http://gallery.mailchimp.com/d3dc44122f7f7ce44da024d2d/images/MerchavBanner_F.1.jpg

מרחב

גן ובית ספר דמוקרטי ברעננה

טופס הרשמה לבית הספר

תוכן עניינים

מידע כללי

חלק א':

טופס 1: שאלון פרטים אישיים

טופס 2-4: שאלוני הכרות (להורים ולתלמיד/ה)

טופס 5: הצהרה לקראת פגישת היכרות

טופס 6: ויתור על סודיות

למלא, לשלוח אימייל לצוות ההרשמה, ולהביא עותק מודפס לפגישת ההיכרות האישית.טופס 1: שאלון פרטים אישיים

פרטי הילד/ה:

שם פרטי

שם משפחה

מין:  ז / נ

ת.ז.

 תאריך לידה

נרשם ל גן/כיתה  

  לשנת הלימודים

כתובת מגורי הילד/ה

מיקוד

טלפון בבית  

טלפון חירום (סבים, שכנים וכד'

פרטי ביה"ס/גן קודם של הילד/ה:

גן / בי"ס קודם

טלפון של גן/בי"ס קודם  

שם ושם משפחה

טלפון

משך היכרות עם הילד/ה

מחנכ/ת / גננ/ת

מחנכ/ת / גננ/ת קודמ/ת

פרטי ההורים:

הורה

הורה

שם משפחה

שם פרטי

תעודת זהות

טלפון בבית

כתובת (אם שונה מכתובת התלמיד/ה)

תחום עיסוק / מומחיות /תחביבים

השכלה

מקום עבודה

טלפון עבודה

טלפון נייד

e-mail


אחים / אחיות:

שם

מין

תאריך לידה

באיזו מסגרת לומד/ת?

ז / נ

ז / נ

ז / נ

ז / נ

* האם אתם מעונינים לרשום את ילדיכם לצהרון? כן / לא

הערות נוספות: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


טופס 2: שאלון הכרות עם הילד/ה

מטרת השאלון:  הכרות ראשונית עם הילד/ה ועם ההורים, איסוף מידע ומאפיינים הקשורים בהתפתחות ובמצב הכללי של הילד/ה. שימו לב, השאלון כולל ארבעה חלקים: שלשת הראשונים מיועדים להורים, האחרון מיועד לילד/ה (במידה והם נרשמים לבית הספר).

הילד/ה שלי אוהב/ת יותר מכל:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________הדברים שמרגיעים את הילד/ה שלי:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________קשה לילד/ה שלי כאשר:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

כיצד הוא/היא מתמודד/ת?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

הכי חשוב לי כהורה שלילד/ה שלי:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


טופס 3: שאלון להורים בנוגע לחינוך הדמוקרטי

מדוע אתם מעונינים לרשום את ילדכם למסגרת חינוך דמוקרטית ומדוע לדעתכם היא המסגרת הנכונה עבורו? _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

מהם לדעתכם יתרונות וחסרונות מערכת החינוך הדמוקרטית ביחס למערכות חינוך אחרות?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

האם אתם יכולים לצפות קשיים הנובעים מאופי המסגרת, אם כן מהם?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

אם ילדכם יבחר שלא להשתתף בשיעורים בסיסיים כמו קריאה, חשבון, התעמלות וכו' - כיצד תתייחסו לעניין ?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

           

האם ילדכם למד בעבר במסגרות החינוך הרגילות, ואם כן – מה הסיבה למעבר מסגרת הלימודים?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

מהן הציפיות שלכם מבית הספר? נסו להתייחס גם לציפיות בתחום הלימודי וגם לציפיות בתחום החברתי-התפתחותי

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

האם יש לכם שאלות נוספות ביחס למסגרת הדמוקרטית?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

איך ובאילו תחומים אתם רואים עצמכם משתלבים בתחום העשייה הקהילתית בבית הספר?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


טופס 4: שאלון לילד/ה

(לילדים הנרשמים לבית הספר)

שלום לך,

אנחנו שמחים שהחלטת להגיע אלינו, יש לנו כמה שאלות לשאול אותך במטרה להכיר אותך. (אפשר להיעזר בחברים אחים או הורים בכתיבת התשובות).

