V skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS št. 64/11)

so ustanovni člani društva na ustanovni skupščini 16.03.2002 sprejeli temeljni akt.

Spremembe temeljnega akta so bile sprejete na izredni skupščini 4. 7. 2015

Splošne določbe

1. Uradno ime društva je "Društvo maketarjev in igralcev namiznih strateških iger". Krajše ime je “Wargaming društvo”. Za predstavitev v tujini se lahko poleg slovenskega imena društva uporablja tudi Society of Model Makers and Strategic Board Games Players of Slovenia ali krajše Wargaming Society Slovenia.

2. Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje na območju Republike Slovenije, lahko pa se tudi mednarodno povezuje. Društvo ima sedež v Ljubljani. O spremembi naslova društva odloča predsedstvo.

3. Uradni žig društva je krog s premerom 3 cm. Na sredini kroga je kladivo. Na robu kroga je napis: " Društvo maketarjev in igralcev namiznih strateških iger. "

Namen, cilji in naloge društva

4. Društvo je prostovoljno, nepolitično in nereligiozno združenje fizičnih oseb, ki jih druži zanimanje za igranje namiznih strateških iger oz. wargaming sistemov ( Warhammer 40000, Warhammer Fantasy Battle, Flames of War, Infinity, ipd ) in z njimi povezanega maketarstva.

5. Namen društva je spodbujanje in uveljavljanje igranja namiznih strateških iger in z njimi povezanega maketarstva v Republiki Sloveniji. Cilj društva je vzpostavitev državne baze igralcev namiznih strateških iger, vpete v mednarodno okolje in stalna prisotnost na mednarodnih tekmovanjih kjer se zastopa državo Republiko Slovenijo.

6. Društvo svoj namen uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:

- oblikovanje strategije razvoja igranja namiznih strateških iger v Sloveniji;

- oblikovanje in izpeljava predvidenih letnih aktivnosti društva;

- nabava materialno tehničnih sredstev ter opreme za potrebe društva in potrebe članov;

- v okviru finančnih možnosti zagotoviti prostor za igranje;

- organizacija turnirjev;

- povezovanje igralcev namiznih iger;

- sodelovanje na razpisih za pridobitev javnih sredstev;

- zastopanje interesov društva na lokalnem in regionalnem nivoju in izven nje ter sodelovanje z drugimi društvi s podobnimi aktivnostmi;

- spodbujanje sodelovanja članov društva na nacionalnih in meddržavnih tekmovanjih

7. Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na  odobnem področju. Društvo lahko sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

8. Društvo deluje po načelih demokratičnosti, enakopravnosti članov in javnosti delovanja.

9. Javnost delovanja se zagotavlja z objavami na spletnem portalu društva, v določenih primerih s pisnim obveščanjem članov ter prek publikacij in sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

Članstvo

10.  Članstvo v društvu je prostovoljno in javno.

11.  Vsi člani društva so enakopravni.

12.  Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki se zanima igranje namiznih strateških iger. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletne osebe pri upravljanju društva sodelujejo sami in imajo enake pravice in dolžnosti kot polnoletni člani.

13.  Oseba, ki se želi včlaniti izpolni prijavnico in jo odda članu predsedstva. Član predsedstva o novem članstvu obvesti tajnika, ki novega člana vpiše v bazo podatkov igralcev takoj po prejemu potrdila o plačilu članarine za tekoče obdobje.

14. Član društva se z včlanitvijo v društvo strinja, da se njihove podatke (ime, priimek, igralne sisteme in vojske, s katerimi igra, naslov ali telefon, kjer je dosegljiv) lahko uporablja za potrebe društva.

15.  Pravice članov so:

- da sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju aktivnosti društva;

- da volijo in so voljeni v organe društva;

- da opozarjajo na nepravilnosti v delovanju društva;

- da izpopolnjujejo svoje znanje in izkušnje ter jih prenašajo na druge člane;

- da so seznanjeni z aktivnostmi društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

     Dolžnosti članov so:

- da delujejo v skladu s statutom in vsemi akti, ki so jih sprejeli organi društva;

- da volijo v organe društva;

- da redno poravnavajo svoje finančne obveznosti do društva;

- da opozarjajo člane predsedstva o morebitnem neprimernem obnašanju članov društva,

- da se spoštljivo vedejo do drugih članov društva;

- da varujejo ugled društva.

16. Članstvo v društvu preneha:

- s prostovoljnim izstopom;

- s črtanjem iz seznama članov;

- z izključitvijo iz društva;

- z neporavnanjem obveznosti za tekoče časovno obdobje;

- s prenehanjem delovanja društva;

- s smrtjo člana.

