కీర్తనలు

గ్రంథకర్త : శేఖర్‌రెడ్డి వాసా

www.FaithScope.com

నీ మరణానంతరము నీ ఆత్మ ఎక్కడ వుండబోవుచున్నదో నీకు తెలుసునా?

మూలము

రెడ్డిపాళెం గ్రామములోని నా ప్రభువు తల్లి ఉపదేశములు మరియు ఆమెను ఆవరించిన పరిశుద్ధాత్మయొక్క జ్ఞాన సహాయమే ఈ పుస్తక రచనకు మూలాధారము.

అంకితము

ఈ అవకాశాన్ని నాకు అనుగ్రహించి నన్ను ప్రేమించిన క్రీస్తు ప్రభువుకు అంకితమిస్తున్నాను. -  వాసా శేఖర్‌రెడ్డి

                 1.  కీర్తన1:1-3

        దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక పాపుల మార్గమున నిలువక - అపహాసకులుకూర్చుండు చోటును కూర్చుండక - యెహోవా ధర్మశాస్త్రము నందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించు వాడు ధన్యుడు. అతడు నీటి కాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకువాడక  తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టువలె నుండును. అతడు చేయున దంతయు సఫలమగును.

        ప్రియ శ్రోతలారా! పై కీర్తన భాగములో మొట్ట మొదటగా దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక - పాపుల మార్గములో నిలువక '' అనుటలో ఈ దుష్టులెవరో - ఆ పాపులెవరో మనము తెలిసికోవలసియున్నది. సర్వ సాధారణముగా లోక సంబంధముగా దుష్టులు అంటే నర హంతకులు వ్యభిచారులు విగ్రహారాధికులు వగైరాలను లోక సంబంధముగా దుష్టులంటున్నారు. కానివాస్తవానికి  దుష్టులెవరో మనము తెలిసికోవలసియున్నది.

        మత్త 26:3 పరిసయ్యులు, సద్దూకయ్యులు, ధర్మ శాస్త్రోపదేశకులు యాజకులు ప్రధాన యాజకులు. ఇందులో

1. పరిసయ్యులు :- పరిసయ్యుడనగా - దేవుని బిడ్డగా పిలువబడుచు, దైవాచార పరాయణుడై దేవుని ధర్మశాస్త్రమును దాని విధులను నిష్ఠా గరిష్ఠతతో పాటించువాడు. ఇతనిని గూర్చి యోహా 3:1-4 చదివితే ఈ పరిసయ్యుని యొక్క జ్ఞానము తెలియగలదు. అనగా పరిసయ్యడు యూదులకు అధికారిగా వుండి తన మతాచారమే దైవము అని మత ధర్మాన్ని నెరవేర్చుటన్నది తప్ప మరి ఏ విధ”మైన క్రియతో దైవత్వాన్ని తృప్తి పరచలేమన్న సిద్ధాంతము గల వాడని దీని సారాంశము. ఈ పరిసయ్యుడు యోహా 3:10 లో ఇశ్రాయేలుకు బోధకుడుగా వున్నట్లు తెలియు చున్నది. కనుక ఈ పరిసయ్యుడు అను  వాడు వేదాంతిగా ఆదినములలో చెలామణియైనట్లు తెలియుచున్నది.

        ఇక రెండవది శాస్త్రులు :- ధర్మ శాస్త్ర విధులను విధిగా ప్రజల చేత ఆచరింపజేయుటకు తత్సంబంధమైన  శాస్త్ర పరాయణుడు అనగా గృహ నిర్మాణము బిడ్డల ప్రతిష్ఠ, వారి జన్మ కాలములను గూర్చి నరుల భవిష్యత్తును గూర్చిన సంఘటనల పరిజ్ఞానము మరియు ఏ కార్యము చేసినను శాస్త్ర రీతిగా జరిగించెడి వారు. ఇశ్రాయేలు జనాంగమునకు ప్రజల చేత నియమించబడిన వారే వీరు. ఒక విధముగా మత్త 23:3లో మోషే యొక్క పీఠమును అలంకరించునంతటి యోగ్యత గలవారు. వీరు భక్త కోటి మీద ఆచరింపలేనంతటి ఆచారమును బరువుగా మోపి మనుష్యుల యొక్క మెప్పును పొందాలని దైవత్వమునకు ప్రీతి లేని - స్వ జ్ఞానము తో కూడిన క్రియలను జేయుదురు. మత్త 23:5 లో వలె తమ రక్షరేకులు వెడల్పుగాను తమ చెంగులు పెద్దవి గాను జేయుచు విందులలో అగ్రస్ధానములను సమాజ మందిరాలలో అగ్ర పీఠములను సంత వీధులలో వందనములను మనుష్యుల చేత బోధకులని పిలువబడుటకుకోరెదరు. అందుకే వీరిని గూర్చి మత్త 23:13 లో -అయ్యో! వేషధారులైన శాస్త్రులారా! పరిశయ్యులారా! అని ప్రభువు అంటున్నాడు. వీరిని గూర్చి ఇదే సువార్తలో 23:14-15లో వీరి గుణాతిశయములను గూర్చి వివరిస్తూ - మీరు మనుష్యుల ఎదుట పరలోక రాజ్యమును మూయుదురు, మీరందులో ప్రవేశింపరు ప్రవేశించు వారిని ప్రవేశింపనీయరు.

        మత్త 23:15 అయ్యో! వేషధారులైన, పరిసయ్యులారా! ఒకని మీ మతములో కలుపుకొనుటకు మీరు సముద్రమును భూమిని చుట్టి వచ్చెదరు. అతడు కలిసినపుడు అతని మీ కంటె రెండంతలు నరక పాత్రునిగా చేసెదరు. మరియు 23:23 లో వేషధారులైన శాస్త్రులారా! పరిసయ్యులారా! మీరు పుదీనాలోను సోపులోను జీలకఱ్ఱలోను పదియవ వంతు చెల్లించి దేవునికి దశను భాగము ఇవ్వవలసిన కార్యక్రమాన్ని నిష్ఠాగరిష్ఠతతో నెరవేరుస్తు ధర్మ శాస్త్రములో ప్రధానమైన న్యాయము కనికరమును విశ్వాసమును విడిచి పెట్టిన  అంధులైన మార్గదర్శులు. ఇట్టి వారిని గూర్చి మత్త 23:24 లో దోమ లేకుండ వడియ గట్టి ఒంటెను మ్రింగువారు. ''అని ప్రభువు అభివర్ణించి యున్నాడు. 25వ వచనములో వెలుపట శుద్ధి జేయబడి లోపట అశుద్ధముగా నున్న పాత్రలకు ఇట్టి వారిని ప్రభువు పోల్చినట్లు చదువగలము. 27లో శాస్త్రులు పరిసయ్యులను గూర్చి '' - సున్నము గొట్టిన సమాధులకు వారిని పోల్చినట్లు అనగా శృంగారముగా అలంకరించబడిన సమాధులు సున్నము పూయబడి చిత్ర విచిత్రమైన అలంకరణలతో వున్నను వాని లోపల చచ్చిన వారి ఎముకలు సమస్త కల్మషాలు నిండియున్న రీతిలో వీరిని పోల్చి యున్నాడు. అదే విధముగా 29 లో శాస్త్రులు పరిసయ్యులు ప్రవక్తలను చంపి సమాధి జేసి పీతి మంతులను హతమార్చి వారి గోరీలను శృంగారించి ఆరాధించువారు. ఇట్టి వారి ఆలోచనల ప్రకారము నడవ కూడదని భావము.

        ఇక సద్ధూకయ్యులు అంటే సద్ధర్మ ఆచరణ పరాయణులు అనగా మతపరమైన సమస్త ఆచారములను పద్ధతులను ఆచరిస్తూ తమ  మటుకు తామే నీతి మంతులమని ప్రకటించుకొనేవారు. నరునికి పునరుత్థానము లేదని వాదించువారు. యాజకులు దేవుని బలి పీఠము యొక్క పరిచర్యలో ప్రాతినిత్యము వహించి దేవుని ప్రజలు అర్పించు అర్పణలను దేవుని సన్నిధిలో అనగా బలి పీఠము మీద వుంచి భక్తులను గూర్చి దేవునికి విన్నపము జేసి ఆరాధించే వారు. ప్రియ శ్రోతలారా! ఇట్టి వారు ప్రభువు యొక్క దృష్టిలో దుష్టులుగా వివరించబడియున్నది. ఎందుకంటేె క్రీస్తును ఎవరైతే అంగీకరించరో వాడు దుష్ఠ్టుడే! కనికరము దయ ప్రేమ సహనము ఎదుటి వారితో సఖ్యత ఎవడికైతే వుండదో అతడెంతటి భక్తుడైనను వ్యర్ధుడే! కనుక దుష్టుని ఆలోచన చొప్పున నడవకుము.         

        పాపుల మార్గము అనగా దుష్కార్యములు చేయు వారితో పొందిక లేక సాపపు క్రియలు చేయుచున్న వారి యొక్క స్థలములలో  వుండుటయు, వారున్న మార్గములో నడుచుటయు అపహాసకులు కూర్చుండు స్థలములో కూర్చుండి వారితో కూడిక, వారి ననుసరించి వారు చేయచున్న పనులను ఆమోదించి వారితో సఖ్యత గల్గి జీవించుటయు అనగా వారుండు స్థలములలో         దైవ విశ్వాసిగా కూడని పనియనియు         - దైవ విశ్వాసిగి వున్న వాడు దేవుని ధర్మ శాస్త్రాన్ని ఆచరిస్తూ దివారాత్రులు దానిని ఆధ్యయనము చేయుచు దాని యందు ఆనందిస్తూ జీవించు వాడే! నిజమైన దైవ విశ్వాసియు ఆత్మీయమైన వ్యక్తిగా ఎంచబడునని అట్టివారు చేయునదంతయు సఫలమౌతుందని ఈ కీర్తనలోని భావము. నిజమే! ఎవరైతే ప్రతినిత్యము వేద పారాయణము దైవ సిద్ధాంత ఆచరణ క్రీస్తు ప్రేమ, క్రైస్తవ సావాసము, క్రీస్తు యొక్క ధ్యానము  ప్రార్ధన, పొరుగు వారి యెడలను విధవరాండ్ర యెడలను సయోధ్య గల్గి క్రీస్తు మార్గమును అనుసరించునో అట్టి వానిలో క్రీస్తు ఆత్మ క్రియ జరిగిస్తుంది. ఇదే కీర్తన చివరి భాగములో నీటి కాలువల యోర నాటబడినదై సకాలమునకు ఫలమునిచ్చు చెట్టునకు ఇట్టి వానిని పోల్చియున్నాడు. ఈ విధముగా జీవించిన వ్యక్తులు లేకపోలేదు. పాత నిబంధనలో ప్రవక్తలు రాజులు న్యాయాధిపతులు ఈ కోవకు చెందిన వారే! అయితే నూతన నిబంధన వచ్చు సరికి క్రీస్తు ద్వారా మలుపు దిరిగి మరెక్కువగా ఇట్టి వారికి ప్రాధాన్యత లభించునట్లు కొర్నేలి చరిత్ర లూదియా చరిత్ర వివరిస్తున్నది.

        1-1-6    1. నీతిమంతుడు

        ప్రియ పాఠకులారా! మొదటి కీర్తన మొదటి చరణములో ''దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక'' అనుటలో దుష్టుడంటే విరోధి లేక అపవాది మరియు అలౌకిక శక్తి'' దుష్టుని ఆలోచన యావత్తును దుర్మార్గముగానే వుంటుంది గాని సన్మార్గములో వుండదు. దుష్టుని ఆలోచన ఒక మంచిని చెడగొట్టి కార్యము యావత్తును పాడుచేయుటకు క్రియ జరిగిస్తుంది. దుష్టుని ఆలోచన కీడునే శంకింపజేస్తుంది. దుష్టుని ఆలోచన అన్నది దుర్మార్గానికే తప్ప సన్మార్గునికది సన్నిహితం కాదు. కనుక దుష్టుని ఆలోచనతో నడవకూడదంటున్నది.

        ఇక పాపుల మార్గము అంటున్నాడు. కనుక దుష్టుల ఆలోచన పాపికిని అతని మార్గమునకును యోగ్యకరంగా వుంటుంది. వినుటకును ఆచరించుటకును యోగ్యకరమై వుంటుంది. పాపుల మార్గమన్నది దుష్టునికి రాచ బాట. దుష్టుని ఆలోచన యన్నది పాపికి అమూల్యమైన సాధనము.

        కనుక ప్రియ పాఠకులారా! దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడిచిన రాజులను గూర్చి వేదములో ఈ సమయములో మనము ముచ్చటించుకొందాము. ఎస్తేరు గ్రంధములో దుష్టుడైన ఆమాను యొక్క సంభాషణలు అతని ప్రవర్తన అతని సలహాలు, పార్శీ రాజైన ఆశ్వారోషు కెంతో ఆమోదకరంగాను, యోగ్యకరమైనవిగాను, అమూల్యమైనవి గాను ఎంచబడినవి. ఆమానును రాజు ఎంత ఎక్కువగా ప్రేమించాడంటే వేదంలో యూదా వంశమైన యూదుల జనాంగమును సమూలంగా నిర్ధాక్షిణ్యంగా  అంతం చేయుటకు రాజ శాసనాన్ని పుష్టించగల స్థితికి దుష్టుడైన ఆమాను ఆలోచనలు క్రియ జరిగించాయి. ఈ విధంగా దుష్టుడైన ఆమాను యొక్క ఆలోచన చొప్పున నడిచిన  పార్శీ రాజైన ఆశ్వారోషు యొక్క స్థితి రాజునే అంతం చేసి - ఆమాను రాజ్యాధికారాన్ని కైవసం చేసుకొనే ఆలోచనకు వచ్చినట్లు ఎస్తేరు గ్రంధములో చదువగలము.

        అదే విధంగా రాజుల గ్రంధంలో ఆహాబు రాజు-దైవజనాంగమైన ఇశ్రాయేలుకు రాజుగా వుండి దుర్మార్గులైన ఎజిబేలును తన భార్యయొక్క ఆలోచన ప్రకారము, సలహాల ననుసరించి నిర్దోషియైన నాబోతును ద్రాక్షతోటను బట్టి నిర్ధాక్షిణ్యంగా చంపించి ద్రాక్షతోటను కైవసం చేసుకొన్నాడు. ఈ విధంగా హంతకియు దుర్మార్గురాలైన భార్య మాటలకు దాసుడై పరిపాలనచే ఆహాబు రాజు యొక్క పరిపాలన ఎంతో కాలం నిలువలేదు.

        అదే విధంగా ప్రియ పాఠకులారా! ఆదిలో ఏదేను నుండియే దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడుచుటన్నది నరులకు గురుత్వమైనది.చెట్టులోని పాము పురుషుడు లేక ఒంటరిగా  వున్న స్త్రీ తో సంభాషిస్తూ దైవ వ్యతిరేకమైన బోదన కపటమైన ఆలోచనలతో కూడిన సంభాషణచేసి నర జంటను పదవీచ్యుతులను చేపి వారిని తోట నుండి గెంటి వేయుటకు కారణమైంది. ఇది దుష్టుని బోధ.

        దుష్టుని ఆలోచన :- ఇట్టి ఆలోచనలు నేటికిని దుష్టుడు నర కోటిలో తన శాయశక్తులా గల్గిస్తూ క్రియ జరిగిస్తున్నట్లు నేటి రాజకీయ నాయకుల హత్యలు, వర కట్నాల చావులు, దేశాన్ని పరిపాలించే మంత్రులపై కుట్రలు, కుత్సితములతో కూడిన మారణ హోమము వరకు దారి తీస్తున్నది. దుష్టుని ఆలోచనలతో కూడిన తీపి మాటలే నేటి లోకమునకు మూలబాటలుగా వున్నాయి గాని నరునిలోని ఆత్మ జ్ఞానము, స్వయం శక్తి నశించి పోయే కాలమేర్పడి వున్నది.

        ప్రియ పాఠకులారా! ఇదే వాక్యంలో 3వ చరణం అపహాసకులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండక అనుటలో '', ఈ అపహాసకులు వేదంలో ఎవరో ఈ సమయంలో మనము తెలిసికోవలసియున్నది. మొట్టమొదటగా అపహాసకుల ఆదికాాండ :- నోవహు విషయంలో తీసుకుంటే నోవహు దైవ నిర్ణయానుసారం ఆయన ప్రణాళికానుసారం ఓడ నిర్మిస్తూ దైవోగ్రతకు సంబంధించి లోకము మీదకు రానైయున్న జల ప్రళయాన్ని గూర్చి ప్రకటిస్తున్న సమయంలో ఆయన మాటలను అల్లుళ్ళు నమ్మలేక ఆయనను అపహసించినట్లు మనము వేదంలో చదువగలము. ఇక రెండవదిగా లోతు చరిత్రలో తీసుకుంటే లోతు యొక్క అల్లుళ్ళు లోతు యొక్క భక్తి విశ్వాసాలను హేళన చేసి ఆయనను అపహసించి ఎగతాళి చేసినట్లుగా వేదంలో చదువగలము.         

        అదే విధంగా యాకోబు కుమారుడైన యోసేపు తన కొచ్చిన కలలను అన్నలకు వివరిస్తూ చెప్పిన సంధర్భములను తన అన్నలు నమ్మక అతనిని ఎగతాళి చేసినట్లుగా వేదములో చదువగలము. అదే విధముగా కనులూడబెరికి దాగోను ఆలయంలో గొలుసులతో బంధింపబడిన సంసోనును పిలిష్తీయులు ఎగతాళి చేస్తూ అపహసించి తమ క్షుద దేవతయైన దాగోనును హెచ్చించి దైవ బలుడైన సంసోనును తిరస్కరించినట్లు వేదంలో చదువగలము. ఇక ఏసు ప్రభువు విషయంలో యూదులు లోకప్థులు తుదకాయన శిష్యులు కూడా ఆయనను అపహసించినట్లుగా వేదంలో చదువగలము. ఈ అపహాసకులను వారు నేటికిని క్రైస్తవ సువార్తనంగీకరించక క్రీస్తును గూర్చి విమర్శించుచు అపహసించే రకాలు నేటికిని ఉన్నారు. కనుక ఇట్టి వారుండు స్థలములలో నీతి మంతుడు నిలువ దగడని ఈ వచన భావము.

        ఇక రెండవ వచనము : యెహోవా ధర్మ శాస్త్రము నందు ఆనందించుచు'', అనుటలో యెహోవా ధర్మ శాస్త్రమంటే ఆయన మనకను గ్రహించిన విధులు నియమాలు హిత వాక్యాలు సిద్ధాంతాలు వగైరాలు, యెహోవా ధర్మ శాస్త్రమనగా ఒక ప్రత్యేకమైన జీవయుతమైన వాక్య సముదాయంతో కూడిన గ్రంధము.

        ప్రియ పాఠకులారా! నేడు లోకములో అనేకమైన శాస్త్రాలున్నాయి. అందులో ఖగోళ శాస్త్రము, భూగోళ శాస్త్రము, గణితము, సాంఘిక శాస్త్రము, సాంకేతిక శాస్త్రము, కళలు, శిల్ప శాస్త్రము, వగైరాలున్నవి. కాని ఇవన్నియు లోక సంబంధమైనవి మరియు శారీర జ్ఞానమునకు తోడ్పడునవి.

        అయితే యెహోవా ధర్మ శాస్త్రము ఆత్మ సంబంధమైయుండి అదృశ్యములో ఉన్న అదృశ్య రాజ్య సంబంధమైన విధులు యోగ్యతలు అందుకు కావలసిన పరిజ్ఞానము - ఆ అదృశ్య రాజ్యంలో  ప్రవేశించుటకు నరునికి కావలసిన యోగ్యతలు ఇందులో పొందు పరచియున్నవి. మరియు గొప్ప విశేషమేమిటంటే లోక సంబంధమైన శాస్త్రాల్లో జీవము లేదు. క్రమము లేదు. అయితే యెహోవా ధర్మ శాస్త్రంలో జీవము క్రమము యదార్ధత వగైరా గుణాలున్నవి. అట్టి గుణాలుండ బట్టే యెహోవా ధర్మ శాస్త్రము భూమిపై క్రియ జరిగిస్తూ - దైవ జనాంగమైన ఇశ్రాయేలుకు ఆచరణీయమైన మరియు క్రమ శిక్షణాయుతమైన గ్రంధంగా ఈ ధర్మ శాస్త్రము క్రియ జరిగించి యున్నది. ఈ ధర్మ శాస్త్ర విధులను నిరాకరించిన వానికి ఆ విధులను తప్పి ప్రవర్తించిన వానికి తగు శిక్ష కూడా ధర్మ శాస్త్రమే విధించేది.

        ఇందును బట్టి చూడగా ఈ ధర్మ శాస్త్రంలో న్యాయ శాస్త్రంకూడా మిళితమై యున్నట్లు మనము గ్రహించాలి. దోషికి ఎట్టి శిక్ష విధించాలో కూడా ఈ ధర్మ శాస్త్రంలో వివరించబడియున్నది. కనుక ఇట్టి ధర్మశాస్త్రమును బహు జాగురూకతతో పఠించుచూ దాని విధులను నెరవేరుస్తూ దానిని ఆచరిస్తూ జీవించుచూ దానియందు ఆనందించుట అనగా ధర్మ శాస్త్రంలో వివరింపబడిన విధులు ఆచరించ వలసిన ఆచరణలు గూర్చిన పరిజ్ఞానము గల్గి అందులో లీనమై ధర్మ శాస్త్రములోని - అదృశ్యంలో వున్న ఆత్మీయ పరిజ్ఞానమును ఆనందిస్తూ దివారాత్రములందులో లీనమైయున్న వానికి దైవత్వమన్నది కరతలామలకమని దీని భావము. ఇందుకు బైబిలులో కొందరి జీవితాలను మనము తెలిసికోవలసియున్నది.

        ఆది కాలములో యోబు ఇతని సత్ప్రవర్తన నీతి - పరిశుద్ధత అన్నది దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రము యొక్క గుణాలను స్పురింపజేసింది. క్రియా మూలకంగా దేవుని యొక్క ధర్మ శాస్త్రాన్ని ఆచరించిన వాడు యోబు అని గట్టిగా చెప్పవచ్చును. ఎందుకనగా అతని హృదయములో గాని ప్రవర్తనలో గాని నిజాయితీలో గాని నీతిలో గాని ఎటువంటి లోటు పాట్లు లేవు. అందువల్ల దేవుడు సాతానుతో యోబును గూర్చి సవాలు చేస్తూ, నీ సేవకుడు యోబును గూర్చి నీవెరుగుదువా? అతని వంటి వాడు లోకంలో ఎవడు లేడని సవాలుకు దారిదీసింది. ఇక యాకోబు కుమారుడైన యోసేపు విషయములో ఇతను దేవుని ధర్యశాస్త్రము యొక్క విధులను ''తూచా'' తప్పకుండా నెరవేరుస్తూ ప్రవర్తనలోను క్రియా కర్మలలోను దేవుని యందు భయ భక్తులు గల్గి దేవునికి భయపడి  జీవించినట్లు, అట్టి యదార్ధ జీవితాన్ని బట్టి దేవుని చేత హెచ్చించబడి, ఫరో చేత సన్మానించబడి, ఐగుప్తు రాజైన  ఫరో యొక్క రాజ్యానికిని అతని యొక్క సమస్త సంపదమీదను అధిపతియై, ఏలికగా నియమింపబడినట్లు చదువగలము. ఇందుకు కారణము యెహోవా ధర్మ శాస్త్రమును ఆచరించి ఆనందించుటయే:

        ప్రియ పాఠకులారా! ఇక అనేక మంది పాత నిబంధనలో ధర్మ శాస్త్రము నందు ఆనందించిన వారున్నారు. ఇందులో ఎక్కువగా ప్రశంసింపదగిన వారు. ఈ కీర్తనా కారుడైన దావీదు. ఈయన యెహోవా యొక్క ధర్మ శాస్త్రమును ఆచరించుటలో అనుభవ పూర్వకముగా ఆచరణాను భూతిని పొంది కీర్తనలు వ్రాసినట్లు మనము గ్రహించగలము. ఇక నూతన నిబంధన కాలంలో కొర్నేలి జీవితము ప్రశంసింపదగినది.

        ఇక నీటి కాలువల యోరను నాటబడి ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె అంటే ఏమిటో మనము తెలిసికోవలసియున్నది. ఈ జాబితాలో చేర్చదగిన వ్యక్తులను గూర్చి బైబిలులో మనము చదువగలము. ఆకు వాడక అనగా సారవంతమైన జీవితము, జీవము గల జీవితము. ఇందులో చేర్చదగిన వారు అబ్రాహాము, ఈయన యొక్క జీవితము యావత్తును జీవము గల జీవ జలమైయున్న దేవుని యొక్క నిర్ణయానుసారము ఆయన వాక్కును బట్టి సంచరించి తిరిగి సంతాన హీనత్వంలో వున్న తన జీవితంలో దేవుని సన్నిధానమును నీటి కాలువ యోరన నిలబడినవాడై నూరేండ్ల తన వృద్ధాప్యములో తొంబయి ఏండ్ల తన భార్య వృద్ధాప్యములో ఆకువాడక అనగా కామేచ్ఛలు ఉడిగి పోక మరియు సంతానసారమును కోల్పోక దైవత్వం యొక్క నిర్ణయ కాలంలో అనగా దేవుడు నిర్ణయించిన సమయంలో దేవుడు అనుకున్న సమయంలో దైవత్వమునకు అనుకూల సమయంలో సకాలంలో రెండు గర్భఫలాలను లోకానికి అనుగ్రహించాడు. ఇందులో ఒకడు ఇస్సాకు, రెండవ వాడు ఇష్మాయేలు.

        ఇష్మాయేలు నీటి కాలువ యోరను పడవేయబడిన వాడు. ఇస్సాకు జీవాధిపతియై జీవ జలమైయున్న దేవునిలో నాటబడినవాడు. కనుక వారి ఫలాలు నేటికిని  విస్తరించి ప్రపంచ జనాభాలో ప్రథమ జన సంఖ్య ద్వితీయ జన సంఖ్యగా లెక్కింపబడి యున్నది. ''వారు చేయునదంతయు సఫలమగును. కనుక         అబ్రహాము, ఇస్సాకులు చేసిన ప్రతి పనియు వారి సంతానములైన యాకోబు, యోసేపు, దావీదు, సొోలోమోను వగైరాలు చేసిన పనులన్నియు కూడా నేటికిని సఫలీకృతములై భూమి మీద స్థిరత్వము పొందియున్నట్లు వేదములోను లోక చరిత్రలోను ప్రత్యక్ష పరచబడియున్నది.

        ఇక ''దుష్టులు ఆలాగుననుండక గాలికి చెదరగొట్టు పొట్టువలె నుందురు''. అనుటలో ఏసు ప్రభువు చెప్పిన విధంగా ప్రభువు రాకడలో గురుగులను గోధుమలను దుళ్ళగోట్లు సందర్భములో గట్టి గింజలైన గోధుమలు ఒక చోటను, చచ్చు గింజలైన గురుగులు గాలికి మరియొక చోటను ఎగిరి పడునట్లు, మరియు గోధుమలను దంచగా జాడించు సందర్భములో పొట్టు వేరు, ధాన్యము వేరు అగునట్లుగాను'' అనుటలో - గోధుమలు విశ్వాసులు - గురుగులు పొట్టన్నది ఇందులోని సారాంశము. అయితే ఈ పొట్టును చెదర గొట్టు గాలి ఎవరు? అంటే పరిశద్ధాత్ముని దేవుని శక్తి అపో 2: లో బలమైన గాలియై వీచగా గట్టి విశ్వాసులైన అపోస్తలులు ఆత్మవశులై నానా భాషలు మాట్లాడినట్లు వేదంలో చదువగలము. ఇందును బట్టి దేవుని ఆత్మ బలమైన గాలియే వీచగా ఈ గాలి శక్తికి విశ్వాసులు వేరు అవిశ్వాసులు వేరుగా విడిపోయి నిజమైన విశ్వాసులు దైవ సన్నిధిలోను, అవిశ్వాసులు దైవ సన్నిధికి బాహ్యములోను చెదరి పోవు స్థితి వున్నది.

        ఇందుకు తార్కాణము బాలుడైన దావీదు నావరించిన దైవాత్మ ధాటికి లోక సంబంధము అన్యుడును దైవ వ్యతిరేకియునైన గొలియాతు బలవంతుడైనప్పటికి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దైవాత్మ యొక్క పీడన శక్తికి పొట్టు వలె ఎగిరిపడినాడు. అదే విధంగా దావీదు చేపిన యుద్ధములలో ఇశ్రయేలు పక్షంగా సైన్యాధిపతియైన  దైవాత్మ శక్తికి ఇశ్రాయేలుయొక్క శతృసమూహములు గాలికి చెదరగొట్టబడిన పొట్టు వలె కకావికలైనట్లు దైవ జనాంగమైన ఇశ్రాయేలు చేసిన యుద్ధాల చరిత్రలు వివరిస్తున్నవి. ఏసు ప్రభువును యూదులకు అప్పగించిన ఇస్కరియోతు యూదా క్రీస్తు సన్నిధి నుండి విడిపోయి ఉరివేసుకొని ఎగిరిపడి చనిపోయాడు. ఆననీయ, సప్పీరాలు అపోస్తలుల సన్నిధిలో అబద్ధాలాడి పరిశుద్ధాత్మను మోసగించి సరిశుద్ధాత్మ ప్రభావమున భార్య భర్తలిరువురును ఏక కాలంలో వాయువులలో కలిసి పోయారు. ప్రియ పాఠకులారా : ఇది దుష్టుల యొక్క నిర్మూలనకు సాదృశ్యము.

        ఇక న్యాయ విమర్శలో దుష్టులు నీతిమంతుల సభలో పాపులును నిలువరు'', అనుటలో మొదటిది న్యాయ విమర్శ, ఏదేను వనములో దేవుడు నరులను సృష్టిని గూర్చి విమర్శచేయు సందర్భములో సర్పానికి శిక్ష పడింది, సృష్టికి శాపమొచ్చింది. ఈ ముగ్గురును దైవ సన్నిధి చేత వెలి వేయ బడినారు. ఇక దేవుడు కయీనును విచారించు సంధర్భములో కయీను దైవ సన్నిధిలో నిలువ లేక దేశదిమ్మరి అయ్యాడు. బాబేలు గోపుర నిర్మాణంలో దేవుడు దిగి వచ్చి నరుల యొక్క స్వార్థపూరితమైన కుత్సిత వైఖరిని గూర్చి విచారించి నరుల యొక్క స్వావార్ధ చింతనకు వారి యొక్క భాషలను తారు మారు చేసి విరు చేయుచున్న పనిని నిరోధించాడు. దావీదు చేసిన యుద్ధములలో ఇశ్రాయేలీయుల ధాటికి అన్య రాజులు నిలువ లేక సలాయనము చిత్తగించినట్లుగా పరాజయం పొందిసట్లును అదే విధంగా గిద్యోను చేసిన యుద్ధములో గిద్యోను ఏ ఆయుధమును చేత పట్టకయే కుండ దివిటీతో 300 మంది అనుచరులను వెంటబెట్టుకొని వేలకొలదిగా వున్న మిధ్యానీయుల సైన్యమును చెదరగొట్టగా గిద్యోను యొక్క ధాటికి మిధ్యానీయులు నిలువలేక పరాజితులైనట్లు వేదంలో చదువగలము.

        ఇక నీతిమంతుల సభలో పాపులు'', అనుటలో మొట్టమొదటి నీతి మంతుడు యోబు - ''యోబు యొక్క సన్నిధిలో సాతానుడు యోబు యొక్క పతనానికెంతో తీవ్రంగా కృషి చేసి యోబు యొక్క  విశ్వాసపోరాటము ముందు ఆగలేక పోయినట్లు వేదంలో చదువగలము. అదే విధంగా ఏసు ప్రభువు యొక్క శిష్య కోటిలో యూదా నిలువ లేక ప్రభువు నుండి దూరమై ప్రభువును పట్టించుటకు దుష్టులైన యూదులతో చేరొ కుట్ర పన్నినట్లు ఆ విదంగానే ప్రభువు నప్పగించుటకు కృషి చేసి ప్రభువు నుండి దూరమై ఘోరాతి ఘోరమైన మరణానికి గురి అయ్యాడు.

        నీతిమంతుల మార్గము యెహోవాకు తెలియును''. అనుటలో ప్రియ పాఠకులారా! విశ్వాసియైన అబ్రహాము యొక్క విశ్వాసమార్గాన్ని దేవుడెరిగి యున్నాడు. అదేవిధంగా యాకోబు మార్గములలో దేవుడు నడిచి అతనితో పోరాడి అతనికి ఇశ్రాయేలు అను యేపేరును కూడా అనుగ్రహించినట్లు వేదంలో చదువగలము. మరియు నీతిమంతుల మార్గము నోవహు నడిచిన మార్గంలో లోక నాశనానికి మూలమైన జల ప్రళయంలో నోవహు యొక్క యోడను తన మార్గంలో దేవుడు నడిపించి, నోవహును అతని కుటుంబాన్ని పున:సృష్టికి పునాదిగా ఏర్పరచినట్లువేదంలో చదువగలము. నీతిమంతుల మార్గము - కన్నెకయైన మరియ యొక్క భర్తయైన యోసేపు అతని మార్గాలలో దేవుడు తోడైయుండి లోక రక్షకుడైన ప్రభువు యొక్క జన్మకు మూలమైయున్న యోసేపు కుటుంబములో యోసేపు నడిచిన మార్గంలో దేవుడతనికి తోడైయున్నట్లు వేదంలో చదువగలము. అదే విధంగా యాకోబు కుమారుడైన యోసేపు సత్య వ్రతము నాచరించి సత్యమార్గములో నడిచి ఫరో యొక్క సంస్థానమంతటికిని వారసుడైనట్లు వేదంలో చదువగలము. కొర్నేలి జీవితంలో కొర్నేలి మార్గమును నీతి మార్గముగా ఎంచిన దేవుడు కొర్నేలి యింటికి దేవ దూతను పంపుటన్నది యెహోవాకు తెలిసిన మార్గమైయున్నది.

        ఇక చివరిగా ''దుష్టుల మార్గము నాశనమునకు నడుపును'' అనుటలో ''దుష్టుల మార్గము'' బిలాము నడిచిన మార్గము  దుష్టుల మార్గము బిలామును శాపగ్రస్థుడిగా చేసింది. దుష్టులమార్గము అనగా అబ్షాలోము నడిచిన మార్గము మరణానికి దారితీసింది. ''కోరహు - ధాతాను - అభిరాము'' నడిపించిన మార్గము పాతాళమునకు నడిపించినది - ఫరో నడిచిన మార్గము నీళ్ళపాల్జేపింది. అనగా సముద్రము మధ్య నడిచిన ఇశ్రాయేలును అంతము చేయాలని ప్రయత్నించి ఫరో యొక్క రధాలు, అశ్వాలు, సైనిక సమూహాలు సముద్రము పాలైనాశనకరమైన మరణములోనికి నడిపించింది. నేడు క్రీస్తు నెరుగకుండ లోకాన్ని అనుసరించి లోకంతో సహవసించి దైవ వ్యతిరేకమైన మార్గంలో అనగా క్రీస్తు నెరుగని మార్గంలో నడచు నర జీవితము నాశనానికి నడుపుతుందని మనము గ్రహించబలసి యున్నది.

        ప్రియ పాఠకులారా! ఈ మొదటి కీర్తనలో దైవత్వానికి మానవత్వానికి దుష్టత్వానికి ఫలభరితమునకు ఫల హీనమునకును విశ్వాస జీవితమునకును దాని శ్రేష్టమైన ఈవులకును అవిశ్వాస జీవితమునకును తత్సంబంధమైన నాశనకర ఫలితాలకును ఉన్న తార తమ్యాలను గూర్చి క్షుణ్ణంగా వివరించబడి యున్నది.

        కీర్తనలు 6:5 మరణమైనవారికి నిన్ను గూర్చిన జ్ఞాపకము లేదు. పాతాళములో ఎవరు నీకు కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించెదరు?

        చనిపోయిన వారికి మాత్రము అనగా శరీరమును ఎడబాపిన ఆత్మలకు మాత్రము పాప క్షమాపణ యొసంగబడదు. ఆత్మ శరీరముతో కూడ వున్నపుడే దాని యొక్క పాప విషయములో దేవుడు దాని మొర ఆలకించి క్షమాపణ దయ చేయును. పాతాళములో పాతి పెట్టబడిన ఆత్మ ఎడబాసిన శరీరముల వలన ఎట్టి ప్రయోజనము లేదో! అంటే శరీరమును ఎడబాసిన ఆత్మ కూడా ప్రయోజన శూన్యమగుచున్నది. కాన శరీరమున్నపుడే అందలి ఆత్మయు - ఆత్మ శరీరంలో నివసించియున్నపుడే శరీరమును ఆత్మయు ఈ రెండు దైవ నీతిలో నిలిచి సత్క్రియలు చేసి నిత్య జీవము పొందవలెను. కాని అది వేరై పోయిన తర్వాత దేవుని తీర్పు కొరకు అవి నిరీక్షించవలెను. కాని ఏ విధమైన అభిమానము ఏ విధమైన క్షమాపణ వాటికి దైవ విషయములో అభించదు. కాన మానవుడు తన మరణగడియ లోపలనే సర్వ సన్నద్ధుడైన దైవ సన్నిధికి దైవ నీతికి దైవ కడ్డలకు లోబడి యుండి దైవ ప్రేమకు దైవ రాజ్య మందిరమునకు వారసులు కావలయును.

         ప్రసంగము :- ముద్దు

మూలము :- కుమారుని ముద్దు పెట్టుకొనుడి లేని యెడల ఆయన కోపించును. కీర్త 2:12 ఇది దేవుని ఉద్దేశ్యము. ఎందుకనగా కీర్త 85:10 దేవుని కృపాసత్యములు కలుసుకొని నీతి సమాధానములు ముద్దు పెట్టు కొన్నట్లు తెలియుచున్నది. ఇది దైవ సత్యము. ఆది 27:26-27 లో ఇస్సాకు యాకోబు తండ్రి కుమారుల ముద్దు ఇది అనుబంధ చిహ్నము. ఆది 29:11-13 మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండ్రి బంధువుడనియు, రిబ్కా కుమారుడని రాహేలుతో చెప్పినపుడు ఆమె పరుగెత్తి పోయి తన తండ్రితో చెప్పెను. లాబాను తన సహోదరి కుమారుడైన యాకోబు  సమాచారము వినినప్పుడు అతనిని ఎదుర్కొనుటకు పరుగెత్తికొనివచ్చి అతని కౌగిలించి ముద్దు పెటుకొని తన యింటికి తోడ్కొని పోయెను''. ఇందులో సంతోష వర్తమానమును గూర్చి వినినప్పుడు జరిగిన క్రియ. లాబాను విషయంలో ఆది 45:15 యోసేపు యొక్క సహోదర ప్రేమను సూచించిన ముద్దు. ఇది బంధుత్వము యొక్క ఆధిక్యతను సూచించును.

