iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1947 / január / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1947. január

Összeállította: Keliger Claudia (2020.)

Itthon:

„A reakció legveszedelmesebb része az, amely elsősorban a Kisgazdapártba befurakodva, a kormányzáson, a koalíción belül folytatja harcát a demokrácia ellen”, mondja Rákosi Mátyás az SzN-nek (Szabad Nép) adott újévi interjújában. A katolikus egyház vezetői távol maradnak a köztársasági elnök újévi fogadásától.

Kivégezték Pummer Sándor topolyai ügyvédet, akit „a megszállókkal való együttműködés” vádjával ítéltek halálra, és akinek kegyelmi kérvényét a JSZNK elnöksége elutasította.

        Virág Ferenc pécsi megyéspüspök felhívással fordul papjaihoz a templomok meggyalázása ügyében.

        A Magyar Közösség-összeesküvésben való részvétel vádjával az ÁVO letartóztatja Csicsery-Rónay Istvánt, az FKgP Külügyi Osztályának vezetőjét.

        A Magyar Szó beszámolt a szabadkai Népkör ifjúsági kultúrosztályának pár nappal azelőtt megtartott évi közgyűléséről, melyen a kultúrosztály tanácsának tagjává Kiss Lajost, Gellér Tibort, Szalai Istvánt, Szőllősi Lászlót és Lórenz Leonát választották meg.

        A BM (Belügyminisztérium) hivatalos közleményt ad ki egy köztársaság-ellenes összeesküvés leleplezéséről. Főbűnösökként Donáth Györgyöt, Szent-Iványi Domokost, Szent-Miklósy Istvánt, Arany Bálintot, Kiss Károlyt, Héder Jánost és Saláta Kálmánt nevezik meg, akik, Szent-Iványi kivételével, a „Magyar Testvéri Közösség” nevű titkos szervezet tagjai voltak, katonai vezetőjük Dálnoki Veress Lajos vezérezredes. Révai József az SzN (Szabad Nép) Összeesküvők és cinkosok” c. vezércikkében nyíltan hadat üzen az FKgP-nek.

        Az FKgP képviselőcsoportja határozatban ítéli el az „összeesküvést”. Csehszlovákia elvben elfogadja, hogy a lakosságcserével kapcsolatos kérdéseket közvetlen, kétoldalú tárgyalásokon vitassák meg.

        A Magyar Szó a jugoszláv–magyar kereskedelmi és árucsere-forgalmi egyezmény aláírása (> 1946. december 30.) kapcsán idézett a Szabad Népnek a témával foglalkozó vezércikkéből, amely szerint „A Szovjet Szövetségen kívül Jugoszláviának több oka lett volna, mint bármely más államnak, hogy haragot tartson Magyarországgal szemben. Elegendő a bácskai vérontásokra emlékeztetni. Jugoszlávia azonban nem áll bosszút a demokratikus Magyarországon Horthyék és Bárdossyék gonosztetteiért. A magyarok Jugoszláviában élvezik mindazokat a jogokat, amelyeket Jugoszlávia minden népe élvez, akár horvát, szerb, szlovén vagy más nyelven beszél. [...] A párizsi békekonferencián is Jugoszlávia nyújtott kezet Magyarországnak. Lerombolva a gátakat a tegnapi győztes és legyőzött között, Jugoszlávia elsőnek kötött egyezményt Magyarországgal az önkéntes lakosságcserére, teljes egyenjogúsági alapon”.

        A Magyar Szó beszámolt arról, hogy a magyar többségű Felső-Muzslyát közigazgatásilag a szerb többségű Nagybecskerekhez csatolták.

        A Magyar Szó ledorongoló cikkben fenyegette meg az állítólag Vörösmarton szervezkedő nazarénusokat, akik Pilisi nevű elnökükkel az élen azt hirdetik, hogy „egyetlen hívő se lépjen a Népfrontba”.

        Az MKP (Magyar Kommunista Párt) PB (Politikai Bizottság) szerint „követelni kell az érintett képviselők és Mistéth lemondását”. A rozsnyói püspöki helynök Josef Berán prágai érsek közbenjárását kéri a magyarok deportálásával kapcsolatban. Az erdélyi MNSZ (Magyar Népi Szövetség) keretén belül létrehozzák a tanácsadó szervként működő Országos Művészeti Bizottságot.

Az MKP (Magyar Kommunista Párt) KV (Központi Vezetőség) ülésén Rákosi Mátyás az összeesküvési ügy koncepciója által kínált lehetőségekről beszél.

Az SzN (Szabad Nép) főcímben közli: „Kisgazdapárti képviselők az összeesküvők között”.

        1947.évi IV. törvény megszületik az egyes rangok és címek eltörléséről. A törvény szerint „a magyar nemesi és főnemesi rang (herceg, őrgróf, gróf, báró, nemes, primor, lófő) megszűnik”. A szabályozás nem vonatkozik az egyházi személyek kizárólag egyház természetű címzéseire. Szintén törvény születik (1947: V. tc.) a földreform befejezéséről. A földosztás során e napig 642 342 igénylő 3 258 738 holdnyi juttatásban részesült. Rajk László belügyminiszter a Tildy Zoltánnál tartott megbeszélésén tájékoztatja a koalíciós pártok vezetőit a „köztársaság-ellenes összeesküvés” ügyében folytatott nyomozás eredményeiről. A magyar kormány beleegyezik abba, hogy az újabb csehszlovák–magyar tárgyalások helyszíne ezúttal is Prága legyen. XII. Pius pápa Shvoy Lajos székesfehérvári püspököt pápai trónállóvá nevezi ki.

A Magyar Közösség-összeesküvésben való részvétel vádjával az ÁVO (Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya) letartóztatja Mistéth Endre (FKgP) építési és közmunkaügyi minisztert. Saláta Kálmánt és Jaczkó Pált kizárják az FKgP-ből.

Kormányhatározat hó végi hatállyal emeli az alacsony fizetésű alkalmazottak bérét. Saláta Kálmán kisgazda politikus párttársai letartóztatásának hírére Budapesten illegalitásba vonul. Saláta tavasszal Nyugatra emigrál.

A Magyar Szó a Tanjug tudósítása alapján beszámolt a Magyar–Jugoszláv Társaság Budapesten megtartott évi közgyűléséről, amelyen a cikk szerint „részt vett Tildy Zoltán köztársasági elnök, Károlyi Mihály volt köztársasági elnök, Gyöngyösi János külügyminiszter, Rajk László belügyminiszter, Bartha Albert honvédelmi miniszter, Molnár Erik szociálpolitikai miniszter, Szántó Zoltán kinevezett belgrádi magyar követ, Cicmil Obrad, a szövetséges ellenőrzőbizottság jugoszláv delegációjának főnöke.

