paahimAm jAnakI vallabha


composer:

Muthuswamy Dikshitar

song type: 

nOttuswara sAhityam

rAgam:

sankarAbharanam

tALam:

tishra Eka

ALT tALam:

Eka

language:

sanskrit

29 dheera shankaraabharaNam mela

Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S

Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

lyrics

pAhimAm jAnakIvallabha shrIharE bhAratIsha priyAnanda mUrtE dEhi mE sampadam dIna cintAmaNE

dEvadEvOttamAnanda kIrtE Ehi kAkutstha kOdaNdahasta IpsitArthapradAhlAdacita

 

 

source(s):

  1. http://www.karnatik.com/c3341.shtml
  2. http://sahityam.net/wiki/Pahimam_Janaki_Vallabha 

~~~


dhanyasy.org

  of