COMISSIÓ CONVIVÈNCIA.-  CURS 2016-2017.- IES XARC

1. Marc legal

 2. Comissió Ies Xarc

3. Constitució

4. Origen Mediació

Decret 121/2010 del 10/12

                   

           ICEE

             Comissions Convivència

                    .Servei Mediació

                    .Protocol Assetjament

2011-12/13

-1r Curs de Mediació

2014-2015

-2n Curs Mediació (alumnat)

2015-16

-Protocol  per a la Detecció i Intervenció cassos Assetjament

2016-17

3r Curs Mediació (alumnat)

Director

Cap d'Estudis

Coordinadora

Representant alumnat

Representant pares i mares

Representant Personal Administració i Serveis

Representant professorat

.Cultures tradicionalment mediadores

.Conflictes armats

.UE

.Mediació  jutjats

.Mediació escolar...

5. Característiques Mediació

6. Prevenir el Conflicte

7. Vies entrada

8. +mediacions= - amonestacions

9. Mediacions

1r trimestre

Ies Xarc

- Confidencialitat

. Imparcialitat

. Voluntarietat

-(preguntes orientades futur)

-(parafraseig: estratègia escolta activa)

1. Gestió d'emocions

2. Bona comunicació

1.Alumnat

2.Bústia

3.E. Directiu

4.Pares i mares

5.PAS

6.Professorat

7.Professorat

Curs 2015-16 (Ies Algarb)

1r trim.: 74 amonestacions

2n trim.: 92 amonestacions

3r trim.: 19 amonestacions

Total mediacions al llarg del curs: 47 +pràctiques restauratives

Total  amonestacions ESO:  382

amonestacions lleus: 43

amonestacions greus: 2

3 mediacions (peticions: 5)

I.Mediació (Procés mediador)

1.Presentació

Hola, jo sóc en......Jo sóc en.......Som els mediadors per ajudar-vos amb aquest problema. Voleu que us ajudem a solucionar aquest problema amb la mediació?

2.Regles bàsiques

A LA PRIMERA PERSONA

A LA SEGONA PERSONA

Estàs d'acord en no interrompre?

I tu?

Estàs d'acord en no insultar ni ofendre?

I tu?

Estàs d'acord en ser el més sincer que puguis?

I tu?

Estàs d'acord en esforçar-te per resoldre aquest problema?

I tu?

3. Definició del problema

Tria un dels mediats perquè parli primer.

A LA PRIMERA PERSONA

A LA SEGONA PERSONA

Ens pots explicar que va passar?

Ens pots explicar que va passar?

Parafraseig

Parafraseig

Com et vas sentir?

Com et vas sentir?

Per què?

Per què?

             4. Què es necessita

A LA PRIMERA PERSONA

A LA SEGONA PERSONA

Què necessites per resoldre aquest problema?

Què necessites per resoldre aquest problema?

Parafraseig

Parafraseig

5.Recerca de solucions

A LA PRIMERA PERSONA

A LA SEGONA PERSONA

Què pots fer per a resoldre aquest problema?

Què pots fer per a resoldre aquest problema?

Parafraseig

Parafraseig

Estàs d'acord?

Estàs d'acord?

Si aquest problema sorgeix una altra vegada, què faries diferent?

Si aquest problema sorgeix una altra vegada, què faries diferent?

Està resolt el problema? (Si és així, acabem el procés. En cas contrari, tornar al punt 5.

Està resolt el problema? (Si és així, acabem el procés. En cas contrari, tornar al punt 5.

             6.Tancament de la mediació

-Direu als vostres amics (o a altres, segons el cas) que el problema ja està resolt?*

-Gràcies per esforçar-vos i solucionar pacíficament el problema.Si vos pareix bé, donau-vos la mà com a senyal de què

el conflicte està resolt.      

  1. Pràctiques restauratives   (1r i 2n ESO)

III. PROTOCOL DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ EN CASOS D’ASSETJAMENT ESCOLAR

1.Característiques 

2.Tipus  agressió

3.Tipus comportament

Agressors

4. Tipus comportament

víctimes

5. Tipus comportament

Observadors

 - Component col · lectiu o grupal

- Desequilibri de poder

-  Intencionalitat / repetició

-  Indefensió / Personalització

- Agressions físiques

- Agressions verbals

- Aïllament  social

- Assetjament racial

- Assetjament sexual

-Amenaces, intimidacions, xantatge

-Falta d'empatia

- Absència de  culpabilitat

- Baixa tolerància a la frustració

- Falta d'empatia

- Aïllament

- Passivitat  

- Actius,

- Impulsius    

-- Falta  competència social.

- Manca de suport a les víctimes,

  per

  • 1.influència  dels agressors  
  • 2.por

6. Conseqüències per als agressors

7. Conseqüències per a les víctimes

8.Conseqüències per als observadors

. Futura conducta delictiva,

. Interpretació obtenció poder basada en agressió perpetuable en  vida adulta.

. Sobrevaloració  fet violent com socialment acceptable i recompensat.

. Ansietat

. Fracàs escolar,

. Infelicitat

. Insatisfacció

. Problemes de personalitat

. Trauma psicològic

. Risc físic

. Risc  desenvolupament  desequilibrat

. Actitud passiva i complaent davant la injustícia

. Modelatge equivocat de vàlua personal.

