TEDxRawaRiver

Zgoda na publikację

Proszę o wypełnienie niniejszego formularza, wykonanie kopii na własny użytek i odesłanie go faksem lub mailem na adres pawel@tedxrawariver.pl lub numer

+48 32 739 02 09.

TEDxRawaRiver („TEDxRawaRiver”) będzie nagrywał wszystkie  wystąpienia  podczas  TEDxRawaRiver  odbywającego się w dniu [7 listopada 2015] („Wydarzenie”). TEDxRawaRiver jest prowadzony na licencji TED Conferences LLC („TED”). Oprócz

organizacji Wydarzenia, celem zarówno TED jak i TEDxRawaRiver jest rozpowszechnianie ważnych idei, poprzez umożliwianie swobodnego i szerokiego dostępu do tych prezentacji globalnej publiczności.

Niniejsza zgoda („Zgoda”) pełni funkcję umowy dotyczącej uczestnictwa w Wydarzeniu. W zamian z udostępnienie platformy do przedstawienia  wystąpienia  oraz  z  chęci wspierania celu „idei wartych rozpowszechniania”, zostanie udzielona

TEDxRawaRiver, TED oraz innym jednostkom – np. nadawcom – upoważnionym przez TEDxRawaRiver lub TED („Podmioty TED”) licencja na nagrywanie audio i video, transmitowania i fotografowanie  wystąpienia  na  Wydarzeniu („Wystąpienie”) oraz na wprowadzanie do obrotu, nadawanie,  reemisja,  edytowanie,  tłumaczenie

oraz inne rozpowszechnianie, zarówno w całości jak i w części, bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, za pomocą wszystkich znanych środków jak i tych jeszcze nieznanych w momencie udzielania Zgody, bez potrzeby udzielania żadnych dalszych zgód.

Licencja  udzielona  Podmiotom  TED  obejmuje  w szczególności prawo do wykorzystywania Wystąpienia  samodzielnie  lub  wraz  z towarzyszącą informacją, taką jak nazwisko, głos, zdjęcie, podobizna i dane biograficzne autora (łącznie „Informacje towarzyszące”).

Przykładowymi sposobami wykorzystania

Wystąpienia  i  Informacji  towarzyszących  jest wyświetlanie  Wystąpienia  na  kanale  TEDx  na YouTube lub na stronie internetowej TED.com; nadawanie  Wystąpienia  w telewizji; rozpowszechnianie  Wystąpienia  na  DVD, telefonach komórkowych,  taśmach  i innych kanałach dystrybucji materiałów video, tj. iTunes.

TEDxRawaRiver i TED wspiera inteligentną

publiczną debatę wokół każdego Wystąpienia. W związku z powyższym  Wystąpienie  może  być dystrybuowane na licencji Creative Commons, na  mocy której każde  opublikowane Wystąpienie może być dalej rozpowszechniane  dla  celów niekomercyjnych, z zastrzeżeniem zachowania oznaczenia autorstwa i pochodzenia oraz pod warunkiem niemodyfikowania  Wystąpienia. Podpisując Zgodę wyrażona zostaje również zgoda na rozpowszechnianie Wystąpienia  przez

Podmioty TED na zasadzie licencji Creative

Commons.

TEDxRawaRiver oraz TED przykłada szczególną wagę do docieranie do globalnej publiczności. By osiągnąć ten cel  Wystąpienie  może  zostać przetłumaczone  na  dowolny  język.  Tłumacze będą działać zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Projekt Otwartych Tłumaczeń TED.

Podpisanie Zgody oznacza wyrażenie zgody na tłumaczenie  Wystąpienia  oraz  Towarzyszących informacji w ten sposób.

Ponadto, podpisanie Zgody oznacza również

zgodę na to, że (i) TEDxRawaRiver oraz TED nie są zobligowane do wykorzystania  Wystąpienia  lub Informacji towarzyszących w jakiejkolwiek sposób; (ii) zgoda jest udzielana nieodpłatnie i nie zostanie wypłacone wynagrodzenie w żadnej formie za wykorzystanie  Wystąpienia  i/lub

Informacji towarzyszącej; oraz (iii) nie można

cofnąć licencji udzielonej na podstawie Zgody.

Autor  Wystąpienia  potwierdza,  że:  (i)  ma  pełne prawo do udzielenie licencji zgodnie

z postanowieniami Zgody; (ii) jest jedynym

autorem Wystąpienia; (iii) posiada pełnie praw do Wystąpienia, a w szczególności w zakresie praw autorskich oraz znaków towarowych; (iv) udzieli na piśmie wszelkiej informacji TEDxRawaRiver o materiałach stron trzecich wykorzystanych w Wystąpieniu (co do których autor Wystąpienia nie uzyskał niezbędnych praw); oraz (v) wykorzystanie  Wystąpienia  w sposób opisany w Zgodzie nie narusza  żadnych praw stron trzecich.

W przypadku zgłoszenia przez stronę trzecią

roszczeń w związku z naruszeniem jej praw w

związku z wykorzystaniem  Wystąpienia, autor Wystąpienia  będzie  współpracował

z TEDxRawaRiver i TED w zakresie niezbędnym do obrony przed zgłoszonym roszczeniem lub do  odpowiedzi na nie.