17. Član prostovoljno izstopi iz društva, tako da to pisno sporoči članu predsedstva

18. Predsedstvo črta člana iz seznama članov, če član po predhodnem opominu ne plača članarine. Takoj, ko plača članarino in plačilo članarine potrdi blagajnik oziroma tajnik, spet postane član društva.

19. Predsedstvo lahko izključi iz društva člana, za katerega ugotovi, da je škodil interesom ali ugledu društva ali kršil določbe temeljnega akta. Izključeni še eno leto ne more ponovno postati član društva.

20. Rok pritožbe zoper sklepe predsedstva je 15 delovnih dni.

Organi društva

21.  Organi društva so:

- občni zbor;

- predsedstvo.

22. Predsednik, tajnik in vodje sistemov so izvoljeni za obdobje dveh let.

Občni zbor

23. Najvišji organ društva je občni zbor.

24. Vsak član društva je član občnega zbora.

25. Pristojnosti občnega zbora so, da:

- voli in razrešuje predsednika, tajnika in določi število vodij sistemov

- sprejema predlagani akcijski in finančni načrt;

- odloča o predlogu za razrešitev predsednika in tajnika in obravnava obrazložitev predloga;

- odloča o pritožbah zoper sklepe predsedstva kot drugostopenjski organ;

- odloča o spremembi statuta ali prenehanju delovanja društva.

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem

26. Občni zbor se sestaja na rednem zasedanju.

27. Zasedanje občnega zbora praviloma skliče predsednik društva po potrebi. Zasedanje občnega zbora se skliče na pobudo predsednika društva ali dveh vodij sistemov ali na zahtevo najmanj ene četrtine članov društva.

28. Predsednik društva je dolžan sklicati zasedanje občnega zbora v roku 14 dni od prejema zahteve za sklic. Če predsednik izrednega zasedanja občnega zbora ne skliče v tem roku, ga lahko skliče vIožitelj zahteve, ki mora predložiti dnevni red in ustrezno gradivo.

29. Datum, kraj in predlagani dnevni red zasedanja občnega zbora morajo biti objavljeni vsaj štiri tedne pred zasedanjem na oglasni deski društva oz. spletnem portalu društva.

30. Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem pričetku prisotnih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za petnajst minut. Po tem času je občni zbor sklepčen, če je prisotnih četrtina ali vsaj osem članov. V primeru, če je v društvu manj kot deset članov zadostuje prisotnost štirih članov.

31. O delu in sklepih občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše tajnik in predsednik društva. V primeru njune odsotnosti zapisnik podpišeta zapisnikar in predsednik delovnega predsedstva, ki ju navzoči izvolijo ob začetku seje.

32. Glasovanja na zasedanjih občnega zbora so praviloma javna, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

33. Člani lahko glasujejo ZA, PROTI ali VZDRŽNO.

34. Sklep je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih članov ZA. Če glasuje več kot polovica članov PROTI sklepu, ta ni sprejet, V primeru enakega števila ZA in PROTI se predlaga sprememba predloga sklepa. Za sklep o spremembi statuta mora glasovati več kot dve tretjini vseh prisotnih članov. Za sklep o prenehanju društva mora glasovati več kot dve tretjini vseh prisotnih članov društva.

35. Vsak član društva ima na občnem zboru pravico do enega glasu pri glasovanju.

Predsedstvo društva

36. Predsedstvo društva je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovna in administrativna dela ter vodi delo društva po delovnem in finančnem načrtu, sprejetim na občnem zboru.

37. Predsedstvo društva sestavljajo: predsednik društva, tajnik ter vodje sistemov.

38. Člane predsedstva se voli na zasedanju občnega zbora, vodje sistemov pa izvolijo člani posameznega sistema

39. Predsedstvo se lahko izpelje tudi na korespondenčni način, z uporabo informacijske tehnologije (spletni portal društva, Skype).

40. Predsedstvo društva lahko predlaga svojo predčasno razrešitev. O predlogu odloča občni zbor.

41. Predsedstvo društva je odgovorno za svoje delo občnemu zboru.

42. Pristojnosti predsedstva društva:

- pripravi predlog akcijskega  in finančnega načrta;

- izvršuje naloge iz akcijskega in finančnega načrta;

- obravnava letno delovno poročilo, finančno poročilo in zaključno bilanco;

- odloča o tekoči porabi materialno-finančnih sredstev;

- na rednem občnem zboru poda delovno in finančno poročilo;

- vodi evidenco članov in črta člane iz evidence;

- predlaga spremembe in dopolnitve statuta;

- določa višino članarine;

- zagotavlja kontinuiteto delovnanja društva ob kadrovskih menjavah;

43.  Sklep je sprejet, če zanj glasuje vsaj polovica članov predsedstva. Sklepi predsedstva so javni. Če član predsedstva opravlja dve ali več funkcij znotraj predsedstva se še vedno šteje kot en član in ima en glas.