A Magyar Közösség-összeesküvésben való részvétel gyanúja miatt a kormány és Tildy Zoltán köztársasági elnök hozzájárul Gyulai László, Hám Tibor, Horváth János, Jaczkó Pál, Kiss Sándor, Saláta Kálmán, Vatai László és Vörös Vince képviselők mentelmi jogának felfüggesztéséhez; Saláta kivételével mindannyiukat még aznap letartóztatják.        

A két munkáspárt közös nagygyűlést tart Budapesten a Sportcsarnokban. Rákosi Mátyás „a Magyar Közösség összeesküvőinek” szigorú megbüntetését követeli; éles kirohanást intéz a Kisgazdapárt vezetői ellen, és kijelenti, hogy a Parasztszövetség vezetőinek többsége összeesküvő volt.

Kivégzik Láday István alezredes, nyilas belügyi államtitkárt, 1944. október 15. után a Nemzeti Számonkérő Szervezet irányítóját, aki részese volt a fővárosi és a környékbeli zsidóság deportálásának, valamint Bajcsy-Zsilinszky Endre és társai letartóztatásának.

Árpádházi Szent Margit ünnepén Mindszenty József esztergomi érsek a Szent István-bazilikában az engesztelést és az engesztelődést ajánlja a híveknek.

A Magyar Szó közölte a Montevideóban megalakult Vajdasági Magyar Csoport levelét a Vajdasági Magyar Kultúrszövetséghez.

Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád Kovács Béla lemondását követeli Nagy Ferenc miniszter-elnöktől. 

A Nemzetgyűlés felfüggeszti a megvádolt, illetőleg már letartóztatott kisgazda képviselők mentelmi jogát. 

Nagy Ferenc miniszterelnök Georgij Puskin követtel és Vlagyimir Szviridov altábornaggyal tárgyal az „összeesküvési ügyről”; a szovjetek mindössze „sajnálatukat” fejezik ki.

Gyöngyösi János külügyminiszter Pozsonyban eredménytelenül tárgyal Vladimír Clementis csehszlovák külügyi államtitkárral a lakosságcserével összefüggő kérdésekről.

Rákosi Mátyás sajtóértekezleten ismerteti az MKP (Magyar Kommunista Párt) hároméves tervét.

Szántó Zoltán, a Magyar Köztársaság első belgrádi követe megérkezett Belgrádba. Munkatársai közül Rex József másodtitkár volt az egyetlen, aki beszélt szerbül.

Az SzN (Szabad Nép) közli az MKP (Magyar Kommunista Párt) PB (Politika Bizottság) előző nap kelt nyilatkozatát, amely nyilvánosan is felveti Kovács Béla felelősségét. Budapesten megkezdődik az SZDP (Szociáldemokrata Párt) XXXV. kongresszusa.

Külföld: Németországban hatályba lépnek a Bizóniára vonatkozó megállapodások: a politikai megosztottság fenntartása mellett gazdaságilag egyesítik az amerikai és a brit megszállási övezetet.

Hatályba lépett a kanadai állampolgársági törvény.

Sydney-i hóvihar. Sydney-t, (Ausztrália) a legsúlyosabb vihara sújtotta az 1792-óta tartó feljegyzett megfigyelések szerint. Kb. 1000 ember megsebesült és kb. 750 000 GBP kár érte az országot.

        A Milch-próba Nürnbergben, Németországban kezdődött. Erhard Milch, a Luftwaffe táborosát háborús és emberiség elleni bűncselekményekkel vádolták.

        A Vajdasági Népfront Végrehajtó Bizottságának ülésén elfogadott határozatok egyike leszögezte: „Vajdaságban letelepítettek körülbelül 50 000 családot – harcosokat a felszabadító háborúból. Néhány ezer még csak ezután érkezik. Szervezeteink feladata abból áll, hogy a telepesek részére kijelölt házak javítását önkéntes munkával elvégezzék, segítsenek új települések építésében, támogassák a telepeseket abban, hogy teljesen bekapcsolódjanak Vajdaság gazdasági és társadalmi életébe.”

        Harry S. Truman, az Egyesült Államok elnöke beszédet mondott az Unió államában, és elmondta az új republikánus uralkodó kongresszusnak, hogy együtt kell dolgozni vele a közjó érdekében. Ez volt az első olyan uniós beszéd, amelyet élőben közvetítettek.

        James F. Byrnes, meglepetésként, orvosa tanácsára lemondott az Egyesült Államok 49. külügyminisztere címről. Truman elnök "nagy vonakodással és szívből megbánva" elfogadta a lemondást, és George Marshall-t nevezte Byrnes utódjának.

        Truman elnök 1930 óta először nyújtott be a kongresszusnak kiegyensúlyozott szövetségi költségvetést. A republikánus kongresszus által támasztott kihívás ellenére Truman költségvetése nem tartalmazott adócsökkentéseket.

        Az olasz szocialista párt három frakcióra oszlott a kommunistákkal való együttműködés kérdésében.

        Újvidéken választói népgyűlést tartottak, amelynek elnökévé Pera Bakovićot, alelnökévé Vas Sándort választották. A Magyar Szó beszámolója szerint „Budai Lajos magyar nyelven szólalt fel, és a népellenes tevékenységről, a szabotálókról és azokról emlékezett meg, akik a reakció sugalmazására hallgatva nem végzik munkájukat a közösség érdekeinek megfelelően”.

        A Szovjetunió és Norvégia kétéves megújuló kereskedelemről szóló szerződést írt alá, mivel Moszkva felmondta az 1920. évi Svalbard-szerződést, amely Norvégia számára felruházta a Spitzbergen-szigeteket. A TASS azt állította, hogy a Svalbard-szerződést Oroszország ismerete nélkül és a szovjet érdekeket figyelmen kívül hagyva írták alá.

        Londonban megkezdődött a külügyminiszterhelyettesek konferenciája, amelynek a JSZNK kormánya emlékiratot nyújtott be, bejelentve igényét Ausztriával szemben Karintia és Stájerország szlovénok és horvátok által lakott területeire.

        Szerbia Népképviselőházában a köztársaság új alkotmányáról folytatott vita keretében Sóti Pál „a magyar kisebbség nevében” kifejtette: „Az első világháború előtt Vajdaság az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozott és nagyobbrészt a Magyar Királyság területe volt. A szláv nemzetiségek semmiféle szabadságot nem élveztek. Akadnak mégis olyanok, különösen a reakció, főként a magyar reakció soraiban, akik megkísérelték és megkísérlik ma is, hogy azt a kort úgy tüntessék fel, amelyben a magyarok szabadságban éltek. Milyen volt azonban a magyarok helyzete akkor? A magyar nép óriási tömegei szolgák voltak a grófok, bárók és hozzájuk hasonlók birtokain. Állíthatjuk-e tehát, hogy a magyar paraszt, akit a gróf tetszése szerint kiszipolyozhatott, szabadságban élt? Világos, hogy nem élt szabadságban. [...] Az új Jugoszláviában a magyarság, a nép széles rétegei olyan szabadsághoz jutottak, amilyen szabadok sohasem voltak, mert megszabadultak elnyomóiktól és a többi népekkel együtt szabadon fejlődhetnek gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális téren egyaránt.”