        లూకా 7:37-38 లోని సంఘటనను బట్టి 47వ వచనంలో ఆమె విస్తారంగా క్షమింపబడినది. మత్త 26:49 లో ఇస్కరియోతు యూదా యేసును శతృవులకు అప్పగించు సందర్భములో పెట్టిన ముద్దు. గురు ద్రోహం మరణాంతకమైనట్లు తెలియుచున్నది. మొదటి కొరింథీ 16:20 సహోదరులందరు మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు. పవిత్రమైన ముద్దు పెట్టుకొని, మీరు ఒకరికొకరు వందనములు చేసికొనుడి''. ఇది పవిత్రమైనది. మొదటి పేతురు 5:13 లో విధంగా ముద్దు ప్రేమకు చిహ్నము. ఇది ఏసు క్రీస్తు నందున్న మన కందరికి సమాధాన చిహ్నము.

        దేవుడు సృష్టించిన సృష్టిలో సృష్టి యావత్తును మంచిదిగా అనగా పవిత్రమైనదియు మరియు నిర్దోషమైనదియు నిష్కళంకమైనదియుగా నున్నందు వలన దేవుడు తన ముద్దుల తోనే ఈ లోకాన్ని పోషించినాడు. సాతాను యొక్క ముద్దును స్త్రీ నెరవేర్చుటను బట్టి మానవత్వము - సృష్టి కలుషితములై పోయి లోక సంబంధమైన సాతాను యొక్క బాటలో లోక మర్యాద చొప్పున అపభ్యకరమైన రీతులలో ఈ ముద్దులు లోక సంబంధములై విస్తరించి ముద్దుకున్న విలువను చెడ గొట్టినవి

        ప్రభువు నందు ప్రియ శ్రోతలారా! మన ఇహలోక జీవితములో జన బాహుళ్యములో ఆయా దేశ మర్యాదలను బట్టి ఆచారములను బట్టి షేక్‌ యాండ్‌ అని కరచాలనము నమస్కారములు వందనములు సలాములు - పాశ్యాత్య దేశములో గుడ్‌ మార్నింగ్‌లు అని థాంక్స్‌ అని వగైరా రీతుల సన్మానాలున్నవి. అయితే పాశ్చాత్య దేశములలో స్త్రీ గాని పురుషుడు గాని ముద్దు అను క్రియ ద్వారా తమకున్న ప్రేమను వెల్లడి పరచుకొనుచున్నారు.

        ఈ ముద్దు అను క్రియ దేవుని చిత్తములో ఘనమైనది. ఎందుకంటే కీర్త 85 :10 లో నీతి సమాధానము  ఒకదానితోనొకటి ముద్దు పెట్టుకొన్నట్లు వివరించబడియున్నది. అదే విధంగా ఆది 27:26-27 లో ఇస్సాకు యాకోబుల తండ్రి కుమారుల ముద్దు''. ఇది అనుబంధచిహ్నము. అదే విధముగా ఆది 29:13 లో లాబాను సంతోష వర్తమానమును గూర్చి విన్నపుడు యాకోబును కౌగిలించి ముద్దు పెట్టుకొనుట. ఇది మామా అల్లుళ్ళ అనుబంధమైనట్లు తెలియుచున్నది. అదేే విధముగా ఆది 45:15 లో యోసేపు తన సహోదర ప్రేమను సూచించిన ముద్దు. ఇది రక్త సంబంధ ప్రాధాన్యతను సూచిస్తున్నది.

        ఇక పరమ గీత 1:2 లో శూలమతి నోటి ముద్దులతో అతడు నన్ను ముద్దు పెట్టుకొనును గాక! అంటున్నది. ఈ నోటి ముద్దులలో వున్న ప్రభావమెట్టిదో ఎంత ఘనమైనదో కూడా మనము తెలిసికొనవలసిన అవసరత ఎంతో వున్నది. మరియు నోటి ముద్దులలో వున్నటువంటి ప్రభావాన్ని కూడా ఈ సందర్భములో మనము తెలిసికొనవలసి యున్నది. లూకా 7:37-38 లో అను మగ్దలేనె  మరియ పాపపు స్త్రీ :- ఏసు పాదములను కన్నీటితో అభిషేకించి తల నీలాలతో తుడిచి అత్తరు పూసి విశేషంగా ఆమె పెట్టిన ముద్దుల విషయములో ఆమె విస్తారంగా ప్రభువును ప్రేమించి తన విస్తార పాపముల నుండి క్షమాపణ పొందినది. ఇందును బట్టి ముద్దులో పాప క్షమాపణ కూడా వున్నదని మనము గుర్తించ వలెను.

        మొదటి పేతురు 5:13లో విధముగా ముద్దులో ప్రేమ ఐక్యత వున్నట్లు క్రీస్తు ఏసు నందు ప్రతి యొక్కరికిని ఇది సమాధానయుతమై యున్నట్లు తెలియుచున్నది. మొదటి కొరింథీ 16:20లో పౌలు వివరించిన రీతిగా ముద్దు అనేది పవిత్రమైనదిగా విశదీకరించబడి యున్నది. లూకా 15:20 లో తప్పి పోయిన  కుమారుడు తండ్రి యింటిని చేరినపుడు కుమారుని రాక కొరకు విలపించిన తండ్రి తన కుమారుని రూపము ప్రత్యక్షము కాగానే, తనలో వున్నటువంటి ప్రేమానురాగాలు పెల్లుబికి కుమారుని మెడ మీద ముద్దు పెట్టుకొన్నట్లు తెలియు చున్నది. ఇది తండ్రి కుమారుని ప్రేమను బంధమును సూచించుచు ముద్దు.

        ఇక మత్త 26:49 లో ఇస్కరియోతు యూదా పరమ రక్షకుడైన ప్రభువును ధనాశ చేత శతృవుకు అప్పగించు పందర్భములో పెట్టిన ముద్దు - గురు ద్రోహము, స్వామి ద్రోహ నేరమే గాక యూదాను మరణములోనికి పడవేపింది.

        ప్రియ శ్రోతలారా! మనము మన బిడ్డలను ముద్దు పెట్టుకొనుచుందుము. యౌవ్వన పురుషులు - యౌవ్వన స్త్రీలు  కూడా తమ యౌవ్వన కాలములో ముద్దులతో తమ యౌవ్వనాన్ని గడపవచ్చును. ఆముద్దుల కార్యక్రమము తాత్కాలికమే! ఇరువురికి ఒక శిశువు  జన్మించినపుడు వారిరువురి ముద్దులు ఆ శిశువుకే పరిమితమగును. అయితే పిల్లలకు పెట్టే ముద్దులు మన పిల్లల భవిష్యత్తులో ఏ పరిణామానికి దారి తీయుచున్నాయనేది మనము ఆలోచించవలెను. డబ్బులు యిచ్చి పిల్లలచేత ముద్దు పెట్టించుకోవటమనేది కేవలము ధనాశకును అటు తర్వాత బిడ్డల యొక్క పతనావస్థకు దారి తీస్తుంది. లోకము యొక్క ముద్దు ముచ్చటలు లోకస్తులమైన మన ముద్దు ముచ్చట్లు వాక్యయుతంగా ప్రార్ధనా పూర్వకముగా ప్రభువుకే పరిమితము కావాలని - అట్లు ప్రభువుకు గాక లోకము వైపుకు ముద్దు మళ్ళినదంటే - దైవోగ్రత తప్పదని దైవత్వమునకు దూరమై దేవుని కోపమునకు గురి కావలసి వస్తుందని - అందును బట్టి పరలోక స్వాస్థ్యాన్ని కూడా కోల్పోయే పరిస్థితి వున్నదని మనము గ్రహించవలెను.

        ఇపుడు నిజ దైవ సత్యములతోను సువార్త ప్రకటనలోను ప్రకటనలోను ప్రారనాజీవితములోను సంఘమర్యాదలలోను క్రీస్తు యొక్క పోషణలోను, ఆత్మీయ ఫల సువాసనలతోను ప్రభువునకు ప్రీతి కరముగా నడిచేటువంటి సంఘమే ఆయన యొక్క ముద్దుకు యోగ్యకరమై యున్నది. ఆ విధముగా నడుపబడే సత్‌ క్రైస్తవ గృహము కూడా ఆయన ముద్దుకు ముచ్చటకు యోగ్యముగా వున్నట్లు ఇందును బట్టి మనము తెలిసికోవలెను.

                 జన్మ దినము

        పఠనము కీర్త 8 మూలము లూకా 18:15-16 ప్రభువు నందు ప్రియమైన సంఘమా! సాధారణంగా లోకములో  నూతనంగా కట్టబడిన గృహానికి శంకుస్థాపన అనియు ద్వార బంధము అమర్చునపుడు సింహ ద్వార ప్రతిష్ఠాపన అనియు ఆ తర్వాత గృహము కట్టబడినపుడు ఆ గృహములో ప్రవేశించు సందర్భములో గృహ ప్రవేశమనియు, అదే విధముగా దేవాలయమునకు శంకుస్థాపన ద్వారా ప్రతిష్ఠ. ఇవి గాక వార్షికోత్సవములని వగైరా నామ ధేయములతో మానవ జీవితానికి యోగ్యకరములైన ప్రతి క్రియలోను ఒక పేరు పెట్టి ఈ ప్రతిష్ఠాపన కార్యక్రమములను జరుపు కుంటున్నారు. ఇందులో వర్కు షాపులు, పొలములో నాగలి పెట్టి దున్నుటకు ప్రారంభించు సందర్భము వాహనాలకు ప్రతిష్ఠతలు. ఆయుధములకు ప్రతిష్ఠతలు వగైరా ప్రతిష్ఠత రూపములుగా ఈ ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమములు ఆచరిస్తున్నాము.                 నిర్గమ 3:8-9 ఇద్దరు స్త్రీలు ఒక శిశువును పెంచుటలో చూపిన శ్రద్ద వారి వారి స్వార్ధ పరమైనట్లుగా తెలియు చున్నది. ఎట్లంటే కన్న తల్లి తన బిడ్డ తనకన్నుల ముందే జీవించాలని ఆశించి రాజ శాపనము ప్రకారంతన బిడ్డను మరణ శిక్ష నుండి తప్పించ నెంచి జమ్ము పెట్టెలో పెట్టి నదిలో ఒదులుటలో ఆ బిడ్డను మరణమంటకుండ జీవములోనికి నడిపించి రాజ కుమార్తెచే ఆకర్షితురాలిగా చేసింది. రాజ కుమారియైతే తన కోసము తన రాజ్యాంత:పుర ఐశ్వర్య జీవిత నిమిత్తము మోషే తల్లిని మోషేకు పాలిచ్చి పెంచమనినది. ఈ సదవకాశమునకు ముగ్ధురాలైన మోషే తల్లి బిడ్డ గొప్పవాడు కావాలని ఆశించింది.

        అయితే సృష్టి కర్తయైన దేవుని నిర్ణయము వేరు. ఆయన నిర్ణయములో తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుకు మోషేను ప్రవక్తగాను నాయకునిగాను ఏర్పరచుకున్నట్లు తెలియుచున్నది. రాజాంత:పురములో ఎదిగిన మోషే దైవ నిర్ణయాను సారం రాచరికమును ఒదులుకొని దేవుని స్వరమునకు లోబడి అనేక శ్రమల ననుభవించి, దేవుని  జనాంగమునకు నాయకుడై ఆది కాండముకు ఆది నర నిర్మాణ చరిత్రను దేవుడు చేసిన సృష్టి మర్మములను గ్రంధరూపముగా వ్రాసినాడంటే, మోషే పట్ల దేవుని ఆత్మ ఎంత గొప్ప క్రియ జేసినదో వేదములో మనము చదువగలము.

        అయితే ఆదాము హవ్వలు తమ గర్భ ఫలాలను దేవునికి ప్రతిష్ఠించనందున ఒకడు హంతకుడును ఒకడు మరణ పాత్రునిగా తయారైనాడు. కనుక సామెతలు 22:6 వేద వాక్య రీత్యా బిడ్డలను పెంచ వలసిన మార్గమును లూకా 23:28 ఏసును గూర్చి  అంగలార్చిన స్త్రీలను చూచి ఏసు పల్కిన మాటలు'' మీ నిమిత్తము మీ పిల్లల నిమిత్తము ఏడ్వుడి!'' అని మాటలను మనము ఈ సందర్భములో గ్రహించవలసి యున్నది. వారు చెడి పోకుండా క్రమ శిక్షణతో నడపాలని యిందులోని భావము. బిడ్డలను కన్నంత మాత్రాన కాదు గాని తల్లి దండ్రులైన వారు బాలురను నడుపవలసిన త్రోవలను కూడా వారికి బోధించి, సరియైన జ్ఞానములో నడిపించవలసిన బాధ్యత ఎంతో ఉన్నట్లు  యిందును బట్టి మనము గుర్తించ వలసి యున్నది. మొదటి సమూహేలు 2:26 మనము చదివినట్లయితే సమూహేలు కూడా ఎదుగుచు దేవుని దయ యందును మనుష్యుల దయయందును వర్ధిల్లుచుండెను. లూకా 2:52. కనుక మన ఎదుట ప్రతిష్ఠితమై యున్న ఈ శిశువు యొక్క జీవితము తల్లి దండ్రులకు ప్రధానమైన పాత్ర వున్నట్లు మనము గ్రహించాలి.

        హెబ్రీ 2:5-9 కీర్తన 8:3-7 నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేసికొనుటకు వాడే పాటి వాడు! నీవు నర పుత్రుని దర్శించుటకు వాడే పాటి వాడు?

         ప్రియ పాఠకులారా! అపోస్తలుడైన పౌలు హెబ్రీ 2:5-9 వివరించిన పై వేద భాగము పాత నిబంధన కాలములో దావీదు ముందుగానే తన యొక్క కీర్తన 8:3-7 లో చదువగలము. ఇంతకు ఈ రెండు వేద భాగముల సారాంశమును గూర్చి మనము తెలిసికోవలసియున్నది. ఈ రెండు భాగాలను ఇద్దరు లేఖకులు వ్రాసినను వివరణ మాత్రము ఒక్కటే! ఈ రెండు వేద భాగాల యొక్క వివరణలోని ముఖ్య పరమార్ధముతో కూడిన వాక్యాంశాలను ధ్యానించుకొందము. ఇందులో నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేసికొనుటకు వాడేపాటి వాడు: అనుటను గూర్చియు నీవు నర పుత్రుని దర్శించుటకు వాడేపాటి వాడు'', అనుటను గూర్చి ధ్యానించుకొందము. ప్రియ పాఠకులారా! నరుడు దేవుని యొక్క చేతి పనియు ఆయన ఊపిరియు ఆత్మయునై యున్నట్లుగా ఆది 2:7 లో మనము చదువగలము. ఈ విధముగ దేవుడు నర పుత్రుని దర్శించుటకు నరునికున్న యోగ్యతలు 1. నరుడు దేవుని చేతి పని 2. ఆయన యొక్క జీవవాయువులోను ఆత్మ లోను భాగ స్వామి అన్నది నిర్వివాదాంశము.

        ఇక రెండవది నీవు నర పుత్రుని దర్శించుటకు వాడేపాటి వాడు'', అనుటలో  నరుని యొక్క జీవితము దైవ సన్నిధలో అనగా దైవ  సృష్టిలో రెండు విధములుగ విభాగింపబడినట్లు ఈ వేద భాగాల వల్ల మనము గ్రహించవలసియున్నది. మనుష్యుడు అనగా మనస్సాక్షికలవాడు, దైవాత్మ శక్తిని పొందిన వాడు అని అర్థము. ఇట్టి ఆధిక్యత పొందినటువంటి ఈ మనుష్యుడు దైవ మాటను వ్యతిరేకించి దేవుడు నిషేదించిన  ఫలమును తనలో నుండి తీయబడిన నారి యొక్క వాక్కునకు ప్రాధాన్యత నిచ్చి, ఆమె చేతి ఫలమును తిన్నందుకు నర పుత్రుడయ్యాడు అనగా నారిలో నుండి జన్మించునట్టి కర్మ మనుష్యున కేర్పడినట్లు ప్రత్యక్షముగ ఈ మాటలు అర్ధమిచ్చుచున్నవి. నారి నుండి జన్మించిన వాడు నర పుత్రుడు: మనుష్యుడు - మనస్సాక్షి కల వాడు. ఈ మనస్సాక్షిని లోక సంబంధముగా కాక పరలోక సంబంధముగా సృష్టికర్త యొక్క ప్రభావముతో వరముగా పొందినవాడు. సృష్టిలో జంతు జాలమునకు ఈ మనస్సాక్షి లేనందుననే అవి మనుష్యులుగా పిలువబడుటకు అనర్హములైనవి, పిలుచుచుటకు యోగ్యత లేకుండా పోయింది.

        ప్రియ పాఠకులారా! చిత్రమేమంటే ఈ ఇద్దరినే దేవుడు దర్శించినట్లుగా వాక్యాలు వివరిస్తున్నవి. దేవుని చేతిపనియై ఆయన పరిశుద్ధవనమును స్వాస్థ్యముగా పొందిన వాడై జీవించిన మనుష్యుని ప్రతి నిత్యము - ''మనిషిని సృష్టించిన దేవుడు వానిని దర్శిస్తూ బాగోగులు విచారిస్తూ కుశలమైన మాటలతో పలకరిస్తూ తాను సృష్టించిన మనుష్యుని అల్లారు ముద్దుగా పోషించినాడు. ఈ విధముగ దైవత్వముతో సఖ్యతగా జీవించిన నరుడు తన అవిధేయతతో దైవ ఆజ్ఞాతిక్రమ మూలముగ శాపగ్రస్థుడైనపుడు అదే మనస్సాక్షి గల మనుష్యుని అనగాదైవాత్మను పొందియున్న మనుష్యుని దైవాత్మ జ్ఞానమును అతనిలో నుండి మరుగు పరచి, తాను నరుని శపించు సందర్భములో నీవు బ్రతుకు దినము లన్నియు చెమటోడ్చి భూమిని దున్ని ఆమారము తిందువు. నీవు నేేల నుండి తీయబడి తివి గనుక తిరిగి మన్నయి పోవుదువు'', అనిన మాటను బట్టి ఆది నరుడు సతీ సమేతంగా దైవత్వము నుండి వెలివేయ బడి దైవ వనము నుండి తరిమి వేయబడుచు నారీ వ్యామోహితుడై నర పుత్రుడుగ మార్చబడి అనగా నారికి ప్రియుడై తాను ప్రేమించిన నారి నుండి విశేషమైన సంతానమును పుట్టించుటకు అనగా జీవము గలనరులందరికి తండ్రి ఆయెను.  అలాగే జీవముగల ప్రతి వానికి ఆదాము భార్యయైన హవ్వ తల్లియైనట్లు వేదములో చదువగలము.

         ఈ విధముగ నర పుత్రులు భూమ్మీద ఆది 6:1 లో విధముగ విస్తరింప నారంభించినపుడు దేవుడు వారిని దర్శించి వారి ఆత్మీయ బలహీన స్ధితిని గూర్చి విచారించి మరణ తీర్పును విధించుటకూడా చదువగలము. ఈ విధముగ నర పుత్రులను దర్శించుటకు కూడా ఆయన సంకల్పించినట్లు కూడా తెలియుచున్నది. ఈ విధముగ దేవుడు మనుష్యుని అనగా సోదర హంతకుడైన కయీనును దర్శించి మాట్లాడినట్లు చదువగలము.

        అయినను దేవునికి నరుని మీదున్న ప్రేమ కొద్దీ ఆదామును శపించి తోట నుండి వెళ్ళగొట్టు సందర్భములో ఆదాము జంటకు చర్మపు దుస్తులు తొడిగినట్లును, కయీనును దేశ ద్రిమ్మరిగా శపించి తీర్పు దీర్చునపుడు, కయీను యొక్క ఆత్మీయ బలహీనతను గూర్చి అతని యొక్క ప్రవర్తనను గూర్చి చింతించిన వాడై, కయీను మీదనున్న  ప్రేమ చేత కయీనును కనుగొని ఎవరును చంపకుండ అతని వీపు మీద గుర్తు వేసినట్లుగా కూడా చదువగలము.

        అలాగే ఆది 6:లో నరకోటి యొక్క పాపము లోకము మీద విజృంభించి దైవత్వమునకే ఓర్వలేని స్థితిలో క్రియ జరిగించగా దేవుడు నరులను మరణానికి అప్పగించినను నరుల మీదున్న ప్రేమ కొద్దీ నోవహు అను ఒక నరుని కుటుంబాన్ని తన మరణ హోమములో రక్షించాలని సంకల్పించి రాబోవు జల ప్రళయము నుండి రక్షింపబడుటకు నోవహు చేత  ఓడను చేయించాడు.

        ప్రియ పాఠకులారా! ఈ విధముగ దేవుడు నరులను దర్శించినపుడల్లా నరుల మీదనున్న ప్రేమ కొద్దీ ప్రతి సందర్శన సందర్భములోను ఒక మంచి క్రియను జరిగించినట్లు చదువగలము.

        ఇక హెబ్రీ 2:7 వ వచనములో నీవు దేవ దూతల కంటె తక్కువ వానిగాను మహిమ ప్రభావములతో వానికి ధరింప జేసిన కిరీటాన్ని గురించి తెలిసికొందము. ప్రియ పాఠకులారా! నిజమే! దేవుని కంటెను దేవ దూతల కంటెను నరుడుతక్కువ వాడే ఎందుకంటే దేవుడు గాని దేవ దూతలు గాని అదృశ్యులు అనగా కంటికి కనబడని వారు. వారికి వ్యాధి భయముగాని రోగభయము గాని అంటే కుష్ఠు క్షయ వికలాంగత్వము  బి పి  షుగరు క్యాన్సరు పడిశము జ్వరము వగైరా ఏ విధములైన జాడ్యాలు లేవు మరియు వారిని అపవిత్రాత్మలు పట్టవు వారికి ఆకలి లేదు దప్పిక లేదు, దృశ్యమైన వాటి మీద వారికి మమకారములు లేవు, ముస్తాబులు లేవు స్నానము లేదు. వారికి వైద్యుడక్కరలేదు, న్యాయ స్థానములు రాజ్య పదవులు పదవీ వ్యామోహాలు అసూయలు కక్షలు  కలహాలు ద్శేషాలు క్రోధాది గుణములు లేవు అంధత్వము లేదు మరణము లేదు.         

        ప్రియ పాఠకులారా! దేవుడు కొంచెము తక్కువ జేసిన కొన్ని క్రియా కర్మలను గూర్చి మనము తెలిసివొందము. పై వివరించినవన్నియు దేవుడు దేవ దూతలకు సంబంధించినవి. ఇప్పుడు నర నారులకు దేవుని చేత చేయబడి వున్న తక్కువ గుణమును గూర్చి తెలిసికొందము. నరులు దృశ్యులు అనగా శరీరము కలవారు. శరీరముతో వున్నందు వలన దేవుని సృష్టియైన భూమి మీద వీరు నివసిస్తున్నందున వీరికి నేత్రాశ లోకాశ ధనాశ పదవీ వ్యామోహము అంతస్థులు కుల తత్వాలు జాతి బేధాలు వర్ణ బేధాలు భాషా భేదములు, శాకా భేదములు ఉద్యోగాలలో హెచ్చు తగ్గులు హోదాలు మదమత్సరము కామము క్రోధము ఈర్ష్య ద్వేషములు, వీటి ప్రతి ఫలాలైన జాడ్యాలు కుష్ఠు రోగము లగాయతు  బిపి షుగరు వరకు వున్నటు వంటి ఘోరాతి ఘోరమైన చికిత్సకు అందనట్టి జాడ్యాలు సంక్రమించి యున్నవి. వీటితో బాటు రోగాల మూలముగా  గాని లేక జన్మను బట్టి గాని వికలాంగత్వము భూత భయములు శతృ భయము విష కీటకాదులు వాహనముల భయము దొంగల భయము వగైరా భయములు నరులకున్నవి. వీటన్నిటితో బాటు మరణ భయము.

        దేవ దూతలు దేవుడు నిత్య జీవులు నరుడు అల్ప జీవి. ఇదియే దేవుడు నరుని పట్ల జరిగించిన అల్ప క్రియ దేవుడు నరుని అల్పునిగా జేసిన క్రియ. ఈ తక్కువ వానిగా వున్న ఈ నరుడే నేడు పటిష్టంగా వుండాలని లోక సంబంధమైన అక్రమ ఆర్జనలతోను, లోకము మీదనున్న వ్యామోహము కొలదీ తన అంతస్థును బటి,్ట అంతస్థు మీద అంతస్థులు పెరిగేటటువంటి కట్టడములు కట్టించుట అనగా అవి స్థిరముగా వుండాలని చెక్కు చెదరకూడదని, తరతరాలు అది తన ఇంటి ఘపతను చాట వలెనన్న ధ్యేయముతో  నిర్మిస్తున్నాడు. అలాగే తన ఘనతను నిరూపించుకొనుట ఖరీదైన వాహనాలు ఖరీదైన భోజనము విలాసవంతమైన తోటలు మందిరాలను నిర్మించుకొంటూ తనకు తన ఇంటి వారికిని పరిమితమైయున్న దీనిలో స్వార్థముతో కూడిన స్థితిలో నరుడు జీవిస్తున్నాడంటే దేవుడు నరుని సృష్టించేటప్పుడు స్వార్ధతను తీసివేసి నిస్వార్థునిగా సృష్టించెను గాని సర్ప బోధ ద్వారా మలచబడిన నర జీవితము స్వార్థపూరితమైనది. ఇది దేవుడు నరుని నిర్మించిన విధానములో తక్కువతనము. ఈ తక్కువ తనమన్నది నరుని యొక్క అంత్యమ దశలో వానిని పనికి రాని వానిగా జేసి లోకము చేతను లోకస్థుల చేతను లోక జీవితానికిని పనికి రాని స్థితిలో మరణము అను శిక్ష ద్వారా మట్టికి అర్పితమగు స్థితికి నర జీవితము అంకితమై పోతున్నది. ఇది ఈ తక్కువ తనము. ఇందును గూర్చి నరుని యొక్క ఆయువు గడ్డి పువ్వు నీటి బుడగ, అడవిలోని  గడ్డి వంటిదని వేదములో వక్కాణించబడియున్నది.

        దేవుడు తన విశ్వాసి అబ్రహాము మీదనున్న ప్రేమ కొద్ది ముగ్గురుగ అనగా మూడు రూపములుగ ఆయనను దర్శించి ఆయన గుడారములోని ఆతిధ్యాన్ని స్వీకరించారు. అయితే అబ్రహాము లోక దృష్టిలో తక్కువ వాడే? అనగా సంతానహీనుడు అబ్రహాము భార్య శారా గొడ్రాలు ఇదియే ఈ తక్కువ తనము.

        ఇపుడు హెబ్రీ 2:7 లోని  వేదభాగాన్ని ధ్యానించుకొందము. మహిమ ప్రభావముతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసితివి. నీ చేతి పనుల మీద అధికారము అనుగ్రహించితివి.

        ప్రియ పాఠకులారా! ఇవి రెండును రెండవ ఆదామైన ఏసు క్రీస్తు యొక్క ఇహ లోక జీవితమును గూర్చిన పరమార్ధములై యున్నవి. ఇందులో 1. మహిమా ప్రభావముతో కూడిన కిరీటము అన్నది నరునికి కాదుగాని దైవ కుమారుడును రెండవ ఆదామైన ఏసు క్రీస్తుకే ఈ కిరీటము ఈయబడి యున్నట్లు ఈ దిగువ వేద భాగముల ద్వారా తెలిసికొందము. లూకా 9-28-31 కొండ మీద రూపాంతర సమయములోను, దైవచట్టము ననుసరించి దైవ చిత్త ప్రకారము ఏసు ప్రభువు బాప్తిస్మముపొంది నీళ్ళ నుండి ఒడ్డుకు వచ్చినపుడు దేవుని ఆత్మ పావురము వలె తన మీదకు వచ్చుట. ఇది దేవుని యొక్క మహిమా ప్రభావములతో కూడిన క్రియయై యున్నది. అయితే ఈ మహిమ ప్రభావమన్నది అంతటితో ఆగకహెబ్రీ29 లో వలె దైవ కృపను బట్టి ప్రభువైన క్రీస్తు ప్రతి మనుష్యుని కొరకు మరణము అనుభవించునట్లు దూతల కంటె కొంచము తక్కువ వాడుగ చేయ బడిన ఏసు మరణము పొందినందున మహిమా ప్రభావములతో కిరీటము ధరించిన వాడై మరణించి సమాధి చేయబడి మూడవదినమున సజీవుడై మహిమా ప్రభావముతో పునరుత్థానుడైనట్లు వేదములో చదువగలము. ఈ విధముగ దేవుని యొక్క మహిమా ప్రభావము ఆ పాదమస్తకము అనగా తల నుండి పాదముల వరకు పొందిన వాడై దేవుని మహిమా కిరీటమును ధరించుటను బట్టి దేవుని మహిమను కిరీటముగ ధరించుకొనియున్నాడు.

        ఇక నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారమును గ్రహించితివి'', అనుటలో దేవుని చేతి పనులు ఏవి? మొట్ట మొదటగా చేతి పనిని గూర్చి తెలిసికొనుటకు ముందు దేవుని యొక్క నోటి నుండి బల్పోడలిన వాక్శక్తి చేసిన పనులు  వెలుగు కమ్మనగా వెలుగు అగుట - దేవుని వాక్శక్తి ఆరు దినములు జరిగించిన క్రియా కర్మలు సముద్రములోని జీవరాసులు మత్స్యములు భూమి మీద జంతు కోటి మృగ పక్షి సముదాయములు పర్వతాలు కొండలు నదులు సరస్సులు భూమ్యాకాశములు ఆది 1:లో ఇవి దేవుని వాక్కు చేసిన పనులు.

        నీ చేతి పనుల మీద అనుటలో - దేవుని చేతి పని ఆయన వేసిన ఏదేను తోట ఆయన చేసిన నర రూపములు. ఇశ్రాయేలు అను తన జనాంగమునకు ఆయన చేతి వ్రాతతో వ్రాసి యిచ్చిన రాతి పలకలు ఇవి ఆయన చేతి పనులు. ఇంకను దోషులైనటువంటి నర జంటకు ఆయన తొడిగించిన చర్మపు దుస్త్తులు, కయీనుకు వీపున వేసిన రక్షణార్ధమైన దేవుని యొక్క చేతి గుర్తు. ఇవన్నియు ఆయన చేతి పనులు.

        ప్రియ పాఠకులారా! దేవుని నోటి పనులకును ఆయన చేతి పనులకును నరులకు ఆయన ఇచ్చిన అధికారము ఆది 1:లో ఆయన పుట్టించిన సముద్ర జీవులను భూమ్మీద జీవ రాసులను గూర్చి నరులకు అధికారమిచ్చి మీరు బహుగా ఫలించి విస్తరించి భూమిని నింపి దానిని ఏలుడి. ఇది నరులకు మొట్టమొదటగ దేవుడు అనుగ్రహించిన అధికారము. అటు తర్వాత   తాను నిర్మించిన ఏదెను తోటలో ఆదినరులను శాసిస్తూ ఈ తోటచెట్లలోని అన్ని ఫలములు మీరు తినవచ్చును అటు తర్వాత ఎవడైనను కయీనును కనుగొని వానిని చంపకుండునట్లు కయీను వీపు మీద ఆయన వేసిన ఒక అధికారము. లోకమును జల ప్రళయముతో ముంచి నాశనము చేయు సందర్భములో నోవహు చేత దేవుడు నిర్మించిన ఆయన చేతి పనియైన ఓడ - ఓడలో ప్రవేశించు సందర్భములో ఆ నాటి నరకోటి అంతటికిని కాక తానెన్నుకున్న నోవహు కుటుంబానికి మాత్రమే ఆ ఓడలో ప్రవేశించుటకు అధికారమనుగ్రహించినట్లు చదువగలము. అలాగే తన జనాంగమైన ఇశ్రాయేలీయులకుతన దశాజ్ఞులు అను తన చేతి దస్తూరితో వ్రాయబడిన రెండు రాతి పలకలను దైవ చట్టములు శాసిిస్తూ వాటి మీద ఆధిపత్యాన్ని తానెన్నుకున్న ప్రవక్తలకు యాజకులకు ఆధికారమిచ్చినట్లు మోషే అహరోను యెహోషువా సమూయేలు వగైరా ప్రవక్తల యాజకుల యొక్క చరిత్రలు మనకు ఋజువులై యున్నవి.

        ఈ అధికారము యొక్క విలువను తొలి నరుడు వాని యొక్క సంతతి కోల్పోయిన తర్వాత దేవుడు తన రెండవ ఆదామైన తన కుమారుడు మన రక్షకుడైన ఏసునకు ఈ అధికారమను గ్రహించి, లోకానికి పంపినట్లుగ మొట్ట మొదటగా ఏసు క్రీస్తు జనన కాలములో దేవుని  చేతి పనియైనతోక చుక్క ఏసు క్రీస్తు జనన రహస్యాన్ని లోకానికి బైల్పరచుటకు సాధనముగ వాడబడింది.

        అలాగే దేవుని జనాంగమైన ఇశ్రాయేలు దేవుని చేతి పనియై యున్నారు. అట్టి వారిని ఏలుటకు అధికారులుగ నర హంతకుడైన మోషే - విగ్రహారాధికుడైన అహరోను - గాడిదలు మేపుకొనే సౌలు గొర్రెలు మేపే దావీదు మోసగాడైన యాకోబు వగైరాలను తన జనాంగము మీద అధికారులుగ జేసి యున్నాడు. ఈ విధముగ దేవుని చేత నడిపించబడిన జనాంగము దోషులైనందున వీరి చేత దోషమూలముగ యావద్‌ నర కోటి కలుషితమైనందున దేవుని యొక్క చేతి పనియైన ఈ సృష్టి యొక్క సర్వాధిపత్యాన్ని క్రీస్తుకు అప్పగించి యున్నాడు. ఇందును బట్టి ప్రతి వ్యక్తి  యొక్క ఆత్మీయ జీవిత విధానములో క్రీస్తు ఆధిపత్యము వహించి యున్నట్లు అనగా ప్రతి వ్యక్తి యొక్క జీవితమునకు క్రీస్తు అధికారి - సృష్టి మీద కూడా క్రీస్తు అధికారి. దీనికి ఋజువులు ఏసు ప్రభువు నీటి మీద నడుచుట - గెన్నే సరేతు సరస్సు సమీపంలో గాలిని గద్ధించుట సముద్రమును మందలించుట అవి ఆయన మాటలకు లో బడుట. ఇప్పుడును గాలికిని జలమునకు కూడా ఏసు ప్రభువు అధికారి. అలాగే కానాలోని పనికిమాలిన రాతి బానలు వాటిలో నింపబడిన నీళ్ళు దైవ కుమారుని యొక్క వాక్కుననుసరించి ద్రాక్షారసముగ రూపాంతరము పొందినట్లు చదువగలము. ఇందును బట్టి చూప్తే ఏసు క్రీస్తునకు నీటిని రుచిని మార్చే అధికారము దేవుని చేత ఇవ్వబడినట్లు ఋజువగుచున్నది. సేన అను దయ్యముల గుంపును పందులలోకి పంపించే అధికారము కూడా ప్రభువునకున్నది. ఇది దేవుడు తన కుమారునికిని నరులకును ఇచ్చిన అధికారము.

        ప్రియ పాఠకులారా! నేటి ఆధునిక యుగములో ఏసు ప్రభువు లోక పాప నివారణార్థము బలియై మరణాన్ని జయించి మహిమ పునరుత్థానము పొంది దేవుని యొద్దకు వెళ్ళిన సందర్భములో మోక్షారోహణమునకు ఆయత్తమైన ప్రభువు మత్త 28:18 లో పరలోక మందును భూమి యందును నాకు సర్వాధికారమున్నది''. అనుటలో - దేవుని యొక్క యావద్‌ సృష్టికిని దేవుడు తనకుమారుని అధికారిగ నియమించినట్లు తెలియుచున్నది. అలాగే క్రీస్తు విశ్వాసులమైన నేటి తరము వారమైన మనము ఆయన రక్షణవలయములో జీవిస్తూ అనగా ఆయన సిద్ధాంతములు ఆయన మాటలు ఆయన నిబంధనలను, ఆయన మనకు నేర్పిన బోధను ఆయన ప్రార్థనను నిత్యము మనము ఆచరిస్తూ ఆయన విశ్వాసులుగ జీవించితే మనకు కూడా ఆయన ఈ సృష్టిమీద కొన్ని అధికారములు ఇవ్వగలడని అవేమనగా తన  విశ్వాసులును బోధకులు అయిన వారికి బోధించు అధికారము, రోగములు స్వస్థపరచు అధికారము, దయ్యములు వెళ్ళగొట్టు అధికారము దైవరాజ్య సువార్తనుప్రకటించు అధికారము దైవారాధన జరిగిస్తూ ఆరాధన క్రమములో ఆచరించ వలసిన ఆచారములను అమలు పరచు అధికారము అనగా బోధకునిగా మాత్రమే గాక నూతన విశ్వాపికి బాప్తిస్మము ఇచ్చుటకును, ఏసు ప్రభువు యొక్క చివరి బల్ల భోజనమును ఆచరించు అధికారమును, క్రైస్తవ విశ్వాసి మృతుడైతే వానిని సమాధి చేయు అధికారము చిన్న బిడ్డలను ప్రతిష్టించుట నామకరణము చేయుట, క్రైస్తవ సంఘము మీద అధికారము వగైరా అధికారములు ఏసు ప్రభువు ద్వారా ఆయన విశ్వాసులమైన మనకు అనుగ్రహించబడింది.

        ఇక 8వ వచనములో - వాని పాదముల క్రింద సమస్తమును వుంచితివి'', అనుటలో ఏసు పాదముల క్రింద లేనటువంటి ఏ వస్తువు లేదు. సమస్తమును దేవుడు ఆయన పాదముల క్రింద వుంచినట్లుగ కొలస్స 1:15-17 చదివితే మనకు క్షుణ్ణంగా తెలియగలదు. ఆకాశమందున్నవి భూమి మీద వున్నవి దృశ్యమైనవి అదృశ్యమైనవి సర్వము ఆయన యందు ఆయన ద్వారా సృజింపబడెను. అన్నిటి కంటె ముందుగా వున్నవాడు అన్నిటికి ఆధారభూతుడు. ఆయన లేకుండా ఏదియు సృష్టింపబడలేదు.

        ఈ విధముగ ఆయన పాదముల క్రింద సమస్తాన్ని దైవత్వం చేత వుంచుకొని యున్నాడు. ఇందును బట్టి చూడగా యావద్‌జగత్తు అందులోని సృష్టి యావత్తును వాటంతటి మీద అదికారమును ఏసు క్రీస్తు పొందియున్నట్లు పై వన్నియు ఆయన పాదముల క్రింద భద్రపరచబడి దాచబడి యున్నట్లు తెలియు చున్నది. ప్రియ పాఠకులారా! ఇందును బట్టి ఏసు క్రీస్తు యోహా 8:¦23 నేను పై నుండు వాడను, మీరు ఈ లోక సంబంధులు, అంటున్నాడు.

