Затверджено:

Директор КМНМЦ

_________О.М.Никифоренко

План роботи

методичного об’єднання  практичних психологів,

соціальних педагогів  ЗНЗ

Місце проведення: Кременчуцька ЗОШ №19                                

Дата проведення:27.08.2014р.

Початок роботи: 09.00

 1. Про стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році

Л.В.Сирота, завідувачка ЦПС

 1. Про завдання працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання

Л.В.Сирота, завідувачка ЦПС

 1. Соціально-педагогічна та психологічна робота з учасниками НВП у конфліктний та постконфліктний період

Л.В.Зюман, методист ЦПС

 1. Про експертизу психологічного, соціологічного інструментарію

Л.В.Зюман, методист ЦПС

 1. Про проведення   «години психолога»

Л.В.Зюман, методист ЦПС

 1. Практикум. Моніторингове дослідження ціннісних орієнтацій працівників психологічної служби

Л.В.Сирота, завідувачка ЦПС

Завідувачка ЦПС КМНМЦ                        Л.В.Сирота

Методист ЦПС КМНМЦ                        Л.В.Зюман

Інструктивно-методичні рекомендації

 щодо діяльності працівників психологічної служби м. Кременчука

 у 2014 - 2015 н. р.

Світові виклики та нинішні події в Україні вимагають від педагогів самоорганізації і саморегуляції, ціннісного ставлення до себе, як до особистості та до колег, учнів, батьків. Важливо не допускати своїми діями чи бездіяльністю вторинної травматизації учасників навчально-виховного процесу.

Педагогічна праця в сучасних умовах ставить високі вимоги до особистості педагога (психолога, соціального педагога). Адже у вересні 2014 року діти прийдуть до школи з низкою питань (відповідей на які вони не отримують в родинах), високим рівнем тривожності, різними цінностями (які підтримуються у родині) а будуть і такі, хто пережив втрати близьких та рідних. Педагогічні працівники мають проявляти високу громадянськість і патріотизм, особистісну визначеність щодо подій, які відбуваються. Міністерство освіти і науки  України звертає увагу на особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників за участь у антидержавній діяльності. Професійна діяльність, поведінка практичного психолога має бути взірцем честі та гідності як психолого-педагогічних, етико-правових категорій життя людини.

 1. Практичним психологам і соціальним педагогам ЗНЗ у своїй роботі керуватись рекомендаціями викладеними  в листі МОН України  №1/9-374 від 25.07.2014р. «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти  у 2014-2015 навчальному році»             (http://mmk.at.ua/load/centr_praktpsikhi_soc_roboti/pracivnikam_psikhologichnoji_sluzhbi_znz_dnz/17-1-0-2358), методичних рекомендаціях  Центру практичної психології і соціальної роботи ПОІППО (Муліка К. М. Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти Полтавської області у 2014-2015 н. р.: методичні рекомендації / Катерина Муліка.  Полтава : ПОІППО, 2014).

 1. Дяльність працівників психологічної служби системи освіти у 2014-2015 н. р. має бути спрямована на:

 1. В умовах складної соціально-політичної ситуації в країні фахівцям психологічної служби   в процесі надання соціально – психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу використовувати методичні рекомендації викладені в збірнику: Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : [метод. рек.] / авт. кол.: Н. П. Бочкор, Є. В. Дубровська, О. В.Залеська та ін. ; [упор.: Н. В. Лунченко, Л. Л. Сідєльнік]. – К. : МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014.с.

(http://mmk.at.ua/load/centr_praktpsikhi_soc_roboti/pracivnikam_psikhologichnoji_sluzhbi/17-1-0-2349 )

 1. Для подолання проблеми особистісної та професійної готовності працівників психологічної служби з надання якісних соціально-педагогічних, психологічних послуг:

 1. Відповідно до листа УНМЦ ППСР АПН України від 13.07.2012 № 66/1 «Про запровадження «годин психолога», листа ПОІППО від 31.08.2012 р. № 994 «Про організацію та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах» у  навчальних закладах, де уведені ставки практичних психологів, повинна бути введена «година психолога» за рахунок виховних годин. «Година психолога»  це графік роботи психолога з учнями, затверджений директором навчального закладу, погоджений із заступником з виховної роботи та доведений до відома педагогів. Скласти  графік проведення «годин психолога», передбачивши  проведення просвітницьких занять для кожного класу.   Практичним психологам ЗНЗ графік проведення «годин психолога», погоджений із заступником директора з виховної роботи (Додаток 1)  подати в ЦПС КМНЦ до  11.09.2014 р.

 1. Якість надання соціально-педагогічних, психологічних послуг у навчальному закладі залежить від налагодженості взаємодії керівника навчального закладу та представників психологічної служби. Зокрема :

 1. В умовах останніх подій в Україні працівникам психологічної служби необхідно:

         7.1. Оновити інформацію про телефони довіри, гарячі лінії, проінформувати учнів про допомогу, яку вони можуть отримати, звернувшись за даними номерами телефонів.

        7.2. Створити та розмістити у загальнодоступних місцях буклети, листівки для різних категорій учасників навчально-виховного процесу щодо переживання посттравматичних стресових ситуацій, психологічній протидії тероризму. Важливо передбачити доступ до такої інформації та її оновлення.