        Winston Churchill az Egyesült Európa megteremtése érdekében Londonban létrehozza az Egyesült Európa Ideiglenes Bizottságát. Vincent Auriol Franciaország elnökévé vált.

        Szerbia Alkotmányozó Nemzetgyűlése elfogadta a köztársaság alkotmányát. 1 Ennek 14. szakasza kimondta: „A Szerb Népköztársaság nemzeti kisebbségei kulturális fejlődésük és szabad nyelvhasználatuk jogát és védelmét élvezik.”

        .- Újvidéken népgyűlést tartottak Jugoszlávia al - kotmányának előző napi meghozatala alkalmából, amelyen a Magyar Szó másnapi tudósítása szerint „Kiss Béla munkás gyárigazgató, képviselő beszédében a többi között a következőket mondta: évszázadokon keresztül ilyen rendszerről és államberendezésről álmodoztak a szabadságszerető népek és a magyar nép legjobb fiai”. Hasonló gyűlések voltak Nagybecskereken, Rumán, Zomborban és más vajdasági helységekben is.

Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartomány megalapítása.

        A lengyelországi (manipulált) parlamenti választásokon, 89,9%-os részvétel mellett, a (kommunista) Munkáspárt vezette Demokratikus Blokk 80,1%-os eredményt ér el. Stanisław Mikołajczyk ellenzéki Lengyel Néppártja 10,3%-ot szerez. 

        A lengyel parasztpárt vezetője, Stanisław Mikołajczyk bejelentette, hogy pártja a január 19-i választásokon a lengyel 52 választókerület 42-ben jelölteket küld, de azzal fenyegetőzött, hogy a választás bojkottolására szolgál a fennmaradó 10 kerületben, ahol a kormány elutasította pártjának jelöltlistáját. A bojkotthoz való eljutás mind az 52 kerületben a polgárháború felé tolta Lengyelországot.

        A brit munkaügyi kormány fehér könyvet bocsátott ki, amelyben felszólította a munkavállalókat, hogy növeljék a termelést anélkül, hogy magasabb béreket követelnének cserébe, hogy megszabadítsák Nagy-Britanniát a „rendkívül súlyos” gazdasági helyzettől.

        Az amerikai megszállók deklarálják  Bréma Szabad  Hanzaváros megalapítását.

        Paul Ramadier Franciaország miniszterelnökévé vált.

        Az International Olympic Committee bejelentette, hogy Németország és Japán nem fognak részt venni az 1948. évi Olimpiai Játékokon.

        Az ügyész Hideki Tojo-t és további 24 japán háborús vezetot háborús bunökkel való eljárással sújtotta.

        Dimitrios Maximos Görögország miniszterelnökévé vált, majd bejelentette, hogy a kormány kész arra, hogy általános amnesztiát kínáljon minden olyan gerilla számára, akik hajlandóak kapitulálni a görög polgárháború befejezése érdekében.

Az Óbecsei Járási Népbizottság értekezletén jelen volt Aleksandar Šević, a tartományi Főbizottság elnöke is, aki kijelentette, „különösen szép eredményt lát a járási Népbizottság azon munkájában, amelyet a nemzetiségi kérdés megoldásában végzett, mert ebben a járásban a nemzeti kérdés megoldottnak mondható”.

        Az USA Külügyminisztériuma tiltakozik a lengyelországi választásokon alkalmazott megfélemlítés és erőszak miatt.

        Attlee miniszterelnök benyújtotta a parlamentnek a burmai függetlenségről szóló tervet, amelyben felszólította az Alkotmányos Közgyűlés áprilisban történő megválasztását és egy ideiglenes kormányt, amely "általában ugyanúgy zajlik, mint az India ideiglenes kormánya".

A palesztin brit főbiztos, Alan Cunningham altábornagy támogatta az összes „nem alapvető fontosságú” brit civilt, hogy evakuálják a tartományt. [1] [11] Hivatalosan bejelentették, hogy Palesztinában a brit alanyok feleségeit és gyermekeit február 4-ig evakuálják ", így Palesztinában a katonai műveleteket nem akadályozzák".

        Belgrádban megtartották Szerbia, Vajdaság és Kosovo tanügyi dolgozóinak tanácskozását.

        

Kultúra: Újvidéken megjelent a Pionírújság (1958-tól Jópajtás, 1962-től Jó Pajtás) című gyermeklap első száma. Főszerkesztője Cellik Magda volt, akit 1948-tól Girizd László, 1950-től Fodor Pál, 1952-től Argyelán István követett. Kéthetente jelent meg eleinte nyolc, 1950 szeptemberétől tizenhat oldalon, 1947 és 1954 között átlagban 15 000 példányban, és kezdetben olvasókönyvként is szolgált.

        A Magyar Szó beszámolt arról, hogy a napokban Nagykikindán megnyitották a nagykikindai Magyar Közművelődési Közösség kultúrotthonát.

        Hannoverben megjelenik a Der Spigel c. képes magazin első száma; kiadója és főszerkesztője Rudolf Augstein.

Hamburgban megjelenik a Der Spiegel folyóirat első száma.

A VKM (Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium) nyilvánosságra nem hozott rendelete az ország valamennyi iskolájában engedélyezi a GYOE (Gyermekbarátok Országos Egyesülete) úttörőmozgalom szervezését.

        Megjelent a Technicolor fantasztikus film, a Sinbad the Sailor, melynek főszereplője Douglas Fairbanks, Jr., Maureen O'Hara, Walter Slezak és Anthony Quinn.

A nagybecskereki Antifasiszta Nőfront magyar tagozatának szervezésében szerb nyelvtanfolyam indult kezdők számára.

        Budapesten a Városi (ma: Erkel) Színházban vendégszerepel az Alekszandrov ének- és táncegyüttes.

        Arthur Asher Miller Édes fiaim (All My Sons) című darabja azonnali sikert aratott a New York-i Broadwayn. A történet egy gyártulajdonosról szól, aki hibás repülőgép-alkatrészeket ad el a második világháború idején.

        

Fejlesztés: A Népszava az első magyar népautó elkészültéről és közelgő sorozatgyártásáról tudósít. A Weiss Manfréd Művekben készített kétütemű kocsi tervezője Pentelényi János mérnök.

Érdekesség: A brit acélüzemek szénhiány miatt bezárták.

        A súlyos hidegviszonyok közül az első az Egyesült Királyságban kezdődött. Nagy mennyiségű hó sodródott az országba, amely akadályozta az utak és a vasutak működését.