        8:1-9  దేవుని మహిమ

    యెహోవా! మా ప్రభువా! ఆకాశములో నీ మహిమను కనపరచువాడా!

        ప్రియ పాఠకులారా! 8వ కీర్తనలోని పై మొట్టమొదటి వచనము మొదటి అంశాన్ని గూర్చి ధ్యానించుకొందము. ''యెహోవా! మా ప్రభువా!'' యెహోవాను ప్రభువుగా నమ్మి జీవించిన వారిని గూర్చి వేదంలో కొన్ని సందర్భాలను మనము తెలిసికోగలము. ''యెహోవాను తనకు ప్రభువుగా గల జనులు ధన్యులని వేదంలో ప్రవచింపబడి యున్నది. యెహోవా! మాట వరసకు ఆయన ప్రభువు కాదు గాని సృష్టికిని లోకానికిని ఆయన ప్రభువు. లోకములన్నింటి మీదను యెహోవా ప్రభువై యున్నాడు. యెహోవాను ప్రభువుగా ఏర్పరచుకొని పాత నిబంధన కాలంలోఇస్సాకు మొదలుకొని దానియేలు వరకును జీవించిన ప్రవక్తలు రాజులు విశ్వాసులు ఇందుకు ఉదాహరణగా వున్నారు. ఇశ్రాయేలు విషయంలో గుర్తిస్తే ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి యెహోవా ప్రభువు. ఇశ్రాయేలుసైన్యమునకు అధిపతి కూడా ఆయనే. ఈ మాటను దేవ దూతలు ప్రవచిస్తూ సైన్యముల కధిపతియైన యెహోవా! ''పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు'' అని గాన ప్రతి గానములు చేసినట్లును వేదంలో చదువగలము. కనుక ప్రియ పాఠకులారా! భూమి పుట్టినది మొదలుకొని లోకాంత్యము వరకును జరుగు కాలంలో యావద్‌ సృష్టికి యెహోవా ప్రభువై యున్నాడు. ఇందును బట్టి వేదంలో నినాదం చేస్తూ యెహోవాదే విజయము అని గాన ప్రతి గానములు దూతలు; దేవుని సైన్యమైన ఇశ్రాయేలులు నినాదము చేసినట్లు వేదంలో చూడగలము.

        ఇక ''ఆకాశములో నీ మహిమను కనపరచువాడా''! ప్రియ పాఠకులారా! ఆకాశంలో ఈ కల్గించిన మహిమా క్రియలేమిటి? అనిన దానిని మనము గ్రహించాలి. మొట్ట మొదటిగా ఆకాశం ఈయన మహిమను సృష్టికి రెండు జ్యోతులుగాను అవిగాక అనేక వేల సంఖ్యలో నక్షత్రాదులు కూడా ఆయన మహిమను వెలువరిస్తున్నవి. ఇట్లుండగా ప్రియ పాఠకులారా! దేవుడు ఆకాశములో కల్గించు మహిమ యొక్క విధానాలను తెలిసికొందము. ఆదికాండ ఆరు, ఏడు అధ్యాయాలలోనోవహు విషయంలో నోవహుకు ఈయన మహిమను కనబరచుటకుగాను నలభై దివా రాత్రులు వర్షమును కురిపించి పాతాళపు ఊటలను తెరిపించి ఆకాశ తూములను తెరిచి విపరీతమైన వర్షపు ప్రమాదంలో ఓడను తేల గొట్టి వరద  నీటి పై నడిపించాడు. ఈ సందర్భములో దేవుడు నోవహుతో నిబంధన చేసికొంటూ ఇంద్ర ధనుస్సును సాధనంగా చేసినట్లు  చదువగలము. ఇంద్ర ధనుస్సు ఆయన యొక్క మహిమను సూచిస్తున్నది. ఇంకను ఉరుములు మెరుపులు వడగండ్లు తుఫాను ఆయన యొక్క ప్రభావమును సూచిస్తున్నాయి.

        కీర్తన 8:2 శత్రువులను పగదీర్చుకొను వారిని మాన్పి వేయుటకై నీ విరోధులను బట్టి బాలుర యొక్కయు, చంటి పిల్లల యొక్కయు స్తుతుల మూలమున నీవు ఒక దుర్గమును స్థాపించి యున్నావు.

        మంచి ఆత్మను ప్రసాదించమని దేవునికి గర్భములోని శిశువు తన రెండు చేతులను నుదిటికి చేర్చి ప్రార్ధించుచు బయటకు వచ్చును. భక్తులలో తమ దుర్నీతి అధికమైనపుడు దేవుడు శత్రువులను పగదీర్చుకొను వారిని అధికము చేయును. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని  మరచి పోకుండటకై వారి కొరకు వారి శత్రువులను పగ వారిని అధికము చేపి, దైవ భయము గలిగించెను. ఇట్లు చేయుట వలన భక్తులు తమ పాపకార్యముల నిమిత్తము  దేవుడు మాకు ఈ శత్రువులను శ్రమలను కల్గించుట న్యాయమే! మన పాపములే మన శ్రమలకు కారణమై  దేవుని సన్నిధికి మన ప్రార్థన చేరకుండా అడ్డగించుచున్నది.

        ఈ బిడ్డలు ఈ చిన్న వారలు ఏ పాప మెరుగని వారు. అమాయికులగుట చేత వారి ప్రార్థన దేవుడు తప్పక ఆలకించునని బాలురకు పసి బిడ్డలకు ప్రార్థనలు చెప్పించుచు నేర్పించుచు, వారి చేత దైవ కీర్తనలు క్రమ పద్ధతిగా పాడించుచు ఆ బిడ్డలకు నేర్పించు చుందురు. ఆ బిడ్డలు వచ్చీరాని తమ క్రియలతో ముద్దులొలుకు మాటలతో దైవ పీఠము ఎదుట తమ దైవ కార్యములు నెరవేర్చుచు తల్లిదండ్రులు చెప్పిన ప్రకారముగా తమ కుటుంబ కష్టముల నిమిత్తము ప్రార్థింప వారికి నేర్పించుచూ అలవాటు చేయుదురు. ఈ విధముగా చిన్న బిడ్డల చేత చేయబడిన స్తుతుల మూలమున తన జనాంగమునకు ఒక బలీయమైన దుర్గమును దేవుడు నిర్మించి యున్నాడు. అందువలననే ఎంత పతితులైనను దైవ జనాంగము కట్టకడగు గట్టెక్కుచున్నది.

        ఇక రెండవ వచనంలో ''బాలుర యొక్కయు చంటి పిల్లల యొక్కయు స్తుతుల మూలమున ఒక దుర్గమును స్థాపించి యున్నావు'' అని అంటున్నాడు. ప్రియ పాఠకులారా! బాలురు చంటి పిల్లలు అంటే దేవుని చేత ఎన్నుకోబడి ఆయన పేరు పెట్టబడి ఆయన కుమారుని యొక్క అనగా దైవత్వమునకు రెండవ దేవుడైన ఏసు క్రీస్తు యొక్క నామమును యోహా 1:12 లో ఈ విధముగా ''తన్నెందరంగీకరించిరో వారి కందరికి, అనగా తన నామమందు విశ్వాసముంచిన వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికార మనుగ్రహించెను.'' అనగా ఏసును అంగీకరించిన వారు దేవుని పిల్లలు, బాప్తిస్మము పొందిన వారు. దుర్గమనగా సంఘము - సంఘాలయమునై యున్నది. ఈ దుర్గాన్ని గూర్చి దేవుడే నాకాశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గమని కీర్తనా కారుడు రచించి యున్నాడు.4: 6-1

         నీ చేతి పనియైన నీ ఆకాశములును నీవు కలుగజేసిన చంద్ర నక్షత్రములును నేను చూడగా'', అనుటలో ఆయన కలుగజేసిన సూర్య చంద్ర నక్షత్రాదులు క్రీస్తును సూచిస్తున్నాయి. నీతి సూర్యుడు క్రీస్తు. చంద్రుడు చల్లని వెలుగిచ్చు వాడు క్రీస్తు. ఈ క్రీస్తు అను నీతి చంద్రుని మీదనే సంఘము కట్టబడి యున్నది. కనుక క్రీస్తు సంఘమునకు పునాది. ఇక నక్షత్రాలు, ప్రియ పాఠకులారా! ఏసు ప్రభువు జనన కాలంలో తూర్పు దిక్కున ఆయన జననమును సూచించిన నక్షత్రము ఆయన నక్షత్రము కనుక ఇది కూడా క్రీస్తుకు సంబంధమే! కనుక వీటితో నరుని పోలిస్తే, నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేసికొనుటకు వాడేపాటి వాడు? అనుటలో మనుష్యుని జ్ఞాపకం చేసికోవాలంటే జ్ఞాపకానికి వచ్చెడి వ్యక్తి జ్ఞాపకము చేసికోబోవు వ్యక్తికి సన్నిహితుడుగా వుండాలి. తన జీవనాధారుడుగా ఉండాలి.  జీవాధిపతిగా ఉండాలి. సూర్య చంద్రాదులలో గుప్తమై యున్న ప్రభువు కంటె నరుడు అతీతుడు కాడని ఇందును బట్టి గ్రహించ వలసియున్నది. ''నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడేపాటి వాడు? అనుటలో సృష్టిలోని సృష్టములతో పోలిస్తే నరుడు నీచ స్థితిలో వస్తాడు.

        ప్రియ పాఠకులారా! కీర్తనా కారుడు దావీదు ఈ కీర్తనలో తనను తగ్గించుకొని యెహోవా పన్నిధిని హెచ్చించి వ్రాసిన కీర్తన  యిది. మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేసికొనుటకు వాడేపాటి వాడు. ప్రియ పాఠకులారా! ఓడలోని నోవహును తిమింగల గర్భంలోని యోనాను, ఐగుప్తు చెరలోని ఇశ్రాయేలులను శత్రువుల బారి నుండి దావీదును జ్ఞాపకము చేసికొన్నట్లు మరియు సింహాల బోనులో వున్న దానియేలును ఆయన జ్ఞాపకం చేసికో బట్టే వారి కొరతలు ప్రమాదాలు వారి శతృ భీతి వారికి సంక్రమించిన విపత్తులు తొలగినవి.

        నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడేపాటి వాడు? ప్రియ పాఠకులారా! అసలు దేవుడు నరపుత్రుని దర్శించిన సమయ సంధర్భాలను తెలిసికోవాలి. సింధూర వనంలో అబ్రహామును దర్శించాడు. ఏదేను వనంలో దోషులైన నరజంటను గూర్చి దర్శించాడు. దేవుని పట్టణమునకు వ్యతిరేకమైన బాబేలు గోపుర నిర్మాణంలో నరులు కట్టిన గోపురమును చూచుటకు దివి నుండి భువికి దిగివచ్చినట్లు ఋజువులున్నవి. ఇంకను యాకోబు కలలో నిచ్చెన దర్శనము, పేతురుకు కల్గిన దుప్పటి దర్శనము మరియమ్మకు దూత యిచ్చిన దర్శనము ఇవన్నియు కూడా దేవుడు నరులను దర్శించుటకు జరిపిన పద్దతులై యున్నవి.

        ప్రియ పాఠకులారా! దేవుడు నరుని దేవుడు నరుని దేవుని కంటె కొంచెము తక్కువ వానినిగా చేసి యున్నాడు. ఈ కొంచెము తక్కువ వాడు'', అనుటలో దేవుడు మాంసము ఎముకలు, నరాలతో చర్మముతోను ఒక జీవుని సృష్టిస్తే ఈ విధంగా తయారైన జీవుడు తన సాంకేతిక  శాస్త్ర జ్ఞానంతో మరలు, మేకులు, చక్రాలు బ్యాటరీలు పలువిధములైన ఇనుప సామానులు చేస్తూ వాటికి చలనాన్ని యిచ్చి వాటి చేత పని చేయిస్తున్నాడు. సృష్టికర్త చేసిన యంత్రమును దేహంలో గుండె, ఊపిరి తిత్తులు, నరములు, మాంసము, రక్తము, చర్మము వగైరాలతో మిళితమై కప్పబడియున్నది. అదే విధంగా నరుడు చేయుచున్న యంత్రమునకు కూడా పైవి లేకున్నను భూసంబంధమైన సాంకేతిక జ్ఞానంతో కూడిన శక్తి వున్నది.

        కనుక దేవునికి నరునికిని వున్న తేడా ఏమిటంటే దేవుడు తయారుచేసిన నర శరీరము అను యంత్రము ఆగిపోయినప్పుడు ఇక దీనికి మరామత్తు అనేది లేదు. అయితే నరుడు చేసిన యంత్రమునకు మరామత్తులున్నవి. జీవయుతమైన నర దేహము లోకాన్ని విడిచి మరణమైనపుడు లోకాశలుగాని, లోక పంబంధమైన వేవియు వెంటరావు. అయితే నరుడు చేసిన యంత్రమునకు తత్సంబంధమైన వస్తు సామాగ్రి దానితో  బాటు వుంటుంది.

        ''మహిమ ప్రభావములతో వానికి కిరీటము ధరింపచేసియున్నావు'', అనుటలో దేవుని మహిమ చేతనే పాత నిబంధన చరిత్రలోని జనాంగము తమ జీవిత రథాలను నడుపుకోగల్గినారు. తమ చరిత్రలను సార్థకము చేసికోగల్గినారు. ఆయన మహిమ ద్వారా ఆనాటి జనాంగమునకు అనుగ్రహించ బడిన ధర్మ శాస్త్రమూలమున నరులను దేవుడు కొంత వరకు క్రమ బద్ధము చేయగల్గినారు. ఆయన మహిమ ఆనాటి అజ్ఞాన జనాంగానికి కనువిప్పు కలిగించి సముద్రమును పాయలుగా చీల్చుటకు బండనుండి జల ధారలు రప్పించుట. తెగుళ్ళు, దైవ జనాంగమునకు ఆహారము వగైరా క్రియలు జరిగినాయి. వాటి మూలంగా దేవుని యొక్క మహిమ ప్రభావయుతమైనందున అట్టి మహిమా ప్రభావయుతమైన దైవ క్రియకు విధేయుడైన నరునికి దేవుడు జీవ కిరీటము ధరింపచేస్తున్నాడనుటలో ఈ జీవ కిరీటమేదో మనము తెలిసికోవలసియున్నది.

        ఏది జీవ కిరీటము? పరిశుద్ధ గ్రంధంలో వారి చరిత్రలు లిఖింపబడుట, దైవత్వం యొక్క సంపూర్ణత్వాన్ని ఆనాటి విశ్వాసులు పొందగలుగుట. దేవుడుచేసే మహిమా కార్యాలలో పాలి భాగస్థులగుట, ఇందుకు తార్కాణము చనిపోయిన నాయీరు కుమార్తెను బ్రతికించుట, చనిపోయిన విధవరాలి కుమారుని బ్రతికించుట, చనిపోయి నాలుగు దినములు కంపు కొట్టిన లాజరును సజీవునిగా నడిపించుట. ఇవి దేవుని కుమారుని మహిమా ప్రభావములు. వీటిని సాధారణ నరకోటియగు ఏసు ప్రభువు శిష్యులకు కూడా ఇదే జీవ కిరీటము అనుగ్రహించబడింది. అనగా ఏసు నామము దేవుని యొక్క జీవమైయున్న క్రీస్తుయొక్క మహిమా ప్రభావములు పేతురు యోహానులలో ఉండబట్టే చీల మండల రోగిని నడిపించాడు. మృతులను లేపినాడు. తుదకు పేతురు నీడ రోగుల మీద పడిన వెంటనే స్వస్థత పొందునట్టి శక్తిని ప్రభావమును పేతురు కిరీటముగా ఏసు నామమున పొందగల్గినాడు.

        మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క కిరీటములు ధరించిన వారు అబ్రహాము, మోషే, ఇశ్రాయేలు, దావీదు, సొలోమోను, ఏలియా, యెహోషువా వగైరా భక్తులు, నూతన నిబంధనలో అపోస్తలులు హత సాక్షులు, వేద సాక్షులు వగైరాలు మరిము నేటి తరము వారైన మనకును ఏసు నామమున దేవుడను గ్రహించిన కిరీటాలున్నవి. ఈ కిరీటాల వల్లనే మనము ఈ లోకాన్ని జయించగల్గుచున్నది.

        మహిమా ప్రభావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేయుచున్నావు. ప్రియ పాఠకులారా! లోకనరులైన మనకెన్నో విధాలైన దీవెనలు ఈవులు వరాలున్నాయి. ఉదా|| లోకములోని ప్రతి నరజీవికిని ఏదో యొక విధమైనటువంటి వరము దైవత్వం చేత అనుగ్రహింపబడియున్నది. సమస్తము దేవుని యొక్క మహిమార్థ క్రియగానే నిర్ణయింపబడినట్లు బైబిలులో కొందరి జీవితాలను గూర్చితెలిసికోగలము. దేవుడు తన జనాంగమైన ఇశ్రాయేలును కిరీటంగా అనగా ఆ జనాంగమును పరిపాలించుటకు మోషేను నాయకునిగ నియమించియున్నాడు.  అదే విధంగా యెహోషువా వగరా ప్రవక్తలు తన జనాంగమైన ఇశ్రయేలునకు తన మహిమా ప్రభావములతో నడిపించిన కిరీటాలై యున్నారు.

        గాడిదలను వెతుక్కుంటూ వున్న సౌలును దేవుడు ఎన్నుకొని అతని రాచరికము రాజ్యాధిపత్యమను కిరీటాన్ని అనుగ్రహించినాడు. అదే విధంగా గొర్రెలు మేపుకొంటున్న దావీదు; ఈ విధంగా దేవుడు అనేకులకు పరిపాలనా దక్షతననుగ్రహించి వారినాశీర్వదించి, తన సర్వమును  నరుని యొక్క ఏలుబడిలో వుంచినాడనుటకు నిదర్శనముగా యాకోబు కుమారుడైన యోసేపు ఫరో రాజ్యమంతటి మీదను అతని ప్రభుత్వం మీదను తిరుగా అతని గృహం మీదను ఆధిపత్యమను గ్రహించి, సర్వస్వమునకును యోసేపును అధికారిగా నియమించినట్లు వేదంలో చదువగలము.

        నూతన నిబంధన కాలంలో దైవరాజ్య సువార్తను ప్రకటించుటకు ఆయన మహిమా ప్రభావంతో చేపలు పట్టు జాలరులను సువార్త ప్రకటించుటకును దైవరాజ్యమందిర పునాదులుగా 12 మంది అపోస్తలుల నేర్పరచి వారికి తన మహిమను ప్రభావమును అనుగ్రహించి రోగులను స్వస్థపరుచుటకు గృడ్డి వారి కన్నులు తెరచుటకు మృతులను సజీవులుగా లేపుటకును అధికారమనుగ్రహించినట్లు నూతన నిబంధన చరిత్రలో తెలిసికోగలము. పాత నిబంధనలో కూడా మోషే నుండి దానియేలు వరకున్న ప్రవక్తలు కూడా ఇట్టి మహిమా ప్రభావములైన కిరీటములు అనగా సముద్రమును చీల్చి పాయలుగా చేయుట, బండలనుండి జలమును రప్పించుట, మన్నాను కురిపించుట, పూరేళ్ళు వర్షింపచేయుట, తెగుళ్ళు రప్పించుట, వర్షమును కురిపించుట, వర్షమును కురువనీయక స్థంభింపచేయుట, సూర్యుని అస్తమింపచేయకుండుట, రోగములను బాగు చేయుట, ఆకాశము నుండి అగ్నిని కురిపించుట, కౄర మృగములైన సింహాల నోళ్ళు మూయించుట వగైరా మహిమా ప్రభావములు కల్గిన క్రియలు దేవుడు తన బిడ్డల కనుగ్రహించిన కిరీటాలు.

        ఆయన మహిమా ప్రభావాలుండ బట్టే ఆయన రాజ్యము భూమి మీద విస్తరించి ప్రపంచమంతను వ్యాపించి యున్నది. ఆయన మహిమా ప్రభావములు లేకున్నట్లయితే నరుడు సాతానును జయించుట అసాధ్యము. మొట్టమొదట మహిమా ప్రభావములు గలవాడు దేవుడే; ఆ మహిమా ప్రభావములుండ బట్టే ముల్లోకాలను మహా జల రాశులను పరలోకాన్ని సృష్టి కర్త పరిపాలిస్తున్నాడు. తనకున్న మహిమా ప్రభావములను దేవుడు తొలుత లూసిఫరునకు కొంత కలుగ చేయగా ఆ కొద్దిపాటి మహిమా ప్రభావానికి లూసిఫర్‌ మిడిసిపడి దేవుని యొక్క సింహాసనాన్ని అధిగమించాలనుకొని పతనమయ్యాడు. దేవుడు తన హస్త నిర్మితుడైన నరునికి కూడా యిట్టి మహిమా ప్రభావములనను గ్రహించ దలచి మొట్టమొదటిగా ఏదేను అను తన పరిశుద్ధ వనము మీద అధికారమిచ్చాడు. ఆ వనములో సమస్త జీవులను జంతు జాలమును పక్షి జాలమును వృక్ష సంపదపై ఒకటేమిటి? ఆ తోటలోని సర్వ సంపద మీదను ఆధికారమిచ్చుటయే గాక సమస్త జీవ రాశికి పేర్లు పెట్టు అధికారమిచ్చాడు. అంతే కాకుండా నరునికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఆధిక్యత నిచ్చి ముఖా ముఖిగా నరునితో సంభాషించునట్టి ప్రత్యేకతను నరునికి యిచ్చి యున్నాడు. ఈ విలువను నరుడు దైవ ప్రభావము నుండి పతనమైన సాతాను కుయుక్తి వల్ల పోగొట్టుకున్నాడు. ఫలితము :- శాపగ్రస్థుడాయెను. మరణ పాత్రుడై దేవుని పరిశుద్ధ సన్నిధియైన తోట నుండి వెళ్ళగొట్ట బడినాడు.

        ప్రియ పాఠకులారా! ఇట్టి శాపగ్రస్థులైన నరుల నుండి విస్తరించిన జనాంగమైన మనకు తన ప్రభావాన్ని మహిమను ఇంకను ఇవ్వాలని ఆయన ఆశించి ఏసు అను తన కుమారుని ద్వారా ఆయన మహిమా ప్రభావములను మన కనుగ్రహించాలని వాంచించాడు. ఆయన మహిమా ప్రభావాలను కిరీటములుగా ధరించి యోగ్యతను పొందిన వీరులు ఆయనేర్పరుచుకొన్న అపోస్తలులు పౌలు సైఫను వగైరా హత సాక్షులు తదితరులు.

        నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారమిచ్చి యున్నావు'', అనుటలో ప్రియ పాఠకులారా! ఆయన చేతి పని సృష్టిలోని సృష్టములు. ఆదిలో అడివిని ఏలిన నరుడు నేడు గ్రామాలను, పట్టణాలను రాష్ట్రాలను దేశాలను మరియొక విధంగా ప్రపంచానికి కూడా అధినేతగా వున్నట్లు మన పూర్వీక రాజులు నియంతలు మంత్రులు, ప్రధానులు వగైరా చరిత్రలు వివరిస్తున్నవి. యావద్‌ సృష్టి  మీద అధికారము వహించి ఆధిక్యతను పొందిన మొట్టమొదటి నరుడు ఆదామే! ఈ విధంగా దేవుడు ఇహలోక సంబంధంగా అందరిని అధికారులుగా నియమించినట్లు వేదంలో పాత క్రొత్త నిబంధనలో తెలిసికో గలము.

        ఇందులో మొదటిగా ఆయన చేతి పని మీద అధికారము పొందిన వాడు ఆదాము. తర్వాత నోవహు అటు తర్వాత యాకోబు కుమారుడైన యోసేపు. అటు తర్వాత యాకోబు 12 గోత్రాల మీద మోషేను అధికారిగా నియమించాడు. తన చేతి పనియైన అన్య జన పోరాటంలో  తన బిడ్డలకు అన్య రాజులను వారి దేశాలను వారి సర్వస్వాన్ని అప్పగించినట్లు వేదంలో చదువగలము. అదే విధంగా ఏసు ప్రభువు కూడా తన రాజ్య సువార్తకై 12 మంది శిష్యులను ఎన్నుకొని వారి కధికారమిచ్చినట్లు వేదంలో చదువగలము. పేతురుకు యిచ్చిన ఏడు తాళపు చెవులు కూడా ఈ అధికార సంబంధమైన ఆధిక్యతలు.

        8:7 గొర్రెలన్నిటిని, ఎడ్లనన్నిటిని, అడవి మృగములను ఆకాశ పక్షులను సముద్ర మత్స్యములను సముద్ర మార్గంలో సంచరించు వాటినన్నిటిని వాని పాదముల క్రింద నీవు వుంచి యున్నావు. ప్రియ పాఠకులారా! నిజమే! గొర్రెలను ఎడ్లను నరుడు తన అవసరతలకు వాడుకొంటున్నాడు.  ఎడ్లు ఆవులను తన యొక్క బ్రతుకు జీవనార్థమును తన ఆహార అవసరతలకు విశేషంగా నరుడు వాడుచున్నట్లు మన నిత్య జీవితంలో మనము చూస్తున్న విషయమే! ఎడ్లను  దున్నుటకు బండ్లు లాగుటకు, బరువులు మోయుటకు గానుగ వగైరా త్రిప్పుటకును ఆవులైతే పాలకును, పాడికిని వాడ బట్లు నేటి నర జీవితంలో వున్నటు వంటి ముఖ్యావసరత, ఇక అడవి మృగములు మనుష్యుడు, మచ్చిక చేసి వాటి చేత చిత్ర విచిత్రములైన ప్రదర్శనములను చేయించుట. వాటిని తన ఇష్టము చొప్పున తన భాషానుసారంగా మనము చూస్తున్న సర్కసు ప్రదర్శనలు ఋజువులు. ఇక ఆకాశ పక్షులు కూడా నరున ఇయొక్క స్వాధీనంలో ఉన్నట్లు చిలుకల పెంపకము రకరకాలైన పక్షుల పెంపకములతో కూడిన జంతు ప్రదర్శన శాలలు మనకు నిరూపించుచున్నవి.

        సముద్ర మత్స్యములు, సముద్ర  మార్గములో సంచరించునవి'', అనుటలో సముద్ర మత్స్యములు నరునికి ఆహారములును మరియు ఔషధయుతంగా వాడ బడుట ఆహార కొరతను దీర్చుటకు అవి నరుని చేత పట్టుబడుట ఇందులోని జ్ఞానము. సముద్ర మార్గములో సంచరించు వాటినన్నిటిని'', అనుటలో సముద్ర మార్గములో సంచరించు జీవులు అనుటలో సీలు వాలరస్‌ డాల్ఫిన్‌ తిమింగలము, సొర తెల్ల ఎలుగు వగైరా మృగ జాతులు మనుష్యుని యొక్క అవసరతలకు ఉపయోగపడుచు మనుష్యుని చేత పట్టబడుచు'' వాని మనుగడకు అవి ఉపయోగకారులుగా వున్నవి. ఇందును బట్టి చూడగా సృష్టి యావత్తును దేవుడు నరుని పాదముల క్రింద వుంచినట్లు ఋజువగు చున్నది.

        ఇక 9వ వచనం :- ''యెహోవా మా ప్రభువా! భూమి యందంతట నీ నామమెంత ప్రభావము గలది'' అనుటలో - ప్రియ పాఠకులారా! యెహోవా అను పేరుతో భూమి మీద కొంత భాగమును ఏసు అను పేరట ఎక్కువ భాగమును పరిశుద్ధాత్ముడు అను నామమున సృష్టి అంతట మీదను, బహు ప్రభావము మహిమ విస్తరించి యున్నదనుట కెట్టి సందేహం లేదు. దేవుని యొక్క మహిమా ప్రభావమన్నది భూమి మీద లేకుంటే ఇశ్రాయేలుతోనే దేవుని యొక్క మహిమా ప్రభావము లంతరించిపోయేవి. దేవుడు భూమి యావత్తును గుర్తించు సమర్థుడు గనుక ఇశ్రాయేలు అను తన జనేంగ మేనాటకౖౖెనా పతనావస్థను పొంది ప్రపంచంలోని జనాభా అంతటిలో అల్ప జనాభాగానిచ్చి పోయెదరని తలంచిన వాడై తనలో నుండి ఏసు అను నామముతో నరరూపమును సృష్టించి, తద్వారా భూమి యందంతట తన మహిమా ప్రభావములనుబైౖల్పరచి క్రియ జరిగించి, తన నుండి రూపించ బడిన నర రూపమునకు ఏసు క్రీస్తు అను నామధేయము ననుగ్రహించి తద్వారా జీవాత్మలైన నరులను పరమాత్మ సామ్రాజ్యములోనికి వారసు లగుటకు అవకాశమిచ్చి నట్టును అట్టి అవకాశమును సద్వినియోగపరచుకొన్న విశ్వాసులను క్రైస్తవులని నామధేయ మొనర్చినట్లును, అట్లు క్రైస్తవులుగా తీర్చబడిన వారు నేడు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు మహిమా ప్రభావముల వలన భూమి యందంతట విస్తరించి ప్రపంచంలో మొదటి జనాంగంగా విస్తరించి వ్యాపించి యున్నట్లు యోహా ''1:12 లో వలె'' తన్నెంద రంగీకరించెరో వారికందరికి అనగా తన నామమందు విశ్వాసముంచిన వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికార మనుగ్రహించెను'' అను వాక్య నెర వేర్పు దేవుడు జరిగించినట్లు నేడు భూమి మీద విస్తరించి యున్న క్రైస్తవ జనాంగము యొక్క దైవ ప్రణాళిక యొక్క ఆత్మీయ మర్మమె ౖయున్నట్లు మనము గ్రహించాలి.         

         అంశము :- స్తుతి

మూలము:- కీర్త 9:1 నా పూర్ణ హృదయముతో నేను యోహోవాను స్తుతించెదను''.

        ప్రియ పాఠకులారా! సత్య దేవుని యొక్క నిత్యారాధనలో మొట్ట మొదట ఆధిక్యత స్తుతికి వున్నది.  అనగా స్తుతించుట తర్వాత కీర్తించుట ప్రార్ధించుట మహిమ పరుచుట ఇవి దైవారాధనలో ప్రధాన పాత్ర వహించి యున్నవి. అయితే అన్యులు రీనికి భిన్నంగా తాము నిర్మించుకొన్న రూపించుకొన్న విగ్రహాలు దైవ సృష్టములు, చని పోయిన వారి గోరీలు, నిర్జీ.వమైన శిలల ముందు కూర్చుని దండకములని సహస్ర నామములని అర్చ్యనయని సుప్రభాతములని సంధ్యా వందనముమని వగైరా రీతులుగ తమ స్వ జ్ఞానముతో రచించిన శ్లోకాలతో రాగయుక్తముగా వివిధమైన నైవేద్యాలను సమర్పించి బహు భక్తిగా తమ నిర్జీవమైన ఫల శూన్యమైన ఆరాధనను చేస్తున్నారు.

        అయితే సత్య దేవుని ఆరాధన ఎటువంటిది? సత్య దేవుని ఆరాధనలో మొట్టమొదటగా స్తుతి గీతముతో ప్రారంభమవుతుంది. ఈ స్తుతి గీతమన్నది - దేవుని స్తుతించుటన్నది మొట్టమొదటగా దావీదు నుండియే ప్రారంభించబడిందని చెప్పవచ్చును. దావీదుకు ముందు మోషే వ్రాసిన కీర్తనలున్నవి. మోషే కూడా దేవుని స్తుతించాడు. కాని మోషే స్తుతించిన విధానము వేరు - దావీదు స్తుతించిన విధానము వేరు. మోషే తన ప్రార్థనతో నిర్గ 15:1 చదివితే మోషేయు ఇశ్రాయేలీయులును, యోహోవాను గూర్చి కీర్తన పాడినట్లుగ వ్రాయబడి యున్నది. ఈ కీర్తనలో దేవుడు తన జనాంగమైన ఇశ్రాయేలీయుల పట్ల జరిగించిన మహత్కార్యాలు అద్భుతాలను గూర్చి వర్ణించబడి యున్నది. ఈ విధమైన అద్భుత కార్యాలను బట్టి దేవుడు తన జనాంగమైన ఇశ్రాయేలీయులకును వారి నాయకుడైన మోషేకును చేసిన మేలులను బట్టి దేవుడు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను బట్టి ఇశ్రాయేలీయులు కీర్తిస్తూ చేసిన గానముగ ఈ నిర్గమ 15 లోని కీర్తన వివరిస్తున్నది. అయితే నిర్గ 15:20 లో మోషే ఇశ్రాయేలీయుల పాటలకు అనుగుణంగా మోషే అన్నయైన అహరోను మోషే సోదరియైన మిర్యాము తంబురను చేత బట్టుకొనగా స్త్రీలందరు తంబురలతోను నాట్యములతోను వారిని వెంబడింపగా మిర్యాము వారితో కలసి పాడిన  పల్లవిని గూర్చి 21 వ వచనములో చదువగలము. ఇది పాటతో యెహోవాను కీర్తించుట అని అనదగును. అయితే స్తుతించుటన్నది దావీదు నుండియే ఏర్పడినది. అందుకే దావీదు మహారాజు అంటున్నాడు. నా పూర్ణ హృదయముతో యెహోవాను స్తుతించెదను.

        ప్రియ పాఠకులారా! వాస్తవమునకు మోషే దోషియే; దావీదు మహారాజు దోషియే; ఇద్దరును పాపులే! మోషే ఐగుప్తీయుని చంపి నర హంతకుడాయెను. కీర్తనా కారుడైన దావీదు తన యందు విశ్వాసముంచి తన మాటకు అతి విలువనిచ్చి తన యందు భయపడు తన సైనికుడైన యూరియాను నిషా&్కరణముగా చంపించాడు. అయినను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడు గనుక ఇద్దరి పాపములను క్షమించి నర హంతకుడైన మోషే ద్వారా కీర్తనలతో కీర్తించబడినాడు-కీర్తి కెక్కినాడు.  అలాగే దావీదు చేత స్తుతించబడి - అంతే గాకుండా దావీదునకు ఒక ప్రత్యేకమైన సింహాసనమును తన సన్నిధిలో వుంచి ఆ సింహాసనమును నూతన నిబంధన కాలములో జన్మించబోవు దైవ కుమారునికి దావీదు కుమారుడని పేరు పెట్టి ఈ సందర్భములో లూకా 1:32 రోమా 1:7 ఏసు క్రీస్తు శరీరమును బట్టి దావీదు సంతానముగాను మృతులలో నుండి పునరుత్థానుడైనందున పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడుగాను ప్రభావముతో నిరూపించబడెను'', కనుక అట్టి దావీదు నా పూర్ణ హృదయముతో నేను యెహోవాను స్తుతించెదను'', అని అంటున్నాడు.

        ప్రియ పాఠకులారా! స్తుతికి తర్వాత స్తోత్రమన్నది ఒకటున్నది. నరుడు దేవుని స్తుతించని స్తోత్రము అను మాటకు సంపూర్ణత వుండదు. ఎప్పుడైతే దేవున్ని స్తుతించి ఆరాధిసాకతమో అటు తర్వాత స్తోత్రముతో ఆ ఆరాధన పూర్తి అవుతుంది. నేటి మన క్రైస్తవ మందిరాలలో ఆరాధనయైన తర్వాత ఆరాధన జరుగు సందర్భములో ఆరాధన జరుపు ఫాదరి - మన మందరము దేవుని స్తుతించెదము '' అని చెబుతాడు. స్తుతి యైన తర్వాత సమర్పణ - సమర్పణ అయిన తర్వాత స్తోత్రము ఆ తర్వాత కానుకలు అటు తర్వాత అంత్య కీర్తన అనగాముగింపు కీర్తన - పరలోక ప్రార్థన, ఆశీర్వాదము ఇది నేటి క్రైస్తవ మందిరాలలో జరుగుచున్న ఆరాధన క్రమము. ఇందులో మొట్టమొదటిగ స్తుతికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత వున్నది. మందిరములో ప్రార్ధన - దైవ స్తుతి - సంకీర్తన జరగనిదే ఆరాధనలో దేవుని యొక్క పిలుపుకు జీవముండదు.ఈ స్తుతి ఆరాధన మూలముగా దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయన ప్రభావము ఆయన తేజస్సు మందిరములో ప్రవేశిస్తుంది. ఆయన ఆత్మ ఆయన తేజస్సు మందిరములో నింపబడక పోతే బోధకునికి ఉజ్జీవము, సంఘమునకు ప్రేరేపణ ఉత్సాహము ఆరాధనలో దైవ ప్రత్యక్షీకరణ వుండదు. దేవుని స్తుతించుటలో ముఖ్యంగా ఏడు సూత్రములున్నవి. 1. విశ్వాసము 2. పూర్ణ హృదయము 3. సమర్పణ 4. వివేకము 5. లోక వైరాగ్యము 6. దైవత్వముతో కూడిన చింతన 7. ఆత్మీయ దృక్పదములో దైవ ప్రతి రూపమైన ఏసు ప్రభువు యొక్క రూపమును వుంచుకొనుట. ఈ ఏడు వున్నట్లయితే దేవునికి మనము చెల్లించు స్తుతి తత్సంబంధమైన యాగము సంపూర్ణతను పొందగలదు. అది లేకుండా అనగా పై వివరించిన వాటిలో ఏ ఒకటి లేకున్నను అది అసంపూర్ణమే!

        ప్రియ పాఠకులారా! ఈ స్తుతి అన్నది దైవారాధనలో చాలా కీలక పాత్ర వహిస్తున్నది. ఈ సందర్భములో యెష 6:1-4 చదివితే పరలోకములో కూడా దేవ దూతలు దేవుని స్తుతించుచున్నటుగ వివరించబడి యున్నది. పై వేద భాగములో రాజైన ఉజ్జీయా మృతి పొందిన దినములలో అత్యున్నతమైన సింహాసపము నందు ప్రభువు ఆసీనుడై యుండగా నేను చూచితిని. ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచి యుండిరి. వారు సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా పరిశుద్ధుడు. పరిశుద్ధుడు - పరిశుద్ధుడు సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి యున్నది'', అని గాన ప్రతి గానములు చేయుచుండిరి.

