VERİBİR GİZLİLİK İLKELERİ

KAPSAM

Gizlilik İlkeleri VERİBİR tarafından sağlanan tüm Hizmetler için geçerlidir.

İş bu Gizlilik İlkeleri gerçek ve tüzel kişilerden elde edilen Hassas Bilgilerin alınması, kullanımı, güncellenmesi ve imhası ile ilgili usul ve esasları belirler.

GEÇERLİLİK

İş bu Gizlilik İlkeleri Usul ve Esaslara uygun olarak bilginin oluşturulması ile geçerlilik kazanır ve bilginin imhası gerçekleştiğinde son bulur.

DEĞİŞİKLİK

VERİBİR iş bu ilkelerde değişiklik yapıldığında bu belgenin sonunda 30 gün için bir bildiri yayınlar. Kişisel bilgilerin alınma maksadının dışında kullanılacağı durumda yapılan değişiklik yeniden ALICInın onayına sunulur.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

ALICI 5651 nolu ve diğer ilgili T.C. kanun ve yönetmeliklerinin ilgili hüküm ve koşullarına riayet eder. ALICI bu yasalara aykırı bir duruma neden olması durumunda Hizmetlerin duraklatılabileceğini ve makul bir süre içinde aykırı durumun ortadan kaldırılmaması durumunda Hizmetlerin tamamen durdurulacağını kabul eder.

ALICI T.C. ilgili kurumları tarafından yasal olarak usulüne uygun biçimde VERİBİR'den talep edilen Hassas Bilgilerin yasal zorunluluk ölçüsünde bu makamlara karşı ifşa edileceğini kabul eder.

ALENİYET

VERİBİR referans göstermek sureti ile ALICI'nın umuma açık olan işletme ünvanı ve marka değerlerini web, eposta, ve basılmış tanıtım ortamlarında kullanabilir.

BİLGİLER VE KULLANIMI

HASSAS BİLGİLERİN MAHİYETİ

Hassas Bilgiler kimlik bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası, fatura bilgisi, kredi kartı bilgisi v.b. zorunlu tutulan bilgilerle birlikte sosyal medya kimliği v.b. bilgilerden oluşur.

HASSAS BİLGİLERİN ELDE EDİLME NEDENLERİ

VERİBİR bir talebi işleme almak, bir hizmet sağlamak ve bir hizmeti iyileştirmek üzere Hassas Bilgileri elde eder. ALICI'nın hukuki gereklilik nedeniyle bir kısım Hassas Bilgileri sağlaması zorunlu iken diğer hassas bilgileri hizmet deneyimini iyileştirmek v.b. nedenlerle isteğe bağlı olarak sağlaması mümkündür.

HASSAS BİLGİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

VERİBİR ile ALICI arasında iletişim araçları yoluyla gerçekleştirilen bir görüşme, yazışma ve uzak erişim oturumu VERİBİR tarafından gereklilik görüldüğü durumda kayıt altına alınır ve arşivlenir. ALICI iş bu sözleşme ile Hassas Bilgilerin elde edilmesini kabul eder.

Hassas Bilgiler veribir.com/net adreslerinde yayımlanan veya bu adresler üzerinden başlatılan web uygulaması, e-posta, ileti formu, uzak erişim, ses/görüntü kaydı, telefon, telekonferans, kısa mesaj, faks, posta v.b. iletişim araçları yoluyla elde edilir.

VERİBİR Hassas Bilgileri elde etmek, doğrulamak veya güncellemek üzere ticaret odası, meslek odası v.b. tüzel kişilerin ve resmi makamların umuma açık kaynaklarını kullanabilir.

HASSAS BİLGİLERİN AKTİF KULLANIMI

VERİBİR Hassas Bilgileri hizmet içeriğine uygun biçimde çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda arşivler.

VERİBİR Hassas Bilgileri korumak üzere makul ölçüde gerekli tüm güvenlik önlemlerini alır.

VERİBİR yalnızca makul olarak gereklilik ölçüsünde Hassas Bilgileri personeli ile paylaşır.