        A Pittsburgh Pirates baseball csapata Hank Greenberg-et 75 000 dollárért vásárolta meg a Detroit Tigers-től.

Fekete Dahlia: A 22 éves, törekvő színésznő, Elizabeth Short megcsonkított testét felfedezték a Los Angeles-i Leimert Parkban. A gyilkosság médiaszenzációvá vált, de soha nem oldódott meg.

Születés: Polgár László magyar operaénekes születése.

        David Bowie, angol énekes, zeneszerző születése.

        Huhn András magyar matematikus. egyetemi docens születése.

        Hámori Ildikó magyar színésznő születése.

        Linda Buck Nobel-díjas amerikai biológus születése.

Gyászjelentés: Al Herpin halála. "Ember, aki soha nem aludt" néven vált ismertté. A new jersey-i Trentonban élt, s azt állította, hogy még soha nem aludt. A feltételezett ok ismeretlen. Noha az állítások időnként megjelentek újságokban, elismert orvosi egyetértés van abban, hogy minden ember alvást igényel, és még akkor is megteszik, ha nem tudják.

        A Kínai Nemzeti Repülési Társaság Douglas DC-4 része egy hegyre zuhant a kínai Tsintao-ban, miközben felhős időben közlekedtek, és mind a 38 fedélzeten lévő személy meghalt.

        Londonban meghal Mannheim Károly (Karl Mannheim) szociológus, filozófus, a tudásszociológia úttörője.

        Meghalt Arthur E. Andersen, 61, amerikai könyvelő és az Arthur Andersen számviteli cég alapítója.

        A Stern Gang tagja robbanóanyagokkal teli teherautót vezetett a hafai központi rendőrkapitányságába, és felrobbant. 5-en meghaltak, 140-en megsebesültek.

        A hollandiai Muidenben egy teherautó robbant fel, ami 14 holland katonát és két civilt ölt meg.

        A görög Chimarra komphajó egy aknába ütközött és Kavalliani partjánál elsüllyedt körülbelül 300 ember veszteségével.

        Az 1947-es Croydon Dakota baleset 12 embert ölt meg a londoni Croydon repülőtéren.

Elhunyt Al Capone gengszter.

A KLM Douglas DC-3 koppenhágai repülőbalesetében meghalt mind a 22 utas és legénysége a dán Kastrupból való felszállás után.

        A tornádók az Egyesült Államok déli részén 20 embert öltek meg.

Kronológia

január 1. - „A reakció legveszedelmesebb része az, amely elsősorban a Kisgazdapártba befurakodva, a kormányzáson, a koalíción belül folytatja harcát a demokrácia ellen”, mondja Rákosi Mátyás az SzN-nek (Szabad Nép) adott újévi interjújában. A katolikus egyház vezetői távol maradnak a köztársasági elnök újévi fogadásától. Németországban hatályba lépnek a Bizóniára vonatkozó megállapodások: a politikai megosztottság fenntartása mellett gazdaságilag egyesítik az amerikai és a brit megszállási övezetet.

Hatályba lépett a kanadai állampolgársági törvény.

Sydney-i hóvihar : Sydney-t, (Ausztrália) a legsúlyosabb vihara sújtotta az 1792-óta tartó feljegyzett megfigyelések szerint. Kb. 1000 ember megsebesült és kb. 750 000 GBP kár érte az országot.

január 1.- Polgár László magyar operaénekes születése

január 1.- Újvidéken megjelent a Pionírújság (1958-tól Jópajtás, 1962-től Jó Pajtás) című gyermeklap első száma. Főszerkesztője Cellik Magda volt, akit 1948-tól Girizd László, 1950-től Fodor Pál, 1952-től Argyelán István követett. Kéthetente jelent meg eleinte nyolc, 1950 szeptemberétől tizenhat oldalon, 1947 és 1954 között átlagban 15 000 példányban, és kezdetben olvasókönyvként is szolgált.

január 2. - A Milch-próba Nürnbergben, Németországban kezdődött. Erhard Milch, a Luftwaffe táborosát háborús és emberiség elleni bűncselekményekkel vádolták.

január 2.- Kivégezték Pummer Sándor topolyai ügyvédet, akit „a megszállókkal való együttműködés” vádjával ítéltek halálra, és akinek kegyelmi kérvényét a JSZNK elnöksége elutasította.

január 3. - Virág Ferenc pécsi megyéspüspök felhívással fordul papjaihoz a templomok meggyalázása ügyében.

Al Herpin halála. "Ember, aki soha nem aludt" néven vált ismertté. A new jersey-i Trentonban élt, s azt állította, hogy még soha nem aludt. A feltételezett ok ismeretlen. Noha az állítások időnként megjelentek újságokban, elismert orvosi egyetértés van abban, hogy minden ember alvást igényel, és még akkor is megteszik, ha nem tudják.

január 3.- A Magyar Szó beszámolt arról, hogy a napokban Nagykikindán megnyitották a nagykikindai Magyar Közművelődési Közösség kultúrotthonát.

január 4. - A Magyar Közösség-összeesküvésben való részvétel vádjával az ÁVO letartóztatja Csicsery-Rónay Istvánt, az FKgP Külügyi Osztályának vezetőjét. Hannoverben megjelenik a Der Spigel c. képes magazin első száma; kiadója és főszerkesztője Rudolf Augstein.

Hamburgban megjelenik a Der Spiegel folyóirat első száma.

január 4.- A Magyar Szó beszámolt a szabadkai Népkör ifjúsági kultúrosztályának pár nappal azelőtt megtartott évi közgyűléséről, melyen a kultúrosztály tanácsának tagjává Kiss Lajost, Gellér Tibort, Szalai Istvánt, Szőllősi Lászlót és Lórenz Leonát választották meg.

január 5. - A BM (Belügyminisztérium) hivatalos közleményt ad ki egy köztársaság-ellenes összeesküvés leleplezéséről. Főbűnösökként Donáth Györgyöt, Szent-Iványi Domokost, Szent-Miklósy Istvánt, Arany Bálintot, Kiss Károlyt, Héder Jánost és Saláta Kálmánt nevezik meg, akik, Szent-Iványi kivételével, a „Magyar Testvéri Közösség” nevű titkos szervezet tagjai voltak, katonai vezetőjük Dálnoki Veress Lajos vezérezredes. Révai József az SzN (Szabad Nép) Összeesküvők és cinkosok” c. vezércikkében nyíltan hadat üzen az FKgP-nek

A Kínai Nemzeti Repülési Társaság Douglas DC-4 része egy hegyre zuhant a kínai Tsintao-ban, miközben felhős időben közlekedtek, és mind a 38 fedélzeten lévő személy meghalt.

január 5.- A Vajdasági Népfront Végrehajtó Bizottságának ülésén elfogadott határozatok egyike leszögezte: „Vajdaságban letelepítettek körülbelül 50 000 családot – harcosokat a felszabadító háborúból. Néhány ezer még csak ezután érkezik. Szervezeteink feladata abból áll, hogy a telepesek részére kijelölt házak javítását önkéntes munkával elvégezzék, segítsenek új települések építésében, támogassák a telepeseket abban, hogy teljesen bekapcsolódjanak Vajdaság gazdasági és társadalmi életébe.”