        కనుక ఇందును బట్టి ప్రియ పాఠకులారా! నేడు భూలోకములోమనము చేయుచున్న స్తుతి ఆరాధన పరలోకములో దేవ దూతలు ప్రత్యక్షముగా దేవుని స్తుతిస్తున్నట్లు తెలియు చున్నది. దేవ దూతలకు మనకు తేడా ఏమిటంటే వారు ప్రత్యక్షముగా దేవుని చూచి ఆయనను  స్తుతిస్తున్నారు. మనము పరోక్షముగా అనగా ఆత్మీయముగా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అదృశ్యములో వున్న దేవుని ఆరాధస్తున్నాము. దావీదు కూడా దేవుని స్వరమును విన్నవాడే! దైవ సర్వమునకు దావీదులో బడిన వాడే!  దేవునికి తన ఆత్మను తన శరీరమును లోక సంబంధముగా తనకు అనుగ్రహించబడిన రాజ్యమును సింహాసనమును మంది మార్బలము సైనిక సమూహములు దేవుడు తనకు అనుగ్రహించిన పశువులు గొర్రెలు మేకలు గాడిదలు గుఱ్ఱములు ఒంటెలు వగైరాలను కూడా దావీదు దేవునికి సమర్పించాడు. వాటి నన్నిటిని దైవ చిత్త ప్రకారమే పాలించాడు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే - సింహాసనము దావీదుకున్నది గాని పరిపాలన, శతృరాజులతో పోరాటము, రాజ్య పరిపాలనలో వున్న లోటు పాట్లు వగైరాలు - యుద్ధము సంభవించినపుడు విజయము సర్వము యెహోవాదేయని సర్వము దేవునికి అప్పగించి తన కీర్త 20:7 లో వలె దేవుడైన యెహోవా నామమందు దావీదు అతిశయుడైనట్లుగా వ్రాసియున్నాడు. కనుక కీర్తనా కారుడును అనగా దేవుని కీర్తించు వాడును స్తుతించువాడును ఆరాదించు వాడును; కీర్తనలతో దేవుని నామమును సంకీర్తన చేయు వాడును, సితార వీణె తంబుర వగైరా వాయిద్య నైపుణ్య ప్రావీణ్యతను సంతరించుకొన్న వాడును ఆ నాటి తన పరిపాలనలో అపజయమన్నది నెరుగని వాడును, దైవ ప్రేమకు పాత్రుడైన వాడును దైవ కృపకు నోచుకున్న వాడును దావీదు ఒక్కడేయని ఇందుమూలంగా మనము తెలిసికోవలసి యున్నది.

        ప్రియ పాఠకులారా! పాత నిబంధన లగాయతు నూతన నిబంధన గ్రంధము మరియు ప్రభువు రాకడను గూర్చిన మర్మములను తెలుపు చివరి గ్రంధమైన ప్రకటన గ్రంధము వరకును దావీదు యొక్క నామము పలుచోట్ల ప్రవచించబడి యున్నది. పాత నిబంధనలో పలు చోట్ల దావీదు యొక్క చరిత్ర వివరించబడి యున్నది. అయితే నూతన నిబంధనలో దేవుని  దూత మరియమ్మతో మాట్లాడుచు లూకా 1:32 లో ప్రభువైన దేవుడు ఆయన తండ్రియైన దావీదు సింహాసనమును ఆయన కిచ్చును'', అటు తర్వాత  గృడ్డి వాడు దావీదు కుమారుడా! అని ఏసును సంభోదించుట. మరియొక చోట దావీదు కుమారుడా? నన్ను కరుణించు మని మరియెకడు పలుకుట; కన్యకయైన మరియను అనుమానించిన ఆమె భర్తయైన యోసేపునకు స్వప్నములో దర్శనమిచ్చిన దేవ దూత - దావీదు కుమారుడవైన యోసేపు అని పలుకుట. అటు తర్వాత లూకా 19:38 లో గాడిద పిల్ల నెక్కి యెరూషలేములో ప్రవేశించిన దైవ కుమారుడైన ఏసు క్రీస్తుతో  ప్రవేశిస్తు జన బాహుళ్యములో చేసిన నినాదము దావీదు కుమారునికి జయము. ఇక పౌలు లేఖన భాగములో రోమా 1:7లో ఏసు క్రీస్తు శరీరమును బట్టి దావీదు సంతానముగాను ప్రవచించియున్నాడు.''

         కాబట్టి ప్రియ పాఠకులారా! స్తుతించుట మూలముగా జీవాత్ముడైన నరుడు సాధించేటటువంటి ఘనత దైవ సన్నిధిలో ఎంత గొప్పదో దావీదు జీవితాన్ని బట్టి మనము తెలిసి కోవలసియున్నది. కనుక మనము జరుపుకొంటున్న ఆదాధనలో మొట్ట మొదట కీర్తన అనగా కీర్తించుట కీలక పాత్రయు, స్తుతించుటన్నది ప్రాముఖ్యమైన పాత్రయు ఘన పరచుటన్నది మానవ జీవితానికి ధన్యతయు దేవుని మహిమపరచుటన్నది నరుని యొక్క జీవాత్మకు - ఈ సందర్భములో కీర్త 113: 1-9 చదివితే  యెహోవాను స్తుతించుట వలన ఆయన భక్తులైన మనకు కలుగు ధన్యత ఐశ్వర్యము ఆశీర్వాదమును గూర్చి సంపూర్ణంగా వివరించబడి యున్నది.

        అయితే ప్రియ పాఠకులారా! దేవుని విషయములో నరులమైన మనము ఆయనను గూర్చి ఏదేదో చేస్తున్నాము. ఆయనకు చేయవలసినదేదో అది చేయలేక పోతున్నాము. అలాగే దేవునికి ఏదేదో ఇవ్వాలని దైవ సృష్టములైన వస్తు సముదాయములు కాయ కర్పూర ఫల పుష్ప తాంబూలాలు, ఇంకను వండిన నైవేద్యాలు భోజ్యాలను అంతే గాక ధూప దీప నైవేద్యముగా అగరువత్తులు సాంబ్రాణి వగైరాలు సమర్పించుట. అది చాల దన్నట్లుగ తల నీలాలు సహితము స్త్రీపురుష భేదము లేకుండా దేవునికి సమర్పించుచున్నట్లుగ మనము చూస్తున్నాము - వింటున్నాము. అట్టి వారిని గూర్చి ఎన్నో రకాలుగా అనుకొంటున్నాము. వాస్తవానికి దేవుడు ఇవన్నియు కోరె వాడు కాదు. మానవుడు తన తృస్తి కోసంగా దేవునికి బల్యర్పణలు చేస్తున్నాడు. మరీ పరమ హ్యేయమైన క్రియ ఏమిటంటే నరుడు  దేవుని తన హస్తములతో చేయుట - ఇది దైవ దృష్టికి భరించరాని మనలోని ఆత్మ దృక్పదానికి  మహా ఘోరమైన అపరాధము, అని గ్రహించక నరుడు తాను తన చేతితో చేసిన  బొమ్మకు పై నైవేద్యము సమర్పించి తనేదో దైవత్వాన్ని దైవాను భూతిని పొందినట్లు - దేవునికి ఏదో గొప్ప ఘన కార్యము చేసినట్లుగా అంటే తన హస్తంతో రూపించబడిన దేవుడు మహిమగల వాడని, వరాలు ఇచ్చు వాడని భక్తులకేదో ఒరగబెట్టే వాడని తన చేత్తో రూపించబడిన దేవునికి సాటియైన వేరే దేవుళ్ళు లేరని నరుడు అజ్ఞానియై తన స్వజ్ఞానమును బట్టి అతిశయపడి, అహంకారి యగుటయే గాక తాను రూపించిన దేవునికి చిత్ర విచిత్ర కల్పనా కథలల్లి జన బాహుళ్యము యొక్క జ్ఞానమును అజ్ఞానాంధకారములో నడిపించి, తనలో వున్న అజ్ఞానమునకు సాటి సోదరులను కూడా బలి పశువులుగా చేయుటన్నది అనగా మరణానంతరము లోకాంత్య కాలములో ప్రభువు సన్నిధిలో ప్రభువు తీర్పు దీర్చు దినములో ఈ విధముగా నర జ్ఞాన రూపితమైన విగ్రహారాధనలకు పాల్పడిన అభాగ్యులకు సిద్దపరచబడి యున్న నరకాగ్ని పూరితమైన అగ్ని గుండ రెండవ మరణ శిక్షలో పాలింపులు పొందుటకు లోకస్థులను, ఇట్టి వారు తయారు జేస్తున్నారే గాని నీతియుతమైన సత్యమైన నిత్య జీవమైన దైవ సన్నిధికి వెళ్ళుటకు కాదు.

        కనుక  ప్రియ పాఠకులారా! పౌలు అంటున్నాడు. విగ్రహాల జోలికి వెళ్ళవద్దని విగ్రహాల పూజ మహా నేరమని, భరింపరాని మహా ఉగ్రతని - అట్టి దైవోగ్రతకు గురియైన వారికి జరుగు శిక్ష నిత్య నరకాగ్ని గుండమేనని అట్టి ఘోరాతి ఘోర శిక్షకు గురి కాకుండా ఆత్మయైన దేవుని జీవము గల దేవుని సజీవుడైన దేవుని, సత్య స్వరూపియైన దేవుని ఎల్లప్పుడు పూర్ణ ఆత్మతోను పూర్ణ వివేకముతోను పూర్ణ సత్యముతోను స్తుతించి కీర్తించి ఘన పరచి మహిమపరచి ఆరాధించ వలసిన గొప్ప బాధ్యత జీవాత్ముడైననరజీవి కున్నది. ఈ నగ్న సత్యాన్ని నరుడు కాలరాచి ఆత్మ జ్ఞానమును వదిలి పెట్టి శారీర జ్ఞానముతో శరీర సంబంధమైన కోర్కెలను తీర్చుకొనుటకు ఆత్మయై యున్న దేవుని శరీరిగా భావించి అందులో ఒక శరీరము అని స్థిరత్వము లేదు. తనలో వున్న అజ్ఞానము ఏ దారి పట్టితే ఆ దారిలో  నడచుచు పంది అని నంది అని గోవు అని సర్పము అని ఏనుగు అని వానరమని వగైరాదైవ సృష్టములైన జంతు రూపములను - ఇక నర రూపమున కొస్తే దేవుడు నరునికి రెండు చేతులిచ్చి వానిని తన హస్తముతో రూపించి తన ఆత్మను దానము చేసి తన ఆత్మీయ జ్ఞానముతో ఈ భూలోకాన్ని ఏలమంటే - అంటే దేవుడు నరునికిచ్చిన రెండు చేతులతో దాన ధర్మాలతోను సాటి నరులకు ఆతిధ్యమును సహాయ కార్యాలు చేయుటకు మరి ముఖ్యముగా సలక్షణమైన శరీరము చక్కని ఆరోగ్యము మంచి వాతావరణము జీవించుటకు కావలసిన సకల ఒనరులు కల్గించిన సృష్టి కర్తయైన దేవుని నరుడు కీర్తించి నమస్కరించి స్తుతించి ఆరాధించి మహిమ పరచాలని దైవ సంకల్పమైతే అందుకు విరుద్ధంగా నరుడు దేవుడు ఇచ్చిన రెండు చేతులను  దేవునికి బదులుగా లోక సేవకు అనగా దెబ్బలాడుకొనుటకు ఎదుటి వారిని దూషించుటకు బెదిరించుటకును  హత్య చేయుటకు పేకాట ఆడుట చుట్ట కాల్చుకొనుటమద్యము త్రాగుట, జార స్త్రీలతో సాంగత్యము, లోక సంబంధమైన కోర్టులో అబద్ధాన్ని నిజమేయని రెండు చేతులతో ప్రమాణముచేయుట; సాటి సోదరునిచెడుపుటకు లంచము తీసుకొనుట; దొంగ దస్తావేజులు వ్రాయుట వగైరా సనులు చేయుటయే గాక పాప భూయిష్ఠమైన చేతులతో పనికి మాలిన దేవుళ్ళను కూడా చేయుట. ఇట్టి వారు చేసే ఈ బొమ్మలు జీవము లేనివి, చలనము లేనివి, కన్నులుండి చూడలేనివి, కాళ్ళు వేండి నడవలేనివి, తమ ఎదుటనిల్చున్న భక్తుడు ఆడ మగా అను విచక్షణ జ్ఞానము లేదు. అట్టి వాటిని ఆరాధించు భక్తుడు - వాటి వంటి వాడే కాదా! అట్టి వాటిని ఆదాధించు వాడు వాటి వలె శిధిలావస్థలో జీవించునని ప్రియ పాఠకులారా! ఎప్పుడైనను గ్రహించారా! ఆ విధంగా గ్రహించక పోగా నీవు కూడా అట్టి వానితో చేయి కలుపుతావా? లేదు - అట్టి వానిని గద్దించి వానిని సత్య మార్గములో నడిపించుటకు సత్య దేవుని స్తుతించుటకు ఆరాధించుటకు సత్యమెరిగిన సమాజములో అనగా సత్య దేవుని ఆరాధించు సమాజములోనికి అట్టి వానిని చేర్చుటకు ప్రయత్నిస్తున్నావా? సత్య దేవుని యొక్క సత్య సువార్తను నీకు పొరుగు వాడైన; నీకు అన్యుడైన సహోదరునికి ప్రకటిస్తున్నావా? అతడు చేసే ఆరాధన వ్యర్థమని నిజమైన ఆరాధన ఒకటున్నదని దానికొక పైసా కూడా ఖర్చు లేదని - అది ఆత్మ సంబంధమైనదని అట్టి ఆరాధనలో శిరస్సు వంచి మోకరించి లేక నిలువబడి రెండు చేతులు జోడించి కన్నులు మూసుకొని ఆత్మ దేవుని స్తుతిస్తే ఆత్మీయానందము ఆత్మ సంతోషము మనస్సుకు నెమ్మది జీవితమునకు ప్రశాంతత, దైవ సేవకుల సాంగత్యము దేవుని ఆత్మ నింపుదల దేవునితో సావాసము దొరుకుతుందని ఏనాడైనను నీ ఇరుగు పొరుగు వానికి ప్రకటించావా? ఆ విధంగా నీవు ప్రకటించి వుంటే నీ స్తుతి యాగాన్ని దేవుడు తప్పకుండా దృష్టిస్తాడు. నీవు చేసే అట్టి కార్యము దేవునికి ఇంపైన హోనుము అనగా అట్టి సువాసన పూరితమైన భక్తిని దైవత్వమన్నది తప్పకుండా ఆ ఘ్రాణిస్తుంది. ఆ విధముగా జీవించాలని అట్టి జీవితములో దేవుడు మన కిచ్చినటువంటి ఈ నర జన్మను సార్థకము చేసుకొంటూ, దైవత్వములో లీనమై దైవ రాజ్యములో నిత్య సంతోషముతో జీవించగలమని ఇందుమూలముగా అనగా దేవుని స్తుతించుట మూలాన్ని అట్టి ధన్యత పొందగలమని స్తుతించుటలోని భావము. ఆ విధముగా ఆత్మ దేవుడు మన కుటుంబస్తుతుల మూలాన్ని ఆశీర్వదించును గాక! ఆమెన్‌.                                           ఆపత్కాలము

        10వ కీర్తనను గురించి వ్యాఖ్యానము:- యెహోవా, నీ వెందుకు దూరముగా నిలుచున్నావు? ఆపత్కాలములలో నీవెందుకు దాగియున్నావు?

        ప్రియ పాఠకులారా! పదియవ కీర్తనలోని ఈ మొదటి వాక్యాన్ని గూర్చి సవివరణ :- యెహోవా దూరముగా ఎందుకు నిలిచియున్నాడో మనము తెలిసికోవలసియున్నది. ప్రియ పాఠకులారా! యెహోవా దూరంగా నిలిచి యుండ బట్టి ఆది నర జంట పాప ప్రవేశము జరుగుటకు వీలు కలిగింది. యెహోవా దగ్గరగా వున్నట్లయితే ఆది నర జంట పాప ప్రవేశము చేయుటకు వీలుండేది కాదు. యెహోవా దూరంగా నిలిచియుండబట్టే ఫరో తన ఇష్ట ప్రకారము ఇశ్రాయేలులను చెరపెట్టి హింసించి వారిని బాధించి వారి చేత ఊడిగము చేయించుకొన్నట్లు వేదంలో మనము చదువగలము. ఎందుకంటే యెహోవా దేవుడే ఇశ్రాయేలు అను తన జనాంగమును అప్పుడప్పుడు తప్పిపోవునపుడెల్లను వారిని అన్యుల చేతికిని అప్పగించి తాను మరుగయ్యేవాడు. ఇట్లు మరుగైనపుడు అన్యుల చేతిలో నానా బాధలు హింసలు వెట్టి చాకిరి చేసిన ఇశ్రాయేలు బుద్ధి తెచ్చుకొని తమ తప్పును తాము తెల్సుకొని తమ తండ్రియైన దేవుని గూర్చి ప్రార్థనలు ద్వారా విజ్ఞాపన చేసి ప్రలాపించి ఆయనను ప్రసన్నం చేసుకొని తద్వారా మేలులు పొందేవారు. ఇది పాత నిబంధనలో మోషే నుండి జరుగుచున్న ఇశ్రయేలుల చరిత్ర. ఇశ్రాయేలీయులు పొగరెక్కి దైవత్వాన్ని వ్యతిరేకించినప్పుడల్లా దేవుడు వారిని అన్యుల కప్పగించి కనుమరుగయ్యేవాడు. అట్టి స్థితిలో  వారి ఆపత్కాలములో దేవుడు దాగే వాడు.

        ప్రియ పాఠకులారా! ఆయనను వెదికే వారికి దేవుడెప్పుడు కనుమరుగయ్యే వాడు కాదు. ఆసన్నుడు. సంసోను యెహోవాను వెదికిపుడెల్లను ప్రసన్నుడై సంసోను యొక్క సమస్త ఆపదలలోను ఆదుకుంటున్నటువంటి వాడు, అధే విధంగా ఏలియా విషయంలో ఆయన క్రియ జరిగిస్తూ ఏలియా యొక్క ప్రతి అవసరతలో అనగా ఏలియా యెజిబేలుకు భయనడి సారెపతులోని విధవరాలి యింటదాగినపుడు ఆ విధవ రాలి యింట ఏలియాను బట్టి పిండిని నూనెను తరగకుండా జేశాడు. ఆమె కుమారుడు చనిపోగా ఏలియా ప్రార్ధన ద్వారా దేవుడు ఆ   బిడ్డను బ్రతికించాడు. ఇక ఆ సమయంలో ఏలియాను ఒంటరిగా జేసి దేవుడు తాను కనుమరుగై తన దూతను ఏలియాకు రక్షణగా వుంచి యున్నట్లును ఏలియా యెజెబేలుకు భయపడి ఒక వాగు దగ్గర బదరీవృక్షము క్రింద పవళించిన సందర్భములో  జరిగిన సంఘటన రాజుల గ్రంథంలో  చదువగలము.

        (2) ఇక '' దుష్టుడు గర్వించి, దీనుని వడిగా తరుముచున్నాడు''. అనుటలో దుష్టుడు యెజిబేలు ఆహాబు రూపమున దేవుని ప్రవక్తయైన ఏలియాను చంపుటకు తరుము సందర్భమును ఈ సందర్భములో మనము జ్ఞాపకము చేసికోగలము. యెజిబేలు నాబోతు విషయంలో జరిగించిన మోసక్రియను బట్టి యెజిబేలును దాని భర్తయైన ఆహాబును వారి మోసక్రియలను బట్టి మరణంలో చిక్కుకొని ఏలియా శాప వచనముల మూలమున హతులై కుక్కలకు ఆహారమైనట్లు కూడా ఈ వేద భాగంలో మనము చదువగలము.

        ఇక మూడవ వచనంలో దుష్టులు తమ మనోభిలాషను బట్టి అతిశయపడుదురు. లోభులు యెహోవాను తిరస్కరింతురు. (4) దుష్టులు పొగరెక్కి యోహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు. దేవుడు లేడని వారెల్లపుడు యోచించుదురు'' అనుటలో యెహోవాను తిరస్కరించి తమ మనోభిలాషను బట్టి తమ స్వార్థాన్ని బట్టి దుష్టులైన ఆహాబు ఎజిబేలు పొగరెక్కిన వారై బైలే దేవుడని యెహోవా తేడని యెహోవా విచారణ చేయువాడు కాదని బైలు విగ్రహమే పవిత్రమైనదని బైలును గూర్చి బైలు యొక్క  ఆరాధనను గూర్చి దాని బలిపీఠాలను గూర్చి దాని ప్రసిద్ధిని గూర్చి యెహోవా ప్రవక్తలను చంపించిన యెజిబేలు ఐదవ వచనంలో వలె ఎల్లప్పుడును భయపడక దేవుని న్యాయ విధులను ఆయన ప్రభావమును ఆయన ఉన్నతమైన దృష్టిని గ్రహింపక యెహోవా నామమును తిరస్కరించి ఆరవ వచనంలో వలె మేము చనిపోము, ఆపద మమ్ములనంటవు, తరతరముల వరకు రాజ్య పరిపాలన మాదేయని హృదయాలోచన చేసి ఏడవ వచనంలో వలె వారి నోటిని శాపము తోను కపటముతోను  వంచన తోను నింపుకొని వారి నాలుక క్రింద చేటును పాపమును వుంచుకొని క్రియ జరిగించి యున్నారు. ఎనిమిదవ వచనంలో వలె దేవుని ప్రవక్తయైన ఏలియాను చంపుటకు వేగులను నియమించి పొంచి చాటైన స్థలములలో దాగి యుండి వారి కను దృష్టి మూలమున నిరపరాధులను చంపాలని పొంచి యుండినట్లు ఏలియాయెజిబేలు యొక్క చరిత్ర బైబిలులో నిరూపించగలదు.

        గూహలో మాటు వేసిన సింహము వలె మరుగైన స్థలములలో పొంచియుండి బాధితులను బంధించుటకును చంపుటకును పొంచియుండినట్లు తొమ్మిదవ వచనంలో వివరింపబడి యున్నది. ఇక పదియవ వచనంలో నిరాధారులు నలిగివంగుదురు. వారి బలత్కారము వల్ల నిరాధారులు కూలుదురు'', అనుటలో నాబోతు నిరాధారుడు, నలిగిన వాడు, నలిగి అనగా యెజిబేలు యొక్క అన్యాయపు తీర్పులకు రాళ్ళు దెబ్బలకు నలిగి అన్యాయపు శిక్షకు అక్రమంగా రాళ్ళతో కొట్టి చంపు శిక్షకు గురియై నేలకొరిగినాడు. ఇది యెజిబేలు యొక్క అన్యాయపు తీర్పు వల్ల నాబోతుకు జరిగిన అన్యాయపు తీర్పు.

        ఇక పదకొండవ వచనంలో దేవుడు మరిచిపోయెను. ఆయన విముఖుడై యెప్పుడును చూడకుండునని వారు తమ హృదయములలో అనుకొందురు. ప్రియ పాఠకులారా! ఇది మూర్ఖులును సాతాను ఆవేశితులైన మదాంధులును సాతాను వలన ఆత్మీయ మనో నేత్రము నార్పుకున్న అంధుల యొక్క మనోభావము. సృష్టిలోని ప్రతి జీవి, ప్రతి స్థలము ప్రతి సంఘటన ప్రతి జీవి యొక్క చరిత్ర యొక్క మర్మము, సృష్టి కర్తయగు దేవుని సన్నిధిలో వున్నది. ఆయన కను దృష్టి సృష్టి అంతటి మీద సంచారం చేయుచున్నది. అయితే సృష్టిలోని దైవ విశ్వాస పూరితులై మరియు దేవుని  ఆత్మ చేత ఆవేశితులైన భక్తకోటి పన్నెండవ వచనం నుండి ఈ విధంగా ప్రవచిస్తున్నారు.

        యెహోవా! లెమ్ము, దేవా బాధపడువారిని మరువక నీ చెయ్యి యెత్తుము. దుష్టులు దేవుని తృణీకరించుటయేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు తమ హృదయాలలో అనుకొనుట యేల? నీవు దీనిని చూచి యున్నావు గదా! వారికి ప్రతీకారము చేయుటకై నీవు చేటును పగను కని పెట్టి చూచుచున్నావు. నిరాధారులు తమ్మును నీకు అప్పగించుకొందురు. తండ్రి లేని వారికి నీవే సహాయుడవై యున్నావు. దుష్టుల భుజమును విరుగ గొట్టుము. చెడ్డవారి దుష్టత్వము ఏమియు కనబడక పోవు వరకు దానిని గూర్చి విచారణ చేయుము. యోహోవా నిరంతరము రాజై యున్నాడు. ఆయన దేశములో నుండి అన్య జనులు నశించిపోయిరి. (కీర్తన 10:12-16)

        ప్రియ పాఠకులారా: నిజమే: ఇశ్రాయేలు దేవుని ప్రభావమూలమున ఇశ్రాయేలు-దేవుని మరచి నందున ఆయన క్రియలలోని మర్మాలను గ్రహించనందున ఈనాడు దేవుని ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుకు అన్యులు అనగా పొరుగువారమైన మన జీవితాలలో యెహోవా మనకు రాజును, నశించిన మన జీవితాలను వెదికి  రక్షించుటకు ఆయన కుమారుడు యేసు మన రక్షకుకుడై ఆయనను రూపించిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు మార్గదర్శకులై లేక ఆదరణకర్తయై నశించిన మన పూర్వీక జీవితాలను ఆరాధనలను ఆలయాలను సద్ధతులను ఆచారములను మార్చి, తన చిత్తానుసారముగా తన కుమారులుగా ఆధిక్యత నిచ్చి తన మందిరాలలో తన వేద రీత్యా తన శక్తిని డట్టి నేటి క్రైస్తవులమైన మన జీవితాలను ఆయన నడిపిస్తున్నాడు.

        (17) కనుక '' యెహోవా! లోకులు ఇంకను భయకారకులు కాకుండునట్లు బాధపడువారి కోరికను నీవు వినియున్నావు.''.

        లోకులు అనగా యెహోవా యొక్క మహిమా ప్రభావములు తెలియని వారు, ఏసు క్రీస్తు యొక్క చరిత్ర నెరుగని వారు. ఏసు యొక్క  మాటలను అంగీకరించని వారు. క్రైస్తవమన్నదేమిటో ఎరుగనివారు, ఇట్టి వారు లోక సంబంధమైన చెరమూలమున అపవాది యొక్క శోధనకు గురియై శారీరకంగాను, ఆత్మీయంగాను ఆర్ధికంగాను బాధపడుచున్న వారి మొరను వారి కోరికలను వారి అక్కరలను వినగలిగిన వారు యెహోవాయని 17వ వచనం వివరిస్తున్నది.

        ఇక 18 వ వచనంలో తండ్రిలేని వారికిని నలిగిన వారికిని న్యాయము తీర్చుటకై'', అనుటలో తండ్రిలేని వారు అనగా దేవుని నెరుగని వారు నిలుకడ లేని వారు, జీవము లేని వారు, జీవాధిపతిని తెలిసికొనని వారు, జీవ మార్గమును వెదకని వారు. జీవ జలాను భూతినిపొందిన వారు. నిర్జీవమైన అనేకమైన విగ్రహ పూరితమైన దేవతలను తండ్రులుగా నిర్జీవ ఆరాధనలతో నలిగి విసిగి వేసారిన వారు. ఇట్టి వారికి న్యాయము తీర్చుటకై  నీవు వారి హృదయము స్థిరపరిచితివి, చెవియొగ్గి ఆలకించితివి. ''   అనుటలో యిర్మియా 17 లో హృదయ మోసకరమైనది. అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది, దానిని గ్రహించగల్గిన వాడెవరు? యోహోవాయే కదా? అన్నట్లు ఈ నలిగియున్న వారి హృదయ స్థితిని గ్రహించిన సత్య తండ్రియైన యెహోవా దేవుడు వారి హృదయరోగమును మాలిన్యములను దురాలోచనలను కల్మషముతో కూడిన వారి హృదయ స్థితిని  చక్క బరచి యేసు అను నామముతో శుద్ధీకరించి ఆయన రక్తంతో కడిగి క్రైస్తవులుగా మనలను స్థిర పరచి యున్నాడు. అట్టి వాడు చేయు  ప్రార్థనలను చెవి యొగ్గి ఆయన ఆలకిస్తున్నాడు.

        కనుక తమ హృదయ స్థితిని చక్కబరచుకొని పవిత్రంగా సత్య దేవుని ఆరాధించు వారికి యెహోవా దేవుడు. యేసు ప్రభువు అను నామమూలమున విశ్వాసులు చేయు ప్రార్థనలకు చెవి యొగ్గి వారి ప్రార్థనలను ఆలకించి వారు దేనికి ప్రార్థిస్తున్నారో, దేన్ని గూర్చి ప్రార్థిస్తున్నారో ఎవరిని గూర్చి ప్రార్టితస్తున్నారో  ఏ సమస్యను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నారో ఎట్టి అవసరతలను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నారో, ఎట్టి విపత్తులలో నుండి ప్రార్థిస్తున్నారో అనిన దానిని గూర్చి సత్య దేవుడు విచారించి వారు కోరుకున్న అవసరత ఏదియో వారికి కావలసిన సహాయమేమిటో? అట్టి అవసరతను తీర్చుటకు ఆయన సాధ్యుడై యున్నాడు. ప్రభువు మనల నాశీర్వదించి కాపాడును గాక!                                                                 గుడారము

        కీర్త, 15:1 యెహోవా నీ గుడారములో అతిధిగా వుండదగిన వాడెవడు?

        ఆది 9:1 లో వలె వస్త్ర హీనుడైన త్రాగుబోతుకు స్థానము లేదు. ఆది 12:8లో వలె కృతజ్ఞతార్పణలు బలిపీఠము ప్రార్థన దేవుని యందు భయభక్తులతో కూడినటువంటి నిశ్చల విశ్వాసికి ఈ గుడారములో ప్రవేశమున్నది. ఆది 24:67 ఈ గుడారము పెండ్లి కుమార్తెకు అనగా నీ కుమారుడు లోక రక్షకుడైన ఏసు క్రీస్తును తమ నాధునిగా తన అధికారిగా తన రక్షకునిగా పొందిన విశ్వాపి 25:27-34 మోసగాడైన యాకోబు వంటి పాపికి నీ గుడారములో ఆశ్రయమున్నది - ఆతిధ్యమున్నది.         

         సంఖ్య 9:17 ఆయన సంకల్పము ఆయన చిత్తము ఆయన గమనమును బట్టి మానవుని యొక్క నివాసము వుండాలని దీని భావము. న్యాయా 4:17 శతృవుకు తీర్పు తీర్చి శిక్ష విధించు గడారము. హెబ్రీ 11:9 దైవ విశ్వాసులకు నివాస యోగ్యమైన గుడారము. చివరిదిగ లోకములోని యావత్‌ నరులకును వారి శరీరాత్మ సంబంధమైన, అపరాధములు దోషములనుండి విమోచింపబడుటకు సృష్టి కర్తయైన దేవుడేర్పరచిన పరిశుద్ధ పవిత్ర మహిమ గల గుడారము. ఇదియే ఏసు క్రీస్తు యొక్క విశ్వాసము. ఆయన నామములో విడుదల, ఆయన నామములో రక్షణ, ఆయన నామములో స్వస్థత, ఆయన నామములో విశ్రాంతి, ఆయన నామములో మోక్ష మార్గము, ఆయన నామములో సమస్త సృష్టికి మనుగడ, ఆయన నామములో సమస్త సృష్టి వికసింపు, ప్రతి పాపికి రక్షణార్థమైన గుడారము క్రీస్తే!

        ప్రియ పాఠకులారా! ఈ సత్యమును గుర్తించి పాఠకులు విశ్వాస సంబంధమైన దైవిక చింతనతో ఈ లోకములో మన యొక్క శరీర సంబంధ యాత్రను ముగించుకొని, సత్య మార్గమును మైలు రాయి యైయున్న బాటయై యున్న యేసు వైపు లక్ష్యముంచి గొర్రె పిల్ల  రాజు యొక్క రాజ్యము చేరుదము గాక!

        ప్రియ పాఠకులారా! యెహోవా యొక్క గుడారములో నివసింపదగిన వాడెవరు? అనుటలో యోహోవా యొక్క గుడారములో నివసించుటకు ఒక్క యేసు క్రీస్తు తప్ప ఎవనికిని అర్హత  వున్నట్లు బైబిలు గ్రంథములో పాత నిబంధనలోను నూతన నిబంధనలోను వేద రీత్యా మనము కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలగూర్చి తెలిసికొంటూ ఎవరెవరు యెహోవా గుడారములో నివసించుటకు దేవుడు చేతయు దేవుని దూత చేతయు, ప్రవక్తల చేతయు, నిర్ణయింపబడి దేవుని గుడారములో కొలువు చేసినను వారి జీవితాంతము వరకు దేవుని గుడారములో నీతి నియమాలతో జీవించిన వారు లేరనే చెప్పవచ్చును. ఈ సందర్భములో ఏదేను అను దేవుని గుడారములో ఆదాము అతని భార్య దేవునిచేత నియమింపబడినను ఎక్కువ కాలము వారు దేవుని యొక్క గుడారమైన ఏదేనులో దైవాజ్ఞ మేరకు దైవ చిత్త ప్రకారముగ పరిశుద్ధమైన ఏదేనులో జీవించలేక పోవుటయే గాక పాపాన్ని, శాపాన్ని మరణాన్ని సంపాయించుకొన్నారు. అలాగే ఆది నరుల ద్వారా విస్తరించిన జనాంగముతో బాటు పాపము దైవ వ్యతిరేకత బహుముఖ వ్యాప్తముగ భూమిపై విస్తరించి యుండగా ఆది 6: లో విధముగా నరులను సృష్టించినందుకు దేవుడు సంతాపపడి యావద్‌ సృషిన్టి జల ప్రళయముతో నాశనము చేయు సందర్భములో నోవహు అనే వ్యక్తిని నీతిమంతునిగా ఆనాటి జనాభాలో ఎంపిక చేసి అతని ద్వారా నూతన సృష్టిని ప్రారంభించాలనిఆశించి దేవుడు తాను జరిగించబోవు జల ప్రళయ మారణ హోమములో నుండి తప్పించుటకు తాత్కాలిక నివాసము అనగా ఓడ గుడారమును నోవహు చేత నిర్మింప చేసి భూ నాశనము జరిగి నూతన సృష్టిలో ప్రవేశించు వరకు నోవహు యొక్క కుటుంబము ఈ చలనాత్మకమైన ఓడ గుడారములో నిసించినారు. అయితే నీతిమంతుడైన నోవహు యొక్కజీవితము ఎక్కువ కాలము దైవత్వానికి ప్రీతికరము కాలేక పోయింది. ఆతడు త్రాగుబోతై వివస్త్రగా వుండి లోకానికి దైవత్వానికి అసహ్యుడైనాడు.

         అటు తర్వాత దేవుడు అబ్రహాము అను విశ్వాసిని తన యొక్క గుడారమునకు అతిధిగా వుండుటకు తగినవాడని ఎంచి ఆ విశ్వాస గుడారాన్ని ( విశ్వాస గృహాన్ని) అబ్రహాము చేత కట్టించి మమ్రేలో సింధూర వనంలో మరి గుడారములో వున్న విశ్వాస దంపతులను దేవుడు  దర్శించి వారి యొక్క ఆతిధ్యాన్ని స్వీకరించి సంతాన వరమును ప్రసాందించినట్లు ఆది 18:లో చదువగలము. అయినను అబ్రహాము యొక్క విశ్వాపము కూడా దేవుని యొక్క గుడారానికి ప్రీతికరము కాకపోయినను క్షమింపడిన దోషుల జాబితాలో దేవుడు అబ్రహామును చేర్చినాడు. అనుకొనుటకు కొన్ని ఆధారములు (1) అబ్రహాము దేవుని విచారించక దేవుని యొక్క అనుమతి పొందక భార్య ఇష్టానుసారంగా భార్య సలహా ననుసరించి తన దాసీదాన్ని కూడి ఆమె శీలాన్ని చెరిచినాడు. ఇక  రెండవదిగా ఆమె గర్భవతియై కుమారుని కనినపుడు ఆ దాసీ కుమారుడు అబ్రహాము యొక్క స్వాస్థ్యమునకు హక్కుదారుడు ఆగునేమోయని లోక సంబంధమైన వ్యామోహముతో అబ్రహాము భార్య ఆ దాసియైన హాగరును ఆమె కొడుకును తరిమి వేయుము అనియు వారిని ఎంత మాత్రము మనతో జీవించే యోగ్యత లేదని శాసించినపుడు అబ్రహాము ముందు వెనుక చూడక అట్టి సమస్యను గూర్చియు దేవునితో విచారించక భార్య మాటలే వేద వాక్కయి దాసియైన హాగరును ఆమె బిడ్డను తన గుడారము నుండి వెళ్ళగొట్టి తరిమి వేసినట్లు వేదములో చదువగలము.

        కనుక దేవుని గుడారములో అబ్రహాముకు కూడా అవకాశము లేనట్టే పై సంఘటనలను బట్టి తెలియుచున్నది. అయితే కలుషితమై పోయిన తన గుడారమును పరిశుద్ద పరచుటకు యాకోబు అను మోసగానిని ఇశ్రాయేలు అను పేరుతో ఎంపిక చేపి అతని సంతానమైన 12 గోత్రాలను ఒక గుడారముగా జేశాడు. వారి స్తోత్రాల మీద తాను ఆశీనుడై యుండాలని దేవుడు ఆశించాడు.  అది కూడ వ్యర్థమైంది.  ఎందుకంటే వారు దేవుని యొక్క క్రమములో నిలువ లేక పోయారు. తమ అజ్ఞానముతో దైవత్వము మీద తిరుగుబాటు చేసి అయోగ్యులైైనారు. దేవుడు కరుణ సంపన్నుడు గనుక పతనావస్థలో వున్న ఇశ్రాయేలుఅను గుడారమును చక్కబెట్టులకు మోషే అను హెబ్రీయుని నాయకునిగాను నిర్వాహకునిగాను ఎంపిక చేశాడు.

        ఈ విధంగా మోషే దేవుని యొక్క గుడారమైన ఇశ్రాయేలు మీద ఆధిపత్యము వహించి దేవునికి నమ్మకస్థునిగా వున్నాడు. అయినను ఇశ్రాయేలు దాహము తీర్చుటకు దేవుడు మోషేను బండను తాకమనగా అతడు కఱ్ఱతో బండను కొట్టినాడు. కాబట్టి పరమ కానాను అను గుడారములో ప్రవేశించుటకుమోషేకు యోగ్యత లేకుండా పోయింది. అటు తర్వాత యెహోషువా న్యాయాధిపతుల గ్రంధములో దేవుడున్యాయాధిపతులుగ తన జనాంగము మీద నియమించిన వారి నందరిని గొప్ప ప్రవక్తలుగాను న్యాయాధిపతులుగాను అందరి చరిత్రలు కూడా దేవునికి యోగ్యకరముగానే వున్నాయి. కాని దైవత్వాన్ని మెప్పించి ఆయన గుడారములో ఆతిధ్యాన్ని స్వీకరించిన వాడు ఎవరా? అనిన ప్రశ్న మనకు కలుగక మానదు. లోకములో బాధలకు లోక శిక్షలకు కట్టుబడి కొట్టబడి నరుకబడి చంపబడిన వారనేకులున్నారు. అయినను దేవుని పరిశుద్ధ గుడారములలో నిసించే యొగ్యత పొందలేక పోయారు. ఈ విధంగా విస్తరించిన ఇశ్రాయేలు యొక్క  పాపమును బట్టి దేవుడు  తన గుడారాన్ని పాలేములో వేసిపట్లు వేదరీత్యా చదువగలము.

