PROPOSTA DE GUIÓ PER A L’ELABORACIÓ DE TREBALLS EN TOTS ELS CURSOS DE L’IES S’AGULLA (A EXCEPCIO DEL TREBALL DE RECERCA DE 2n de BT) I PER A QUALSEVOL CRÈDIT.

Els treballs s’han de presentar en fulls dina-4, a l’ordinador (en lletra 12 i interlineat d’1,5) o escrits a mà (amb bona lletra). Cal deixar marges (o justificar els dos costats a l’ordinador) i numerar les pàgines. El redactat ha d’estar en un sol color (o blau o negre) i deixar els colors per a les retolacions. Cal presentar-lo grapat o enquadernat o dins un portafoli, i no amb clips o similars. No hi poden haver fulls en blanc.

ESTRUCTURA:

  1. Índex amb la paginació corresponent. L’índex és la pàgina 1 i ha de sortir tot.

  1. Introducció: explica amb les teves paraules què et proposes fer en aquest treball i com ho faràs.

  1. Cos del treball: Els diferents apartats del treball han d’anar encapçalats per un subtítol. És la part més extensa però no s’ha de copiar dels llibres d’on ho treus, sinó que has de llegir primer, i després redactar amb les teves paraules i de manera resumida. En l’índex no es posa “Cos del treball” sinó aquests diferents subtítols de què consta el Cos del treball. Poden haver-hi il·lustracions amb peu de foto, esquemes i/o gràfics.

  1. Conclusions: Resumeix amb les teves paraules què has après, les dificultats que t’has trobat i la teva opinió personal.

  1. Annexos (si cal).

  1. Bibliografia: Si es tracta d’un llibre: Cognom de l’autor en majúscules, nom de l’autor (si són varis autors s’escriu AAVV): títol subratllat (o en cursiva si es fa a l’ordinador). Editorial. Lloc i any d’edició (encara que l’any d’edició també pot anar abans del títol). Col·lecció i número de col·lecció (si n’hi ha).

I si és de la xarxa: adreça electrònica i títol de l’adreça electrònica subratllada (o en cursiva si es fa a l’ordinador).

Si es tracta d’un article: Cognom de l’autor en majúscules, nom de l’autor (si són varis autors s’escriu AAVV): títol subratllat (o en cursiva si es fa a l’ordinador). Nom de la revista subratllat, número de la revista. Data de la revista. Pàgina en què es troba l’article i lloc d’edició.

PRESENTADA A L’EQUIP DIRECTIU EL SETEMBRE DEL 2006 PER A LA SEVA APROVACIÓ EN EL CLAUSTRE, DESPRÉS D’HAVER ESTAT ESMENADA EN ELS EQUIPS DOCENTS EL MAIG DEL 2006.