Január 6. - Harry S. Truman, az Egyesült Államok elnöke beszédet mondott az Unió államában, és elmondta az új republikánus uralkodó kongresszusnak, hogy együtt kell dolgozni vele a közjó érdekében. Ez volt az első olyan uniós beszéd, amelyet élőben közvetítettek.

január 7. - Az FKgP képviselőcsoportja határozatban ítéli el az „összeesküvést”. Csehszlovákia elvben elfogadja, hogy a lakosságcserével kapcsolatos kérdéseket közvetlen, kétoldalú tárgyalásokon vitassák meg.

James F. Byrnes, meglepetésként, orvosa tanácsára lemondott az Egyesült Államok 49. külügyminisztere címről. Truman elnök "nagy vonakodással és szívből megbánva" elfogadta a lemondást, és George Marshall-t nevezte Byrnes utódjának.

január 7.- A Magyar Szó a jugoszláv–magyar kereskedelmi és árucsere-forgalmi egyezmény aláírása (> 1946. december 30.) kapcsán idézett a Szabad Népnek a témával foglalkozó vezércikkéből, amely szerint „A Szovjet Szövetségen kívül Jugoszláviának több oka lett volna, mint bármely más államnak, hogy haragot tartson Magyarországgal szemben. Elegendő a bácskai vérontásokra emlékeztetni. Jugoszlávia azonban nem áll bosszút a demokratikus Magyarországon Horthyék és Bárdossyék gonosztetteiért. A magyarok Jugoszláviában élvezik mindazokat a jogokat, amelyeket Jugoszlávia minden népe élvez, akár horvát, szerb, szlovén vagy más nyelven beszél. [...] A párizsi békekonferencián is Jugoszlávia nyújtott kezet Magyarországnak. Lerombolva a gátakat a tegnapi győztes és legyőzött között, Jugoszlávia elsőnek kötött egyezményt Magyarországgal az önkéntes lakosságcserére, teljes egyenjogúsági alapon”.

január 7.- A Magyar Szó beszámolt arról, hogy a magyar többségű Felső-Muzslyát közigazgatásilag a szerb többségű Nagybecskerekhez csatolták.

 január 7.- A Magyar Szó ledorongoló cikkben fenyegette meg az állítólag Vörösmarton szervezkedő nazarénusokat, akik Pilisi nevű elnökükkel az élen azt hirdetik, hogy „egyetlen hívő se lépjen a Népfrontba”.

január 8. - A VKM (Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium) nyilvánosságra nem hozott rendelete az ország valamennyi iskolájában engedélyezi a GYOE (Gyermekbarátok Országos Egyesülete) úttörőmozgalom szervezését.

A brit acélüzemek szénhiány miatt bezárták. Ezen a napon született David Bowie, angol énekes, zeneszerző (elhunyt:2016)

január 9. - Az MKP (Magyar Kommunista Párt) PB (Politikai Bizottság) szerint „követelni kell az érintett képviselők és Mistéth lemondását”. A rozsnyói püspöki helynök Josef Berán prágai érsek közbenjárását kéri a magyarok deportálásával kapcsolatban. Az erdélyi MNSZ (Magyar Népi Szövetség) keretén belül létrehozzák a tanácsadó szervként működő Országos Művészeti Bizottságot. Londonban meghal Mannheim Károly (Karl Mannheim) szociológus, filozófus, a tudásszociológia úttörője.

január 10. - Truman elnök 1930 óta először nyújtott be a kongresszusnak kiegyensúlyozott szövetségi költségvetést. A republikánus kongresszus által támasztott kihívás ellenére Truman költségvetése nem tartalmazott adócsökkentéseket.

Meghalt Arthur E. Andersen, 61, amerikai könyvelő és az Arthur Andersen számviteli cég alapítója.

január 11. - Az MKP (Magyar Kommunista Párt) KV (Központi Vezetőség) ülésén Rákosi Mátyás az összeesküvési ügy koncepciója által kínált lehetőségekről beszél.

Az olasz szocialista párt három frakcióra oszlott a kommunistákkal való együttműködés kérdésében.

január 11.- Szabadkán a Vajdasági Magyar Népszínház bemutatta Herman Heyermans Remény című drámáját.

január 12. - Az SzN (Szabad Nép) főcímben közli: „Kisgazdapárti képviselők az összeesküvők között”.

A Stern Gang tagja robbanóanyagokkal teli teherautót vezetett a hafai központi rendőrkapitányságába, és felrobbant. 5-en meghaltak, 140-en megsebesültek.

január 12.- Újvidéken választói népgyűlést tartottak, amelynek elnökévé Pera Bakovićot, alelnökévé Vas Sándort választották. A Magyar Szó beszámolója szerint „Budai Lajos magyar nyelven szólalt fel, és a népellenes tevékenységről, a szabotálókról és azokról emlékezett meg, akik a reakció sugalmazására hallgatva nem végzik munkájukat a közösség érdekeinek megfelelően”.

január 12.- Doroszlón megalakult a zombori Magyar Közművelődési Közösség népegyetemi alosztálya.

január 13. - Megjelent a Technicolor fantasztikus film, a Sinbad the Sailor, melynek főszereplője Douglas Fairbanks, Jr., Maureen O'Hara, Walter Slezak és Anthony Quinn.

január 14. - 1947.évi IV. törvény megszületik az egyes rangok és címek eltörléséről. A törvény szerint „a magyar nemesi és főnemesi rang (herceg, őrgróf, gróf, báró, nemes, primor, lófő) megszűnik”. A szabályozás nem vonatkozik az egyházi személyek kizárólag egyház természetű címzéseire. Szintén törvény születik (1947: V. tc.) a földreform befejezéséről. A földosztás során e napig 642 342 igénylő 3 258 738 holdnyi juttatásban részesült. Rajk László belügyminiszter a Tildy Zoltánnál tartott megbeszélésén tájékoztatja a koalíciós pártok vezetőit a „köztársaság-ellenes összeesküvés” ügyében folytatott nyomozás eredményeiről. A magyar kormány beleegyezik abba, hogy az újabb csehszlovák–magyar tárgyalások helyszíne ezúttal is Prága legyen. XII. Pius pápa Shvoy Lajos székesfehérvári püspököt pápai trónállóvá nevezi ki.