        ఇంతకు ఆయన గుడారములో అతిధులెవరు? అనిన ప్రశ్నకు జవాబు ఉన్నది. దేవునికి లోక సంబంధమైన బలి పీఠమనే గుడారాలలో యాజకులు అనగా ఇశ్రాయేలు గోత్రములోని లేవీ గోత్రీకులైన వారు అహరోను సంతతిని ప్రత్యేకించి ఆయన గుడారములోని ఆరాధన క్రియలకు అర్పణలకు నియమితులుగా చేసిపట్లు పాత నిబంధనలో నిర్గమ, సంఖ్యా కాండములలో మొదలైన ఈ యాజకత్వమునకు లేవీ కాండములో మెరుగు పరచి దేవుడు తన బలి పీఠముల మీద ఆరాధన క్రియలకు ఇట్టి లేవీ గోత్రీకులైన యాజకులను నియమించినట్లు మనకు తెలియును. ఇట్టి యాజకులు కూడా క్రమము తప్పి దైవత్వానికి విరోధకరమైన పనులు చేసినారు.

        సమూయేలుకు యాజకత్వమును ఆంటగట్టింది. ఎందుకంటే ఏలీ కుమారులు మంద బుద్దియు అవిధేయులును అయివుండి  దైవ కార్యాల మీద అలక్ష్యము చూపి యాజకత్వమునకు పనికి రానివారైనారు. అందు చేత దేవుడు తన మందిర ఆరాధనలో సమూయేలును తన పిలుపు ద్వారా పిిలుచుకొని యాజక ధర్మాన్ని నెరవేర్చు కున్నట్లుగా సమూయేలు చరిత్ర వివరిస్తున్నది. సమూయేలు తర్వాత సమూయేలు కుమారులు, కూడా యాజక ధర్మాన్ని నిర్వర్తించలేక పోయారు. అలాగే అహరోను కూడా యాజకుడై యుండి కొండమీద మోషే తడవును బట్టి ఇశ్రాయేలు ఆగ్రహించిఅహరోను మీద తిరుగుబాటు చేయగా అహరోనుతన యాజక స్ధితిని తెలుసుకొని ఆమహా ఉపద్రవములో దైవత్వానికి తన సోదరుడైన మోషే యొక్క కనబడని వాతావరణమునకు ఖిన్నుడై ఇశ్రాయేలు కొరకు దూడను పోత బోసి విగ్రహారాధనకు కారకుడాయెను. ఈ విధంగా అనేకులు దేవుని గుడారములో ప్రవేశించుటకు యోగ్యత లేకపోయినట్లుగా అనేకుల చరిత్ర వివరిస్తున్నది.

        ఆయితే దేవుడు చేత గాని వాడు కాదు. ఆయన అశక్తుడు కాదు. ఆయన నిరుత్సాహపరుడు కాదు. తన యొక్క ప్రణాళికను నెరవేర్చుకొనుటకు సమర్ధుడు. కనుకనే మానవులతో  నివసించుటకు మానవులను తనలో నివసింపజేయుటకు నరులు దేవుడు ఒకరినొకరు అర్ధము చేసికొని సఖ్యత గల్గి జీవించుటకు, మోక్ష మార్గమును అధిరోహించుటకు మోక్ష మార్గమును చేరుటకు సృష్టి కర్తయైన దేవుడు కన్యకయైన మరియ గర్భము అను గుడారములో నవ మాసములు వుండి భూమి మీద ప్రసవింపబడి నరులతో సఖ్యత గల్గి జీవించుటకు క్రొత్త నిబంధన అను ప్రణాళికను రూపొందించినాడు.  ఈ క్రొత్త నిబంధన కాలములో దేవుడు కుమార రూపము ధరించి క్రియ జరిగిస్తుండగా మార్త, మరియల గుడారములో దైవ కుమారుడు బస జేశాడు. అయితే మార్త, మరియలు అను సోదరీలు ఏసుతో సఖ్యత కలిగి, '' ఏసు అను ఆశ్రయ గుడారములో ఆయన ప్రేమకు పాత్రులై జీవించినట్లు మనము చదువగలము. అలాగే సొట్టి వాడైన జక్కయ్య ఏసుకు ఆతిధ్యమిచ్చి ఆయనను తనలోను, తాను ఆయనలోను నేస్తము కలిపి జీవించినట్లు బైబిలులో తెలియగలదు. అలాగే 12 మంది శిష్యులను తనతో నియమించాడు.కాని చివరి దశలో ఒక్కడు మాత్రమే అనగా యోహాను ఒక్కడే ఆయన సిలువ దగ్గర వుండినట్లు మనము చదువగలము. ఏసు అను గుడారము లో జీవించిన యోహానుకు లోక వినాశములో జరగబోవు మారణహోమము, సృష్టిలయము నూతన సృష్టి వగైరాలను గూర్చి తెలుప బడినట్లు ప్రకటన 1: లో మనము చదువగలము.

        ప్రియ పాఠకులారా! యింతకును ఏసు ప్రభువు పుట్టినపుడు దావీదు పురములోని తాత్కాలిక నివాసమైన గుడారముతో సమానమైన పాకలో బాల యేసును దర్శించుటకు జ్ఞానులకు తార; గొల్లలకు దూత లోక రక్షకుడు పుట్టిన సువార్తను ప్రకటించినపుడు వారు బెత్లేహేము పురములో పాకలో వుండిన బిడ్డను దర్శించి బంగారము, బోళము, సాంబ్రాణితోను - గొల్లలు స్తుతి గీతాలతో ప్రభువును మహిమ పరచినట్లు మనము చదువగలము.  ఇందును బట్టి చూడగా దేవుని గుడారములో ఆతిధ్యము పొందాలంటే భూలోక్‌ సంబంధమైన గొప్ప అంతస్థులు పదవులు రాచరికాలు అధికారాలు పనికిరావని తెలియుచున్నది. బాల యేసును దర్శించిన జ్ఞానులకు ఏ పదవి లేదు. బాల యేసును దర్శించిన గొల్లలకు ఎటువంటి ఆస్థిపాస్థులు బిరుదులు, అధికారములు పొందిన వారు కారు. కనుక దేవుని యొక్క గుడారములో ఆతిధ్యాన్ని సంపాదించాలంటే కీర్త 13:2-5 వివరించబడిన యోగ్యతలు కలిగిన వారే దేవుని యొక్క గుడారములో అతిధులుగా వుండదగిన వారని తెలియు చున్నది.'' యదార్ధ ప్రవర్తన గలిగి కొండెములాడని, తన పొరుగువానికి  కీడు చేయని నింద మోపని వాడు, యెహోవా యందు భయ భక్తులు గల వారిని అతడు సన్మానించును. ప్రమాణము చేసి నష్టము పడినను మాట తప్పడు. నిరపరాధిని చెడుపుటకై లంచము పుచ్చుకొనడు.

        దేవుని యొక్క గుడారములో అతిధులుగా వుండిన వారు దేవుని యొక్క స్థిర నివాసములో ప్రవేశించుటకు అర్హులని కూడా మనము గ్రహించవలసి యున్నది. ఇందుకు తార్కాణముగా ఏసు ప్రభువు సిలువ మరణముననుభవిస్తున్న సంధర్భములో ఆయన ఇరు ప్రక్కల సిలువ వేయబడిన దొంగలలో కుడి వైపు దొంగ పశ్చాత్తాప్తుడై ప్రభువును మెప్పించి పరదైసులోకి వెళ్ళినాడు. అది తాత్కాలిక నివాసము- తాత్కాలిక నివాసములో యోగ్యతను సంపాయించినాడు. సుస్థిర నివాసమునకు సులభముగా వెళ్ళగలడని ఆ సంఘటన ఋజువు పరచుచున్నది. విశ్వాసులకు తండ్రియైన అబ్రహాము తన గుడారములో దేవునికి ఆతిధ్యమిచ్చి విశ్వాసులకు తండ్రియని బిరుదు పొందుటయే గాక పరలోకములో కూడ సుస్థిరమైన స్ధానాన్ని పొందినట్లు ఏసు ప్రభువు చెప్పిన ధనవంతుడు లాజరు కథలో అజరు చనిపోయి దేవ దూతల చేత మోయబడి అబ్రహాము ఎదురు రొమ్మున ఆనుకున్నట్లుగా వివరించబడి యున్నది. దేవునితో గుడారపు సావాసము ద్వారా గుడారపు ఆతిధ్యమునిచ్చి  సుస్థిరమైన స్థానాన్ని అబ్రహాము పొందగలిగినాడు. ఈనాడు క్రైస్తవులమైన మనము ఇహలోక సంబంధమైన మన గుడారములలో ఎంత వరకు దైవత్వానికి చోటు ఇస్తున్నాము. లేక దేవుని గుడారాలలో ప్రవేశించి ఆతిధ్యము పొందుటకు ఏయే అర్హతలు కలిగి యున్నాము. మనలను మనమే పరీక్షించుకొందము. ఈనాడు ఈ క్రిస్మస్‌ పండుగ సందర్భములో మన గుడారములలో ప్రభువు మనకు ఆతిధ్యమిచ్చును అనగా మన హృదయ గుడారమైన మన హృదయాలలో ఆయనకు స్థానమిచ్చి, ప్రకటన 3:20 లో వలె మన హృదయ ద్వారమును తెరచి ఆయనతో మనము మనతో ఆయన కలిసి ఆత్మీయమైన విందు ఆరగించి ప్రభువులో ఐక్యమగుదుము గాక! ఆమెన్‌.

                 అతిధి

        యెహోవా నీ గుడారంలో అతిధిగా వుండదగిన వాడెవడు? ప్రియ పాఠకులారా! రెండవ కొరింథి 5:1 లో భూమి మీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిధిలమైపోయినను'', అనుటలో జీవాత్ముడైన నరునికి దేహమన్నది గుడారము అనగా దేవుని యొక్క జీవాత్మకు నర శరీరమన్నది గుడారము అనగా ఆలయము.  అయితే దేవునికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన గుడారమున్నట్లును ఆయనకు కూడా అతిధులున్నట్లును ఈ వచన భాగంలో ప్రకటితమైయున్నది.

        ప్రియ పాఠకులారా! దేవుని గుడారంలో ఆయన కొరకు ప్రత్యేకించబడిన స్థలములుగా పాత నిబంధనలో కొన్ని వేద భాగాల ద్వారా తెలిసికోగలము. మొట్ట మొదట దేవుని గుడారం ఏదేను, అందులో ఆదాము హవ్వలను ఆది నర జంటను తన జీవాత్మతో ప్రతిష్టించి అతిధులుగా వుంచినాడు. కాని ఏదేనుఅను పరిశుద్ద సన్నిధిలో నరులు దేవుని ఆతిధ్యానికి నిలువలేక పోయారు.  దైవాజ్ఞను అతిక్రమించి నరులు ఆ గుడారము నుండి తరిమి వేయబడినారు. అటు తర్వాత ఆది నర జంట ద్వారా ప్రబలిన విశేష జన సందోహ అక్రమములను తన సహించలేని దేవుడు నోవహు అను ఒక నీతిమంతుని కుటుంబాన్ని ఎన్నుకొని చిత్త ప్రకారం తన కొలతలను బట్టి తన నిర్ణయాన్ని బట్టి ఒక ఓడ గృహాన్ని నిర్మించాడు. ఇందులో అతిధులుగా దేవుడు తన సృష్టిలోని పశు పక్ష్యాదులను నోవహు యొక్క కుటుంబాన్ని ఈ ఓడ గృహంలో అతిధులుగా వుంచి తన మహిమా ప్రభావంతో వారిని కాపాడినాడు.

        ప్రియ పాఠకులారా! ఈ విధంగా దేవుని గుడారము తోట రూపంలో ప్రారంభమై అటు తర్వాత నరుని యొక్క దేహంగా మారి నోవహు గుడారంగా క్రియ జరిగింది. అనంతరము అబ్రహాము అను ఒక విశ్వాసిని తన అతిధిగా ఏర్పరచుకొని అబ్రహాము ద్వారా లోకములో రెండు జనాంగములకు జన్మనిచ్చాడు. ఇట్లు జన్మనిచ్చు సందర్భములో దేవునికి అబ్రహాము మీదనున్న ప్రేమ కొద్దీ ఆదిలో ఏదేను వనంలో ఆదాముతో సంభాషించి ఆదాముతో కూడా ఆతిధ్యాన్ని అనుభవించిన దేవుడు అబ్రహాము ద్వారా ఈ సందర్భములో మమ్రే దగ్గర సింధూరవనము అనగా ఆదినరుని నివాసము ఏదెను మనము విశ్వాసి నివాసము సింధూరవనముగా మార్చి దేవుడు త్రిత్వమును ధరించి ముగ్గురు అతిథులుగా అబ్రహాము యొక్క గుడారములో ఆతిధ్యాన్ని పొంది అతనిని అతని కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించినట్లు తత్పలితంగా తొంభై ఏండ్ల శారా గర్భవతియై సంతానవంతురాలైనట్లు కూడా చదువగలము. ఈ విధంగా విశ్వాసియైన అబ్రహాము తన జీవిత కాలము అంతను దైవ చిత్తానుసారంగా జీవించినడచి దేవుడు తనను వెళ్ళమన్న స్థలమునకును, దేవుడు తనకు చూపు స్థలములలో అబ్రహాము గుడారములు వేస్తూ సంచార జీవితం చేస్తూ తన ఇహలోక యాత్రను ముగించుకొని అమరుడైనట్లుగా మనము గ్రహించాలి.

        ప్రియ పాఠకులారా! దేవుని గుడారంలో నివసించాలంటే లోక సంబంధమైన విద్యలు డిగ్రీతో కూడిన చదువులు ఆస్థులు, అంతస్థులు గొప్ప రాజ వంశాలు, ఘనతలు, నిష్ప్రయోజనములు, లోక రీత్యా ఒక వ్యక్తి రాజుల గుడారములోను లేక ప్రభుత్వ ఆలయాలలోను లేక ప్రభుత్వ భవనాలలోను వుండాలంటే లోక రీత్యా కొన్ని అర్హతలు యోగ్యతలు కావాలి. దైవత్వానికి ఇది పనికి రాదు. ఇందుకు ఉదా|| దేవుడు తన గుడారంలో అతిధులుగా వుంచుకొని నడిపించిన వ్యక్తులు మోషే అహరోనులు లగాయతు యెహోషువా సమూయేలు, సోలోమోను, ఏలియా, యెషయా, ఇర్మియా, ఎలీషా, నెహెమ్యా, వగైరాలు దేవుని గుడారంలోని అతిధులుగా జీవించినవారు.

        ఇక ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతం మీద నివసింపదగిన వారెవరు? మోషే, యెహోషువా, ఏలియా వగైరా ప్రవక్తలు, ప్రియ పాఠకులారా! యెహోవా గుడారాన్ని గూర్చి తెలిసికొన్నాము. ''యోహోవా యొక్క పరిశుద్ధ పర్వతము'', అనుటలో యెహోవా పర్వతాలు భూమి మీద ఏడు వున్నవి. అందులో 1. సీనాయి 2. యోరేబు 3. కర్మేలు 4. సీయోను 5. అరారాతు ఈ అరారాతు 6. మోరియా 7. ఒలీవలకొండ. ప్రియ పాఠకులారా! మొదటిది ఆరారాతు పర్వతాల మీద దేవుడు తాను నోవహు చేత చేయించిన ఓడ నేటికిని సాక్ష్యార్ధంగా నిలిచి దేవుని మహిమ పరచుచున్నది. అబ్రహాము ఇస్సాకును బలి అర్పించుటకు దేవుని చేత నిర్ణయించిన మోరియా పర్వత శ్రేణి నేటికిని వేదములో జ్ఞాపకార్థంగా నిలిచియున్నది.  ఈ మోరియా అను పర్వత శ్రేణి ఎక్కుటకు అబ్రహాము యొక్క గాడిదగాని పనివారు గాని అర్హతలేని వారు కాగా ఇస్సాకు బలి కట్టెలను మోయు అతనికి ముందు అబ్రహాము అగ్ని చేత సట్టుకొని ఈ మోరియా అను పరిశుద్ధ పర్వతాన్ని ఎక్కినారు.

        ఇక నోటి మాంద్యము గల మోషేను దేవుడు ఇశ్రాయేలు అను తన పరిశుద్ధ జనాంగమునకు నాయకునిగా నియమించుటకు సీనాయి పర్వతం మీద మండుచున్న పొదగ దర్శన మిచ్చి మోషేను పిిలిచి సీనాయి అన్నది పరిశుద్ధ ప్థలమని దేవుడు ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడుతూ మోషే! నీవు నిలుచున్న స్థలము పరిశుద్ధమైనది. అనగా సీనాయి పర్వతము పరిశుద్దమైనదని తెలియుచున్నది.ఇట్లు ఆయా సందర్భాలను బట్టి ఆయా పర్వతములను పరిశుద్ధ పర్వతములుగా నిర్ణయించిన దేవుని సన్నిధిలో నివసించుటకును సంచరించుటకును యోగ్యత కలిగిన నరులెవరయ్యా? అంటే యదార్ధమైన ప్రవర్తన గలిగి నీతిననుసరించారు. హృదయ పూర్వకముగా నిజము మాట్లాడువాడేనని'' అంటాడు. మరి ఇట్టి వాడు ఈ దినాలలో ఉన్నాడా? అంటే అది ప్రశ్నార్థకమే గాని సులభంగా దానికి జవాబు దొరకదు. అయితే పాత నిబంధన కాలంలోను నూతన నిబంధన కాలంలోను అట్టి వారున్నారు. కొందరి జీవితానుభవాలను గూర్చి తెలుసు కొందము. ఇట్టి జాబితాలో అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యోబు సమూయేలు, యాకోబు కుమారుడైన యోసేపు ఇతడు నీతిననుసరించిన వాడే గదా! వగైరాలు.

        ఇక మూడవ వచనంలో అట్టి వాడు నాలుకతో కొండెములాడడు'' అంటున్నాడు. అయితే కొండెములాడింది ఎవరు? ప్రియ పాఠకులారా! ఆదిలో ఆదాము తాను చేసిన దైవాతిక్రియ నేరమును ఒప్పుకొనక తన ప్రియురాలు సాటి సహాయియైన స్త్రీ మీద నిందమోపుచూ - నీవు నాకు సాటిసహాయంగా యిచ్చిన స్త్రీయే ఆ పండు నాకు తినిపించింది''. అని నిందమోపినాడు. అదే విధంగా హేబేలును చంపిన కయీను కూడా నేరమును ఒప్పుకోక - నా తమ్మునికి నేను కాపలావాడనా? అని దైవత్వానికెదురు తిరిగినాడు. పొరుగు వారి మీద నిందమోపుటన్నది దైవ దృష్టికి బాధాకరమైన నేరము. దీన్ని ఏసు ప్రభువు సిలువ మీద ఋజువు పరచుచూ తనను హింసించి బాధించి సిలువ వేసిన వారిని తనను హేళన చేసిన వారిని గూర్చి తండ్రికి విజ్ఞాపన చేస్తూ, తండ్రీ, వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగరు కనుక వీరిని క్షమించు'' మని ఆయన విజ్ఞాపన చేసియున్నాడు.

        ఇంక నాల్గవదిగా ''అతని దృష్టికి నీచుడు అసహ్యుడు'' అనుటలో నిజమే! యోసేపు దృష్టికి అతను మోహించిన ఫరో భార్య అసహ్యురాలు, నీచురాలు, మెషగు - షద్రగు - అబిద్నగోలు దృష్టికి నెబుకద్నెజరు చేయించి జరిగించు చున్న విగ్రహారాధన క్రియ నీచము అసహ్యము. ఎస్తేరు దృష్టికి హమాను నీచుడు, అసహ్యుడు. ఏలియా దృష్టికి యెజిబేలు ఆహాబు నీచురాలు, అసహ్యురాలు.

        అతడు యెహోవా యందు భయభక్తులు గల వారిని సన్మానించుదునంటున్నాడు. ప్రియ పాఠకులారా! ఇట్టి జీవితంలో యెహోవా యందు భయ భక్తులు గల వారు అనగా దైవదాసులు. దైవ విశ్వాసులను పోషించిన వారు, సన్మానించిన వారు. యోబు, సమూయేలు, దావీదు, ప్రవక్తలకు సహాయనడినవారు. ఎస్తేరు, అపో 10: లో కొర్నేలి. ''ఆ తదుపరి అతడు ప్రమాణము చేయగా నష్టము కలిగినను మాట తప్పడనుటలో'', ప్రియ పాఠకులారా! దేవుడు అబ్రహాముకు ఒక్కడైయున్న ఇస్సాకు అను కుమారుని బలి కోరినపుడు అబ్రహాము నిరాకరించలేదు. బాధపడలేదు, మాట తప్పలేదు. అదే విధంగా యెప్తా - తన కుమార్తెను దేవునికి అర్పించుటలో ప్రమాణం చేసి తర్వాత కలిగినటువంటి బాధను హృదయ విచారకర వేదనను అనుభవించినను మాట తప్పకుండ ఆమెను దేవుని కర్పించాడు. హన్నా తనకున్న గొడ్రాలి తనమును పోగొట్టుకొనుటకు దేవునికి వ్రతమాచరించి తన కొక మగ సంతానమిచ్చినట్లయితే ఆ బిడ్డను దైవ మందిరానికి అంకితం చేస్తానని మాట యిచ్చి ఆ మాటను నిలబెట్టుకొన్నది.

        ఇక తన ద్రవ్యమును వడ్డికి ఇవ్వనంటున్నాడు. ప్రియ పాఠకులారా! ఈ వడ్డీ అన్నది నర జీవితానికి క్షేమకరం కాదు. ఆత్మీయంగా మన జీవితాన్ని గూర్చి మనమాలోచిస్తే దేవునికి మనము వడ్డీ ఇవ్వాల్సిన వారమై యున్నాము. మన శరీరంలో తన ఆత్మను వుంచిన దేవునికి మనము చందాలు దశమ భాగాలు ఎగ్గొట్టి మనము మాట చెప్పి తప్పి పోతున్నాము. ఆయన ద్రవ్యాన్ని ఆయన మందిరంలోని ఖజానాలో కూడా ఆయా సందర్భములను బట్టి ధనాన్ని ఆశించుచున్నామే గాని ఇంకను మన నిత్య సంపాదనలో మన ద్రవ్యాన్ని వడ్డీకి యిస్తున్నాము, వసూలు చేస్తున్నాము.

        మన ఇహలోక జీవితం ఈ విధంగా వుంటే పరలోక రీత్యా పరమాత్ముడు నర జీవునిలో ఆత్మననుగ్రహించినపుడు ఈ నర జీవునిలోని జీవాత్మ పరమాత్మకు ఋణపడి యున్నదను సంగతి మనము ఆలోచించుటలేదు. జీవాత్మ యొక్క అదృశ్య నిబంధనను ఆలోచించకుండ దృశ్యమైయున్న శారీర కార్యాలపై దృష్టి నిల్పి లోహ సంబంధమైన నాణాలకు విలువనిచ్చి వీటి మీద వడ్డీలు వసూలుచేయ సంకల్పిస్తున్నామేగాని దేవునికి మనము ఋణపడి యున్నామని, ఒకానొక దినమున తన ఆత్మను మనలో సంచకరువుగా వుంచిన దేవుడు రెండవ కొరింథీ 5:10 లో వలె ప్రభువు సమక్షంలో వడ్డితో కూడా ఆయన వసూలు చేస్తాడను జ్ఞానాన్ని ప్రతి యొక్కరము మరచియున్నాము.

        నిరపరాధిని చెరుపుటకై లంచము పుచ్చుకొనడు. ప్రియ పాఠకులారా! ఈ వచనము నేటి యుగంలో అక్షరాలా నెరవేరుతూ ఈ లంచము క్రియ నేటి ప్రభుత్వాలలోను దేవాలయాలలోను ప్రభుత్వ సంస్థలలోను బహుముఖ రీతులుగా ఈ లంచమన్నది విలయతాండవమాడుచున్నది. ఒక ఉద్యోగిని మార్పించి ఆయా ఖాళీలో మరియొక్కడు ప్రవేశించాలని లంచాన్ని చూపుట. బి.యి.డి. సీట్ల కోసం లంచము, మత మార్పిడికి లంచము, బ్యాంకి ఋణ సహాయానికి లంచము ఉద్యోగానికి లంచము, ఒకటేమిటి? ప్రతి స్థలములోను ప్రతి చోటను, నేడు లంచం లేనిదే పనులు జరుగుటలేదు. లంచము లేనిదే నేటి పౌరుల జీవితానికి సుఖశాంతులు లేవు. ఏసు ప్రభువును పట్టించుటకు కూడా యూదా ఇస్కరియోతు లంచం పుచ్చుకున్నాడు. సంసోనును పట్టించుటకు డలైలాకు లంచమిచ్చారు.

        కనుక చివరగా :- ఈ ప్రకారం చేయు వాడు కదల్చబడడు'' అంటాడు. అనగా లోకరీత్యా అయితే ఎత్తుబడి అవుతాడు. దైవత్వంలో నిలకడగా నిలబడి ప్రార్థనా పూర్వకంగా వీరోచితంగా లోకంతో పోరాడి లోకాన్ని లోకనాథులను దురాత్మల సమూహాలను, అంధకారశక్తులను జయించ గల్గుటకు ప్రార్థన వేద వాక్య ధ్యానము రెండు కత్తుల వంటివి. ఈ సందర్భంలో ఏసు ప్రభువు నేను లోకమును జయించి యున్న ప్రకారము, మీరు లోకమును జయించి యున్నారు. ఆయన లోకమును    ఎట్లు జయించి యున్నాడు? ప్రార్థన, విజ్ఞాపనలతో, 125వ కీర్తన ఒకటిలో వలె '' యెహోవా యందు నమ్మిక యుంచిడి! నిత్యము నిలుచు సీయోను కొండె వలె నుందురు'' అను వాక్య నెరవేర్పు ఇట్టి వారికి సార్థకమైయున్నది.

                6. పరిశుద్ధ పర్వతము

         కీర్తన 15:1 యెహోవా! నీ గుడారములో అతిథిగా వుండదగిన వాడెవడు? నీ పరిశుద్ధ పర్వతము మీద నివసించదగిన వాడెవడు?

        మొటంట మొదటి స్థలము జల ప్రళయానంతరము ఆరారతు పర్వతాల మీద నిలిచిన ఓడ నుంచి భూమి మీద అడుగు మోపిన వెంటనే నోవహు ఓడలో వున్న పవిత్రమైన పశుపక్ష్యాదులను కొన్నిటిని తీసుకొని బలిసీఠమును కట్టి దేవునికి దహన బలి అర్పించినపుడు ఆ బలి హోమమును ఆఘ్రాణించిన దేవుడు తన్మయుడై ఆ హోమమును ఆఘ్రాణించి ఇక మీదట నరులను బట్టి భూమిని శపించను'' అని వాగ్దానాన్ని చేసినట్లు చదువగలము. ఇందువలన ఉన్నతమైన స్థలములలో దేవుడు తనను తాను మహిమ పరచుకొన్నట్లును, అట్టి మహిమలో నోవహు దేవునితో సమాధానపడినట్లుగా అట్టి మహిమను నకబరచి నోవహు ద్వారా నరసంతతితో సమాధాన పడినటుల తెలియుచ్నుది. ఇందును బట్టి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ - ''దేవుని మహిమ క్రియ జరిగించి దైవత్వానికి ఇష్టుడైనట్టి నీతిమంతుడైన నోవహు దేవుని మహిమపరచినట్లుగా తెలియుచున్నది.

        అలాగే సర్వోన్నతుని పరిశుద్ధ స్థలమైన హోరేబు మోషేకు దేవుడు తన మహిమను కనబరచి తద్వారా తన జనాంగమునకు నాయకుడుగా చేశాడు. అందుకు ప్రతిగా మోషే దేవుడు తనకిచ్చిన కఱ్ఱను బట్టియు దేవుని చే వ్రాతతో అన్నుగహింపబడిన వ్రాతపలకలను బట్టియు - ఇశ్రయేలీయులతో దేవుని కున్న విరోధము నుండి ఐక్యపరచి దౌవత్వానికి మానవత్వానికి సమాధాన కారకుడాయెను. ఈ విధముగా దేవునికి ఇష్టుడైన మోషే నాయకుని గాను ప్రవక్తగాను దేవుని చేత నియమింపబడినాడు. ఇక ఏలియా దేవుని పర్వతమైన కర్మేలులో విగ్రహారాధికురాలు కఠినురాలు సాతానుకు ప్రతి రూపమైన ఎజిబేలు యొక్క పీచమైన విగ్రహారాధన కార్యములలో ఆహాబు రాజు అది నీచ కార్యమని తెలిసి కూడా ఎజిబేలు తన భార్యయైనందుకు ఆహాబు స్త్రీ మమకారముతో ఆ మాయలాడి వలలోపడి ప్రవక్తులను దైవత్వానికినివిరోధియైనపుడు, ఏలియా కర్మేలు పర్వతము మీద దేవుని మహిమపరచుటకు బలిపీఠమును కటి ్ట  తన బలి కార్యము ద్వారా నిప్పులేకయే ఆకాశము నుండి అగ్ని దిగివచ్చినట్లుగా జేసి కర్మేలు పర్వతము మీద దేవుని మహిమ పరచగా దేవుడు తన మహిమను చూపి తన కిష్టుడైన ఏలియాకు సమాధానము కలిగించినాడు.

        అలాగే నూతన నిబంధన కాలములో  ఇశ్రాయేలు మీద దేవునికున్న ఉగ్రత నుండి  తన యొక్క సజీవ బలి యాగము ద్వారా మానవత్వానికి దైవత్వానికి ఉన్న విరోధమును రూపు మాపి సకల మానవాళిని దైవత్వములో సమాధాన పరచినట్లు కొలస్స 1:19 నుండి చదివితే తెలియగలదు. ఆయన సిలువ రక్తం చేత సంధి చేసి ఆయన ద్వారా సమస్తమును సమాధాన పరచుకొనవలెనని తండ్రి అభీష్టమాయెను. తన సన్నిధిని నిరోధషులుగాను నిరపరాధులుగాను నిలువబెట్టుటకు మాంసయుక్తమైన దేహమందు, మరణము వలన మనలను పమాధానపరచెను.

        ఒకప్పుడు దేవుని యొక్క సర్వోన్నతమైన స్థలము ఇశ్రాయేలు యొక్క కృతజ్ఞతతో కూడిన స్తోత్రార్పణలు, స్తుతులు, వీటి మీద తన మహిమను కనబరిచినాడు. ఇప్పుడైతే ఏసు యొక్క బలి యాగమును బట్టి యావద్‌ ప్రపంచములోని ఏసు మీద విశ్వాసముంచిన వ్యక్తి  యొక్క హృదయాన్ని తన సర్వోన్నత స్థలముగా ఏర్పరచుకొని తద్వరా తాను సమాధానపడినట్లుతెలియు చున్నది. కనుక సమాధానము యొక్క అనుభూతిని నేటి యుగము వారైన మనము పొందుచున్నాము. కనుక ఇపుడు ఆదిలోని పర్వత శ్రేణులు పోయినవి. ఆ పర్వత శ్రేణుల మీద అర్పించిన బలి కార్యములు దేవుడు అనుగ్రహించిన ఱాతి పలకల ద్వారా దేవుడు బయల్పరచిన దశాజ్ఞల సిద్ధాంతములు ఇవన్నియు పోయినవి. ఇప్పుడు ఏసు క్రీస్తు - ప్రభువు అను ఈ మూడు నామములను దేవుడు తన సర్వోన్నత స్థలమైనమన హృదయాలలో వుంచి ఆయన సంతృప్తి పడుచున్నాడు. కనుక ఈ నామమున తప్ప సూర్యుని క్రింద మరి ఏ నామము నందున రక్షణ లేదని మనము గ్రహించవలపి యున్నది.

        ప్రియ పాఠకులారా! 15:1యెహోవా గుడారములో అతిథిగా వుండదగిన వానికి ఉండదగిన యోగ్యతలు కావలసిన ఆథిక్యతలు గూర్చి తెలిసికొని యున్నాము. ఇపుడు ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతము మీద నివసింపదగిన వాడెవడు? అనిన మాటను బట్టి మనము తెలిసికొందము. అసలు యెహోవా పర్వతమంటే అర్థమేమిటో అది ముందు తెలిసికొనవలసి యున్నది. ఈ సందర్భములో లూకా 2:14 సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులైన మనుష్యులకు భూమి మీద సమాధాపము కలుగును గాక! ఆయన మహిమలో నివసించాలని అర్థము. నీ మహిమలో అనగా నీ పరిశుద్ధ సన్నిధిలో అని అర్థము.  ఎందుకంటే గుట్టలు మిట్టలు కొండలు పర్వతాలు కంటె ఉన్నతమైన స్థానము ఆయన మహిమతో కూడిన సన్నిధి. అందుకే సర్వోన్నతమైన స్ధలములలో దేవునికి మహిమ'', అనుటలో సర్వోన్నతమైన స్థలములలో వుండియే దేవుడు సృష్టి కార్యమును గూర్చి ఆలోచించి ఒక ప్రణాళిక రూపొందించి ఆ ప్రణాళికానుసారము ఆ  ప్రణాళిక క్రమమును బట్టి ఆయన చిత్తానుసారము ఈ సృష్టి కార్యములను జరిగించినాడు, జరిగిస్తున్నాడు.

        సర్వోన్నతమైన స్థలములలో నుండియే దేవుడు తన మహిమను మోషేకును ఇశ్రాయేలీయులను కనబరచి వారి ఆపత్‌ కాలములో ఆదుకున్నాడు. సర్వోన్నతమైన స్థలములలో వుండియే ప్రవక్తలకు తన ప్రణాళిక కార్యములను ప్రవచనాల రూపముగ వారి చేత ప్రవచింప జేశాడు. సర్వోన్నతమైన స్థలములలో వున్న దేవుడు తన పరిశుద్ధ సన్నిధియైనటువంటి ఉన్నతమైన సన్నిధికి నరులను కూడా పిలుస్తున్నాడు. కాని వెళ్ళినవారున్నారు వెళ్ళలేని వారున్నారు. మొట్టమొదటగా ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతము మీద నివసించిన వాడెవడో మనము తెలిసికొందము. అరారతు  పర్వతముల  మీద నిలిచిన ఓడలోని నోవహు కుటుంబము. ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతము మీద వుండి బలి పీఠము కటి,్ట పవిత్రమైన పశు పక్ష్యాదులను బలులర్పించి ఇంపైన సువాసనతో కూడిన హోమమును దేవుడు ఆఘ్రాణించునట్లుగ జేసి దైవాశీర్వాదము పొందినాడు, పున: సృష్టికి ఆదియైనాడు. అనగా సకల మానవ సంఖ్యకు మూల పురుషుడయ్యెను.

        ఇక రెండవ వాడు మోషే - తన మామ గొర్రెల మందను కాయుచు దేవుని పర్వతమైన హోరేబు నధిరోహించి దైవ పిలుపు అందుకొని దైవ జనాంగానికి నాయకుడాయెను. అలాగే సీనాయి పర్వతమునెక్కి దైవత్వంతో సంభాషించి దైవ కుటుంబములో నమ్మకస్థుడై దశాజ్ఞల మందసమును మోపి దేవుని మహిమ పరిచాడు. ఏలియా :- కర్మేలు పర్వతము మీద దేవునికి పరిశుద్ధ బలి ఆచరించి నిప్పు లేకుండగానే దేవుని అగ్నితో బలిని దహించి అన్య జనాంగానికి మరణాంతకమయ్యాడు. ఈ విధంగా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ పర్వతము మీద  నివసించిన వారి జాబితాలున్నవి.

         ఇక నూతన నిబంధన కాలములో ఏసు ప్రభువు జీవించిన కాలమంతయు ఆయన నివసించిన పర్వతము ఒలీవల కొండ. ఇది యెహోవా పరిశుద్ధ పర్వతము మీద నివసించిన వారి చరిత్ర. ఇపుడు లూకా 2:14 సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ అనగా సమస్తమునకు ఎత్తయిన స్థలము. దేవుడు కనబరచిన మహిమను గూర్చి తెలిసికొందము. ఈ సర్వోన్నతమైన స్థలము దేవుడు ఎన్నుకొన్నస్థలమైయున్నది. పై కనబరిచిర పరిశుద్ధ పర్వతాలు అనబడిన దైవ ప్రదేశాలలో దేవుడు ఎన్నుకొని తన సేవకి పిలిచిన వ్యక్తులు దేవుని మహిమ పరిచినారు. ఆ విధముగా దేవుని యొక్క ఉన్నత స్థలములలో జీవించిన వ్యక్తులకు దేవుడు తన మహిమను చూపిపాడు.

        15:1  కీర్త 15:1 యెహోవా! నీ గుడారములో అతిథిగా వుండదగిన వాడెవడు? నీ పరిశుద్ధ పర్వతము మీద నివసించదగిన వాడెవడు?

        ప్రియ పాఠకులారా! యెహోవా గుడారములో అతిథిగా వుండదగిన వానికి ఉండదగిన యోగ్యతలు కావలసిన ఆథిక్యతలు గూర్చి తెలిసికొని యున్నాము. ఇపుడు ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతము మీద నివసింపదగిన వాడెవడు? అనిన మాటను బట్టి మనము తెలిసికొందము. అసలు యెహోవా పర్వతమంటే అర్థమేమిటో అది ముందు తెలిసికొనవలసి యున్నది. ఈ సందర్భములో లూకా 2:14 సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులైన మనుష్యులకు భూమి మీద సమాధాపము కలుగును గాక! ఆయన మహిమలో నివసించాలని అర్థము. నీ మహిమతో కూడిన సన్నిధి. అందుకే సర్వోన్నతమైన సథలములలో దేవుని మహిమ అనుటలో సర్వోన్నతమైన స్థలములలో వేండియే దేవుడు సృష్టి కార్యమును గూర్చి ఆలోచించి ఒక ప్రణాళిక క్రమమును బట్టి ఆయన చిత్తానుసారము ఈ సృష్టి కార్యములను జరిగించినాడు, జరిగిస్తున్నాడు.