VERİBİR yasal zorunluluk ve bir hizmetin icra edilmesi için gerekli sınırlar haricinde ALICI'ya ait Hassas Bilgileri hiçbir koşulda üçüncü kişilere veya umuma karşı ifşa etmez.

ALICI Hassas Bilgileri makul sınırlar dahilinde gerekli gördüğünde değiştirebilir.

ALICI Hassas Bilgileri şüpheli biçimde oluşturursa Hassas Bilgilere erişim devre dışı kalabilir. Makul bir süre içinde yasal olarak geçerli bir belge ile doğrulama yapılmaması durumunda ALICI'nın mevcut hizmetleri tamamen durdurulabilir.

ALICI Hassas Bilgileri kendisine ait bir sayısal ortamda kayıt altına alırken gerekli güvenlik önlemlerini alır. (Kötü amaçlı yazılımlara karşı antivirüs, güvenlik duvarı, şifreleme uygulamaları v.b. araçlar kullanılmalıdır.)

ALICI Hassas Bilgilerini yalnızca gereklilik durumunda ve gereklilik ölçüsünde VERİBİR ile paylaşır ve bunun en güvenli yol olduğunu bilir.

HASSAS BİLGİLERİN PASİF KULLANIMI

Hassas Bilgiler bir hesabın geçici olarak veya tamamen sonlandırılmasından sonra belirli bir süre zarfında pasif kullanım durumunda bekletilir. ALICI bu süre zarfında hesabını tekrar etkinleştirmek isterse bilgiler aktif kullanım durumuna alınabilir. Hassas Bilgiler pasif kullanım durumu sonunda çevrimiçi arşivlerden tamamen silinir.

HASSAS BİLGİLERİN İMHASI

ALICI herhangi bir tarihte Hassas Bilgilerin silinmesini talep edebilir. VERİBİR makul bir süre zarfında hukuki olarak tutulması gereken fatura bilgileri, ödeme makbuzları, hizmet raporları v.b. bilgiler haricinde Hassas Bilgileri çevrimiçi ortamlardan silerek ALICI'ya bilgi verir. Hassas Bilgilerin bazı çevrimiçi ve çevrimdışı arşivlerden silinmesi veya bu arşivlerin tutulduğu ortamların fiziksel olarak imha edilmesi özel bir iş gücü gerektirebilir. VERİBİR bu tür işlemleri arşiv süresine ve türüne bağlı olarak makul bir ölçüde ücretlendirebilir.

VERİLER VE KULLANIMI

VERİLERİN MAHİYETİ

İşlediğimiz veriler donanım, işletim sistemi, web tarayıcı, internet bağlantısı, konum, dil, hizmet kullanım günlüğü, kullanıcı davranışı v.b. genellikle yazılımsal olarak elde edilen ve tek başına bir anlam ifade etmeyen verilerden oluşur.

VERİLERİN ELDE EDİLME NEDENLERİ

ALICI'nın istemi dışında bir talebi işleme almak, bir hizmet sağlamak ve bir hizmeti iyileştirmek üzere elde edilir.

VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

Veriler genellikle veribir.com/net ve webralli.com/net adresleri üzerinden elde edilir.

Veriler doğrulama, hukuki inceleme v.b. durumlarda yasal yollar kullanılarak elde edilebilir.

Veriler bir bilgilendirme yapılmadan ALICI'nın istemi dışında elde edilebilir.

VERİLERİN KULLANIMI

Veriler uygun güvenlik sağlanarak çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda kayıt altına alınır ve arşivlenir

Veriler faturalama amacıyla belirli aralıklar ile raporlanır.

Veriler hizmet deneyimini iyileştirmek üzere istatiksel olarak incelenebilir.

Veriler hukuki maksatlarla incelenebilir ve yasal zorunluluk ölçüsünde paylaşılabilir.

Veriler ilgili hizmetin gerektirdiği ölçüde ALICI'nın erişimine açık tutulur.

Veriler ALICI tarafından değiştirilemez ve silinemez.

VERİBİR tarafından sağlanan bir hizmetin ilgili sözleşme maddelerinin Usul ve Esaslar ile çelişmesi durumunda iş bu Gizlilik İlkelerinin çelişkili Usul ve Esasları hükümsüz kabul edilir.

Sürüm 2017.01.01