A Szovjetunió és Norvégia kétéves megújuló kereskedelemről szóló szerződést írt alá, mivel Moszkva felmondta az 1920. évi Svalbard-szerződést, amely Norvégia számára felruházta a Spitzbergen-szigeteket. A TASS azt állította, hogy a Svalbard-szerződést Oroszország ismerete nélkül és a szovjet érdekeket figyelmen kívül hagyva írták alá.

január 14.- Londonban megkezdődött a külügyminiszterhelyettesek konferenciája, amelynek a JSZNK kormánya emlékiratot nyújtott be, bejelentve igényét Ausztriával szemben Karintia és Stájerország szlovénok és horvátok által lakott területeire.

január 15. - A Magyar Közösség-összeesküvésben való részvétel vádjával az ÁVO (Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya) letartóztatja Mistéth Endre (FKgP) építési és közmunkaügyi minisztert. Saláta Kálmánt és Jaczkó Pált kizárják az FKgP-ből.

Fekete Dahlia: A 22 éves, törekvő színésznő, Elizabeth Short megcsonkított testét felfedezték a Los Angeles-i Leimert Parkban. A gyilkosság médiaszenzációvá vált, de soha nem oldódott meg.

január 15.- Szerbia Népképviselőházában a köztársaság új alkotmányáról folytatott vita keretében Sóti Pál „a magyar kisebbség nevében” kifejtette: „Az első világháború előtt Vajdaság az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozott és nagyobbrészt a Magyar Királyság területe volt. A szláv nemzetiségek semmiféle szabadságot nem élveztek. Akadnak mégis olyanok, különösen a reakció, főként a magyar reakció soraiban, akik megkísérelték és megkísérlik ma is, hogy azt a kort úgy tüntessék fel, amelyben a magyarok szabadságban éltek. Milyen volt azonban a magyarok helyzete akkor? A magyar nép óriási tömegei szolgák voltak a grófok, bárók és hozzájuk hasonlók birtokain. Állíthatjuk-e tehát, hogy a magyar paraszt, akit a gróf tetszése szerint kiszipolyozhatott, szabadságban élt? Világos, hogy nem élt szabadságban. [...] Az új Jugoszláviában a magyarság, a nép széles rétegei olyan szabadsághoz jutottak, amilyen szabadok sohasem voltak, mert megszabadultak elnyomóiktól és a többi népekkel együtt szabadon fejlődhetnek gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális téren egyaránt.”

január 15.- A nagybecskereki Antifasiszta Nőfront magyar tagozatának szervezésében szerb nyelvtanfolyam indult kezdők számára.

január 15.- Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartomány megalapítása.

január 16. - Kormányhatározat hó végi hatállyal emeli az alacsony fizetésű alkalmazottak bérét. Saláta Kálmán kisgazda politikus párttársai letartóztatásának hírére Budapesten illegalitásba vonul. Saláta tavasszal Nyugatra emigrál. Winston Churchill az Egyesült Európa megteremtése érdekében Londonban létrehozza az Egyesült Európa Ideiglenes Bizottságát. Vincent Auriol Franciaország elnökévé vált.

január 16.- A Magyar Szó a Tanjug tudósítása alapján beszámolt a Magyar–Jugoszláv Társaság Budapesten megtartott évi közgyűléséről, amelyen a cikk szerint „részt vett Tildy Zoltán köztársasági elnök, Károlyi Mihály volt köztársasági elnök, Gyöngyösi János külügyminiszter, Rajk László belügyminiszter, Bartha Albert honvédelmi miniszter, Molnár Erik szociálpolitikai miniszter, Szántó Zoltán kinevezett belgrádi magyar követ, Cicmil Obrad, a szövetséges ellenőrzőbizottság jugoszláv delegációjának főnöke.

január 17. - A Magyar Közösség-összeesküvésben való részvétel gyanúja miatt a kormány és Tildy Zoltán köztársasági elnök hozzájárul Gyulai László, Hám Tibor, Horváth János, Jaczkó Pál, Kiss Sándor, Saláta Kálmán, Vatai László és Vörös Vince képviselők mentelmi jogának felfüggesztéséhez; Saláta kivételével mindannyiukat még aznap letartóztatják. Budapesten a Városi (ma: Erkel) Színházban vendégszerepel az Alekszandrov ének- és táncegyüttes.A hollandiai Muidenben egy teherautó robbant fel, ami 14 holland katonát és két civilt ölt meg.

január 17.- Szerbia Alkotmányozó Nemzetgyűlése elfogadta a köztársaság alkotmányát. 1 Ennek 14. szakasza kimondta: „A Szerb Népköztársaság nemzeti kisebbségei kulturális fejlődésük és szabad nyelvhasználatuk jogát és védelmét élvezik.”

január 18. - A két munkáspárt közös nagygyűlést tart Budapesten a Sportcsarnokban. Rákosi Mátyás „a Magyar Közösség összeesküvőinek” szigorú megbüntetését követeli; éles kirohanást intéz a Kisgazdapárt vezetői ellen, és kijelenti, hogy a Parasztszövetség vezetőinek többsége összeesküvő volt.

Kivégzik Láday István alezredes, nyilas belügyi államtitkárt, 1944. október 15. után a Nemzeti Számonkérő Szervezet irányítóját, aki részese volt a fővárosi és a környékbeli zsidóság deportálásának, valamint Bajcsy-Zsilinszky Endre és társai letartóztatásának.

A Pittsburgh Pirates baseball csapata Hank Greenberg-et 75 000 dollárért vásárolta meg a Detroit Tigers-től.

január 18.- Újvidéken népgyűlést tartottak Jugoszlávia al - kotmányának előző napi meghozatala alkalmából, amelyen a Magyar Szó másnapi tudósítása szerint „Kiss Béla munkás gyárigazgató, képviselő beszédében a többi között a következőket mondta: évszázadokon keresztül ilyen rendszerről és államberendezésről álmodoztak a szabadságszerető népek és a magyar nép legjobb fiai”. Hasonló gyűlések voltak Nagybecskereken, Rumán, Zomborban és más vajdasági helységekben is.

január 19. - Árpádházi Szent Margit ünnepén Mindszenty József esztergomi érsek a Szent István-bazilikában az engesztelést és az engesztelődést ajánlja a híveknek. A lengyelországi (manipulált) parlamenti választásokon, 89,9%-os részvétel mellett, a (kommunista) Munkáspárt vezette Demokratikus Blokk 80,1%-os eredményt ér el. Stanisław Mikołajczyk ellenzéki Lengyel Néppártja 10,3%-ot szerez. 

A görög Chimarra komphajó egy aknába ütközött és Kavalliani partjánál elsüllyedt körülbelül 300 ember veszteségével.