9.Prevenció

9.a. Cohesió

9.b. Sensibilització

9.c. Mesures organitzatives

10. Detecció

Àmbits d’intervenció:

a. Cohesió  grup

b. Sensibilització

c..Mesures organitzatives

.Anàlisi grau cohesió

.Actuacions:

1.actuacions grup (PAT).

2.Activitats en grup no necessàriament en tutoria.

3. Activitats centre amb diferents grups i nivells.

1.Difusió  Protocol Comunitat Educativa:

2.Activitats tutorials

3. Formació del professorat en Prevenció, detecció i intervenció en casos d'assetjament escolar.

4. Selecció i formació dels alumnes ajudants i mediadors.

1.Guàrdies de pat

 2. Ensenyament per àmbits.

3.  Treball Cooperatiu.

4. Programes existents al centre:

     Mediació Escolar

     Guàrdies  convivència

5.Programa d'Educació Socio-emocional.

6.Organització grups segons criteris pedagògics

1.Notificació

2.Acollida i detecció

3.Primera reunió

4.Intervenció

5. Segona reunió

Protocols Assetjament

     1r trimestre Xarc

3

NOTIFICACIÓ ---------------->  DIRECTOR                               PROCÉS DETECCIÓ ASSETJAMENT ESCOLAR

Qualsevol membre de la                  l                              

comunitat educativa                        l                                                          

      (ANNEX 1)                               l

                                                   

                                       1    REFERENT    Professional NO TUTOR

                                             

 

                            ENTREVISTA                  ENTREVISTA                                                                                            

Mesures protecció   ALUMNE/A                    FAMÍLIA

si hi ha risc            VÍCTIMA                        VÍCTIMA

                            (ANNEX 2 i 3)                 (ANNEX 3 i 4)

                                                     l

                                                     l

                                         TUTOR PASSA SOCIOGRAMA -

                                           ASSESSORA ORIENTACIÓ

                                                     l

                                                     l

                                       REFERENT-FORMA GRUP

                                         ALUMNAT AJUDANT

                                              (ANNEX 5)

                                                    l

                                                    i

 Valorar si ens                    3 REFERENT CONVOCA  1a REUNIÓ ......................................................................................

trobem amb un cas              EQUIP GESTIÓ CAS (ANNEX 6)                         2   ACOLLIDA-DETECCIÓ (MÀXIM 5 DIES HÀBILS)

                               

                                                     l

   ____________________                                _____________________

   l                                                                                                         l

   NO                                                                                                     SÍ

                                                        ____________________ 4 INTERVENCIÓ     _____________________

                                                        l                                                                                                         l

                                               ENTREVISTA                                                                          ENTREVISTA ALUMNE/A                 MÈTODE PIKAS*

                                               FAMÍLIA ALUMNE-A                                                                QUE MOLESTA

                                               QUE MOLESTA                             DEIXAR                                  (ANNEX 7)

                                               (ANNEX 4)                                  PASSAR

                                                                                              5 DIES  HÀBILS

                                                                                                         l

                                                                                                         l

                                                   2a ENTREVISTA           __________   ___________                  2a ENTREVISTA

                                         FAMÍLIA VÍCTIMA                      l                                ALUMNE VÍCTIMA

                                             (ANNEX 4)                            l                                     (ANNEX 2)

                                                                                

                                                                               5 REFERENT CONVOCA 2a REUNIÓ (INFORME)

                                                                                          EQUIP GESTIÓ CAS (ANNEX 8)                      

                                                                                                       l

                                                                                                       l

                                                                                             DIRECTOR  (ANNEX 9)        

REUNIÓ COORDINADORS CONVIVÈNCIA AMB MARTA  ESCODA TROBAT (DRA. ICEE) .- 18/1/ 17

1) INCREMENTAR LA PREVENCIÓ DE  CONFLICTES LLEUS:

                                                          ABANS                                                                    ARA

                                                           

                                                           Pocs                                                                     Molts

                                                        conflictes                                                                 conflictes

                                                          greus                                                                     lleus

                                                 ...............................                                              ...............................  

                                           .........................................                               .........................................  

                                                          Molts                                                                      Pocs

                                                      conflictes                                                                conflictes

                                                         lleus                                                              greus

                                  .........................................................                 .........................................................  

                                       

   2) IMPORTÀNCIA  DE LES  PRÀCTIQUES RESTAURATIVES

 - Increment formació per al professorat.

 - Curs CEP Eivissa al 3r trimestre (Preinscripció finals febrer)

 

 3) UNITAT CONVIVÈNCIA

    -És un servei de l'ICEE on pot assessorar-se qualsevol membre de la Comunitat Educativa.

    -Hi ha un Comitè d'experts  per cadascun dels serveis següents:

-Protocol per casos possibles d'assetjament escolar

-Internet Segura

-Protocol d'actuació per  casos d'alumnat “TRANS”

-Foment igualtat gènere

-Orientacions en situacions de dol

-Prevenció  de Racisme

 

4)SOBRE ASSETJAMENT ESCOLAR: NOVA APORTACIÓ.

Dan Olwens ha distingit en el “cercle de violència”, al grup d'”Observadors” :

Agressor (de vegades, intel·lectual)

Seguidors ((potencien l'agressor)

Partidaris (pensen que Víctima ho mereix)

Defensors (actuen en defensa de la Víctima)

Possibles Defensors ( però no saben que fer)

Neutrals (no fan res)

                                                                     

5