Princip Energetického auditu

Energetický audit spočívá ve shromáždění údajů o energetických vstupech a výstupech energetického hospodářství. Výpočtovým modelem, vycházejícím z této výchozí energetické bilance, se zjišťuje současný stav využívání zdrojů, spotřebičů a tepelně izolačních vlastností obálky budovy. Na základě tohoto podrobného rozboru se navrhuje opatření vedoucí ke snížení spotřeby energii.  Z těchto navržených opatření se sestavuje několik komplexních variant. Pomocí hodnocení ekonomického (NPV, IRR, ..), ekologického a technického se navrhuje pro klienta nejvhodnější varianta úspor energii, zajišťující splacení investice.

Obsah energetického auditu

( je závazně dán Vyhláškou číslo 480 O energetickém auditu a posudku a nelze ho měnit)

1. titulní list

2. identifikační údaje

3. popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu

4. vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu
4.1 vyhodnocení účinnosti užití energie

4.1.1  ve zdrojích energie

4.1.2  v rozvodech tepla a chladu

4.1.3. ve významných spotřebičích energie

4.2 vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov,

4.3 vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření energií

4.4 celkovou energetickou bilanci

5.  návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie

6.  varianty z návrhu jednotlivých opatření

7.  výběr optimální varianty

8.  doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit
8.1 popis optimální varianty,

8.2  roční úspory energie v MWh/rok po realizaci optimální varianty

8.3  náklady v tisících Kč/rok na realizaci optimální varianty

8.4  průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok v případě realizace optimální varianty

8.5  upravenou energetickou bilanci pro optimální variantu

8.6  ekonomické a ekologické vyjádření pro optimální variantu

8.7  návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií

8.8  popis okrajových podmínek pro optimální variantu

9. evidenční list energetického auditu

Ekonomické hodnocení investice v rámci energetického auditu

Při rekonstrukcích zaměřených na úspory energii je nejdůležitějším kritériem zda-li bude navrhované opatření dostatečně rentabilní.

Ekonomické vyhodnocení v rámci energetického auditu obsahuje zjištění:

-celkových počátečních výdajů,

-přínosů projektu (peněžních, ideálně i nepeněžních),

-nutných provozní výdajů během doby životnosti,

-příjemu z prodeje majetku,

-vlivu času a rizika investice,

-doby životnosti investice.

Metody ekonomického hodnocení investic

Pro hodnocení efektivnosti investic lze použít několik základních metod, které se v zásadě liší tím, zda při hodnocení zachycují vliv času či nikoli. Kvalitní rozhodnutí je možné učinit pouze při zohlednění více kriterií.

Metody statické

Statické metody hodnocení nezohledňují vliv času. Jejich zástupcem je například Prostá doba návratnosti. Představme si například, že investujeme 100.000,- Kč do opravy střechy, které zajistí roční úsporu nákladů na vytápění ve výši 10.000,- Kč. Za jak dlouho se nám peněžní prostředky vrátí? Odpověď získáme pomocí následujícího vzorce.

prostá doba návratnosti

kde Ts  je doba návratnosti, CF je cash flow - roční úspora nákladů (nebo roční příjem) a  IN = investiční výdaj

Metody dynamické

Dynamické metody hodnocení zohledňují vliv času a míru rizika. Jsou proto pro investic ve stavebnictví jediné vhodné. Mezi tyto metody řadíme

1) Reálnou dobu návratnosti Tsd, která zohledňuje vliv času na investiční projekt. Pracuje totiž s další proměnnou - diskontní sazbou.

reálná doba návratnosti

2) Nejdůležitější veličenou při hodnocení ekonomické návratnosti investice je  Net Present Value NPV - Čistá současná hodnota

Čistá současná hodnota je rozdílem mezi diskontovanými peněžními toky po celou dobu životnosti investice a investičním výdajem.