A lengyel parasztpárt vezetője, Stanisław Mikołajczyk bejelentette, hogy pártja a január 19-i választásokon a lengyel 52 választókerület 42-ben jelölteket küld, de azzal fenyegetőzött, hogy a választás bojkottolására szolgál a fennmaradó 10 kerületben, ahol a kormány elutasította pártjának jelöltlistáját. A bojkotthoz való eljutás mind az 52 kerületben a polgárháború felé tolta Lengyelországot.

január 19.- A Magyar Szó közölte a Montevideóban megalakult Vajdasági Magyar Csoport levelét a Vajdasági Magyar Kultúrszövetséghez.

január 20. - Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád Kovács Béla lemondását követeli Nagy Ferenc miniszter-elnöktől. 

A brit munkaügyi kormány fehér könyvet bocsátott ki, amelyben felszólította a munkavállalókat, hogy növeljék a termelést anélkül, hogy magasabb béreket követelnének cserébe, hogy megszabadítsák Nagy-Britanniát a „rendkívül súlyos” gazdasági helyzettől.

január 21. - A Nemzetgyűlés felfüggeszti a megvádolt, illetőleg már letartóztatott kisgazda képviselők mentelmi jogát. 

A súlyos hidegviszonyok közül az első az Egyesült Királyságban kezdődött. Nagy mennyiségű hó sodródott az országba, amely akadályozta az utak és a vasutak működését.

január 21.- Az amerikai megszállók deklarálják  Bréma Szabad  Hanzaváros megalapítását.

január 21.- Matuz István magyar fuvolaművész születése.

január 22. - Paul Ramadier Franciaország miniszterelnökévé vált.

január 22.- Vladimir Oravsky svéd író, drámaíró születése.

január 23. - Az International Olympic Committee bejelentette, hogy Németország és Japán nem fognak részt venni az 1948. évi Olimpiai Játékokon.

január 24. - Nagy Ferenc miniszterelnök Georgij Puskin követtel és Vlagyimir Szviridov altábornaggyal tárgyal az „összeesküvési ügyről”; a szovjetek mindössze „sajnálatukat” fejezik ki.

Az ügyész Hideki Tojo-t és további 24 japán háborús vezetot háborús bunökkel való eljárással sújtotta.

január 25. - Az 1947-es Croydon Dakota baleset 12 embert ölt meg a londoni Croydon repülőtéren.

elhunyt Al Capone gengszter

Dimitrios Maximos Görögország miniszterelnökévé vált.

január 26. - Gyöngyösi János külügyminiszter Pozsonyban eredménytelenül tárgyal Vladimír Clementis csehszlovák külügyi államtitkárral a lakosságcserével összefüggő kérdésekről.

A KLM Douglas DC-3 koppenhágai repülőbalesetében meghalt mind a 22 utas és legénysége a dán Kastrupból való felszállás után.

január 26.- Az Óbecsei Járási Népbizottság értekezletén jelen volt Aleksandar Šević, a tartományi Főbizottság elnöke is, aki kijelentette, „különösen szép eredményt lát a járási Népbizottság azon munkájában, amelyet a nemzetiségi kérdés megoldásában végzett, mert ebben a járásban a nemzeti kérdés megoldottnak mondható”.

január 26.- Huhn András magyar matematikus. egyetemi docens születése.

január 26.- Hámori Ildikó magyar színésznő születése.

január 27. - Az új görög miniszterelnök, Dimitrios Maximos bejelentette, hogy a kormány kész arra, hogy általános amnesztiát kínáljon minden olyan gerilla számára, akik hajlandóak kapitulálni a görög polgárháború befejezése érdekében.

január 28. - Rákosi Mátyás sajtóértekezleten ismerteti az MKP (Magyar Kommunista Párt) hároméves tervét. Az USA Külügyminisztériuma tiltakozik a lengyelországi választásokon alkalmazott megfélemlítés és erőszak miatt.A Népszava az első magyar népautó elkészültéről és közelgő sorozatgyártásáról tudósít. A Weiss Manfréd Művekben készített kétütemű kocsi tervezője Pentelényi János mérnök.

Attlee miniszterelnök benyújtotta a parlamentnek a burmai függetlenségről szóló tervet, amelyben felszólította az Alkotmányos Közgyűlés áprilisban történő megválasztását és egy ideiglenes kormányt, amely "általában ugyanúgy zajlik, mint az India ideiglenes kormánya".

január 29. - Arthur Asher Miller Édes fiaim (All My Sons) című darabja azonnali sikert aratott a New York-i Broadwayn. A történet egy gyártulajdonosról szól, aki hibás repülőgép-alkatrészeket ad el a második világháború idején.

január 29.- Szántó Zoltán, a Magyar Köztársaság első belgrádi követe megérkezett Belgrádba. Munkatársai közül Rex József másodtitkár volt az egyetlen, aki beszélt szerbül.

január 29.- Linda Buck Nobel-díjas amerikai biológus.

január 30. - A tornádók az Egyesült Államok déli részén 20 embert öltek meg.

január 31. - Az SzN (Szabad Nép) közli az MKP (Magyar Kommunista Párt) PB (Politika Bizottság) előző nap kelt nyilatkozatát, amely nyilvánosan is felveti Kovács Béla felelősségét. Budapesten megkezdődik az SZDP (Szociáldemokrata Párt) XXXV. kongresszusa.

A palesztin brit főbiztos, Alan Cunningham altábornagy támogatta az összes „nem alapvető fontosságú” brit civilt, hogy evakuálják a tartományt. [1] [11] Hivatalosan bejelentették, hogy Palesztinában a brit alanyok feleségeit és gyermekeit február 4-ig evakuálják ", így Palesztinában a katonai műveleteket nem akadályozzák".

január 30-31.- Belgrádban megtartották Szerbia, Vajdaság és Kosovo tanügyi dolgozóinak tanácskozását.