        సర్వోన్నతమైన స్థలములలో వేండియే దేవుడు తన మహిమను మోషేకును ఇశ్రాయేలుకును కనబరచి వారి ఆపత్‌ కాలములో ఆదుకున్నాడు. సర్వోన్నతమైన స్థలములో వుండియే ప్రవక్తలవు తన ప్రణాళిక కార్యములను ప్రవచనాల రూపముగ వారి చేత ప్రవచింప జేశాడు. సర్వోన్నతమైన స్థలములలో వున్న దేవుడు తన పరిశుద్ధ సన్నిధియైనటువంలి ఉన్తమైన సన్నిధికి నరులను కూడా పిలుస్తున్నాడు. కాని వెళ్ళలేని వారున్నారు. మొట్టమొదటగా ఇయన పరిశుద్ధ పర్వతము పర్వతముల మీద నివసించిన వాడెవడో మనము తెలిసికొందము. ఆరారతు పరిశుద్ధ పర్వతము మీద నిలిచిన ఓడలోని నోవహు కుటుంబము. ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతము మీద వుండి బలి పీఠము కట్టి పవిత్రమైన పశు పక్ష్యాదులను బలులర్పించి ఇంపైన సువాసనతో కూడిన హోమమును దేవుడు ఆఘ్రాణించునట్లుగ జేసి దైవాశీర్వాదము పొందినాడు, పున: సృష్టికి ఆదియైనాడు. అనగా సకల మానవ సంఖ్యకు మైల పురుషుడయ్యెను.

        ఇక రెండవ వాడు మోషే - తన మామ గొర్రెల మందను కాయుచు దేవుని పర్వతమైన హారేబు నధరోహించి దైవ పిలుపు అందుకొని దైవ జనాంగానికి నాయకుడాయెను. అలాగే సీనాయి పర్వతమునెక్కి దైవత్వంతో సంభాషించి దైవ కుటుంబములో నమ్మకస్థుడై దథాజ్ఞల మందసములను మోపి దేవుని మహిమ పరిచాడు. ఏలియా :- కర్మేలు పర్వతము మీద దేవునికి పరిశుద్ధ బలి ఆచరించి నిప్పు లేకుండగానే దేవుని అగ్నితో బలిని దహించి అన్న జనాంగానికి మరణాంతకమయ్యాడు. ఈ విధంగా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ పర్వతము మీద  నివసించిన వారి జాబితాలున్నవి.

         ఇక నూతన నిబంధన కాలములో ఏసు ప్రభువు జీవించిన కాలమంతయు ఆయన నివసించిన పర్వతము ఒలీవల కొండ. ఇది యెహోవా పరిశుద్ధ పర్వతము మీద నివసించిన వారి చరిత్ర. ఇపుడు లూకా 2:14 సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ అనగా సమస్తమునకు ఎత్తయిన స్థలము. దేవుడు కనబరచిన మహిమను గూర్చి తెలిసికొందము. ఈ సర్వోన్నతమైన స్థలము దేవుడు ఎన్నుకొన్న స్థలమైయున్నది. పై కనబరిచిర పరిశుద్ధ పర్వతాలు అనబడిన దైవ ప్రదేశాలలో దేవుడు ఎన్నుకొని తన సేవకి పిలిచిన వ్యక్తులు దేవుని మహిమ పరిచినారు. ఆ విధముగా దేవుని యొక్క ఉన్నత స్థలములలో జీవించిన వ్యక్తులకు దేవుడు తన మహిమను చూపిపాడు.

        మొట్ట మొదటి స్థలము జల ప్రళయానంతరము అరారతు పర్వతాల మీద నిలిచిన ఓడ నుండి భూమి మీద అడుగు మోపిన వెంటనే నోవహు - ఓడలో వున్న పవిత్రమైన పశు పక్ష్యదులను కొన్నింటిని తీసుకొని బలి పీఠమును కట్టి దేవునికి దహన బలి అర్పించినాడు. ఆ బలి హోమమును ఆఘ్రాణించిన దరేవుడు తన్మయుడై ఆ హోమమును ఆఘ్రాణించి ఇక మీదట నదులను బట్టి భూమిని శపించును'' అనిన వాగ్ధానాన్ని చేసినట్లు చదువగలము. ఇందువలన ఉన్నతమైన స్థలములలో దేవుడు తనను తాను మహిమ పరచుకొన్నట్లును అట్టి మహిమలో నోవహు ద్వారా నర సంతతితో సమాధాన సడినట్లు తెలియు చున్నది. ఇందును బట్టి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి  మహిమ - దేవుని మహిమ క్రియ జరిగించి దైవత్వానికి ఇష్టుడైనట్టి నీతి మంతుడైన నోవహు దేవుని మహిమపరచినట్లుగా తెలియుచున్నది.

        అలాగే సర్వోన్నతుని పరిశుద్ధ స్థలమైన హారేబులో మోషేకు దేవుడు తన మహిమను కనబరచి తద్వారా మోషేను తన జనాగమునకు నాయకుడుగా జేశాడు. అందుకు ప్రతిగా మోషే దేవుడు తన కిచ్చిన కఱ్ఱను బట్టియు దేవుని చే వ్రాతతో అనుగ్రహించబడిన వ్రాత పలకలను బట్టియు - ఇశ్రాయేలీయులతో దేవుని కున్న విరోధము నుండి ఐ్యపరచి దైవత్వానికి మానవత్వానికి సమాధాన కారకుడాయెను. ఈ విధముగ దేవునికి ఇష్టుడైన మోషే నాయకునిగాను ప్రవక్తగాను దేవుని చేత నియమించబడినాడు. ఇక ఏలియా :- దేవుని పర్వతమైన కర్మేలులో విగ్రహారాధికులు కఠినురాలు సాతానుకు ప్రతి రూపమైన ఎజిబేలు యొక్క నీచమైన విగ్రహారిధన కార్యములలో ఆహాబు రాజు అది నీచ కార్యమని తెలిసి కూడా ఎజిబేలు తన భార్య యైనందుకు ఆహాబు స్త్రీ మమకారంతో ఆ మాయలాడి వలలో పడి ప్రవక్తలకును దైవత్వానికిని విరోధియైనపుడు ఏలియా కర్మేలు పర్వతము మీద దేవుని మహిమ నరచుటకు బలి పీఠమును కట్టి తన బటి కార్యము ద్వారా నిప్పు లేకుండా  ఆకాశము నుండి అగ్ని దిగి వచ్చునట్లుగా జేసి కర్మేలు పర్వతము మీద దేవుని మహిమ పరచగా దేవుడు తన మహిమను చూపి తన కిష్టుడైన ఏలియాకు సమాధానము కల్గించినాడు.

         అలాగే నూతన నిబంధన కాలములో ఇశ్రయేలు మీద దేవుని కున్న ఉగ్రత నుండి తన యొక్క సజీవ బల యాగము ద్వారా మానవత్వానికి దైవత్వానికి వున్న విరోధమును రూపు మాపి సకల మానవాళిని  దైవత్వముతో సమాధాన సరచినట్లు కొలస్స 1:19 నుండి చదివితే తెలియగలదు. ఆయన సిలువ రక్తం చేత సంధి జేసి ఆయన ద్వారా సమస్తమును సమాధాన పరచుకొనవలెనని ఈండ్రి అభీష్టమాయెను. తన సన్నిధిని నిర్ధోషులుగాను దేహ మందు మరణము వలన మనలను సమాధాన పరచెను''.

        ఒకప్పుడు దేవుని యొక్క సర్వోన్నతమైన స్థలము ఇశ్రాయేలు యొక్క కృతజ్ఞతతో కకూడిన సోంతత్రార్పణలు స్తుతులు వీలి మీద తన మహిమను కనబరచినాడు. ఇప్పుడైతే ఏసు యొక్క బలి యాగమును బట్టి యావద్‌ ప్రపంచములోని ఏసు మీద విశ్వాసము ంచిన వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని తన సర్వోన్నత స్థలముగ ఏర్పరచుకొని తద్వారా తాను సమాధాన పడినట్లు తెలియు చున్నది. కనుక ఆ సమాధానము యొక్క అనుభూతిని నేటి యుగము వారైన మనము పొందుచున్నాము. కనుక ఇపుడు ఆదిలోని పర్వత శ్రేణులు పోయినవి. ఆ పర్వత శ్రేణుల మీద అర్పించిన బలి కార్యములు దేవుడు అనుగ్రహించిన ఱాతి పలకల ద్వారా దేవుడు బయల్పరిచన దశాజ్ఞల సిద్ధాంతములు ఇవన్నియు పోయినవి. ఇపుడు ఏసు - క్రీస్తు - ప్రభువు అను ఈ మూడు నామములను దేవుడు తన సర్వోన్నత స్థలమూన మన హృదయాలలో వుంచి సంతృప్తి నడుతున్నాడు. కనుక ఈ నామమును తప్ప సూర్యుని క్రింద మరి ఏ నామము నందును రక్షణ లేదని మనము గ్రహించ వలసియున్నది.

        హబక్కుకు 3:2 సంవత్సరములు జరుగుచుండగా నీ కార్యము నూతన పరచుము.

        ప్రియ పాఠకులారా! పై మాటలోని అర్థము మనకు తెలియక పోవులయే గాక దేవునికి అది తెలిసి ఆయన బాధపడుచున్నాడు. ఏమని  అంటే - అయ్యో! నా ప్రజలు జ్ఞానము లేక నశించి పోవుచున్నారు. లోకము పుట్టినది లగాయతు ఆదాము పుట్టుక వరకు ఎన్ని సంవత్సరాలు జరిగాయో ఎవరికిని తెలియదు.  ఆదాము పుట్టినది లగాయతు నోవహు జల ప్రళయము వరకు ఎన్ని సంవత్సరములు గతించినవో ఎవరును చెప్పలేరు. జల ప్రళయ వినాశములో భూమి తుడిచి పెట్టుక పోయిన తర్వాత నోవహు కాలము నుండి అబ్రహాము కాలము వరకు ఎన్ని సంవత్సరములు సరియైనటువంటి లెక్క లేదు.

        ఈ విధముగ పాత నిబంధన కాలములో సంవత్సరములు జరుగుచుండగా ఆయా సం||ల లో దేవుడు ఆయా రీతులుగా తాను సృష్టించిన నర కోటిని తాను సృష్టించిన సృష్టిని మార్పులు జేయుచు వున్నట్లు నేటికిని లోక పంబంధమైన శాస్త్రజ్ఞులు సాక్ష్యమీయగలరు. ఆదాము కాలములో వున్న జంతు కోటి నోవహు కాలములో లేదు. అంటే ఆదాము కాలములో రాక్షస బల్లులు చిత్ర విచిత్రమైన పిశాచ రూపముతో వుండి ఈ నాటి మన కన్నుల ముందున్న ఏనుగు కంటె పెద్దదైన భూచరములు జీవించిన చరిత్ర వాటి సంబంధమైనశల్యముల ద్వారా నేటికిని శాస్త్రజ్ఞులు తెలిసికోగలుగుతున్నారు. ఆయా కాలములను బట్టి దేవుడు నానా రకములైన జీవరాసులను ప్రాణులను జంతు జాలములను సృష్టించునట్లును ఈ సృష్టి కార్యములో ఎన్నో సం||లు గతించినా యోఖరారైన లెక్కలేదు.

        ఈ విధంగా ఆదాము కాలము నోవహు కాలము ఇశ్రాయేలు కాలము మోషే కాలము అబ్రాహాము కాలము వగైరా కాలములతో బాటు సంవత్సరాలు జరిగిపోయినవి.  అయినను లోకము యధాస్థితిలోనే ఉన్నది.  ఆది 6:లో ఆనాటి జనాంగము ఏ జ్ఞానముతో ఉండిందో అదే జ్ఞానము నేడు క్రియ జరిగిస్తున్నది.  అయితే దేవుని యొక్క కాలము ఋతువులు సంవత్సరాలు మాత్రము వాటి యొక్క క్రియ కార్యములను దైవ చిత్తానుసారముగ ఆయా సంవత్సరములను బట్టి జరుసుకొంటున్నవి. ఈ కాలములు సంవత్సరములు బట్టియే దేవుడు చింతించి ఖరారైన లెక్కను అనగా సృష్టి పట్ల దేవునికున్న ప్రేమ అనురాగము ఆసక్తిని గూర్చి నరకోటికి తెలియ బరచాలని దేవుడు సంకల్పించి తానే రంగ ప్రవేశము జేస్తూ తన దైవత్వాన్ని వదులుకొని తన రాజ్య వైభోగాన్ని విస్మరించి సామాన్య కన్య గర్భములో నిరాదరణ వాతావరణములో నిస్సహాయ స్థితిలో జన్మించినాడు. ఈ జన్మించిన కాలమే నూతన నిబంధన అనగా ఖరారైన సంవత్సరములు లెక్క జనాంగానికి తెలిసి యున్నది. అనగా దేవుడు ఏసుగా పుట్టి 2004 సం||లు అని లెక్క తేలింది.

        ఈ విధముగ నరులకు కాలగమనమన్నది మరియు సంవత్సరముల యొక్క జరుగు బాటు ఏమిటో తెలియరాని స్థితిలో వుండగా-ఇట్టి అజ్ఞాన నరకోటికి సృష్టి కర్తయైన దేవుడు సంవత్సరములు యొక్క లెక్క మరియు శకము అనినదేమిటో తెలియబరచుటయే  యెహోవా యొక్క సంవత్సరములు జరుగుటన్నది వివరిస్తున్నది. ఈ విధముగ యెహోవా సం||లు జరుగుచుండగా సం||లు తో బాటు క్యాలండర్లు కూడా మారుచున్నవి, వాతావరణము మారుచున్నది. ఒక సంవత్సరములో వున్న కాల గమనము వాతావరణము మరెయొక  సంవత్సరములో లేదు ఒక సంవత్సరములో జరిగే అరిష్టాలు మరియొక పంవత్సరములో లేదు. సం||లుతో బాటు వాతావరణము మనుష్యుల యొక్క కాలగతులు జరిగిపోవుచునే యున్నవి. అయినను లోక నరకోటిలో మార్పులేదు. దీనిని గూర్చి ఏసు ప్రభువు ప్రత్యక్షంగా మనుష్య కుమారుని యొక్క రాకడ ఎట్లుంటుందో మత్త 24:37 లో వలె ప్రస్తుత లోకము పోకడ వున్నది.'' నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుష్య కుమారుని రాకడయు ఆలాగే వుండును. జల ప్రళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోకి వెళ్ళిన దినము వరకు వారు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లి చేసికొనుచు పెండ్లికి ఇచ్చుచు నుండి, జల ప్రళయము వచ్చి అందరిని కొట్టుకొని పోవు వరకుఎరుగక పోయిరి. ఆలాగుననే మనుష్య కుమారుని రాకడ వుండును''.

        అయితే లోకము గతి సృష్టి యొక్క అంతము ఏ విధముగ వుంటుందో కూడా దేవుని వాక్యము వివరిస్తూ మత్తయి సువార్తలో లోకాంత్యము ప్రభువు రాకడ నూతన భూమి  నూతనాకాశమును గూర్చి వివరించబడి యున్నది. ఈ సందర్భములో రోమా 12:2 లో వలె - ''మీరు ఈ లోక మర్యాదననుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై యున్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలిసికొనునట్లు మీ మనుస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి; అని వివరించబడిన రీతిగా సం||లు కాలములు యుగములు వాతావరణములు నూతనత్వాలను పొందుచు వాతావరణములోను కాలగమనములోను అనేక మార్పులు చెందుచు నూతనత్వమును పొందుచుండగా నరులైన మనలో ఎంత వరకు మార్పులు జరుగుచున్నవి. మనలోని మానవత్వమెట్లున్నది? నూతనత్వమంటే వ్యక్తి యొక్క జీవితంతో బాటు వాని గుణాతిశయములు వాని యొక్క జ్ఞానము వాని జీవిత విధానము పూర్తిగా ఆధునీకరణము కావలెను. అప్పుడే దైవత్వము మానవుని నూతన విధానములోనడిపొంచబలదు. ఇందుకు ఉదా||మోసగాడైన యాకోబును దేవుడు విడిచి పెట్టక వానికి ఇశ్రయేలు అను నామ కరణము జేసి అతని నుండి నూతనమైన 12 గోత్రాలతో కూడిన ఇశ్రాయేలు అను సంఘమును సృష్టించినాడు. అలాగే నర హంతకుడైన మోషేను దేవుడు అతని హత్యా దోషము నుండి విడిపించి తన జనాంగానికి నాయకునిగా నియమించాడు. అలాగే గాడిదలు కాసెడి సౌలును ఆ గాడిదల కాపరత్యము నుంచి తప్పించి ఇశ్రయేలుకు రాజుగా నియమించాడు. అలాగే దావీదు జీవితంలో కూడా గొఱ్రెలకాపరిగ వున్న దావీదును తన జనాంగానికి మహారాజుగాను అలాగే నూతన నిబంధన కాలములో సౌలుగా వుండి నర హంతకుడుగా క్రీస్తు విరోధిగను కఠిన హృదయుడుగా వున్న సౌలును దేవుడు మొత్తి పౌలుగా మార్చి గొప్ప అపోస్తలునిగా తీర్చి దిద్దినాడు. అలాగే ఏసు ప్రభువు చేసలను పట్టుచున్న జాలరులకు వారి జీవితము నుండి మార్పు గలుగ జేసి నూతన నిబంధనకు సాక్షులుగను రచయితలు గాను అపోస్తలులుగాను ప్రతిష్టించాడు.

        ప్రియ పాఠకులారా! నేటి మన జీవితములో గతించి పోయిన పాత సంవత్సరముల నుండి మార్పు జెంది నూతనత్వము పొందుటకు మనము చేయుచున్న కార్యములెట్టివి? మన తీర్మానమే విధముగా వున్నది. ఈ నూతన సంవత్సరములో మన జీవితములో ఇహ లోక సంబంధముగ మన నిర్ణయాలు మన యొక్క ఆశయములుఏ రూపముగ వున్నాయో రాబోవు సంవత్సరమునకు ఏ విధమైన కార్యక్రమాలు చేపేందుకు మనము సిద్ధపడవలసి వున్నదో అందుకు కావలసిన సిద్ధపాటు మన కెటువంటిదో మనమే నిర్ణయము చేసికోవలసియున్నది. రానున్న నూతన సంవత్సరములో కాలముతో బాటు మానవ జీవితమైన మన జీవితము కాలముననుసరించి వున్నదా? లేక దైవత్వాన్ని అనుసరించి వున్నదా లేక లోకాశలను అంటి పెట్టుకొని దీని సంబంధమైన చింతనలతో వున్నదా? ఎట్లున్నది? కాలముతో బాటు మానవుల బుద్ధి కూడా మారవలెను. మనము రూపాంతరము పొంది  మన కార్యాచరణ కూడా రూపాంతరము పొంది మన స్వభావములు మారుటయే గాక మన కార్యములు కూడా నూతనత్వం పొంది కేవలము మానవత్వానికేగాక దైవత్వానికి ప్రీతి కరమగునట్లుగా  మన జీవిత విధానము వుండ వలెను. ప్రభువు మనలను ఆశీర్వదించి కాపాడును గాక!

        కీర్తన 17:15 నేనైతే నీతి గల వాడనై నీ ముఖ దర్శనము  చేసెదను. నేనే మేల్కొనునపుడు నీ స్వరూప దర్శనముతో నా ఆశను తీర్చుకొందును.

        దేవుడు తన పోలికగా నరుని సృజించెను. దేవుని యొక్క ఆత్మ మానవుని పోలియున్నది. ఆయన యొక్క వెలుగు తేజోవంతుడైన మానవుని పోలికగా ఆత్మ రూపొంది మనకు దర్శనము ఇచ్చుచుండును. అనగా దేవుడు మానవాకారము మరియు మానవుని అత్యధిక పర్సనాలిటి (సంపూర్ణ మూర్తిత్వము) తో ఆయన మానవుని దృక్పధంలో కనపట్టుచుండును. పరిశుద్ధులైన యోగులు భక్తులు నిరంతరము దేవుని ఆత్మను చూడగల్గుదురు.

        కీర్తనలు18-10 ''కెరూబు మీద ఎక్కి'' ఆయన యెగిరి వచ్చెను.

        ''కెరూబు'' అనగా (ఎగిరే విమానము) పుష్పక విమానము వంటిది. అందు దేవుడు కూర్చునుటకు ఆసనము ఉండును, కెరూబు ఎగిరి వచ్చు ఆసనము.

        హిందువులకు చిలుక కొయ్య, మంత్ర దండము మొదలగునవి ఉపయోగించు అలవాటు ఎట్లు వచ్చెను?

        మోషే కాలములో మోషే చేత ఇత్తడి సర్ప్నమును దేవుడు ఎత్తించెను మోషే చేతికి మహిమ గల కఱ్ఱయు, బెత్తమును ఉండి, వాటి చేత దైవ కార్యములను మోషే నెరవేర్చు చుండెను. మోషే తల వెంట్రుకలు గడ్డము పెంచుటయే ఆ కాలము నాటి దైవ ప్రతిష్టితులందురు అట్లే చేయుచుండిరి. మోషే తన దైవ నిబంధన కఱ్ఱతో సముద్రమును రెండుగా చీల్చెను.

        ఆ నాడు దేవుడు పాత నిబంధనలోని అత్యద్బుత ఆశ్చర్యకరకార్యములను ఇపుడు సైతానుడు బూటకముగా మోసముతో వేషధారణతో మాత్రమే చేయిస్తున్నాడు. ఆనాటి ప్రవక్తలు దైవేచ్చలతో కూడుకున్న వారైతే, ఈనాడు ఇవి ధరించువారు లోకమాయలతో సైతాను ఇచ్చలతో, శరీరేచ్చలతో నిండి అత్యధిక మోసము చేస్తున్నారు.

        పాత నిబంధన కాలములో ద్రాక్షారసము ప్రవక్తలు త్రాగుతారు. ఇపుడు బంగియాకు పొగతో తృప్తి పడి జనాన్ని మభ్యపెడుతున్నారు. అపుడు దేవుని మహిమ ఎగ బ్రాకినది. ఇపుడు సైతాను క్రియలు ఎగబ్రాకినవి. ఇప్పటి యోగి బంగి ఆకు త్రాగి కండ్లు ఎఱ్ఱబడి భయంకరముగా  కామ క్రోధావేశములతో నిండి గడ్డము పెంచి పిశాచి రూపమునకు మారుగా ఉన్నాడు.

        కీర్తన 127:3 కుమారులు 'యెహోవా అన్నుగహించు స్వాస్థ్యము వారి కుమార్తెల విషయమేమి?

        గర్భఫలము యెహోవా అన్నుగహించు బహుమానము మరి యెహోవాను ధిక్కరించు వారికి కలుగు గర్భఫలము ఎవరి బహుమానమగును? సైతానుదా? దేవునిదా? లేక నరుని వలన ఏర్పడినదా?

        ఒకటవ సమూయేలు1-19-20 ఎల్కానా తన భార్యయైన హన్నాను కూడెను. యెహోవా ఆమెను జ్ఞా.కము చేసికొనెను. కనుక హన్నా గర్భము ధరించెను''.

        దేవుని కుమారుడు ఆదాము మాత్రమే. దేవునికి కుమార్తె లేదు. హవ్వ ఆదాము యొక్క ప్రక్కటెముక నుండి తీయబడినది. భూమి మీద కుమారులే ఆయన అనుగ్రహించిన స్వాస్థ్యము. ఆదిలో పురుషుని నుండియే స్త్రీ పుట్టినది. కాని స్త్రీ నుండి పురుషుడు పుట్టలేదు. కాన యెహోవా దృష్టిలో పురుషుడే ప్రధానుడు. దేవుని చేత చేయబడిన పురుషుని, సైతాను దాసురాలైన స్త్రీ పాపములోనికి ఈడ్చుట వలన దేవుని యొక్క గౌరవమును ఆయన ఉన్నత స్థానమును పోగొట్టుకొనినది.

        పురుషుడు స్త్రీ ని కూడినంత మాత్రాన గర్భోత్పత్తి జరగదు. అయితే వారి కలయికను గూర్చి దేవుడు జ్ఞాపకము చేసుకొన్నపుడే గర్బోత్పత్తి జరుగుచున్నది. అందుకు నిదర్శనముగ పైన వివరించ బడిన సమూయేలు చరిత్రయే తార్కాణము. జీవముగల దేవుడు జ్ఞాపకము చేసుకొన్న యెడల గొడ్రాలైనను బిడ్డలు కనును.

        అయితే యెహోవాను ధిక్కరించు వారి విషయములో కూడా దేవుడు దుష్టులను సహితము జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నాడు. వారి బిడ్డలు అమాయికులు గదా! వారికి పాపపుణ్యాలు ఏమి తెలుసును? దుష్టుని కడుపున పుట్టిన బిడ్డ దుష్టుడే ఎట్లగును? సజ్జనుడు కాకూడదా! అందువలన ఆయన నీతిమంతుల కైనను అవినీతి పరులకైనను బిడ్డలను దయ చేయుచు వారు వీరను భేదము లేక ఎండవానలను కురిపించు చున్నాడు. సృష్టి కర్తను మరచి అన్య దేవతలను ఆరాధించు వారు మాత్రము తమకు తెలియకయే అమాయికులై దేవుడని భావించుచు ఆరాధించు చుండుటవలన దేవుడు వారిని కూడా క్షమించుచు గర్భఫలము దయచేయుచున్నారు.

                . ఆయుస్సు

        కీర్త 21:4 ఆయుస్సునిమ్మని అతడు నిన్ను వరమడుగగా నీవు దానిని అనుగ్రహించి యున్నావు. సదా కాలము నిలుచు దీర్ఘాయువు నీవు దయ చేసి యున్నావు.

        తల్లి గర్భము నుండి శిశువు బయట పడిన తక్షణమే ఆత్మ అందులో ప్రవేశించును. ఆత్మ శరీరములో ప్రవేశించుటకు పూర్వమే దేవుడు దాని కాలనిర్ణయ పరిమితి అనగా ''ఆయుస్సు'' ఎంత కాలము శరీరములో ఉండవలయునన్నది చెప్పి ప్రవేశపెట్టును. ఈ ఆయుస్సు పరిమితిలో నిర్ణయము దేవునికి ఆ ఆత్మకు తప్ప ఇతరులకు గాని తాను నివసించు ఆ శరీరమునకు గాని తెల్పుట నిషేధము. ఇది పరలోక మర్మములలో ఒకటి. ఆత్మ శరీరములు కలిసి మొరపెట్టగా దేవుడు కరుణించి ఆయుస్సు పెంచవచ్చును లేక దేవుడు తన కోపముచేత తగ్గించ వచ్చును. దేవుడు తొలుత చెప్పిన పరిమితికి ఒక్క క్షణము కూడా ఆత్మ శరీరమందుండుటకు వీలు లేదు.                కీర్తన 34:1 ఇందలి అబీమెలెకు ఎవరు? అబ్రహాము కాలములో ఆది 20:2ఈ అబీమెలెకు ఎవరు? అబీమెలెకు అనగా ''షైగం బర్‌ '' వీరు ఆ కాల పరిస్థిితులును బట్టి ఆ పదవితోనే ఒకరి తర్వాత ఒకరు వచ్చుచుందురు.

                 విడనాడుట

        కీర్తన 22:1 నాదేవా! నాదేవా! నన్నేల విడనాడితివి.

        ఇది దేవుని జనాంగమైన ఇశ్రాయేలునకు దేవుని చేత నియమింపబడిన రాజు, ప్రవక్త - కీర్తనా కారుడైన దావీదు ''దేవునికి చేసిన విజ్ఞాపన. అటువలెనే దైవ రూపము మానవ శరీరము ధరించినట్టి ఏసు ప్రభువు కూడా లోక నర కోటి యొక్క పాప పరిహారార్థ బలియాగము జరిగించు సందర్భములో సిలువ మీద మత్త 27:46 లో వలె : నా దేవా! నాదేవా! నన్నెందుకు చేయి విడిచితివి? అని పలికినట్లు నూతన నిబంధనలో చదువగలము.

        ప్రియ పాఠకులారా! ఈ రెండు మాటలు పలికినది ఇద్దరైనను వారుచేసిన విజ్ఞాపన ఒక్క దేవువికే! దావీదు మహారాజు దేవునికి విజ్ఞాపన చేస్తూ - ''నన్నేల విడనాడితివి అంటున్నాడు. దైవ కుమారుడైన క్రీస్తు, ''నన్నేల చేయి విడిచితివి'' అంటున్నాడు. విడనాడుట అంటే ఏమిటి? తెలిపికోవలసియున్నది.

ఇందులో మొదటిగా దేవుడు విడనాడిన దెవరిని? దేవుడు తన స్వహస్తముతో తనఆత్మతో రూపొందించిన ఆది నర జంటను ఆధికముగా ప్రేమించి వారినిమిత్తమై కొన్ని వేల ఎకరముల ఏదేను అను సుందర వనమును రూపొందించి వారికి ఆట వస్తువులుగా పక్షి జాలము జంతు జాలము, వన్య మృగములు, సర్పములు వగైరాలను వుంచి వివిధరకములైన ఫల వృక్షములు వారి యొక్క ఆహారార్థమై సృష్టించి మంచు, వర్షము, వేడి గాడ్పులు, వగైరాలు లేకుండా ప్రశాంతమైన అన్ని వేళలా ఒకే రీతిగా అనగా పగలు రాత్రి రెండింటికిని నర జంట భయపడకుండునట్లు భయానక వాతావరణము లేని స్థితిలో రూసొందించిన నర జంటను నిషేధ పలభక్షణము ద్వారా సంక్రమించిన దైవ ఆజ్ఞాతి క్రమ క్రియను బట్టి నర జంటను తోట నుండి వెళ్ళ గొట్టి నరులకు తన సన్నిధిలో వున్న స్వాస్థ్యమును పొందు ఆధికారమును లేకుండా జేసి తోటనుండి వారిని విడనాడినాడు. ఇది దేవుడు మొట్ట మొదటగా నరులతో వున్న సంబంధమును విడగొట్టుకున్న ప్రధమ క్రియ.

        అయితే నరజంటను చేయి విడువ లేదు. వారి పట్ల ఆయన కనికరించి నర జంటకు చర్మపు దుస్తులు తొడిగించినట్లుగా చదువగలము. దీనిని బట్టి నర జంటను ఆయన చేయి విడువలేదు. ఆ విధముగా చేయి విడువ లేదనుటకు మరియొక్క సాక్ష్యాధారమేమిటంటే ఆదాము భార్య సంతానవతియై పిల్లలను కంటూ - ''యెహోవా దయ వలన నేను సంతాన వంతురాలనైతినని చెప్పుటలో దేవుడు వారిని చేయి విడువ టేదు. అని తెలియుచున్నది. అలాగే హేబేలు యొక్క హత్య నేరమును బట్టి కయీనును భూమి మీదనుండ కుండ దేశదిమ్మరిగా తిరుగుదువని శపిస్తూ కయీను యొక్క క్రియా కర్మను దేవుడు కయీనును విడనాడినను, ఆయన చేయి మాత్రముకయీనును విడనాడలేదు. ఎందుకంటే కయీను వీపు మీద ఎవరును చంపకుండునట్లు దేవుడు తన చేతితో ఒక గుర్తు వేసినట్లు చదువగలము. ఇందును బట్టి దేవుడు కయీనును విడనాడినాడే గాని చేయి విడువ లేదు.

        అటు తర్వాత ఆది 6: లో నరులు భూమి మీద విస్తరించి పాపమును ప్రబలచేయుచున్నపుడు భూమి మీద వున్నటువంటి జన భారము పాప భారమునకు దేవుడు తాను నరులను  సృష్టించి నందులకు సంతాపపడి, నరుల దోషమును బట్టి జల ప్రళయమున కప్పగించి విడనాడినాడు. అయితే ఆనాటి జన కోటిలో తన విశ్వాసుల జాబితాలో నోవహు అతని కుటుంబాన్ని మాత్రము విడనాడకుండా చేయి విడవకుండా తన నమూనాలో తన అజమాయిషీలో తన ప్లాను ప్రకారము తన నిబంధన ప్రకారము ఓడను తయారు చేయించినాడు. ఈ ఓడ నిర్మాణం కార్యక్రమములో నోవహు ఒక సాధనముగా వాడబడినప్పటికి నోవహు యొక్క చేతిని పట్టుకున్న వాడు దేవుడే! అందు వలన నోవహు యొక్క కుటుంబాన్ని ఆయన చేయి విడువలేదు. ఇక సొదమ గొమర్రా పట్టణ నాశన సందర్భములో దేవుడు జరిగించిన దహన కాండలో సొదమ గొమర్రా పట్టణాలలో ఆయన విడనాడినప్పటికి లోతు అను విశ్వాసిని మాత్రము చేయి పట్టి నడిపించాడు. సొదమ గొమర్రా పట్టణాలకు కలుగు నాశనము నుండి వారిని తప్పించినాడు.  ఈ విధంగా సొదమ గొమర్రా పట్టణాలను దేవుడు విడనాడబడినను లోతును లోతు కుమార్తెలను ఆయన చెయ్యి విడువక యుండినట్లు ఈ వేద భాగములో చదువగలము.

        అలాగే దేవుడు తన జనాంగమైన ఇశ్రాయేలు విషయములో వారు అవిధేయులై దేవునికి ఆయాపకరముగా వారు ప్రవర్తించినపుడు ఆయన ఐగుప్తీయులకు ఫిలిష్తీయులకు అప్పగించి విడనాడినట్లు చదువగలము. అయితే ఆయన చెయ్యి మాత్రమువారిని పట్టుకొనివుండినది. అందుకు ఋజువు ఇశ్రాయేలు విషయములో వారి మీద పరిపాలన చేయుటకు రాజులను ప్రవక్తలను న్యాయాధిపతులను, యాజకులను, నియమించుటలో దేవుడు తన చేతితో ఆ పని జరిగించినట్లుగా ఈ క్రింది వేదభాగముల ద్వారా తెలిసికొందము.

        మొట్ట మొదటిగా ఇశ్రయేలుకు రక్షణ కర్త ఇశ్రాయేలు 12 మంది కుమారులలో ఒకడైన యోసేపు తన అన్నల నుండి విడదీయబడి వారి యొక్క కఠిన వైఖరికి, వారి యొక్క ద్వేషానికి వారి యొక్క క్రోధాది గుణములకు బలియై గోతిలో పడ ద్రోయబడి  నాశనకరమైన స్థితిలో వుండగా యోసేపు అన్నలు తనను విడనాడినను, దేవుని యొక్క హస్తము యోసేపును చావు గోతిలో నుండి లేవనెత్తి ఫల భరితమైన సస్యశ్యామల దేశమగు ఐగుప్తునకు తన హస్తముతో దేవుడు నడిపించి, అక్కడ యోసేపునకు కలిగిన శోదనలు బాధలు చెరసాల శిక్ష వగైరాలలో హెచ్చించి రాజుకు కలిగిన స్వప్నముల ద్వారా స్వప్న భావాలను వాటి మర్మాలను, ఫలితాలను రాజునకు వివరించి ఐగుప్తు అంతటి మీద అధికారియై ప్రభువుగాను జీవించాడంటే యోసేపును తన తండ్రి అన్నదమ్ములు లోకము విడనాడినను దేవుడు అతని చేతిని పట్టుకొని వుండబట్టి రాజ్యమేలినాడు.

        మోషే జనన కాలములో మోషే యొక్క తల్లి దండ్రి ఆనాటి ఐగుప్తు ప్రభుత్వము మోషేను చెయ్యి విడిచింది. అందుకు సాక్ష్యము మోషేను కనిన తల్లి బాలుడైన మోషేను జమ్ము పెట్టిలో పెట్టి నైలు నదిలో పెట్టి చేయి విడువగా దేవుడు మోషే చేతిని పట్టుకొని ఇశ్రాయేలీయులకు ప్రభువుగాను పరిపాలకుడుగాను గవర్నరుగాను, ప్రవక్తగాను, నాయకుని గాను ఏర్పరచుకొనుటకు మోషేను చెయ్యి విడువక ఫరో కుమార్తె యొక్క హృదయాన్ని చలింపజేసి కఠిన వైఖరి గల్గిన రాజు కుమార్తె యొక్క హృదయాన్ని మార్చి ఆమెనే ఈ పిల్లవానికి దాదిగాను, మోషే తల్లిని ఆ పిల్ల వానికి బాలుడైనమోషేకు పోషకురాలిగాను చేసి ఆదుకున్నాడు.

        ప్రియ పాఠకులారా: విన్నారుగదా: దేవుని యొక్క చేతి ప్రభావము. ఇంకను మోషేకు దేవుడు తనను ప్రత్యక్షపరచుకొంటూ తన జనాంగమునకు ప్రవక్తగా మోషేను నియమిస్తూ -తన జపపాంగమునేలుటకు కావలసిన జాగ్రత్తలు ఇశ్రాయేలుకు ప్రత్యర్ధులైన ఐగుప్తు ప్రధానులతో మెలగవలసిన విధానమును వారి చెర నుండి ఇశ్రాయేలును నడిపించుటకు కావలసిన జ్ఞానమును యోగ్యతలను మోషేకు దేవుడు బోధించి తన చేతిని కఱ్ఱగా మోషేకు అందించినాడు. ఈ కఱ్ఱ ప్రభావముతో మోషే ఐగుప్తును ఐగుప్తు జనాంగమును ఐగుప్తు పరిపాలకులను, ఐగుప్తు మంత్రగాళ్ళను కలవరపరచి ఆశ్చర్యచకితులుగా జేసి దైవ శక్తిని గూర్చి ఋజువు పరచి దైవత్వాన్ని మోషే తన పవిత్ర జీవితంలో ను తన హస్తముల తోను మహిమ పరిచాడు.

        ప్రియ పాఠకులారా! దేవుడు మోషేకు అనుగ్రహించిన ఒక ప్రత్యేక వరమేమిటంటే మోషేను తన చేతితో పట్టుకోవడమే గాకుండా-మోషే ముఖమును తన వెలుగుతో నింపి మోషే ముఖమును ఇశ్రాయేలు చూడలే నటువంటి స్థితిలో మోఫే యొక్క రూపాన్ని మలచినాడు. ఈ విధముగా మోషేను తన చేతితో నడిపించిన దేవుడు మోషేను చేయి విడువక ఎడబాయక మోషే వెనుకగా వుండి అతనికి తోడైయుండినట్లు గాను, మోషేకు ముందు నడిచి మార్గ రక్షణగా వుండినట్లు వేదంలో చదువగలము. ఇందుకు సాక్ష్యాధారము ఎఱ్ఱ సముద్రాన్ని పాయలుగా జేసి సముద్ర మధ్యమున ముందు మోషే వెనుక జనాంగము పైన దైవ మేఘము ఈ విధముగా ఆయన చెయ్యి పట్టి నడిపించినట్లు వేదంలో చదువగలము. ఈ విధముగా 40 సంవత్సరాలు దేవుడు మోషేను ఎడబాయక చేయి విడువక మోషేతో జీవించినట్లు వేద రీత్యా మనము తెలిసికోగలము.

        ఇక న్యాయాధిపతిగా రూపించబడిన సంసోను దేవుని యొక్క హస్తము ఆదుకొని ఏ ఆయుధము లేకుండా సింహాన్ని చీల్చడము, గాడిద దవడ ఎముకను ఆయుధముగా వాడి ఫిలిష్తీయుల హతమార్చుట, షిలిష్తీ పట్టణము యొక్క ముఖ ద్వారాలను ఊడబెరుకుట వంటి ఆశ్చర్యమైన శక్తివంతమైన, మానవ శక్తికి అభేద్యమైన కార్యములను చేయిస్తూ-సంసోను యొక్క చేతిని బట్టి ఆనాటి ఇశ్రాయేలు విరోధులైన ఫలిష్తీయ జనాంగమును హతమార్చినట్లు చదువగలము. ఈ సందర్భములో న్యాయా 13-1 లో ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా పట్ల దోషులుకాగా దేవుడు వారిని 40 సంవత్సరములు ఫిలిష్తీయుల చేతికి అప్పగించాడు. అంటే వారిని విడనాడినాడు. తన చేయి విడనాడినట్లు చదువగలము.

