BG17B

Samhällskunskap 01b

Uppgift: Redogöra för och jämföra Sveriges statsskick med statsskicket i ett annat land

Du ska undersöka likheterna och skillnaderna mellan statsskicken i två länder varav det ena är Sverige och du ska redogöra för det du kommer fram till i en formell rapport. I slutdiskussionen ska du jämföra dem samt ta ställning för vilka lösningar du tycker är bäst och motivera dina ståndpunkter.

De aspekter som ska redogöras för och jämföras finns med stödfrågor i dokumentet “Aspekter att jämföra - Jämföra statsskick”.

Rapporten ska bestå av tre delar:

  1. Inledning ca ½ sida

→ Här ska du beskriva vad rapporten ska handla om – skriv vilka länder du ska jämföra.

→ Du ska också  vara källkritisk dvs diskutera minst en av dina källor – varför du valde den/varför du tycker att den är bra/ger pålitlig fakta.

  1. Avhandling 1-3 sidor

→ Här ska du redogöra för fakta om de två länder statsskick. De punkter du ska ta upp finns i dokumentet: “Aspekter att jämföra -Jämföra statsskick”.

→ Det finns två alternativ för hur du kan strukturera din avhandling - se dokumentet: “Struktur avhandling Jämföra statsskick”

  1. Slutdiskussion ca ½ sida

→ Här ska du jämföra de två ländernas statsskick dvs ta fram likheter och skillnader samt gärna förklara vad det beror på.

→ Du ska också dra slutsatser om vilken eller vilka demokratimodeller de två statsskicken vilar på och eventuellt om hur någon ideologi har fått påverka.

→ Du ska också ta ställning för ett helt statsskick, eller något del av ett statsskick, och motivera ditt/dina ställningstagande/n.

Källförteckning

→ Lista på de källor du använt. Se dokumentet: Källförteckning exempel

Förslag på källor: Reflex plus, andra läroböcker i samhällskunskap, landguiden.se, Globalis.se, NE.se, CIA World Fact Book, landsfakta.se

Uppgiften ger dig möjligheter att visa nivå på ffa följande kunskapskrav

För förklaringar och konkretiseringar av de olika kunskapskravens betygsnivåer hänvisas till dokumentet “SVAR på implicita frågorna i kunskapskraven samhällskunskap 01b Elevversion”.

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Förklaringar och konkretiseringar

1. Eleven kan * redogöra för och analysera samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

Du  beskriver hur samhällens organisation (statsskick)  i olika länder är uppbyggda och för idéer och ideologier (demokrati- modeller, ev politiska ideologier) som påverkar hur samhällena är uppbyggda.

Du urskiljer olika aspekter (statsform, statschef, valsystem, parlament och regeringsbildning)  av samhällens organisation (statsskick)  och kopplingar dem emellan, du visar hur idéer och ideologier (demokrati modeller) påverkar samhällens organisation och förhållanden.

3. I sin analys förklarar eleven * samband och drar ** slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.

* enkla

** enkla

** välgrundade

* komplexa

** välgrundade

Du jämför olika aspekter i olika samhällens organisation och visar på hur olika företeelser hänger ihop/beror av varandra.

Du visar att du förstår varför det finns likheter och skillnader mellan samhällen, vad dessa beror på och eller vad olika konstruktioner får för konsekvenser.

5. Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera * orsaker och konsekvenser

* någon

* några

* flera

Eleven delar upp en samhällsfråga (ett statsskick)  i mindre delar (aspekter) och undersöker  varje del för sig i syfte att förstå hela samhällsfrågan..

Du  kan skilja på orsaker och konsekvenser samt kan urskilja orsaker till och konsekvenser av samhällsfrågor (att ett statsskick är utformat på ett visst sätt).

6. I analysen använder eleven * samhälls - vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder **.

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt värderar dem  med enkla omdömen.

* med säkerhet

** samt värderar dem med nyanserade omdömen.

I din skriftliga analys av statsskick använder du korrekt  relevanta begrepp (som tex tagits upp i undervisningen eller förekommer i läroboken mfl texter), teorier och modeller (demokratimodeller).

10. I arbetet med samhällsfrågor kan eleven * söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra ** reflektioner om deras relevans och trovärdighet.

* med viss säkerhet

** enkla

* med viss säkerhet

** välgrundade

* med säkerhet

** välgrundade och nyanserade

Du gör en korrekt källförteckning (källförteckning enligt mallen).

Du uttrycker tankar och drar slutsatser om en källans användbarhet för frågan och om hur trovärdig källan är. Du gör det genom att tex analysera en källa ur de tre källkritiska perspektiven.

11. Eleven kan * och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer **:

rapport

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

* med säkerhet,

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Du presenterar dina kunskaper om statsskick i en formell rapport gjord enligt instruktionerna och där budskapet tydligt framgår.

Även följande kunskapskrav kan komma i fråga

4. Dessutom kan eleven * redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra ** slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer

* översiktligt

** enkla

* utförligt  

** välgrundade

* utförligt och nyanserat

              

**välgrundade och nyanserade

Du förklarar hur  ett lands historia (olika historiska händelser, personer och ideologier) påverkat utformningen av dess statsskick.

7. Eleven diskuterar * orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

I din rapport redogör du för olika orsaker till och konsekvenser av samt föreslår olika  lösningar (alternativ) för ett lands statsskick. Du kopplar ihop orsakerna, konsekvenserna och lösningarna.

Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar  ** andras ståndpunkter.

* enkla

** enkla omdömen

* välgrundade            ** enkla omdömen

* nyanserade                     **nyanserade omdömen.

Du kan i rapportens slutdiskussion motivera och ge stöd för dina åsikter samt bemöta (tänkta) motargument.