1947. január A Híd 1. számának tartalma: Keck Zsigmond: Kultúrprogramunk; Milovan Đilas: A szláv népek harca a békéért és a demokráciáért; Vlagyimir Majakovszkij: Lenin; Lévay Endre: Irodalmi pályázatunk mérlege; Radovan Zogović: Beszámoló a belgrádi írókongresszusról; Thurzó Lajos: Ember az őszi utcán; Paško Romac: Vajdaság mezőgazdasága egykor és most; Laták István: Megpróbáltatás; Lőrinc Péter: Államosítás és iskoláink; Lányi Sarolta: Lermontov élete és költészete; Leonyid Lermontov: Három vers; Varga Jenő: A világ élelmezési helyzete; Sulhóf József: Világszemle. Lévay Endre értékelve az 1946. évi irodalmi pályázat eredményeit közli, hogy összesen 56 pályamű érkezett, ebből 34 novella, 16 egyfelvonásos és 6 háromfelvonásos. A Vajdasági Dolgozó Nő 1. száma Politikai tanfolyamok címmel közölte: „Politikai tanfolyamainkat ezen a héten járásonként szervezzük meg, éspedig úgy, hogy a járások székhelyéből s a közvetlen közelben lévő falvakból az asszonyok egyszer egy héten egy napot a járási székhelyen töltsenek. [...] Magyar, román, szlovák és ruszin anyanyelvű asszonyaink számára a tanfolyamokat anyanyelvükön tartják meg. [...] A tanfolyamok a következő tárgyakat ölelik fel: 1. A JNH története; 2. A nemzetiségi kérdés megoldása; 3. A JSZNK alkotmánya; 4. Népbizottságaink; 5. Szövetségi népköztársaságunk gazdasági szerkezete; 6. Népfront; 7. Az Antifasiszta Nőfront; 8. SZSZSZR.” Ugyanebben a számban Hok Erzsébet Az AFŽ Novi Sad-i szervezete új utakon címmel a következőképpen érvelt: „Már eddig is panaszkodtak egynéhány néptársnők közül, hogy megszűnt a Novi Sad-i magyar AFŽ, és mit ér az eddigi munkájuk, ha nem dolgozhatnak tovább. Erre az oktalan panaszra röviden csak ennyit felelhetünk: nem szűnt meg a magyar AFŽ! Ellenkezőleg, most kezd csak igazán élni és fejlődni! [...] Mert nézzük csak, mi történt a Novi Sad-i magyar AFŽ-vel? Egybeolvadt a szerb AFŽ-vel. [...] Eddig külön szerb és külön magyar AFŽ volt, természetesen ugyanazzal a munkaprogrammal és céllal. Ma ez megszűnt, mert együtt dolgozunk szerb néptársnőinkkel közös tervünk megvalósításáért, a testvériség és egység minél erősebb összefogásáért. [...] A sok dolgos magyar asszony, akik minden eddigi munkából becsületesen kivették részüket, arra vannak hivatva, hogy elfogadják a szerb AFŽ meghívását, hogy mindig együtt dolgozzanak, minden megbeszélésen ott legyenek, hogy észrevételeiket azonnal megtehessék, és praktikus tanácsaikkal segítsék az AFŽ munkáját.” További közlések: Vajdaság asszonyai [Kek Irén]; Jaramaz Erzsi: Debelyacsán harc az írástudatlanság ellen; Horváth Gyuláné: Betűnél kezdődik a világosság; Ady Endre: Az öreg Kunné [Vers]; B. M.: Kikindai olvasócsoportok [Fejős Klára anyjának bemutatása]; Dembritz Emma: Becse és Srbobran nyerte el a járási AFŽ vándorzászlóját; Kovačević Srbislava: Fokozzuk a lendületet az írástudatlanság elleni harcban; Szántó Rózsi: Kereszt helyett a nevemet akarom aláírni; Asszonyaink a májusi munkaversenyben; Tatjana Oks: Minden gyermek anyja [Novella, ford. Gál Zsuzsanna]; Damjanov Sári: Hadi árvák új éve [Karcolat]; Téglás Margit [Újvidék]: Vonjuk be az AFŽ munkájába a detelinári magyar asszonyokat; Herceg Margit: A zombori AFŽ rendszeresen tartja az olvasóóráit [Ember Irén]; Gál László: Juli és az AFŽ [Színpadi játék]; Ada Negri: Anyaság [Vers]; Wellner Albert: Késői üzenet [Vers]; Lifka Sándorné: Nők a szőlőművelésben [Királyhalom]; Kiss S. Teréz: Szerb nyelvtanfolyamot rendeztek a zrenjanini magyar asszonyok. Megjelent a Lumina [Fény] című román nyelvű irodalmi, kulturális és társadalmi folyóirat első száma.1 1. Stoković 1975, 234., 272.

Felhasznált forrás: Magyar kronológia 1918-2000, Wikipédia


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére


07 |vissza a lap tetejére

New Yorkban meghalt Nikola Tesla a váltóáram rendszer, az indukciós motor, a transzformátor és számos egyéb berendezés feltalálója és megvalósítója.


08 |vissza a lap tetejére

Megszületett David Bowie angol rockzenész.


09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére


25 |vissza a lap tetejére

Meghalt Al Capone (eredeti nevén: Alphonsus Capone), olasz származású chicagói gengszterfőnök


26 |vissza a lap tetejére

Kronológia

Gyöngyösi János külügyminiszter Pozsonyban eredménytelenül tárgyal Vladimír Clementis csehszlovák külügyi államtitkárral a lakosságcserével összefüggő kérdésekről.

Sajtószemle (Forrás: Szabad Nép)

Külföld

Folytatódott a szlovákiai magyarok megsegítése, ugyanis még mindig nagy erővel folyt a kitelepítés. A magyar hadsereg a zselizi járás felé vette az irányt. A kitelepítés sok emberáldozatot követelt a kályhák hiánya miatt. Ezáltal Janik István, súlyos beteg, is meghalt útközben. Nyolc férfi és két nő menekültet elkaptak az ipolyszalkai csendőrállomáson. Két férfit megvertek, majd tyúkolba zártak. Kovács Ferenc elvtárs is súlyosan megsérült, és a párkányi kórházba szállították.

Kultúra

Ekkor ünnepelték a budapesti Madách Színház születésnapját, melyet 1946-ban indított Hont Ferenc és Kárpáti Aurél. Mondhatni megszületett a magyar dolgozó társadalom első magánszínháza. Osztrojevszkij darabján kívül francia vígjátékokat, valamint Móricz Zsigmond: Lúdas Matyi című művét is megtekinthették az emberek. A Madách Színház kielégítette a különböző néprétegek igényét.

Sport

A Vasas vizilabdázói hatalmas sikereket értek el. Sikerült külföldre, Bécsbe eljutniuk. A kétnapos úszóverseny a Diana-Bad nevű helyszínen volt megrendezve. A versenyen három osztrák miniszterelnök is részt vett. Olyan sikerük volt, hogy a nézők néha percekig tapsolták őket. A Postsport elleni küzdelemben hatalmas fölénnyel győztek. Másnap az Union Wien ellen szintén győzedelmet arattak. A csapat Milánóba is meghívást kapott.

Belföld

A Kisgazdapárt politikai bizottsága ülést tartott, ahol megegyeztek, hogy öttagú bizottság fogja vizsgálni a kisgazdapárti képviselők magatartását. A bizottság tagjai: Dobi István, Z. Nagy Ferenc, Virágh József, Oltványi Imre, Szabó Árpád. Felfüggesztették Kelemen Sándort.  Valamint letartóztatták a Kisgazdapárt és a Parasztszövetség helyi titkárát, Balázs Istvánt. Leveleket találtak a házkutatás során, miszerint összeköttetésben volt az összeesküvés egyik vezetőjével, Saláta Kálmánnal.

Összeállította: Rebrová Krisztina, 2018.


27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források