ŠVP ŠD Školní vzdělávací program pro ŠD Školní družina je důležitý partner rodiny a školy plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů nabízí zájmové vyžití dětí rozvíjí osobnost, tvořivost a vzájemnou komunikaci pomáhá dětem překonávat jejich případné handicapy Školní družina je: místem pro vzájemné vyžití dětí místem pro relaxaci místem pro rozvíjení tvořivosti místem pro vzájemnou komunikaci místem pro posilování sebevědomí místem pro navazování kamarádských vztahů 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání 4. Podmínky vzdělávání dětí/žáků v ŠD 5. Zajištění bezpečnosti dětí /žáků ve ŠD 6. Zveřejnění školního vzdělávacího programu ŠD a měsíčního plánu 7. Charakteristika ŠVP pro ŠD 8. Vzdělávací plán ŠD 9. Časový plán Školní družina 1) Identifikace ŠD Adresa: Školní družina, ČSL 65, Planá nad Lužnicí 391 11 Vedoucí vychovatelka ŠD – Martina Žáčková: tel: 730 541 108 1. oddělení, vychovatelka Martina Žáčková 2. oddělení, vychovatelka Ada Chalupská 3. oddělení, vychovatelka Marcela Benešová 4. oddělení, vychovatel Pavel Holkup 5. oddělení,vychovatelka Ilona Olivová 6. oddělení, vychovatelka Hana Pavlišová 2) Charakteristika provoz ŠD: ranní družina 6:00 – 7:40 hod odpolední družina 11:45 – 16:30 hod pobyt venku 13:30 – 14:30 hod z důvodu narušení chodu ŠD není možné vyzvedávat děti, aby nebyla narušována činnost oddělení, je pro odchody dětí stanovena tato doba: 11:45 – 13:30 hod 14:40 – 16:30 hod Příhlašení do ŠD a odhlášení ze ŠD Vždy písemně vedoucí vychovatelce ŠD. Pokud chce rodič využít služeb ŠD je třeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku při nástupu do ŠD. V případě chce-li rodič odhlásit dítě ze ŠD je nutné dítě odhlásit písemnou formou. Ukončení pobytu ve ŠD je možné k poslednímu dni v měsíci. Měsíční platba je nevratná. Školné – školní družina platba za školní družinu činní 150,- Kč měsíčně, jejíž výše je stanovena pro každý školní rok rozhodnutím ředitele školy platbu je nutné uhradit bezhotovostním bankovním převodem složením částky na účet Základní školy, vždy v období září – prosinec, leden – červen. Rodičům budou předány poklady k platbě s přiděleným VS hotově v kanceláři ZŠ Stravování dětí ve školní jídelně Apelujeme na rodiče, kteří chtějí pro své dítě využít služeb ŠJ: je třeba, aby takové dítě mělo včas zaplaceno obědy a mohlo se stravovat ve školní jídelně nebo vyjímečně mělo dostatek vhodného jídla z domova. Zajištění stravování dítěte je odpovědností rodičů. Umístění, vybavení Školní družina je součástí školní budovy ZŠ Planá nad Lužnicí, je umístěna v přízemí nové budovy. Jedná se o 1.- 5. oddělení, 6. oddělení se nachází v prostorách nad tělocvičnou v 1.patře. Třídy jsou částečně vybaveny školními lavicemi a židličkami, molitanovým nábytkem - křesla, letiště a sestavy kostek/ odpovídající věku dětí. Dalším vybavením jsou dřevěné police na tašky a dřevěný nábytek. Ve všech třídách je na podlaze linoleum a na jeho části položené koberce. 3) Cíle, obsah a forma vzdělávání Vytvářet u dětí a žáků potřebu projevovat emoce v chování, jednání a prožívání v životních situacích, rozvíjet vnímavost a citlivost k lidem, prostředí a k přírodě. Vést děti a žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. 1. Člověk a společnost vést děti k porozumění, úctě, toleranci a empatii vytvářet kamarádské vztahy osvojovat a dodržovat základy společenského chování vést ke spolupráci při řešení problémů a úkolů a schopnosti pracovat v týmu 2. Člověk a příroda pravidelný pobyt venku a vycházky do lesa pozorovat změny v přírodě sběr přírodního materiálu získávat vědomosti a praktické dovednosti při tématických vycházkách a soutěžích vytvářet v dětech ohleduplný vztah k přírodě a hledat možnosti při její ochraně čteme v knihách o přírodě, využíváme dětské encyklopedie vyprávíme si o domácích mazlíčcích, soutěžíme ve správnosti pojmenování mláďat vyprávíme si o útulcích pro zvířata, o právech živočichů na život a o správném chování ke zvířatům 3. Umění a kultura seznamovat se s různými výtvarnými technikami vytvářet vztah k uměleckým hodnotám připomínat lidové tradice a zvyky podílet se na výzdobě školní družiny rozvíjet hudebně-pohybové a poslechové schopnosti poznáváme známé písně podle melodie, zpíváme hrajeme hudebně-pohybové hry objevujeme různé výtvarné techniky, hrajeme si s barvou (obtiskování, rozfoukávání atd.) pracujeme s modelínou a s netradičním materiálem 4. Člověk a zdraví popisujeme lidské tělo, soutěžíme ve znalostech o lidském těle kreslíme lidskou figuru dodržujeme denní hygienu, hovoříme o