        అలాగే యెజిబేలుకు భయపడి ఆరణ్య ప్రదేశములో బదరీ వృక్షము క్రింద పరుండిన ఏలియాను తన దూత చేత రొట్టె నీళ్ళ బుడ్డిని అనుగ్రహించి, ఆ రొట్టె ఆ నీటి బలముతో 40 దివారాత్రులు ఏలియాను తన పరిశుద్ధ పర్వతమైన యోరేబుకు నడిపించినట్లు యెహోవా తన చేతితో ఏలియాను బలపరచిన విధానమును చదువగలము. యెహోవా చేతి చలవ వలెనే అనగా ఆయన చెయ్యి పట్టి నడిపించ బట్టే గాడిదలు కాచుకొనెడి సౌలు ఇశ్రాయేలుకు రాజయ్యాడు. అయితే తన పూర్వీక స్థితి మరచి తన రాచరికాన్ని బట్టి గర్వించిన సౌలును దేవుడు విడనాడక, అతడు సోదె అడిగి మరణానికి గొయ్యి త్రవ్వుకున్నాడు. దావీదు విషయములో బాలుడైన దావీదుకు యెహోవా తోడైయుండి దావీదు హస్తమును సట్టుకొని బలిష్టుడైన గొలియాతును సంహరించిన విధానాన్ని చదువగలము.

        ఈ విధముగా పాతనిబంధన కాలములో అనేకులను నడిపించిన యెహోవా హప్తము తన మహత్కార్యాల ద్వారా అజ్ఞానులైన ఆ నరకోటికి ఎన్నో క్రియలు కనపరచగా దేవుని హస్త ప్రభావమును తెలిసికొని కూడా ఆయనను మహిమ పరచని జనాంగము పట్ల విసిగిన దేవుడు తానే నర రూపములో తన కుమారుని ఈ లోకానికి పంపి ఆయన చెయ్యి పట్టి నడిపిస్తూ తన మహత్కార్యాలను చూపుటకు ఏసు క్రీస్తు లను తన కుమారుని హస్తమును పట్టి ఆయనను నీటి మీద నడిపించాడు. శిష్యులతో కూడా ఏసు క్రీస్తు దోనెలో వుండగా భీకరమైన తుఫాను సముద్ర ఘోషతో కూడిన భయంకరమైన అలలు దోనెలోకి నీరు వచ్చినప్పటికిని దోనెను మునగనీయక తనకుమారుని బట్టి ఏసు క్రీస్తును ఆయన శిష్య కోటిని కాపాడినాడు.ఆయన హస్తము ఏసు క్రీస్తును పట్టియుండబట్టే ఏసు ప్రభువును తాకిన వారు, ఏసు ప్రభువుచేతి స్పర్శను పొందిన వారు, ఆయన వాక్కు యొక్క శబ్దము విన్న వారికి గ్రుడ్డి వారికి చూపు, రోగులకు స్వస్థత, మృతులకు జీవము, చెవిటి వారికి వినికిడి, మూగ వారికి వాక్కు అపవిత్రాత్మ పట్టిన వారికి విడుదల, పామరులకు జ్ఞానము దైవ వాక్యమునకు ప్రభావము కలిగి యున్నట్లు ఏసు క్రీస్తు ప్రభువు యొక్క చరిత్రలో ఆయన చేసిన మహత్కార్యములను బట్టి తెలిసికోగలము.

        ఇందును బట్టి దేవుడు యావత్‌ నరకోటికి తెలియబరచిన హెచ్చరిక కాక షరత్తు ఏమిటంటే యెహా 1:12 లో వలె తన్ను ఎందరంగీకరించిరో తననామమందు విశ్వాసముంచిన వారికందరికి దేవుని పిల్లలగుటకు అదికారమనుగ్రహించెను. యోహా 3:16 దేవుడు లోకమునెంతో ప్రేమించెను. తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడు నశింపక నిత్య జీవము పొందునట్లు ఆయన అనుగ్రహించెను. మరియు ఏసు ప్రభువు తన బోధలో తన శిష్య కోటి నుద్దేశించి, ''తండ్రి యందు నేను నాయందు తండ్రియు ఏకమై యున్నాము'', అని అనుటలో ఏసు చేతిని దేవుడు దేవుడు చేతిని ఏసు చేయి ఒకరి చెయ్యి ఒకరు పట్టి యుండ బట్టే ఏసు ప్రభువు ఈ లోకములో శోధనలు వేదన శ్రమలు, బాధలు గాయములు, అన్నిటిని సహించి మరణించి మహిమ పునరుత్థానము పొందినట్లు మనము గ్రహించవలసి యున్నది.

        చిత్రమేమిటంటే లోక నర, పాప పరిహారార్థము, తన కుమారుడైన ఏసు క్రీస్తు బలి యాగము చేయ వలసిన ప్రణాళిక దేవుని యొద్ద నుండగా అనగా దేవుడు తన ప్రవక్త చేత ప్రవచింప జేసిన ప్రవచనాలను బట్టి ఏసు క్రీస్తును దేవుడు చెయ్యి విడిచి మరణానికప్పగించి ఆయనను మహిమ లేని వానినిగా చేసి - నరులు చూస్తుండగా ఆయనను సమాధి చేపినట్లుగానే ఒక తెరను వేసి ఆ తెరను చీల్చుకొని మహిమ పునరుత్థానముతో యేసుక్రీస్తు సమాధిని బ్రద్ధలు చేసుకొని మహిమాన్వితుడైనపుడు సకల జనులు ఆయన యొక్క పునరుత్థాన దర్శన భాగ్యము పొందినారు.

        ప్రియ పాఠకులారా! ఏసు క్రీస్తు బలి యాగము చేయు సందర్భములో సిలువ శిక్షననుభవించుచు తాను పల్కిన మాటలలో ఒక మాట :- నా దేవా! నా దేవా! నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచితివి? దేవుడు మన కోసము ఏసు ప్రభువును చేయి విడిచాడు. కాని విడనాడలేదు. మరణానికి అప్ప చెప్పిన క్రీస్తును దేవుడు చేయి విడువలేదు. ఆయనను తన వుడి ప్రక్కన తన మహిమలో తన సింహాసనము మీద కూర్చుండ బెట్టుకున్నట్లు సెఫను దర్శనమును యోహాను దర్శనములో చదువగలము. ఈ నాటికిని క్రీస్తును నమ్మిన విశ్వాసులకు ఇట్టి దర్శన భాగ్యాలు ఇట్టి కొన్ని సన్నివేశాలున్నట్లు తెలియు చున్నది.

        కనుక ప్రియ పాఠకులారా! దేవుడు ఎవరిని విడనాడడు. ఎవరిని చేయి విడువడు. దేవుడు లోకమును రక్షించుటకు లోకమును లోకస్థులను పోషించుటకు అభివృద్ధి పరచుటకును, మరి ఈ లోకస్థులను సృష్టించినాడే గాని విడనాడుటకు కాదు, చేయి విడుచుటకు కాదు. ఇపుడు మనము మొదట నుండి ఒక సారి జరిగిన కాలము నుండి నేటి వరకు దేవుడు విడనాడి చేయి విడిచి జరిగించిన క్రియా కర్మలు తెలిసి కొని యున్నాము. కాని ఆయన ఎడబాయడు అనిన సత్యాన్ని మరియు విడనాడుట అనగా చిరస్థాయిగా విడిచి పెట్టుట అని అర్థము. కనుక దేవుడు పై విధముగా విడనాడినాడు. చేయి విడిచినాడు. ఈ రెండు జరిగియున్నవి. కాని ఆయన ఎడబాయనట్లుగా ఈ క్రింది వేద సాహిత్యాల సంఘటనల ద్వారా తెలిసికోగలము.

        మొట్ట మొదట ఆదాము హవ్వలను తోట నుండి వెళ్ళగొట్టి విడనాడినాడు. అయినను ఆయన వారిని ఎడబాయలేదు. ఎట్లనగా వారి దిసమొల సిగ్గును మరుగుపరచుటకు చర్మపు చొక్కాయిలను వారికి తొడిగించినట్లు చదువగలము.ఈ చర్మపు చొక్కాలన్నవి నరుని సృష్టించిన సృష్టికర్త తన ఆత్మను నరునిలో వుంచిన విధిని బట్టి ఏనాటికి వారిని ఎడబాయడని ఈ సంఘటన ద్వారా మనము తెలిసికోవలసియున్నది.

        అలాగే నర కోటి యొక్క దోషమును బట్టి యావద్‌ నర కోటిని సృష్టించి నాశనము చేయు సందర్భములో అనగా సృష్టిని జలప్రళయం ద్వారా తుడిచి వేయు సందర్భములో తన ప్రేమకు పాత్రులైన విశ్వాస నరుల కుటుంబాన్ని అనగా తన యందు భయ భక్తులు గల వాడైన నోవహు అతని కుటుంబాన్ని తన దృక్పధానికి పవిత్రముగా ఎంచబడిన ఎన్నికయిన పశు పక్ష్యాదులను ఎడబాయక వారి కోసము బహు పటిష్టమయిన ఓడను నిర్మింప చేసి, అందులో తన పవిత్ర జీవ కోటిని, నర కోటిని వుంచి ప్రళయ జలముల మీద నడిపించి వారిని ఎడబాయకుండా కాపాడినట్లు వేదములో చదువగలము.

        అటు తర్వాత నర హంతకుడైన మోషేను తన జనాంగమునకు నాయకునిగా చేసి తన ఇల్లంతటిలో నమ్మకస్థునిగా దేవుడు ప్రవచించినట్లును 40 సంవత్సరములు మోషే నెడబాయక ఆదుకున్నట్లు వేదములో చదువగలము. అలాగే అబ్రహాము కుమారుడైన ఇస్మాయేలు శారా ప్రబోధము ద్వారా అబ్రహాము హాగరును, ఆమె కుమారుడైన ఇస్మాయేలును వెళ్ళగొట్టినపుడు హాగరును జల బుగ్గ దగ్గర ఆ బిడ్డను పడ వేసి దేవునికి బహు వేదనతో మొఱ పెట్టగా యెహోవా హాగరునుద్దేశించి ఓదార్చి, ఆ బిడ్డను కూడా ఆశీర్వదించెదనని వాగ్ధానము చేసి ఇస్సాకు సంతానమైన యాకోబు నుండి తీసి రూపించిన 12 గోత్రాల వలె ఇస్మాయేలులలో కూడా 12 గోత్రాలను సృష్టించి ఇస్సాకు సంతానము వలె ఇస్మాయేలు సంతానాన్ని కూడా ఆశీర్వదించి ఆదుకున్నాడు.

        అలాగే సంసోను అతని యొక్క దైవ వ్యతిరేక హేయ క్రియలను బట్టి అనగా దైవ చట్టమును వ్యతిరేకించి చేసిన క్రియలను బట్టి దేవుడు అతనిని చేయి వదిలినను అంటే విడనాడినను సంసోను అంధుడై దాగోను ఆలయములో దేవునికి ప్రలాపించి విజ్ఞాపన చేసినపుడు అతని పట్ల కనికరించి దేవుడు సంసోను యొక్క కోరిక మేరకు ఫిలిష్తీయుల  సంహారమునకు సంసోనును బలపరచి దాగోను గుడిని అందులోను ఫిలిష్తీయ జనాంగమును సమూలముగా నాశనము చేసి సంసోనును అన్యుల చెర నుండి తప్పించి తన సన్నిధికి పిలుచుకున్నాడు.

        అలాగే దావీదు విషయములో దావీదు దేవుని యందు భయ భక్తులు గలిగి సింహాసనాన్ని దేవునికి ఇచ్చి తాను మాత్రము నామమాత్రుడై పరిపాలన చేయుచుండగా ఇట్టి విశ్వాస్యతకు దేవుడు దావీదును అభినందించి ఆశీర్వదించి యుద్ధములలోను శతృమూకల పోట్లాటలలోను సింహముల నుండి, ఎలుగు బంట్ల నుండి మహా ప్థూలకాయుడైన గొలియాతు నుండి దావీదును దేవుడు తన చేతితో నడిపి విజయాన్ని కలిగించి ఎడబాయక ఆదుకున్నాడు. ఇందుకు  దాఖలా ఏమంటే లూకా 1:32 మరియమ్మకు దర్శనమిచ్చిన గాబ్రియేలు దూత కన్యకయైన మరియతో మాట్లాడుతూ నీవు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో గర్భము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు ఏసు అని పేరు పెట్టుదువు. ఆయన సర్వోన్నతుని కుమారుడనబడును. ప్రభువైన దేవుడు ఆయన తండ్రియైన దావీదు సింహాసనమును ఆయన కిచ్చును. ఈ దైవ వాక్కువలె యేసు ప్రభువుకు  ఈ దావీదు యొక్క సింహాసనమును స్వాస్థ్యముగ ఈయబడును. అని ఈ దేవ దూత చే చెప్పబడుటన్నది దావీదు కున్న దేవునికున్న ప్రేమ బంధమెంత పటిష్టమైనదో ఎంత స్థిరమైనదో ఎంత దృఢమైనదో మనమొక సారి జ్ఞాపకము చేసికోవలసియున్నది.

        అలాగే యోనా విషయములో యోనాను దేవుడు తన యొక్క ముఖ్య ప్రవక్తగా తన నమ్మకమైన సేవకునిగా రూపొందించి ఏర్పరచి యోనాకు ఒక విధి ధర్మాన్ని అనగా నిమ్రోదు పరిపాలనలో వున్న నీనెవె పట్టణము యొక్క భారమైన పాప భూయిష్టమును అవిశ్వాసమును దైవత్వమును పూర్తిగా ఎరుగని స్థితిలో వున్న అజ్ఞాన నర కోటికి దైవత్వము చేత జరుపబడు మహోపద్రవముతో పంభవించు మహోగ్రతను గూర్చిన సువార్త ప్రకటించమని ఆ యొక్క బాధ్యతను యోనా ప్రవక్తకు అప్పగించి నీనెవె పట్టణమునకు వెళ్ళమనగా యోనా దైవ హెచ్చరికను పెడ చెవిని పెట్టి దైవత్వమునకు వ్యతిరేకమైన మరియొకమార్గము అనగా దేవుడు వెళ్ళమన్న స్థలమునకు ప్రతిగా అనగా దైవ వ్యతిరేకముగా వెరొక మార్గములో ప్రయాణించాలని తన చిత్తానుసారముగా నీనెనేకు ప్రతిగా తర్షీషు నట్టణమునకు వెళ్ళే ఓడను ఎక్కుట. అటు తర్వాత దేవుడు యోనా విషయములో అతనిని విడనాడి అతనిని బట్టి ఓడను ఓడలో వున్న సరుకును; ఓడ నావికులను కలవరపరచి వారిని విడనాడి; దేవుడు విడనాడుటకుదాఖలాగా ఓడ నావికులు చీట్లు వేసినపుడు చీటీ యోనా మీద రావడము దేవుడు యోనాను విడనాడినందుకు దాఖలాగా ఇందులో మనము గ్రహించవలసి  యున్నది. మరియు ఓడలో నుండి అతనిని సముద్రములో పడవేయుటన్నది దేవుడు యోనాను చేయి విడిచినట్లును మనము గ్రహించగలము. అయితే దేవుడు యోనాను ఎడబాయలేదు. ఎట్లంటే మత్స్య రూపములో సముద్ర జలాలలో పడిన యోనాను నోట కరుచుకొని దేవుడు యోనాను ఎక్కడకు వెళ్ళమన్నాడో అదే స్థలమునకు అద్దరి చేర్చినాడు. మరియు యోనాకు ఎండ దెబ్బ తగలకుండా చెట్టు ఒకటి పుట్టించి గొడుగు పట్టినట్లుగా యోనాపట్ల దేవుడికున్న ప్రేమను మనము తెలిసికోగలము.

        అలాగే దానియేలు విషయములో ఆనాటి రాజులు దానియేలును విడనాడివారు. ప్రభుత్వము దానియేలును చేయి విడిచింది. దీనికి దాఖలా నిర్దోషియైన దానియేలును దోషిగా చేసి సింహాల బోనులో పడవేసినారు. అయితే దానియేలును దేవుడు  ఎడబాయలేదు. సింహాలలో తన ఆత్మను వుంచి వాటి నోళ్ళు మూయించెను. కనుక ఆకలితో వున్నను సింహాలకు ఆకలిలేకుండా చేసి దానియేలుతో తమ కౄరత్వమును  మరచి కుక్కల వలె ఆడుకొను వాతావరణాన్ని సృష్టించినాడు. ఇక మెషగు, షధ్రగు,అబిద్నగోలు జీవితాలలో నెబుకద్నెజరు రాజు తనను బాధించాలని తన విగ్రహాన్ని పూజింపమని వారిని శాసించగా రాజు యొక్క ఆజ్ఞను ధిక్కరించిన మెషగు, షద్రగు, అబిద్నగోలు అను వారిని మండుచున్న అగ్ని గుండములో పడ వేయు శిక్షకు గురి చేయగా అనగా నెబుకద్నెజరు రాజు ముగ్గురు విశ్వాసులను పట్టి ఆగ్రహించి వారిని విడనాడి అగ్నిపాలు చేయగా అగ్నిలో నాలుగవ వ్యక్తిగా వుండి మెషగు షద్రగు ఆబిద్నగోలుతో సంచరిస్తూ వారిని అగ్ని వాసనగాని, అగ్ని వేడి గాని, గాయములు గాని, చివరకు వెంట్రుకలు కాలుటగాని, లేకుండా వారి శరీరములు వారి వస్త్రములు ప్రకాశములై మిక్కిలి కాంతితో ధగధగలాడుచున్న ఆ సందర్భమునకు రాజు విభ్రాంతి నొంది యెహోవాయే దేవుడని కీర్తించి ఒప్పుకున్నాడు.

        ప్రియ పాఠకులారా! ఆ విధముగా పాత నిబంధన చరిత్రలో దేవుడు విడనాడినను చేయి విడిచినను ఎడబాయక తన బిడ్డలను ఆదుకున్నాడు. అయితే ఆయన కుమారుడు మన రక్షకుడైన ఏసు క్రీస్తు నూతన నిబవధనలోను అపోస్తలుల యుగములోను నేటి విశ్వాసుల యుగమైన ఈ తరములోను ఏసు ప్రభువు తన బిడ్డలను విడనాడలేదు. దీనికి సాక్ష్యము యోహా 14:16-18 మీ యిద్ద ఎల్లప్పుడు నుండుటకై ఆదరణకర్త సత్యస్వరూపియగు ఆత్మను మీకనుగ్రహించును. ఆయన మీతోకూడా నివజించును. మీలో వుండును. మిమ్మును అనాధలుగా విడువను మీ యొద్దకు వత్తును'' అనుటలో ఏసు ప్రభువు తండ్రి వలె విడనాడుట గాని చేయి విడుచుట గాని ఎడబాయుట గాని ఆయన ఎప్పుడు ఎక్కడ ఆయన జీవిత చరిత్రలో లేదు. ఆయన ఈ లోకములో తన శిష్య కోటితో జీవించిన కాలములో చేసిన వాగ్ధానమే! యోహాను 14:18 లో ఈ వాగ్థానమిట్లున్నది. మిమ్మును అనాధలుగా విడువను, మీ యొద్దకు వత్తును. అనుట 15:4లో నా యందు నిలిచి యుండుడి. నేను మీ యందు నిలిచి యుందును. 14:1లో దేవుని యందు విశ్వాస ముంచుచున్నారు. నా యందును విశ్వాసముంచుడి. ప్రకీస్తు నందున్న వాడు నూతన సృష్టి పై మాటలన్నియు దైవ కుమారుడైన ఏసు క్రీస్తు తన విశ్వాసులైన బిడ్డలతో వుండి మనలను విడనాడక చేయి విడువక, మనలను ఎడబాయక మనలో తాను - తనలో మనము ఐక్యమైయుండు రీతిని ప్రత్యక్షముగా బోధిస్తున్నాడు.

        ప్రియ పాఠకులారా! ఈ విధముగా ఎడబాయని రక్షకుని మన హృదయమందును మన తలంపులందును మన గృహములందును, మన శరీర ఆత్మీయ జీవితాలయందును తన స్శాధీన మందుంచుకొని తన మహిమతో మనలను నడిపించి ఆశీర్వదిస్తున్నట్లు, నేటి క్రైస్తవ జీవితములో వున్న మనకు మన సాక్ష్యానుభవములో అనుభవించియున్నాము.

        ఇప్పటి వరకు దేవుని ఆత్మ - క్రీస్తు ఆత్మల యొక్క  విడనాడని చేయి విడువని ఎడబాయని వివరాలను గూర్చి తెలిసికొని యున్నాము. ఇపుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన విశ్వాసుని విడనాడునా? చేయి విడుచునా? ఎడబాయునా? అనిన విషయాన్ని గూర్చి మనము తెలిసికొందము.

        ప్రియ పాఠకులారా! ఈ సందర్భములో లూకా1:35 లో దూత కన్యకయైన మరియతో పరిశుద్దాత్మ నీ మీదికి వచ్చును. సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును. కనుక పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడనబడును. ప్రియ పాఠకులారా! ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు క్రీస్తు పట్ల జరిగించిన ఆశ్చర్యకరమైన క్రియ, ఈ విధముగా పరిశుద్ధాత్ముడు కన్యక గర్భములో శిశు రూపమును నిర్మించి ఆ శిశువును తన శక్తి తన జ్ఞానముతో బాలుడైన ఏసును యౌవ్వనునిగా ఎదిగించి, ఆయనకు బాప్తిస్మ కార్యక్రమము జరిగినపుడు పరిశుద్ధాత్మ పావురము రూపంలో ఆయన మీద వ్రాలుట, ఇవన్నియు పరిశద్ధాత్ముడు  ఏసు ప్రభువు చేతిని పట్టుకొనుట ఆయనను ఎడబాయకుండుటను గూర్చిన వివరములైయున్నవి.

         ఆ విధముగా పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క ప్రభావ మూలమున పరిశద్దాత్మ దేవుడు ఏసు క్రీస్తు యొక్క హస్తమును పట్టియున్నందువలన ఏసు ప్రభువు శరీరమంతయు తుదకు ఆయన ధరించిన అంగీలోను ఈ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వుండి,  ఏసు ప్రభువు చూపుల ద్వారా జక్కయ్య యొక్క పాప జీవితము మారి నూతన జీవితము పొంది నూతన విశ్వాసులు నూతన స్వభావము నూతన మనస్సును నూతన ఆత్మను పొందినట్లు జక్కయ్య చరిత్రను గూర్చి మనము తెలిసికోగలము. అలాగే ఆయన చేతి స్పర్శ వలన చనిపోయిన విధవరాలి కుమారుని శవమును ముట్టినపుడు సజీవుడాయెను. అలాగే ఆయన చేతితో అనేక రోగులను ముట్టి స్వస్థపరచినట్లును ఆయన పాద పూజ ద్వారా మగ్థలేన అను మరియ తన పాప జీవితమును కడుగుకొని ఆయన పాద కాంతికి పవిత్రురాలై నట్లును, అలాగే ఆయన అంగీ అంచును తాకి 12 ఏండ్లు రక్తస్రావము రోగి స్వస్థురాలైనట్లును ఆయన వాక్‌ శబ్ధమునకు రోగములు తొలిగిపోవుట పంచభూతములు శాంతించుట, గెరాసీనుల దగ్గర సేన అను దయ్యముల పమూహము తాము పట్టిన వ్యక్తిని వదిలి పోవుట వగైరా శక్తి వంతమైన స్వస్థత క్రియలు ఆశ్యర్య కర క్రియలు జరిగివున్నవి. అలాగే ఆయన హస్త స్పర్శమూలమున ఐదు రొట్ట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఐదు వేల మంది ఆకలిని తీర్చి 12 గంపలకు మిగిల్చినట్లుగా కూడా చదువగలము.

        ఇంత గొప్పగా ఏసు ప్రభువును వాడుకున్న దేవుడు ఆయన బాప్తిస్మము పొంది ఆత్మ చేత అరణ్యమునకు నడిపించినపుడు అపవాది చేత శోధింపబడుచుండెను. ఈ శోధనలో నిలువబడి అపవాదిని గెలుచు శక్తి పరిశుద్ధాత్మ వలన ఏసు భ్రువునకు కలిగినట్లు మనము తెలిసికొనవలెను.

        ఈ విధముగా ఏసు ప్రభువును చేయి విడువకుండా ఆయా సమయాలలో మరియు నిత్యము ఎడబాయక ఆదుకున్న దేవుడు ఏసు ప్రభువు బలి యాగము చేయు సందర్భములో ఆయన చేయివిడిచినట్లు ఏసు ప్రభువే స్వయముగా నా దేవా! నా దేవా! నన్నెందుకు చేయివిడిచితివి? అని పల్కినాడు. ఆయనను దేవుడు ఎందుకు చేయివిడిచాడు. అనిన మాటకు జవాబు యెష 53:10 అతనిని నలుగ గొట్టుటకు యెహోవాకు ఇష్టమాయెను. అను మాట జవాబైయున్నది. అనగా లోక నరకోటి యొక్క పాప పరిహారార్థము బలియాగము కొరకు దేవుడు ఏసు క్రీస్తును ఈ లోకమునకు పంపెను'', అను మాట అనగా మానవ కోటి మీద దేవుని కున్న ప్రేమ యొక్క మోతాదు కన్న కొడుకు కంటె ఎక్కువ అని తేల్చి ప్రకటించుటకు క్రియా మూలకంగా కనపరచుచు సిిలువ మీద తన కుమారుని విడనాడినట్లు చేయి విడిచినట్లు ఎడబాసినట్లు తెలియు చున్నది.

        ప్రియ పాఠకులారా! ఈ నగ్న సత్యాన్ని గ్రహించిన మనము మన పట్ల దేవుని కున్న ప్రేమ యొక్క విలువను జ్ఞాపకము చేసికొని, దేవుడు తన స్వంత కుమారుని సహితము మన ప్రేమ కొరకు బలిజేశాడంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ లోకము మీద ఎంత అధికముగా వున్నదో యోహా3:16 లో చదువగలము. దేవుడు లోకము నెంతో ప్రేమించెను. తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడు నశింపక నిత్య జీవము పొందుపట్లు ఆయన అనుగ్రహించెను. ఈ విధముగా తన ప్రేమను కనపరచిన, వెల్లడి పరచిన దేవుని యొక్క ప్రేమను మనము పొందాలంటే మనము ఆయన ఈ లోకమునకు పంపిన తన కుమారుని చేతులు మనము పట్టుకొనవలెను. ఆ విధముగా పట్టుకుంటే మనలను ఏసు క్రీస్తు తండ్రి రాజ్యమునకు చేర్చగలడు. ఈ మాటను వాగ్దాన పూర్వకముగా యోహా 14:6 లో ఏసు ప్రభువు స్వయముగా నేనే మార్గము - సత్యము - జీవమును నాద్వారానే తప్ప మరి ఎవడును తండ్రి యొద్దకు రానేరడు. అను మాట మనము గ్రహించవలసి యున్నది.

        ప్రియ పాఠకులారా! ఈ విధముగా మార్గమును సత్యమును జీవమును నైయున్న క్రీస్తు యొక్క చేతిని మనము పట్టుకుంటే మనకొరకు గాయపరచబడిన ఆయన హస్తము మనలను విడనాడదు, ఎడబాయదు, ఏసు ప్రభువును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తాత్కాలికముగా విడనాడి ఎడబాసినప్పటికిని, దైవ నిర్ణయము ప్రకారము మూడవ దినమున ఆయన మరణ పునరుత్థానము పొందుటకు ఈ పరిశుద్ధాత్మయే ఆధారమైనట్లు అనగా లోక రక్షణార్థము మరణమైన యేసు యొక్క శరీరమును మహిమ శరీరముగా మోక్షారోహణము చేయుటకు మూలధారమైన కారకుడు ఈ పరిశుద్ధాత్ముడే!

        కనుక ప్రియ పాఠకులారా! ఏసు క్రీస్తు ఈ లోకములో జీవించి యున్నపుడు నరులను ఆదుకొనుటకు దేవుని యొద్దనుండి ఆదరణ కర్తయగు ఆత్మ అపోస్తలులను ఆవరించి జ్ఞానమిచ్చి దైవ రాజ్యసువార్తను లిఖింపచేసి వారు పొందిన ఆత్మ శక్తిని బట్టి అనేక ఆశ్చర్య క్రియలను జరిగించి పరిశుద్ధాత్మకు మహిమ కరముగా జీవించినారు. ఈ విధముగా పరిశుద్ధ గ్రంధ లేఖన భాగములనురచించిన అపోస్తలులను ఈ పరిశుద్ధాత్ముడు ఎడబాయకుండా వారి ప్రయాణాలలోను యాత్రలలోను చెరలోను, శ్రమలలోను, లేమిలోను కష్టములలోను వారిని ఆదుకొని వారిని తన వద్దకు చేర్చుకొని వారి చరిత్రను భూమి మీద స్థిరపరచినవాడు ఈ పరిశుద్ధాత్ముడే! ఆనాటి నుండి నేటటి వరకును ప్రతి క్రైప్తవ విశ్వాపితోను ఈ  పరిశుద్ధాత్ముడు వుండి వారిని జీవ మార్గములో నడిపిస్తున్నాడు.

        కనుక నేటి తరమైన మనకు నాలుగు చేతుల రక్షణ వున్నది. నాలుగు చేతుల ఆదరణ ఉన్నది. నాలుగు చేతుల సహాయమున్నది. ఆ చేతులేమంటే దేవుని చెయ్యి 2. గాయపడిన ఏసు ప్రభువు హస్తము 3. పరిశుద్ధాత్మయొక్క బలమైన హస్తము 4. పరిశుద్ధులైన అపోస్తలుల హస్తముల ద్వారా విరచితమైన లేఖన భాగములు. ఈ నాలుగు చేతులు క్రైస్తవ విశ్వాసిని పట్టుకొనుట బట్టి, నేటి క్రైస్తవ జీవితములో మనము విశ్వాస వీరులుగ జీవించవలసిన భాగ్యమున్నది. ఆమెన్‌!

        23:1-2 దావీదు కీర్త 23:1-2 యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు. పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండ జేయును శాంతికరమైన జలముల యొద్ద నన్ను నడిపించును.

        ప్రభువు నందు ప్రియమైన వారలారా! ఈ మూడు వచనములలో మూడు నిబంధనలు మిళితమై యున్నట్లు మనము గ్రహించవలసి యున్నది. యిందులో  మొదటిది యెహోవా నా కాపరి ఎట్లనగా ఏదేను వనములో నర జంటను కాచినాడు. జల ప్రళయంలో నోవహు ఓడను కాచినాడు. అబ్రహామును కాచినాడు. మోషేను ఇశ్రాయేలును కాచి కాపాడెను. యుద్ధములో ఇశ్రాయేలులను కాపాడెను. సమస్తములోను ఆయన కాపాడెను.

        ఇశ్రాయేలను తన జనాంగమునకు లేమి అనగా కొదువ లేకుండా జేసెను. పచ్చిక గల చోట ఆయన పరుండ జేయుచున్నాడు. అనిన వేదభాగమునకు యేడు సం||లు కరువులో యోసేపును ఫరో సంపద అన్నిటి మీద అధికార మొసంగి తన జనాంగమునకు పుష్కలమైన ఆహారాన్ని అందించెను. దావీదు మహారాజు ఏలుబడిలో తన ప్రజలకు ఏలాంటి చింత చీకులేని అపజయంబెరుగని  జీవితాన్ని అనుగ్రహించినాడు.  ఇశ్రాయేలు జనాంగమునకు మన్నాను పూరేళ్ళను కురిపించెను. ఇంక శాంతి కరమైన జలముల యొద్దకు ఆయన నన్ను నడిపించెననుటకు అర్థము: ఇశ్రాయేలు దప్పిగొనగా బండ నుండి నీరు రప్పించెను. సంసోను దప్పిగొనగా ఏటిని పాయగా చీల్చి అతని దప్పిక తీర్చెను. ఇష్మాయేలు విషయములో నేల నుండి జలధారలు రప్పించెను. ఇస్సాకు కొరకు కన్యాన్వేషణగా యెలియాజరు వెళ్ళినపుడు అతనికిని ఆతని పరివారమునకును ఒంటెలకును రిబ్కా చేత దప్పిక తీర్పించెను. దేవుని శక్తి చేతనే అంత మందికి ఆమె నీరు చేది పోయగల్గింది.

        ప్రభువు నందు ప్రియ పాఠకులారా!  యెహోవా నాకాపరి అను పై  వేద వచనమును మనము ఆత్మీయముగా ధ్యానిస్తే యిందులో గొప్ప పరమార్ధమున్నది. రాజ్యము పరిపాలన ఆధిపత్యము రధములు, గుఱ్ఱములు, గొప్ప సైనికబలగము, రౌతులు, అనేక మంది భార్యలు ఉపపత్నులు, దాసదాసీ జనాంగము, లెక్కలేని భోెగ భాగ్యాలతో తుల దూగుచూ బహు  పటిష్టమైన సైనిక కాపుదలలో వున్న దావీదు మహారాజు తన సర్వస్వాన్ని త్యజించుకొని, తనకున్న లోక పంబంధమైన కాపుదలను విస్మరించియెహోవాను తన కాపరిగా ప్రవచించుచున్నాడు. మరియు తనకేదియు కొరతలేదని కూడా వివరిస్తున్నాడు. ఈ విధముగా ఒక మహారాజు ప్రవక్త కీర్తనాకారుడు ప్రవచిస్త్తుండగా ఆధునిక యుగములో నరులైన మనకు దేవుని కాపుదలకు బదులుగా అంగరక్షకులు పోలీసులు, కుక్కలు వగైరాలను కాపరులుగా పెట్టుకొని జీవించుటన్నది నేటి నర జీవితములో దైవ కాపుదల అన్నది లేనట్లే మనకు తెలియు చున్నది. ఈ కాపుదల అన్నది లోకస్థులు క్రైస్తవ విశ్వాసులలోనె గాక సంఘములలో కూడా లోపించుచున్నది.

        యెషయా 40:4 లో గొర్రెల కాపరి వలె ఆయన తన మందను మేపును. తన బాహువులో గొర్రె పిల్లలను చేర్చి రొమ్మున ఆనించుకొని మోయును పాలిచ్చు వాటిని ఆయన మెల్లగా నడిపించును'', అనుటలో క్రైస్తవ బిడ్డలైన మనము దేవుని యొక్క గొర్రెల మందగా రూపించబడియున్నాము. ఆయన యొక్క బాహువుతో గొఱ్ఱెలైన మనలను తన అక్కున చేర్చుకొని కాపాడునని, ఈ విధముగా కాపాడుటలో గొఱ్ఱెలనే గాక గొఱ్ఱెల దొడ్డిని గొఱ్ఱెలకున్న సమస్యలను వాటి ఆరోగ్యస్థితి గతులను ఆలోచిస్తూ గొఱ్ఱెల యొక్క యావద్‌ చింతనను బరువు బాద్యతలను ఆయన మోయుచుండునని ఇందులోని భావము.

        యెషయా 40:4 లో పాలిచ్చు  వాటిని ఆయన మెల్లగా నడిపించును'', అనుటలో దైవత్వమునకు ప్రీతికరము గాను ఆయన ఆత్మీయ ఆకలి దప్పిక తీర్చు విశ్వాసి యొక్క జీవితమునకు ఆయన తృప్తి చెందిన వాడై ప్రత్యేకముగా ఆ గొర్రె వంటి విశ్వాసిని అతని కుటుంబాన్ని తన సారధ్యములో నడిపించునని భావము. ఈ విధముగా రూపించబడిన గొఱ్రెల మందకు దేవుడు కాపరి. మందయైన సంఘమును షలభరితము చేయుటకు పొట్టేళ్ళు పొట్టేళ్ళ పిల్లలు - గొర్రెలు గొర్రె పిల్లలు వగైరా విధములుగా విభజించి యున్నాడు. ఇందులో గొర్రెల మందయను సంఘమును ఫల భరితముగా కొమ్ములు తిరిగిన పొట్టేళ్ళుగా సంఘ పెద్దలనేర్పరచు కొనియున్నాడు. ఈ పొట్టేళ్ళ యొక్క పటిష్టత వాటి ఎదుగుదల వాటి యొక్క బలాధిక్యతలను బట్టి గొఱ్ఱెల మందకు ఫలవంతమైన జీవితమున్నదని మనము గ్రహించాలి. అంటే గొఱ్ఱెల మంద సంఘము, పొట్టేళ్ళు సంఘ పెద్దలు , గొర్రెపిల్లలు సంఘములో సంఘకార్యక్రమాలలోను సంఘ పెద్దలతో సంఘ కాపరితో సహకరించి సంఘ సేవా ధర్మమును జరిగించుట కేర్పరచబడిన యువకులు. ఇక సంఘకాపరి యొక్కబాధ్యత క్రియారూపముగా యోహా 10:లో సంఘకాపరికున్న బరువు బాధ్యతలు, నాలుగు రకములైన గొర్రెల సంతానమును నడిపించు బాధ్యత గొర్రెల యొక్క ఆత్మీయ జీవిత ఎదుగుదల  గొర్రెల దొడ్డికి అధిపతియైన దేవుని యొక్క సన్నిధికి గొర్రెలకాపరి అనగా సంఘ కాపరి ఒప్పగించవలసిన బాద్యత లెన్నియోవున్నవి. దీన్ని గూర్చి యోహాను 10లో వివరించబడిన విధానాన్ని మనము చదువు కొందము. ముందుగా కీర్తన 23:2లో గొర్రెల కాపరి యొక్క మొట్ట మొదటి పని. పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన గొర్రెలను మేపును'. అనుటలో సంఘస్ధులైన గొర్రెలకు ఆత్మీయ ఆహారమును అనగా జీవాహారమైన దేవుని యొక్క వాక్యములను అందించుట దైవ వాక్య పఠనము, తత్సంబంధ బోద దాన్ని గూర్చిన వివరములు - బహుగా తేట తెల్లముగా సులభశైలిలో సంఘమై యున్న గొర్రెలకు ఆత్మీయ ఆకలిని తీర్చు విధానములో ఈ ఆత్మీయ పచ్చిక ద్వారా సంఘకాపరి సంఘమున కున్న ఆత్మీయ ఆకలిని తీర్చవలసిన వాడై యున్నాడు.