čistá současná hodnota

kde  Tž je doba životnosti investice, CFt  je úspora nákladů v roce t (nebo roční příjem) v roce t ,  r je diskontní míra a  IN je investiční výdaj

3) Posledním používaným kritériem ekonomického hodnocení při energetickém auditu je vnitřní výnosové procento - internal rate of return. IRR je taková výše diskontní sazby, při které se čistá současná hodnota rovná nule. Vnitřní výnosové procento by mělo být stejné nebo vyšší než požadovaná míra výnosnosti projektu.
vnitřní výnosové procento

Ekologické hodnocení

V rámci ekologického hodnocení se u jednotlivých variant kvantifikuje snížení zátěže životního prostředí v t/rok pro tuhé znečišťující látky, SO2, NOX, CO a CO2.

Cena za vypracování energetického auditu


Příklady cen energetických auditů

1. Budova občanské vybavenosti nebo bytový dům půdorysná plocha do 400 m2, stávající spotřeba energie Ea do 700 GJ/rok
Cena energetického auditu 10 - 12 000 Kč.

2. Výrobní objekt lehkého průmyslu, půdorysná plocha do 400 m2, stávající

spotřeba energie Ea do 1000 GJ/rok

Cena energetického auditu 15 - 17 000 Kč.

Kdy je energetický audit nutný (vyplývá ze zákona 406/2000 Sb.)


1.
Právnické  a fyzické osoby od celkové roční spotřeby energie 35 000 GJ  (uvažuje se průměrná spotřeba za poslední 2 roky;  platnost do  provedení větší změny dokončené budovy)


2. Organizační složky stát,  kraje, obce od celkové roční spotřeby energie  1 500 GJ  (uvažuje se průměrná spotřeba za poslední 2 roky;  platnost do  provedení větší změny dokončené budovy)

Samotný audit pak zahrnuje pouze jednotlivé budovu  nebo  energetická hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok. Spotřebou  700 GJ se myslí součet energii určených pro úpravu vnitřního prostředí budovy a energii na provoz technologií.

Objekty lze vyloučit za předpokladu, že splňují podmínku samostatného zásobování energiemi (samostatná odběrná místa) se součtem fakturovaných spotřeb každého z nich nižší než 700 GJ/rok.


3.
 Velký podnikatel pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství naplňující  jednu nebo více z těchto podmínek:

a) má více než  250 zaměstnanců a součastně má ročním obrat  větší než 50 mil EUR

b) jeho celková roční rozvaha  je více než  43 mil. EUR

Jako užívané energetické hospodářství lze chápat i energetické hospodářství pronajaté (faktura na shodné IČO). -Povinnost zpracování energetického auditu velkému podnikateli  nastává opakovaně,  bez ohledu na spotřebu energie a charakter podnikání, každé  4 roky (vyjímka z povinnosti vypracovat audit pokud má podnikatel  zaveden  Systém  hospodaření energií  (ČSN 50001) nebo Systém environmentálního řízení (ČSN 140001)-součástí je energetický audit). Při současném znění zákona není pro velkého podnikatele stanovena minimální hranice spotřeby energií. Audit má být vyhotoven na veškerá energetická hospodářství (například celé budovy) bez omezení limitu.  Je možno zpracovat audit za všechny objekty.

4. Pokud nesplněna  třida C energetické náročnosti budovy  při dokladování  PENB stavebnímu úřadu.   Audit  prokáže, že splnění požadavků energetické náročnosti  není technicky nebo ekonomicky vhodné vzhledem k době životnosti nebo provoznímu účelu budovy.

Energetický  audit  je závazný

v případech, kdy je využit jako podklad pro žádost o finanční příspěvek v rámci státem vypisovaných dotačních titulů nebo pro organizační složky státu, tedy pro všechny předměty auditu, které jsou nějakým způsobem vlastněny orgány státní správy.

V ostatních případech je energetický audit nezávazný

Další odkazy k tématu energetického auditu

-Energetická náročnost budovy definice

-Výpočet čisté současné hodnoty NPV

-Výpočet NPV v tabulce Excel

-Vzor auditu / posudku

-Příklad cenové nabídky