Martin Daňo, Ľubinska 18, 81103 Bratislava, nar. 4.11.1976

tel. +421903638012, email: martin@martindano.com

                                                        Slovenská advokátska komora (SAK)

                                                        Kollárska ulica, 813 11  Bratislava

                                        V Bratislave, dňa 26.4.2019

VEC:         Podnet  začatie disciplinárneho konania proti advokátom

        Mgr. Juraj Bugala /         JUDr. Peter Ďurček / JUDr. Alžbeta Calpaš Mordinová

a Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o., IČO: 36 731 544

Vážená Slovenská advokátska komora,

        obraciam sa na Vás so sťažnosťou na advokátov menom: Juraj Bugala, Peter Ďruček, Alžbeta Calpaš Mordinová a ich advokátske spoločenstvo Advokátska kancelária Bugala - Ďurček s.r.o - všetci spoločne so sídlom na Milietičova 5B,  v Bratislave pre porušenie zákona ako aj etického kódexu advokátov.

        Prví dvaja menovaní advokáti majú pozastavený výkon advokácie, lebo nastúpili do štátnych funkcií: Pán Ďurček sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a pán Bugala nastúpil ako podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie. Ďurček má pochybnosti aj so získaním svojho akademického titulu a Bugala pol podozrivý pre rôzne daňové trestné veci, pričom obaja majú blízky vzťah k oligarchovi Kmotríkovi  (viď články na internete) - to ale nie je podstatou môjho podnetu, aj keď by ste aj týmto sa mohli zaoberať.

        Otázka nastáva, či mohli ponechať svojej advokátskej kancelárii (spoločenstvu) svojé mená v obchodnom názve, pod ktorým AK naďalej na verejnosti vystupuje - či týmto konaním neporušili etické normy alebo zákon, lebo svojim pôsobením môžu získavať neoprávnený prospech z titulu, že v advokácii už nepracujú a zastávajú vysoké štátne fukcie, pričom ich potencionálni klienti ich môžu vyhľadávať vo väčšej miere z titulu, že svojim vystupovaním sa javia tak, že im ich kancelária môže pomôcť napríklad v prípadoch proti štátu, alebo na druhej strane môžu svojim postavením zastrašovať oponentov, ktorým napríklad adresujú žalobnú výzvu, trestné oznámenie a podobne a tak ich zneistia tým, že stoja proti advokátskej kancelárii, ktorá ma napojenie na vysokých štátnych úradníkov.

        Ďalšie porušenie zákona je, že na oficiálnej stránke advokátskej kancelárie stále figurujú ich podobizne a mená v sekcii “náš tím” a to nenapravili ani potom ako pozastavili svoj výkon advokácie a ani ich nová konateĺka a advokátka - pani Alžbeta Calpaš Mordinová. Priložený screen obrazovky je k 26.4.2019 - teda už niekoľko mesiacov potom, ako si pozastavili výkon advokácie. Prikladám aj výňatok hlavičkového papiera.

Takýmto konaním sa nazdávam, že advokáti Peter Ďurček a Juraj Bugala, či aj Alžbeta Calpaš Mordinová ako aj advokátske spoločenstvo Bugala Ďurček znížili dôjstojnosť advokátskeho stavu a preto žiadame o vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti proti všetkým.

        

        Za spoluprácu vopred ďakujem a zostávam s pozdravom,

____________________________________

Martin Daňo

Na vedomie:         Gábor Gál, minister spravodlivosti 

Prílohy:

Stránka www.akbd.sk k 26.4.2019

,