromierza i uaktywnienie jej w odpowiednim miejscu.

Gdy nie wprowadzisz podczas startu więcej niż jednej prędkości średniej możesz dokonać tego podczas odcinka, tj. wprowadzić wartość nowej prędkości średniej i uaktywnić ją.

Wpisywanie wielu prędkości średnich przed startem

Nazwa przycisku

Stare działanie

Nowe działanie

6/COR/TRACK

Wywołanie pełnej korekty ODO lub kursu

Możliwość wpisania dodatkowej prędkości średniej idealnej

Obsługa podczas wpisywania prędkości średnich:

 1. wybierz tryb Regularność będąc w pozycji ekranu startowego lub w pozycji kontynuowania pomiarów po innym trybie
 2. za pomocą przycisków oznaczonych numerami wprowadź prędkość średnią od której rozpoczniej jazdę na regularność
 3. naciśnij OK aby ją zapisać . Wartość prędkości średniej zamiga na znak zapisania
 4. aby wprowadzić do pamięci kolejne prędkości średniej naciśnij przycisk 6 lub OK aby zakończyć wpisywanie prędkości średniej na 1 wartości
 5. gdy nacisnąłeś przycisk 6 zobaczysz ekran umożliwiający wpisanie kolejnej prędkości średniej. Wpisz jej wartość a następnie naciśnij OK. Wartość zamiga na znak zapisania.
 6. powtarzaj pkt. 4 i 5 aby wprowadzić wszystkie prędkości średniej których będziesz używał podczas odcinka
 7. po wpisaniu wszystkich prędkości średnich naciśnij OK aby przejści do wpisania czasu Delay
 8. wpisz czas ( max. 60 sekund ) lub naciśnij OK aby przejść do ekranu gotowości do startu
 9. wyświetlacze migają na znak gotowości, naciśnięcie F1 lub zewnętrznego przycisku reset rozpocznie pracę według pierwszej wpisanej prędkości średniej

Obsługa podczas trwania odcinka - zmiana prędkości średniej

 1. przed miejscem zmiany prędkości średniej naciśnij przycisk 6 aby przeglądać wpisane prędkości średniej
 2. naciskaj przycisk 6 żeby przeglądać pamięć wpisanych prędkości,  aż na wyświetlaczu zobaczysz prędkość średnią która będzie obowiązywać za miejscem zmiany
 3. naciśnij OK aby wybrać tą prędkość średnią i przygotować ją do uruchomienia. Wybrana prędkość średnia będzie migała w górnym oknie metromierza
 4. w momencie zmiany prędkości średniej naciśnij F1 co spowoduje przełączenie obliczeń na nową prędkość

Wpisywanie nowej prędkości średniej podczas odcinka

Gdy nie wprowadziłeś wielu prędkości średnich przed rozpoczęciem odcinka, możesz zrobić podczas trwania pomiarów w trybie regularność.

Nazwa przycisku

Stare działanie

Nowe działanie

4/LAP TIME/FREEZE

Wywołanie międzyczasu lub zamrożenie metromierza

Możliwość wpisania dodatkowej prędkości średniej idealnej

Obsługa podczas trwania odcinka - zmiana prędkości średniej

 1. przed miejscem zmiany prędkości średniej naciśnij przycisk 4 aby wywołać możliwość wpisania nowej prędkości średniej
 2. za pomocą przycisków oznaczonych numerami wprowadź prędkość średnią która będzie obowiązywać za miejscem zmiany
 3. naciśnij OK aby przygotować ją do uruchomienia. Wybrana prędkość średnia będzie migała w górnym oknie metromierza
 4. w momencie zmiany prędkości średniej naciśnij F1 co spowoduje przełączenie obliczeń na nową prędkość

Przedstawienie parametru strata/zysk w czasie - AVG Ti

Zmiane uległo działanie parametru AVG Ti. Obecnie nie przedstawia ono straty/ zysk wyrażonej w czasie, tylko czas który zajmie skaskowanie straty przy aktualnej prędkości samochodu. Parametr należy traktować jako pomocniczy.