jejím významu, upevňujeme základní hygienické návyky besedujeme o tom, jaká jsou pro nás bezpečná i nebezpečná místa pro hru a trávení volného času vysvětlujeme nebezpečí vzniku závislosti na počítačových hrách, mobilních telefonech a sociálních sítích hrajeme si na lékaře, zdůrazňujeme ochranu před nemocemi, besedujeme o tom, jak správně relaxovat a odpočívat besedujeme na téma zdravá výživa, pitný režim, vitamíny a minerální látky organizujeme sportovní sezónní činnosti 5. Člověk a svět práce vést děti k pořádku a čistotě učit systematičnosti rozvíjet motoriku ruky dodržovat bezpečnost práce osvojovat základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí vést k seberealizaci při pracovních činnostech seznamovat se s různými materiály a prací s nimi 6. Jazyk a jazyková komunikace čteme na pokračování, hovoříme o přečtených knihách kreslíme ilustrace k textu individuální četba knih a časopisů, dramatizace pohádek sledujeme divadelní představení 4. Podmínky vzdělávání dětí a žáků v ŠD Školní družina: je místem pro zájmové vyžití dětí/žáků, pro regeneraci sil a relaxaci po školním vyučování je místem pro rozvoj dětské tvořivosti, posilování zdravého sebevědomí je místem pro spokojené dítě je důležitý výchovný partner rodiny a školy plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí má důležitou roli v prevenci rizikového chování Podmínky pro činnost: inspirující, nestresující prostředí, zdravé klima účelově vybavené prostory družiny s možností kreativního uzpůsobení hrací a pracovní koutky možnost využívání prostor školy (tělocvična, školní dvůr aj.) možnost využívání dětského hřiště možnost využívání služeb městské knihovny 5. Zajištění bezpečnosti dětí a žáků ve ŠD zajistit pravidelný pitný režim ve ŠD zdravé prostředí ŠD – správná výška nábytku, odpovídající světlo, teplo, čistota, větrání atd. ochrana žáků před úrazy, vyznačit možná rizika (předměty), pravidelně kontrolovat zařízení ŠD, hlásit závady a dbát na jejich odstranění K ochraně duševního zdraví je nutné navodit klidné, přátelské prostředí, vzájemnou úctu, komunikaci, vhodnou motivaci pro práci a ochranu dětí před šikanou, násilím a dalšími patologickými jevy. V neposlední řadě také zjišťovat zpětnou vazbu od dětí a jejich rodičů, vytvářet u dětí pocit sounáležitosti ke svému oddělení ŠD. (Součástí těchto opatření je i Vnitřní řád školní družiny.) Všichni zaměstnanci školní družiny jsou při pobytu dětí a žáků ŠD povinni přihlížet k jejich základním fyziologickým potřebám a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví. Při úrazu poskytnou první pomoc a zajistí ošetření. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam o úrazu. Rodiče budou informováni. 6. Zveřejnění školního vzdělávacího programu ŠD a měsíčního plánu webové stránky školy 7. Charakteristika ŠVP pro ŠD Hlavní výchovný záměr je orientován směrem k dětem a žákům a směřuje k tomu, aby získali dobré základy do života a pro další vzdělávání, a aby byli schopni s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. každé dítě a žáka vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální a specifické potřeby a možnosti, k jejich aktivitám vytváří potřebné podmínky-možnost svobodné volby: základem je respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého dítěte dáváme dětem/žákům možnost spoluúčasti na tvorbu programu, respektujeme právo dítěte na účasti nabízené činnosti-právo být pouze pozorovatelem respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti a žáky nesmělé, posilujeme sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima, podporujeme u nich iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii vycházíme ze znalostí o dětech/žácích, jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace-každé dítě má právo být jiné, má jiné potřeby rozvíjet se a učit se svým tempem: našim cílem je vytvářet dětem/žákům vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře a úctě 8. Vzdělávací plán ŠD Klíčové kompetence Dlouhodobý proces, souhrn dovedností, schopností, vědomostí a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do ŠD. Prolínají se všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 1. Kompetence k učení Děti jsou vedeny k tomu, aby: dokončily započatou práci kriticky zhodnotily své výkony kladly otázky a hledaly na ně odpovědi 2. Kompetence k řešení problémů žák si všímá problémů ve svém okolí, rozpozná problém od běžné situace, přemýšlí o příčinách vzniku problému, učí se
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
 
View only
Toggle screen reader support