7.3. Налагодити взаємодію з органами, установами, організаціями які надають допомогу сім’ям (особам) у складних життєвих обставинах: зібрати адреси, номери телефонів; інформацію про види допомоги, яку можуть там надати. При перенаправленні клієнтів практичний психолог, соціальний педагог має прослідкувати, чи клієнту надана відповідна допомога (соціального працівника, психотерапевта, невролога тощо). Працівники психологічної служби мають активізувати процес укладення угод між закладами освіти та службами, центрами, відділами, закладами і установами щодо співробітництва та координації у справі надання соціально-педагогічної, психологічної допомоги тим, хто її потребує.

        7.4. Пам’ятати, що соціально-педагогічна, психологічна допомога сім’ям вимушених переселенців полягає у відстеженні їх потреб та наданні відповідної допомоги. Важливим є застосування міжсекторальної взаємодії і мультидисциплінарного підходу. Практичні психологи, соціальні педагоги мають спостерігати за учнями на перервах та уроках та за потреби  надавати необхідну допомогу.

7.5. При наданні психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу у даній ситуації важливим є проведення «Кіл» (метод практичної психології) з учителями, батьками, учнями; великих та малих терапевтичних груп. Основне завдання практичного психолога  створити ситуацію діалогу, взаємопідтримки. Упровадження таких методів практичної психології потребує від фахівця психологічної служби професійної майстерності, усвідомленості своїх професійних дій.

   7.6. Не допускати своїми діями чи бездіяльністю вторинної травматизації учасників навчально-виховного процесу та, у разі потреби, перенаправляти дітей, батьків і педагогів до інших спеціалістів.

7.7. Передбачити у планах роботи працівників психологічної служби у рамках просвітницької, корекційно-розвивальної діяльності висвітлення проблем: «Поняття інформаційної війни та як їй протидіяти», «Розвиток критичного мислення засобами медіаосвіти, інформаційної грамотності», «Психологічна підготовка учасників навчально-виховного процесу в умовах загрози чи вчинення терористичного акту», «Честь і гідність особистості» тощо.

7.8. Соціальні педагоги мають постійно оновлювати соціальні паспорти класів, відстежувати учнів, сім’ї яких потрапили у скрутне життєве становище. Причинами академічної неуспішності учнів, відхилень у їх поведінці, навіть випадків суїцидів виступають різні форми надмірного приниження або  піднесення цінності і самоцінності учнівської особистості, її честі та гідності. Захист прав та інтересів неповнолітніх  найважливіше завдання працівника психологічної служби.

 1. Психодіагностичні (діагностичні) дослідження проводити  тільки у випадку, коли їх результати будуть використані у подальшому для покращення ситуації у навчальному закладі або життєвої ситуації конкретного клієнта. Назва методик, анкет, опитувальників, їх автор та джерело мають бути вказані у плані роботи працівника психологічної служби.  Соціологічний, психологічний інструментарій повинен мати експертну оцінку. Банк методик, які мають експертну оцінку ЦППСР ПОІППО ім. М. В. Остроградського розміщений за адресою: http://vk.com/poltava_cppsr.

 1. Психологічу просвіту у 2014-2015 навчальному році  спрямувати  на: інформування та формування;

психологічної готовності протистояти тероризму;

механізмів саморегуляції у ситуації стресу та посттравматичних розладах;

імунітету до руйнівної інформації, яка надходить з медіа;

медіаграмотності (як механізмів протистояння кібербулінгу, мобінгу);

здатності до діалогу.

 1. При здійсненні психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами   керуватись Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872, листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.01.13 р. №1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання».

 1. Не допускати проведення тренінгів, обстежень та опитувань усіх учасників навчально-виховного процесу представниками різних організацій та установ без попередньої експертизи психологічного, соціологічного інструментарію. Для проведення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію керуватись наказом Департаменту освіти та науки від 22.03.2013        №111

Використані джерела

 1. Лист МОН України  №1/9-374 від 25.07.2014р. «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти  у 2014-2015 навчальному році»
 2.  Муліка К. М. Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти Полтавської області у 2014-2015 н. р.: методичні рекомендації / Катерина Муліка.  Полтава : ПОІППО, 2014.

         

Завідувачка ЦПС КМНМЦ                        Л.В.Сирота

Методист ЦПС КМНМЦ                        Л.В.Зюман

 

Додаток  1

Інформація

про виділення  годин практичному психологу ЗНЗ

____________________________________________________________

для проведення просвітницької, профілактичної та корекційно – розвивальної роботи

 1. Виділено _______ годин для факультативу ____________________________.

(назва)

 1. Виділено  _______ годин для гуртка  ________________________________.

(назва)

 1. Графік «годин психолога»  

Місяць

Тиждень

Клас[1]

Тематика, вид роботи

вересень

03-04

1 А, Б

2 А

3 А

Заняття «Давайте познайомимось»

жовтень

Інформація має бути погоджена із заступником директора з виховної роботи


[1] Кількість класів має співпадати з шкільною мережею