Zgoda zawiera pełne porozumienie pomiędzy

autorem  Wystąpienia  i TEDxRawaRiver dotyczące Wystąpienia  i Informacji towarzyszącej i może być zmieniana jedynie z zachowaniem formy pisemnej.

Nazwisko (Podpis)

…............................................

Nazwisko (Drukowane litery)

…............................................

Data

…............................................

Prawem właściwym dla porozumienia zawartego w oparciu o Zgodę jest prawo stanu Nowy Jork bez względu na zasady wyboru prawa.  Jakiekolwiek  spory  dotyczące  Wystąpienia  i/lub Informacji towarzyszącej, lub wynikłe albo dotyczące Zgody, będą podlegać jurysdykcji sądów stanu Nowy Jork.

W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy

wersjami polską i angielską obowiązująca jest

wersja angielska.

PROSZĘ PODPISAĆ, PODAĆ DATĘ ORAZ

WYSŁAĆ E-MAILEM/FAKSEM na adres

pawel@tedxrawariver.pl lub na numer

+48 32 739 02 09.

Tłumaczenie polskie dzięki uprzejmości TEDxKraków.

TEDxRawaRiver

Speaker permission release

Please complete this form, make copies for

your records and fax or email to pawel@tedxrawariver.pl or +48  32 739 02 09.

TEDxRawaRiver (“TEDxRawaRiver”) will be recording all the presentations at the TEDxRawaRiver event to be held on [7th November 2015]  (the  “Event”). TEDxRawaRiver is operated under license of TED Conferences LLC (“TED”). Beyond the Event, the goal of both TED and TEDxRawaRiver is to spread

great ideas, by making these presentations freely and widely available to a global audience.

This release (the “Release”) will serve as our

agreement concerning your participation at the Event.  In consideration for the platform provided to you, and in support of the goal of “ideas worth spreading,” you grant TEDxRawaRiver, TED, and other entities  —  e.g.,  broadcasters  —  as TEDxRawaRiver or TED may designate from time to time (collectively, the “TED Parties”) the right to

record, stream, film and photograph your

presentation at the Event (the “Presentation”) and to distribute, broadcast, edit, translate (as

discussed below) or otherwise disseminate it,

without any further approval from you, in whole or in part, throughout the world, in perpetuity, in any and all media now known or hereafter developed.

This grant to the TED Parties includes, but is not limited to, the right to use the Presentation either alone or together with supporting information, such as your name, voice, photograph, likeness and biographical data (collectively,  “Supporting Information”).

Examples of permitted uses of the Presentation and Supporting Information include displaying the Presentation on the TEDx YouTube channel or on TEDʼs website, TED.com; broadcasting the Presentation on television; and distributing the Presentation on DVDs, mobile phones, films, and other video distribution channels, such as iTunes.

TEDxRawaRiver and TED encourage intelligent public debate around each presentation. Accordingly, your Presentation may be distributed under a “Creative Commons” license, which allows each distributed presentation to be re-published in non-commercial, non-derivative works, as long as appropriate credit is given and the presentation is not edited or distorted.  By

signing this Release, you acknowledge  and

agree that you do not object to the distribution of the Presentation by the TED Parties under a Creative Commons license.

TEDxRawaRiver and TED place a great emphasis on reaching a global audience. To achieve this goal, your Presentation may be translated into any language.  Translators follow the guidelines established through TEDʼs Open Translation Project. By signing this release, you acknowledge and agree that you do not object to having your Presentation and Supporting Information translated in this way.

In addition, you understand and agree that: (i)

TEDxRawaRiver and TED arenʼt obligated to use the Presentation or Supporting Information in any way; (ii) you wonʼt receive any form of payment in connection with the use of the Presentation and/or Supporting Information; and (iii) you may not revoke the rights granted in this Release.

You affirm that: (i) you have the full power and authority to grant the rights and releases set forth in this Release; (ii) you are the sole author of the Presentation; (iii) you own all rights to the Presentation, including, but not limited to, all copyrights and trademark rights; (iv)  you will advise TEDxRawaRiver in writing of all third party material contained in the Presentation (to which you have not secured all necessary rights);  and  (v)  use  of  the  Presentation  as permitted by this Release will not violate the rights of any third party.  

If any third party claims that the use of the

Presentation violates its rights, you agree to

cooperate fully with TEDxRawaRiver and  TED  to defend against or otherwise respond to such  claim.

This Release contains the entire understanding between you and TEDxRawaRiver regarding the Presentation and/or Supporting Information and may not be modified except in a writing signed by both of us.  

Name (Signed)

…............................................

Name (Printed)

…............................................

Date

…............................................

This Release shall be exclusively governed by

New York law without regard to choice-of-law

principles.  Any dispute concerning the

Presentation and/or Supporting Information, or

arising out of or relating to this Release, shall be resolved in the courts of the State of New York.    

In case of any discrepancy between the Polish and English versions of this agreement, the English version shall prevail.

PLEASE SIGN, DATE & EMAIL/FAX to pawel@tedxrawariver.pl or +48 32 739 02 09.

___________∏______|_________∏___________∏_∏_∏_________|_______|___∏____∏______

501 601 595 | join@TEDxRawaRiver.pl