למה את/ה  רוצה להצטרף לבית הספר שלנו?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

האם שמעת על בתי ספר דמוקרטיים? מה אתה יודע עליהם?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ספר/י על בית הספר הקודם בו למדת (מה עשית במשך היום? מה אהבת? מה לא אהבת?  במה הרגשת שאת/ה מצליח/ה? מה היה לך קשה?)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

מהם התחביבים שלך? מה את/ה עושה בשעות הפנאי? ומה היית רוצה ללמוד בבית הספר ?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

האם יש לך חששות לקראת הצטרפותך לבית הספר ?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


מהן הציפיות שלך לקראת הצטרפותך לבית הספר (מה חשוב לך שיהיה בבית הספר? מה  את/ה רוצה שיקרה לך בבית ספר?)  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

האם יש לך שאלות שרצית לשאול בקשר לבית ספר?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


טופס 5: הצהרה לקראת פגישת היכרות

  1. הצהרה זו תפקידה לבדוק האם יש בידי בית הספר את הכלים הדרושים על מנת לאפשר לילדכם ללמוד בו.

האם ילדכם נעזר עד היום או עבר אבחון בנושאים הבאים:

           אם עניתם "כן" באחד הסעיפים לעיל, נא פרטו:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

האם ילדכם זקוק כיום לעזרה מיוחדת? אנא פרטו איזו:  

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2.                ידוע לנו כי ילדנו עשוי להתקבל לבית הספר על בסיס ההצהרות שהוצהרו על ידנו. אם יתברר כי

ההצהרות, בחלקן או כולן, אינן נכונות, בית הספר יראה עצמו חופשי לבטל את ההרשמה, גם לאחר תחילת שנת הלימודים.

3.                   ידוע לנו כי ילדנו עשוי שלא להתקבל ללימודים ב"מרחב" משיקולים השמורים לבי"הס.

בית-הספר אינו מתחייב לקלוט כל משפחה שפנתה.

שם ההורה: __________________________                                            

ת"ז:           __________________________                                                           

חתימה:      __________________________                                                          

שם ההורה: __________________________                                            

ת"ז:           __________________________                                                           

חתימה:      __________________________                                                          

תאריך:   ___________________________


טופס 6: ויתור על סודיות

לכבוד:                                                                                                                           

ביה"ס/חונכת/גננת/יועצת (אנא כיתבו את שם הגננ/ת /מחנכ/ת הנוכחי/ת / הקודמ/ת):         _______________________________

טלפון :         _____________________________  

א.ג.נ, ____________________________  מועמד לרישום לבית הספר הדמוקרטי "מרחב" ברעננה.                     ( שם הילד)

הרינו מאשרים בזאת להעביר את ממצאי האבחונים, נתונים ו/או את חוות דעתכם והמלצתכם , ו/או לקיים שיחה טלפונית בענין בני/בתי.

פרטי בני/בתי:

שם:                      ___________________

תאריך לידה:         ___________________   

ת"ז:                        ___________________  

הרינו מוותרים בזאת על חובתכם לשמירת סודיות.

בכבוד רב,

שם ההורה: __________________________                                            

ת"ז:           __________________________                                                           

חתימה:      __________________________                                                          

שם ההורה: __________________________                                            

ת"ז:           __________________________                                                           

חתימה:      __________________________                                                          

תאריך:   ___________________________


ויתור סודיות

לכבוד

השרות הפסיכולוגי

בעיר:________

הנדון: ויתור סודיות – הרשאה למסירת מידע פסיכולוגי מהשפ"ח לגורם חוץ ולהפך

אני הח"מ, הורי התלמיד/ה (או, אפוטרופוס בהעדר הורים):

שם משפחה:_____ ______________________ שם פרטי:___ __________________

ת.ז:___ _____________________________תאריך לידה:___ __________________

נותנים בזה רשות לשפ"ח (עיר המגורים) ____________ למסור את המידע הנחוץ לקביעת דרכי הטיפול בבננו/בתנו

הנ"ל לידי___________________________________________

לשם כך, הרינו משחררים את השפ"ח מחובת השמירה על סודיות המחויבת ע"פ החוק.

בכבוד רב,

שם הורה 1________________________

חתימה__________________________

מס' ת.ז_____________________________

כתובת__________________________

טל'

בבית____________________________

טל'

סלולרי___________________________

דוא"ל____________________________

שם הורה 2_______________________

חתימה__________________________

מס' ת.ז_____________________________

כתובת__________________________

טל'

בבית____________________________

טל'

סלולרי___________________________

דוא"ל____________________________

העמותה למען חינוך דמוקרטי ברעננה (ע"ר) 58-036-853-8

רחוב הפלמ"ח 4, רעננה
www.merchav-school.co.il