44.  Predsednik opravlja splošne in finančne zadeve povezane z delovanjem društva. Drugi član predsedstva lahko v skladu s pooblastilom predsednika tudi zastopa društvo in opravlja naloge, za katere je normalno zaposlen predsednik.

45.  Zastopnik društva v odnosih s tretjimi osebami je predsednik društva. V njegovi odsotnosti ga nadomešča pooblaščeni član predsedstva.

46. Tajnik je član društva, ki ga izvolijo člani društva na rednem občnem zboru.

47. Tajnik opravlja administrativno-tehnična opravila, povezana z dejavnostjo društva. Tajnik tudi vodi evidenco članov društva in zapisnike iz zasedanj občnega zbora.

48. Tajnik v soglasju s predsedstvom in sklepi občnega zbora skrbi za društveno blagajno in vodi evidenco društvenih sredstev.

49. Finančno in materialno poslovanje društva, blagajniško knjigo in sredstva društva vodi tajnik društva. Njegovo delo poteka v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi za društva.

50. Na rednem občnem zboru poda letno finančno poročilo.

51. Tajnik je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

52. Tajnik društva lahko predsedstvu predlaga svojo predčasno razrešitev.

Vodje sistemov

53. Število sistemov se določi na zasedanju občnega zbora in je lahko eden do največ šest (1-6).

54. Vodjo posameznega sistema razrešujejo in izvolijo člani, ki so v tekočem obdobju namenili del članarine v ta sistem. To lahko naredijo tudi na korespondenčni seji z uporabo informacijskih tehnologij (spletni portal društva).

55. Naloge vodij sistemov:

Volitve predsednika in tajnika

56.  Redne volitve potekajo na zasedanju občnega zbora. Volitve razpiše predsednik društva vsaj 7 dni pred zasedanjem občnega zbora. Novo izvoljeni organi nastopijo funkcijo takoj po izvolitvi.

57.  V primeru, da občni zbor na zasedanju sprejme sklep o predčasni razrešitvi članov predsedstva društva se izredne volitve v organe društva opravijo na tem zasedanju, brez predhodnega razpisa. Lahko se razrešijo tudi samo posamezni člani teh organov in v tem primeru se izvedejo nadomestne volitve samo teh članov. Novo izvoljeni organi nastopijo funkcijo takoj po izvolitvi.

Materialno-finančno poslovanje društva

58. Viri dohodkov društva so:

- članarina;

- sredstva, pridobljena na turnirjih;

- sredstva, pridobljena z izvajanjem nalog društva;

- sredstva, pridobljena preko javnih razpisov:

- sredstva od fundacij, pokroviteljev, sponzorjev in simpatizerjev;

- drugi prihodki.

59. Dohodke lahko društvo porabi zgolj za izvajanje nalog društva. Delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

60. Finančne in materialne listine podpisuje predsednik. Društvo bo vodilo le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo. Finančno in materialno poslovanje društva mora biti v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi.

61. Finančno poslovanje društva se odvija preko žiro računa pri pooblaščeni finančni ustanovi oz. preko blagajne.

62. Vsak član društva ima vpogled v finančno in materialno poslovanje ter sredstva društva.

63. Na zasedanjih občnega zbora blagajnik sporoči stanje predsedstvu in članom društva.

64. Delovanja društva poleg statuta določajo pravilniki. Pravilnike sprejema občni zbor na rednih in izrednih zasedanjih.

65. Sprejeti pravilniki se hranijo na sedežu društva.

Zastopanje

66. Zastopnik društva v odnosih s tretjimi osebami je predsednik društva ali njegov pooblaščenec. Zastopnik društva je za svoje delo odgovoren občnemu zboru in predsedstvu.

Prehodne in končne določbe

67. Društvo preneha delovati:

- po sklepu občnega zbora z vsaj 2/3 navzočih članov;

- če je število članov manjše od tri (dva ali manj);

- po samem zakonu.

68. Društvo ob prenehanju določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva.  Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje društva pripade lokalni skupnosti, na območju katere je imelo društvo svoj sedež. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa društva iz registra društev.

69. Ta statut stopi v veljavo z ustanovitvijo društva. Spremembe in dopolnitve pa stopijo v veljavo s sprejetjem na občnem zboru.

Registrska številka društva:

Datum vpisa v register društev:

Število strani: 6