vitaal dorp.jpg

Bewijs van Obligatie


Ondergetekenden:

De Stichting met volledige rechtsbevoegdheid Stichting Vitaal Dorp, gevestigd te Everdingen, en vertegenwoordigd door ……………………., hierna te noemen “Stichting”,

en

NAAM VAN GELDGEVER, ……………………………………...

wonende te ………………………………………………………….,

hierna te noemen “Geldgever”,

Verklaren door ondertekening het volgende:

 

Lening:

 1. Geldgever verstrekt aan Stichting € ………………(HOOGTE LENING), hierna te noemen “Obligatielening”
 2. Stichting verklaart door ondertekening van deze schuldbekentenis de Obligatielening te hebben ontvangen van Geldgever.
 3. De hoogte van de uitstaande Obligatielening heet “Hoofdsom”

Vergoedingen:

 1. De Stichting vergoedt jaarlijks 6% rente per jaar over de Hoofdsom, hierna te noemen “Rente”
 2. Deze Rente wordt uitgekeerd in waardepapieren te besteden in de winkel van de Stichting
 3. De waardepapieren hebben een geldigheid van een jaar na uitgifte en zijn uitsluitend te besteden aan versproducten en diverse producten uit de bakkerij
 4. De Stichting streeft naar een uitgebreid aanbod voor de waardepapieren, en deelt de lijst met producten die te koop zijn met de waardepapieren bij het uitkeren van de Rente
 5. De Rente wordt op 1 januari uitgekeerd over de Hoofdsom van het afgelopen jaar

Aflossingen:

 1. De Stichting streeft er naar om na drie jaar te starten met aflossen
 2. De Stichting streeft er naar binnen tien jaar de leningen af te lossen
 3. Aflossing gebeurt middels loting
 4. De loting vindt tweemaal per jaar plaats, op 1 februari en op 1 augustus
 5. De aflossing wordt per post bekend gemaakt, en is gedurende 6 weken beschikbaar om af te halen bij de winkel.
 6. Indien de Geldgever de aflossing niet af haalt, wordt deze aflossing beschouwd als een gift van de Geldgever aan de Stichting

Overig:

 1. De lening is niet opeisbaar door de Geldgever, tenzij anders omschreven in deze overeenkomst
 2. Deze overeenkomst is aangegaan op voorwaarde dat de door de Stichting uitgevoerde plannen voor de supermarkt worden uitgevoerd
 3. De hoofdsom is direct opeisbaar in geval de Stichting surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ontbonden wordt, dan wel overgaat tot verkoop van de te ontwikkelen supermarkt
 4. Eens per jaar geeft de Stichting een presentatie van de financiële voortgang aan de Geldgevers
 5. Geldgever heeft geen stemrechten in de Stichting, of anderszins invloed op het beleid van de Stichting
 6. Onder Stichting wordt mede begrepen een eventuele andere rechtspersoon, waarin de belangen van de Stichting m.b.t. de supermarkt zullen worden ondergebracht

Plaats:

Datum:

Stichting                                                        Geldgever

Naam:                                                                Naam:

Handtekening:                                                Handtekening:


Obligatielening Stichting Vitaal Dorp                         pagina  van                         Everdingen, maart 2014