         ఈ విధముగ పచ్చిక మేపి నట్టి గొర్రెలకు దప్పిక కలుగక మానదు. గొర్రెలకు కలుగు దప్పికను గొర్రెల కాపరి సముద్ర తీరమునకు కాక నదీ తీరమునకు కాక చెరువులలో కాక, ప్రశాంతమైనటువంటి తేట నీరు గల పిల్ల కాలువలు సరస్సులు మడుగులు వగైరాల ద్వారా గొర్రెల యొక్క దప్పికను సంఘ కాపరి తీర్చును. అలాగే సంఘకాపరి సంఘము అనే గొర్రెలకు శాంతి కరమైన ప్రార్థనా సన్నిధికి నడిపించి ప్రార్థనా సహవాసములో మనసుకు నెమ్మది ప్రశాంతత కలుగునట్లు సంఘైక్యతతో కూడిన ప్రార్థనా కార్యక్రమములను జరిగించవలసిన వాడై యున్నాడు. యిందును బట్టి, కాపరి మొదటిగా గొర్రెల మందయైన సంఘమునకు ఆత్మీయ ఆహారముగ దేవుని వాక్యమును, 2వదిగా ఆత్మీయ దాహముగా ప్రార్థనా జలమును సంతృప్తిగా యిచ్చి సంఘాభివృద్ధికి ఎదుగుదలకు మార్గదర్శిగా వుండి సంఘస్థుల యొక్క ప్రాణమునకు ఆత్మకును అనగా లోక రీత్యా శరీరమునకు, పరలోక రీత్యా ఆత్మకును విశ్రాంతి కలుగజేయు వాడునైయున్నాడు. అంటే ఆత్మీయముగా విశ్వాసి - నేను దేవుని బిడ్డను - నేను దైవ విశ్వాసిని - నేను ప్రభువును చూడగలను. ప్రభువు నాతో వున్నాడు. నేను ఆయనతో వున్నాను. అనిన ధైర్యమును శారీరరీత్మ లోక సంబంధమైన భూత ప్రేత పిశాచములను గూర్చి భయము, దొంగలు హంతకులు వగైరాలు', లోక సంబంధమైన తుఫాను  భూకంపము అతివృష్టి, అనావృష్టి వగైరా రుగ్మతలు అంటవు. అనిన ధైర్యాన్ని కలిగిచి దైవ విశ్వాసులతో కూడిన పరిచర్యలో పాలు పొంది శారీర రీత్యా నెమ్మది పొందుటకు కాపరి బాధ్యుడైయున్నాడు.

        అంతే గాకుండా కీర్త 23:3 తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములో నన్ను నడిపించుచున్నాడు', అనుటలో దేవుని నామము మొదట యెహోవా నామము. రెండవదిగా ఆయన కుమారుడును నజరేయుడైన ఏసు క్రీస్తు యొక్క నామము. అటు తర్వాత అపొస్తలుల ద్వారా లోక నర కోటిని పవిత్ర పరచ  క్రియ జరిగించిన పరిశుద్ధాత్ముని నామము. ఈ మూడు శక్తివంతములైననామములతో కాపరి నీతి మార్గములో సంఘమును నడిపించుటకుగొర్రెల మందయైన విశ్వాస సంఘమును నీతి మార్గములో నడిపించు బాధ్యుడైయున్నాడు. ఈ విధముగా నడిపించుటలో యోహా 10:4 ఆయనతన స్వంత గొర్రెలు. వాటికి ముందుగా నడచును '' , అనుటలో సంఘమునకు ముందుండి సంఘ కార్యక్రమములు, సువార్త సేవ  దైవారాధన కార్యక్రమములు సంఘము యొక్క ఆత్మీయ సమస్యల పరిష్కారములో సంఘస్థులలోఅనగా గొర్రెల మందయైన సంఘ బిడ్డలలో కలుగు అనారోగ్యములు, కలతలు వేధనలు బాధలు శోధనలు వగైరాలు సంభవించినపుడు వారి గృహాలను  దర్శించి వారి శ్రేయస్సును గూర్చి ప్రార్ధించి వారి ఆత్మీయ జీవితమును చక్కబరచి నడిపించుటకు మూలకారకుడై యున్నాడు. సంఘములో జరుగు ప్రతి కార్యక్రమములోను ఏసు క్రీస్తు వలె ముందుండి జరిగించుటకు బాధ్యుడై యున్నాడు.

        మరియొక విశేషమేమిటంటే యోహా 10:3 లో గొఱ్ఖెలు అతని స్వరము వినును, '' అనుటలో కాపరి యొక్కబోధను ప్రసంగాలను ఆత్మాకర్షణతో కూడిన విధానములో ప్రసంగించినపుడు సంఘమెంతయో ఆశక్తితో వింటుదని ఇందులోని భావము.

ఇక యోహా 10:4 లో గొర్రెలు అతనిని వెంబడించును'', అనుటలో ఆత్మావేశముతో ఆత్మ దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగా వేద వాక్యముననుసరించి దైవాకర్షణతో ప్రసంగించు సంఘకాపరి యొక్క స్వరమును విన్నటువంటి సంఘము కాపరిని వెంబడించుచు, అతని యొక్క ప్రతి అవసరమును స్థితి గతులు పరామర్శించుచు కాపరిని అంటి పెట్టుకుని వుంటుందని ఇందులోని భావము.                          ప్రియ పాఠకులారా! యోహా 10:7 లో గొర్రెలు పోవు ద్వారము క్రీస్తు. కనుక ఈ ద్వారములో గొర్రెలను నడిపించు కాపరి ఏసువలె సంఘమునకు సమర్పించ బడినవాడును. ఏసు క్రీస్తు వలెనె సంఘమునకు ప్రాణము పెట్టువాడును ఏసు వలె సంఘము యొక్క  బాగోగులను విచారించువాడు గాను సంఘస్థుల హృదయాలలో కాపరి యిక్క ఆత్మీయ రూపము, కాపరి యొక్క హృదయాలలో కాపరి యొక్క ప్రతి ఆత్మ యొక్క ఆత్మీయ జీవిత విధానములో ఎల్లప్పుడు ముద్రితమైయుండవలెను.

        క్రైస్తవ సంఘము గొర్రెల మందకు పోల్చుటలో గొర్రెె అమాయికమును పరిశుద్ధమును నిష్కపట జంతువు గనుక ఆ జంతువు రూపమునకు దైవ కుమారుడైన ఏసు క్రీస్తు కూడా లోకమునకు పరిచయమయ్యాడు. యోహా1:29 లోక పాపమును మోయు దేవుని గొర్రె పిల్లయని లోకానికి యోహాను పరిచయము చేశాడు. యెషయా గ్రంధములో యెషయా ప్రవక్త - వధకు తేబడిన గొర్రెయు బొచ్చు కత్తిరించు వాని యెదుట మౌనియైన గొర్రె వలె అభివర్ణించి యున్నాడు.

        ప్రియ పాఠకులారా! గొర్రెల యజమానికి గొర్రెల కాపరికి గొర్రెలకు ఈ విధముగా అన్యోన్య సంబంధబాంధవ్యాలు ఆత్మీయ బంధములు ఇమిడి యున్నవి. అయితే నేటి క్రైస్తవ సంఘములలోను శాఖలలోను మరి ముఖ్యముగా కాపరులలో స్వార్థము, ధనాపేక్ష, నేత్రాశ, ప్రబలి సంఘకాపరియైన వాడు దేవుడు తనను సంఘమునకు కాపసరిగా నియమించి యున్నాడను బాధ్యతను విస్మరించి యోహోవా నా కాపరి'', అను మాటకు బదులుగా నేనే ఈ సంఘమునకు కాపరి. నేనే అనగా అహము సూచిస్తున్నది. సంఘము అను గొర్రెల మందకులేత పచ్చిక వంటి ప్రశస్తమైన దైవిక ఆత్మీయ ఆహారమును సంఘమునకు అందించుటకు బదులుగా కాకమ్మ కథలు, ముసలమ్మ ముచ్చటులతో కూడిన, దైవత్వమునకు వేద సాహిత్యానికి వ్యతిరేకమైన బోధను చేస్తూ, దైవ వాక్యములను లోక సంబంధమైన వాటికి జతపరచుచు పచ్చని పచ్చికగా వున్న ప్రశస్తమైన దైవ వాక్యమును చవి సారము లేని ఎండుగడ్డిగా మార్చి, ఎండుగడ్డి వంటి సారము లేని బోధను చేయుచూ అట్టి బోధద్వారా గొర్రెల మందయైన సంఘమును బలహీన పరచుచున్నాడు.

        శాంతి కరమైన జలముల యొద్దకు ప్రార్ధథనా సహవాసములో ప్రార్ధనా స్థలమునకు నడిపించవలసిన సంఘ కాపరి సంఘమును కోర్టుకు నడిపిస్తున్నాడు. లోక సంబంద న్యాయ స్థానములకు నడుపుచున్నాడు. సంఘస్థుల యొక్క శారీర ఆత్మీయ జీవితాలకు నెమ్మది కలిగించవలసిన కాపరి దేవుని నామమునకు వ్యతిరేకముగా తన నామములో తన పేరును బట్టి తన ఇష్టానుసారంగా లోక సంబంధమైన న్యాయ వాదులు అనగా లాయర్ల మార్గములో నడిపిస్తున్నాడు. ఇందు వలన గొర్రెల మందచెదర గొట్టబడి, గొర్రెల మందయైన క్రైస్తవ సంఘములు చెదరి పచ్చికయను దైవ వాక్యము మీదను శాంతికరమైన జలము అను దైవ ప్రార్థన మీదను, అయిష్టత గల్గి తమ తమ ఇష్ట ప్రకారముగా నానా సంఘములలో చేరి నానా విధములైన శారీర ఆత్మీయ రుగ్మతలకు లోనై ఆత్మీయ జీవితములో పతనము పొంది, పంఘమునకును దైవత్వమున కును ఇట్టి పతనావస్థలో సంఘమును దిగజార్చిన కాపరులకు దేవుడిచ్చు ప్రతి ఫలము. ఇర్మియా 23:1-2 యెహోవా వాక్కు ఇదే! నా మందలో చేరిన గొర్రెలను నశింపచేయుచుచెదర గొట్టు కాపరుటకు శ్రమ. మీరు నా గొర్రెలను గూర్చి విచారణ చేయక నేను మేపుచున్న గొర్రెలను చెదరగొట్టి పారద్రోలితిరి. మీ దుష్క్రియలనుబట్టి మిమ్మును శిక్షింపబోవుచున్నాను.

        10. యెహోవా మందిరము

        పాఠక మహాశయులారా! పదియవ కీర్తనలో వున్న పరమార్థాన్ని చర్చించుకున్నాము. ఇపుడు 23వ కీర్తనలో వున్న అమూల్యమైన ఆత్మీయ జ్ఞానాన్ని గూర్చి తెలిసికోవలసి యున్నాము. ఈ 23వ కీర్తన మొదటి వచనములో యెహోవా, నా కాపరి'', అని కీర్తనాకారుడు అనుటలో ఎంతో గొప్ప ఆశక్తికరమైన ఆత్మీయ మర్మములు అణగారియున్నట్లు తెలిసికొందము. ఈ కీర్తన రచయితయైన దావీదు మహారాజు - మొట్టమొదటి వచనంలో - యెహోవా నా కాపరి'', అనుటలో ఈయనకున్నటువంటి లోక పంబంధమైన కాపరులను గూర్చి మనము ప్రస్తావించుకుంటే - దావీదు మహారాజుకు - మంత్రులు సామంత్రులు, గొప్పవీరులైన అశ్వయోధుల, రధములు సైన్యాధిపతులు, దండ నాయకులు దాస దాసీ జనము పరివారము అంగరక్షకులు వగైరాలు అనేక వేల మంది తనకుండగా యింతటి ఐశ్వర్యవంతుడైన దావీదు 'యెహోవా' నా కాపరి'', అనుటలో చదివే మనకు విడ్డూరంగా లేదా? ఈ సందర్భములో పౌలు చెప్పిన మాట ''క్రీస్తు కొరకు లోకమును నేను పెంటతో సమానంగా ఎంచుచున్నానంటాడు.'' ఈ మాటను ఈ సందర్భములో క్రియా మూలకంగా పాత నిబంధన చరిత్రలో దావీదు నిర్థారించుకున్నాడు. తనకున్న ఐశ్వర్యమును త్యజించి తన రాజ్య భోగములను విసర్జించి మహారాజైన దావీదు యొక్క నిర్ణయములో ఎంతో గొప్ప సమర్పణాయుతమైన తీర్మానమున్నట్లు మనము గ్రహించాలి.

        నిజమే! యెహోవా, దావీదు యొక్క రాజ్యమునకును అతని జీవితానికిని బాల్యమునుండి ముదిమి వరకు కాపరిగా వుండకపోతే దావీదు  

        చిగురు నుండి  ఏసు అను దైవ కుమారుడు పుట్టుటకు యోగ్యత వుండేది కాదు.  దావీదు యొక్క జీవితంలో దేవుడే  దావీదుకు కాపరిగా వుండి ఆయనను నడిపించినట్లు పసి ప్రాయంలో దావీదు గొర్రెల మందను మేపు చుండగా  ఒకమారు సింహము మరొక మారు ఎలుగుబంటి దాడిచేసిన సందర్భములో గొర్రెలకు కాపరియైన బాలుడైన దావీదునకు - దావీదు నెదుర్కొన్న సింహము ఎలుగుబంటుల నుండి గొర్రెలకు విమోచన, దావీదుకు రక్షణ కల్పించి దావీదునకు దావీదు గోత్రాలకును దేవుడే కాపరియైనట్లు వేదంలోని ఈ భాగము ఋజువుపరచుచున్నది.  అదేవిధంగా దావీదునకు తన కుమారుడైన అబ్షలోము ద్వారా సంక్రమించిన యుద్ధంలో దేవుడు దావీదునకు కాపరిగా వుండకుండినట్లయితే అబ్షాలోము  చావడు.  దావీదు యొక్క రాజ్యము మరల ఏర్పడేది కాదు.

        ప్రియపాఠకులారా!  ఇదే కీర్తనలలో 80:1 ఇశ్రాయేలునకు కాపరీ! చెవియొగ్గుము.  మందవలె యోసేపును నడిపించువాడా, కెరూబుల మీద ఆసీనుడైనవాడా! ప్రకాశింపుము.  ''ఇశ్రాయేలు కాపరి'', అనుటలో దావీదున కును దావీదు జనాంగమునకు ఇశ్రాయేలుకును దేవుడు కాపరి. అయినను దావీదునకు దేవుడు ప్రత్యక్షంగా కాపరియైనట్లు దావీదు పల్కిన 23వ కీర్తనలోని మొదటి మాట ఋజువు పరచుచున్నది.  ఈ విధంగా దేవుడు తన జనాంగమునకు కాపరిగా వున్నందువల్లనే  నాటి దేవునిజనాంగమైన ఇశ్రాయేలు దైవోగ్రతకు పాత్రులై నశించిపోయినను దేవుని యొక్క కాపరత్వానికి సాదృశ్యంగా నేటికిని వారు నిలచియున్నారు.  

        ఇక రెండవ మాటను గూర్చి తెలుసుకొందము.  నాకు లేమికలుగదు'' అనుటలో యెహోవాను తమకు దేవుడుగా కలవారు ధన్యులు'', అను వాక్యము యొక్క నెరవేర్పయియున్నది.  యెహోవాను తమకు దేవుడుగా కలిగిన ఇశ్రాయేలు దైవ పక్షంగా అనేక యుద్ధాలు చేసి విజయాలు సాధించారు.  యెహావాను తనకు దేవుడుగా జేసుకొన్న అబ్రహాము రెండు జనాంగాలకు తండ్రి అయ్యెను.  అదే విధంగా ఇస్సాకుకుమారుడైన యాకోబుః - దైవ కుమారుడైన ఏసుక్రీస్తు జన్మకు పితామహుడయ్యాడు.  వీరందరూ లేమిని ఎరుగని వారై నిశ్చితంగా ధైర్యసాహసాలతో లోకములో జీవించి పరిశుద్ధ గ్రంధ చరిత్రలో లిఖించబడినారు.  యోహోవాను నమ్మి ఆయనను దేవునిగా మహిపరచి లేమి లేకుండా జీవించుట అనగా దారిద్య్రము అవమానము, నిరర్దకమైన జీవితములో జీవించనివారు.  లేమిని ఎరుగని వారు అబ్రహము, ఇస్సాకు యాకోబు మోషే అహరోను యెహోషువా గిద్యోను ఏలియా ఎలీషా ఇంకా ఇంకా ఎందరో రాజులు ప్రవక్తలు ఘనమైన జీవితాన్ని జీవించియున్నారు.  ఇది లేమిలేని జీవితానికి మాదిరి.

        ఇక రెండవ వచనముః- పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండజేయును. పచ్చిక ఫలభరితమైన జీవితమునకును కరువులేని జీవితమునకును ధన్యకరమైన జీవితమునకును మాదిరి.''పచ్చిక గల చోట్ల పరుండుట'', అనుటలో ఈ పచ్చికన్నది ఆత్మీయార్ధములో ఆత్మీయాహారమైన దేవుని వాక్యము ప్రసంగించు స్థలములలో వినిపించు స్థలములలో ఆయనతన విశ్వాసుని నివసింపచేయు చున్నాడు.  అని దీని భావము.  పచ్చిక సువార్త-పచ్చిక గల చోటు సువార్తను ప్రకటించు సంఘము.  శాంతికరమైన జలములు శాంతియుత వాతావరణంలో ఆత్మీయ దప్పికను దీర్చు స్థలము అనగా దేవుని మందిరము అని భావము.  కనుక దేవుని మందిరానికి ఆయన నడిపిస్తున్నాడని మనము గ్రహించాలి.

        ఇక నాల్గవదిగ నా ప్రాణమునకు ఆయన సేదదీర్చుచున్నాడు.  ప్రియపాఠకులారా! మనలోని జీవాత్మకు ప్రశాంతత నెమ్మది మనోల్లాసము కలుగవలెనంటే లోకసంబంధమైన వస్తు సముదాయములు వాయిద్యములు మత్తుపదార్ధములు ఇవ్వలేవు.  ఒక్క దైవ సన్నిధియే ఇందుకు యోగ్యకరమైన వరము.  కనుక దైవ సన్నిధియే భక్తుని యొక్క జీవాత్మకు అలసటను దీర్చు స్ధలము.  ఆయన సన్నిధి అట్టి జీవాత్ముని దేవుడు తన నామము ''తననామము''అనుటలో ఏసు నామములో ఈ సందర్భములో యోహా 1:12 తన నామమందు విశ్వాసముంచిన వారికందరికి, దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను.  మరియు ఈ నామముననే తప్ప మరి ఏ నామమునను రక్షణ లేదు.  అదియే ఏసు నామము. అదియే నీతిమార్గమున నడిపించు నామము.

        గాడాంధకారపు లోయలలో నేను సంచరించినను,''అనుటలో హంతకుల మధ్య జీవితము అంధకారమయమైన అడివిలోని జీవితము పాపభూయిష్టమైన ఈ లోకసంబంధమైన బార్లు, క్లబ్బులు, లాడ్జీలు,వేశ్యగృహాలు చీకటిలో జరిగించు, అల్లరి ఆటపాటలతో కూడిన స్థలములలో సంచరించుట అనగా అట్టి జీవితంలో వుండు వారితో సహవసించుట.  ఇట్టి వాతావరణం వల్ల కలుగు అపాయాలను యెహోవా కాపరత్వములో వున్న జీవికి ఎటువంటి భయములేదు'' అనుటలో రాజగు నెబుకద్నెజరు దానియేలును చీకటి అంధకారమయమైన సింహాల గుహలో పడవేసినపుడు దేవుడతనికి కాపరియై యుండి, సింహాల నోర్లు మూయించి నట్లు వేదంలో చదువగలము. యాకోబు కుమారుడైన యోసేపును అతని అన్నలు గోతిలో పడవేయగా ఆ అంధకారగోతిలో దేవుడతనిని కాపాడినాడు.  ఇశ్రాయేలును రాత్రికాలములో ఫరోసైన్యము తరుముచుండగా యెహోవా దేవుడు వెలుగు స్తంభంగా వారికి మార్గమును చూపించి నిరూపించాడు.  ఇది గాడాంధకారలోయకు చిహ్నము.

        ''నీవు, నాకు తోడైయుందువు'' నిజమే! ఆయన తోడైయుండబట్టి పాతనిబంధన కాలములో మానవ జాతికి రక్షణ మనుగడ అనుగ్రహించబడింది. నీ దుడ్డుకఱ్ఱయు నీ దండమును నన్నాదరించును'', అనుటలో ఇశ్రాయేలును ఆదరించింది. మోషే చేతిలోని కర్ర అహరోను యొక్క దండము''. బాలుడైన దావీదును రక్షించినది దేవుడతనికి ఇచ్చిన వడిసెలు రాళ్లు అను దండము సంసోను ఆయన దండము-గిద్యోనుకు దేవుడను గ్రహించిన కుండలు దివిటీలు దేవుడను గ్రహించిన రక్షణ. అదే విధంగా నేటి క్రైస్తవుల మని చెప్పుకుంటున్న మనకు ఆయన వాక్యము, ఆయనను గూర్చిన ప్రార్ధన ఆయన అనుగ్రహించిన దుడ్డు కర్రయు దండములైయున్నవి.  ఈ విధముగా దేవుని దుడ్డుకర్ర దండములచేత ఆదరించబడిన నాటినుండి నేటి వరకును దేవుడు జరిగించిన క్రియలు మన జీవితంలో మన ఆత్మీయ మేళులకు ఆయుధములైయున్నవి.                        5.నా శతృవుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనమును సిద్ధపరచెదవు'', అనుటలో ప్రియపాఠకులారా! శతృవునుండి రక్షణ కలుగాలంటే శతృవుల యొక్క అహందెబ్బతినాలంటే ఒక వ్యక్తి జీవితంలో తన ఆత్మీయ స్ధైర్యంతో దైవత్వం యొక్క కృపా కటాక్షములను పొందవలసిన అవసరత ఎంతయో వున్నది.  ఈ నా శతృవుల యెదుట నాకు భోజనము సిద్ధపరచుదువు. అను ఈ వాక్య నెరవేర్పు ఏసుప్రభువు పంచిన 5 రొట్టెలు రెండు చేపలు 5 వేలమందికి ఇంకొకసారి 7 రొట్టెలు కొన్ని చిన్నచేపలు నాలుగు వేలమందికి పంచిన సంఘటన ఈ సందర్భంలో మనము ధ్యానించవలసియున్నది.

        ఏసుప్రభువు పంచిన రొట్టెలు అప్పటికప్పుడు తయారుచేసినవి కావు.  ప్రభువు బోధను వినుటకు వచ్చిన జనసమూహమును గూర్చి సిద్ధముచేసినవి కావు.  ఒక చిన్నవాడు తన యొక్క స్వంతానికి తెచ్చుకున్న రొట్టెలవి.  ఏసు ప్రభువు యొక్క మహిమోన్నత కార్యము తిలకిస్తున్న జనాంగము ఆకలి దప్పులెరుగని స్ధితిలో వుండి అలసటగొని యుండగా ధర్మవిరోధి, పరిశుద్ధునికి శతృవైన అపవాది యొక్క శోదనకు లోబడకుండ వుండుటకై ఏసుప్రభువు చుట్టు కలయచూచి  తన్నావరించియున్న జనాంగము పై కనికరించి అప్పటికప్పుడు ఆ జన సందోహంలో విచారించి, ఒక చిన్నవాని యొద్దనున్న 5 రొట్టెలు 2 చిన్న చేపలు స్త్రీలు పిల్లలుగాక 5 వేలమందికి పంచి 12 గంపలు మిగిల్చినట్లు ఈ సందర్భములో మనము చదువగలము.

        అయితే ధర్మవిరోధియు ఈ లోకాధిపతియు, వాయుమండలాధిపతియునైన సాతానుడు ఇట్టి క్రియను చేయనేరడు.  ఈక్రియ ఒక్క దైవత్వానికి సాధ్యము.  మరియు ఏలియాకు యెజెబెలు శతృవైయుండగా అట్టి శతృవుకు భయపడి ఏలియా బదరీ వృక్షము క్రింద పరుండి యుండగా దేవుడు కాకోలముల చేతను తన దూత చేతను ఆహారమును సిద్ధపరచినట్లు వేదంలో చదువగలము.  అదే విధంగా కరువు కాలంలో సారెపతులో ఏలియాకు ఆహారమిచ్చిన విధవరాలి గృహాన్ని ఏలీయా యొక్క క్షుద్భాదను కొరత లేకుండా జేసినట్లు వేదంలో చదువగలము.  మరియు ఇశ్రాయేలీయులు ఆకలిగొన్నప్పుడు మోషే ప్రార్థించిన వెంటనే మన్నాను వర్షింపజేసినట్లును మాంసము కావాలని మోషే ప్రార్ధించునపుడు పూరేళ్ళను కురిపించినట్లు వేదంలో చదువగలము.  ఇవన్నియు కూడా శతృవు కన్నుల ఎదుటనే దేవుడు తన బిడ్డలకు సిద్దపాటు చేసిన ఆహారవసరత లైయున్నవి.

        నూనెతో నా తల అంటియున్నావు.  ప్రియపాఠకులారా!   నూనె అన్నది దేహమునకు ఆత్మకును అవసరమైయున్నది.  దేహసంబంధంగా నూనె అంటుకోవడమన్నది అభ్యంగన స్నానము బాలింతల స్నానము, పసిబిడ్డల స్నానమునకు ఉపయోగకారిగా వున్నది.  అయితే దేవుడు అంటిన నూనె పాత నిబంధన కాలంలో సమూయేలు ఏలియా యెహోషువా యెషయా ఎలీషా వగైరా ప్రవక్తలు చేత రాజులను పరిశుద్ధులను క్రొత్త తైలంతో అభిషేకించినట్లు వేదంలో చదువగలము. నూనెతో తల అంటుటన్నది మానవ జీవితంలో ఆత్మీయ స్థితిలో చాలా ప్రాధాన్యత వహించియున్నది.  నేటికిని ఈ నూనెను అంటి అభిషేకించుట రోగిగా వుంటే ప్రార్ధించుటయు, దేహనికి మర్ధించుట జరుగుచున్నది.

        ప్రియపాఠకులారా!  నూనె లేకపోతే మన జీవితం కూడా చమురులేని దీపము వంటిది.  నూనె లేకపోతే క్రీస్తులేని సంఘము, నూనె అన్నది లేకపోతే క్రీస్తులేని క్రైస్తవ గృహము, నూనె అన్నది లేకపోతే నామ క్రైస్తవ జీవితము పదిమంది కన్నెకల విషయము మనమాలోచిస్తే ఐదుగురు నూనెగల కన్యకలు 5గురు నూనెలేని కన్యకలుగా వివరించబడియున్నది. 5గురికి నూనెవున్నది.  సిద్ధివున్నది. దివిటీ వున్నది. ఐదుగురిలో నూనెలేదు.  వెలుగని దీపము చమురులేని సిద్దె'' - ఇందులోని పరమార్ధము నూనె అన్నది పరిశుద్ధాత్మకు ముంగుర్తు.  పరిశుద్ధాత్మన్నది లేకపోతే క్రైస్తవ విశ్వాసి యొక్క విశ్వాస జీవితము మృతము అనగా కళావిహీనము, వెలుగని స్థితి అన్నది గ్రహింపవలెను.  అదే విధంగా నూనె గల స్ధితి అంటే పరిశుద్ధాత్మను కలిగియున్న స్థితి. ఇది విశ్వాసిని పరిశుద్ధునిగా జేసి దేవునికి యోగ్యకరమైన జీవితంలో నడిపిస్తూ దైవత్వంలో ఐక్యపరచుచున్నది.  కనుక నూనెతో నాతల అంటియున్నావు.  అనగా నీ పరిశుద్ధాత్మను నాలో వుంచియున్నావు.  అని అర్ధము.

        ఇక నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది. దీని పరమార్ధము గిన్నె విశ్వాసియొక్క హృదయము. గాబ్రియేలు యొక్క శుభవచనము వినగానే మరియమ్మలోని గిన్నె పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రభావమున పొంగి పొరలింది.  గాబ్రియేలు దూత ద్వారా శుభవచనాన్ని విన్నమరియలోని జీవాణువులు పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం చేత పొంగి పొరలి ప్రభువు యొక్క జన్మకు కావలసిన జీవాణువులు సృష్టించి  సంతానోత్పత్తికి మూలకారణమైంది.  మరియమ ఎలీసబేతమ్మను దర్శించినప్పుడు మరియమ్మ దర్శనం ద్వారా ఎలిజిబేతు గర్భంలోని శిశువు గంతులేసినట్లుగా వేదములో వివరించబడ ియున్నది.  లోక రక్షకుడైన ప్రభువు యొక్క కృపామహిమలు పొందిన మరియమ్మ యొక్క దర్శనంతో ఎలిజిబేతు కూడా ఈ పరిశుద్ధాత్మ అనే తైలాను భూతిని పొంది పరవసించగా -''ఈ పరవశ ప్రభావంలో ఎలీసబేతు గర్భంలోని శిశువు కూడా గంతులేసినట్లు చదువగలము.  ఇది స్త్రీ గర్భంలో దైవ ప్రభావము అను నూనె పొంగి పొరలుచున్నదనుటకు సాదృశ్యము.

        ప్రియపాఠకులారా!  ఈనాడు మనలో మన గిన్నె నిండి పొరలుటకు పరిశుద్ధాత్మ తైలమును పొందుటకు మనము ప్రయాసపడుచున్నామా?  దావీదు మహరాజు తన గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది.  అనగా తన హృదయము ఉప్పొంగుచున్నదంటున్నాడు.  హృదయము ఉప్పొంగాలంటే నిరాడంబర జీవితము. నిస్వార్ధ జీవితము విధేయత వినయము భక్తి, మేళవించిన జీవితము జీవించాలి.   అట్లు జీవితం జీవించాలంటే మన హృదయమనే గిన్నెను ఏసు నామములో శుభ్రపరచుకోవాలి. ఏసుప్రభువు వాగ్ధానం చేసిన రీతిగా బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను ఎన్నో ఇబ్బందులుపడి అరణ్య ప్రదేశంలో తిరుగుచు ఒంటె రోమముల బట్టలు తేనెమొదలగు ఆహారంతో జీవించినను ప్రభువు నెరిగిన తర్వాత ప్రభువు యొక్క బాప్తిస్మపు కార్యాన్ని నెరవేరుస్తూ ఏసు ప్రభువు రాకడకు మార్గంగా ఈ లోకంలో జీవించి తన జీవితమును అంతం చేసికున్నాడు.   క్రీస్తు విశ్వాసంలో జీవించి -కీస్తులో బాప్తిస్మము పొంది జీవిస్తున్న మనకు మన హృదయమనే గిన్నెలో పరిశుద్ధాత్మ తైలాభిషేకము లేకపోతే మనము ఆత్మ సంబంధులము కాలేము.

        నేను బ్రతుకు దినములన్నియు కృపాక్షేములే నా వెంటవచ్చును.  ప్రియపాఠకులారా!  ఈ చివరి వాక్యంలోని మొట్టమొదటి వచనము, ||నేను బ్రతుకు దినములన్నియు'', అనుటలో ఎఫేసి 2:1లో విధంగా మీ అపరాధములు చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారైయుండగా, ఆయన క్రీస్తుతో బ్రతికించబడిన మనము '' అని అర్ధము ఇది నిజ క్రైస్తవ జీవితములో వున్న యదార్ధత.

        ప్రియపాఠకులారా!  క్రైస్తవులమైన మనము బాప్తిస్మము పొందక పూర్వము మన అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను చచ్చినవారమైయున్నా మన్న సంగతి మనము గ్రహించాలి.  ఆ విధంగా చనిపోయిన మనలనుఏసు తన యొక్క దూతలచేత స్వాగతం పలుకుచు పునరుత్ధానమును జీవమును నేనే! నా యందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును.  బ్రతికి నా యందు విశ్వాసముంచువాడు ఎన్నటికిని చనిపోడు.  అన్నట్లుగా క్రీస్తులో బ్రతుకుచున్న మనము ఆయనలో వేరు పాతుకొని స్ధిరంగా జీవించాలంటే, ఆయన కృప ఆయన రక్షణ ఆయన క్షేమకరమైన సన్నిధి ఎల్లప్పుడు మనవెంట వుంటుంది.

        తత్‌ ప్రభావ మూలమున చివరి వచనం: చిరకాలము యెహోవా మందిరంలో నేను నివాసము చేతును! అనుటలోయెహోవా మందిరము అనగా దైవ సన్నిధి దేవాలయములో ప్రతి నిత్యము వేద పారాయణము ప్రార్ధన, భక్తుల చేత బోధకుల చేత సత్యదేవుని యొక్క వాక్య ప్రసంగాలు వినుట, దైవ మందిరం లోనే వివిధరీతులుగా జీవితకాలమును గడపుటన్నది.  ఇందులోని సారాంశము.  ఈ విధంగా దైవత్వానికి అంకితమై పోయినవారు  పాత నిబంధనలో సమూయేలు తల్లి హన్న, సమూయేలు ప్రవక్తలు దేవుని ధర్మశాస్త్రమైన మందనమును ఆరాధించి తత్పంబంధమైన నిబంధనలను నెరవేర్చి మందసంలోని సిద్ధాంతం ప్రకారంగా వారి వారి జీవితాలను, ధన్యము చేసి కొంటూ జీవించిన భక్తులు యోబునుండి చదివినట్లయితే ఈ జాబితాలో చాలామంది మనకు లెక్కలో నిలుస్తారు.  నూతన నిబంధనలో ఏసు ప్రభువు మరియు ఆయన శిష్యులు.  

                11.దండము

        23వ దావీదు కీర్తనః నీ దండము ఏది? ఆయనకు విధేయులమైయున్నందున అది రక్షణః  '' అవిధేయులమైన అది సర్పముగా కాటువేయును. కాబట్టి రక్షణ కర్తగాని శిక్షకుడు గాని సృష్టించువాడు గాని పోషించువాడుగాని లయపరచువాడుగాని నాశనముచేయువాడుగాని, సృష్టికర్తయే.  ఈయనలో అన్ని శక్తులు మిళితమైయున్నవి.  అందువల్లనే ఈ జీవాత్మయైన ఆదినరజంటను పరిశోధించుటకు మొదట ఈయన వారికి దండముగా వుండి ఆ తర్వాత వారీయనను లక్ష్య పెట్టుదురో లేదో యను పరీక్షకు వారిని గురిచేయగా సరస్వభావమెరిగి సర్పము ద్వారా నాశనకర పుత్రునిచే వారితో సంభాషణ జరిపించి, పరీక్షలో వారు అపజయులైనందున వెళ్ళగొట్టినట్లును నాటినుండి నేటివరకు ఈ యొక్క నాశన కరపుత్రుడు వాని ప్రభావం నరకోటిలో విస్తరించి, వాని రూపములను వివిధ భంగిమలలో నరగృహములలో చిత్రపటముల రూపమునను ఊరి వెలుపల తోటలలో దిబ్బలలో స్మశాన వాటికలలోన మట్టి పుట్టలలో నివసించు ఈ సర్పము అను రూపము భయాందోళన జీవితమును జరుపుచుండగా నరులు దానిని వదిలిపెట్టక ఒక వైపు అదికాటువేయునని, దాని విషము ప్రమాదకరమైనదని తెలిసియు కూడా మృత్యుకారకమైన ఆ సర్పమునకు కొలువు చేయుటలో నరుని యొక్క బలహీనత ఎంత దిగజారిపోయియున్నదో యిందును బట్టి పాఠకులు గ్రహించవలసియున్నది.

        దేవుడు శోదకుడు కాదు.  పరీక్షకుడు, రక్షకుడు, పోషణకర్త, ప్రాణదాత శక్తిసంపన్నుడు. అయితే శోధకుడు మాయగాడును మరణ పాత్రుడును, అవినీతిపరుడును అబద్దమునకు అశుభములకును కారకుడైయుండి నాశనకర మార్గమునకు మార్గ దర్శియైయున్నాడు.  ఇందువల్లనే జీవములోని కంటే మరణములోనికి పోవు జనసంఖ్య నానాటికి పెరుగుచున్నది.  యిందును బట్టి, దేవుని జీవాత్మ పొందిన నరుని యొక్క జ్ఞానము ఎంతో ప్రభావవంతమైయుండి కూడా మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు నట్టి వృక్షమును తెలుసుకోగలిగినాడు గాని జీవ వృక్షాన్ని తెలుసుకోలేక పోయినాడు.  నరులు తిన్న ఫలవృక్షము జీవవృక్షము రెండును ఆ తోటమధ్యలోనే వున్నవి.  యిందునుబట్టి జీవమును మరణమును నీ ఎదుట బెట్టినానని గ్రంధములో వ్రాయబడియున్నది. ద్వితియో 30:15

        అయితే దేవుడు జీవ వృక్షము కనుగొనలేకపోయిన నరునికి జీవ వృక్షము యొక్క మర్మమును ఒక జీవమునకు సాదృశ్యపరచి దైవ సంబంధిగా వున్న నరుడు వృక్ష సంబంధిగా మారి వృక్ష సంబంధమైన ఆకులతో మానసంరక్షణ చేసికొనగా నరుని అజ్ఞానమును బలహీనతను గుర్తించిన దేవుడు వ్యక్తిగత  భావముతో నరునికి జీవ వృక్ష మర్మమును అనగా జీవవృక్షముగా తోట మధ్యలో తీర్చబడియున్న క్రీస్తు యొక్క మర్మమును వ్యక్తిగతముగా నరునికి చూపుచు వృక్ష సంబంధంగా నా దైవత్వమును క్రీస్తును గుర్తించలేకపోయినావు గాని, దేహ సంబంధముగా నా యొక్క రక్షణను గుర్తించినట్లు చర్మపు చొక్కాయిలతో ఆ నరజంటకు మాన సంరక్షణ నరులు చేసిన దోష పరిహారార్ధం పాప పరిహార రక్షణ వగైరా మర్మములను క్రియా రూపకముగా దేవుడు వివరించినట్లు చర్మపు చొక్కాయిల మర్మము విశదీకరించుచున్నది.

        అయితే సంపూర్ణ దైవత్వంలోను దైవ నిర్వహణలోను జీవిస్తున్న నరునికి దైవ వ్యతిరేకతయను క్రియకు ప్రేరేపించిన శక్తి దైవ సృష్టిగా వుంటేనే తప్ప లోక సృష్టికది అసాధ్యము.  నరుని యొక్క పతనమునకు దైవ సృష్టియే కారణమని బైబిలునందు వివరించబడి యున్నది.  దేవుడు చేసిన భూజంతువులలో సర్పము  యుక్తిగలదై యుండెను.   ఈ సర్పమును ఈ విధముగా చేసినది దేవుడే గదా! నాశనకరపుత్రుని సృష్టించింది కూడా ఆయనే.  కనుక దేవుడు తన సృష్టియైనట్టి నరుని పరీక్షించుటకు సౌలు వద్దకేవిధంగా యెహోవా వద్దనుండి దురాత్మవచ్చినదో అదే విధంగా ఆదాము విషయములో అతని పరిశోధించుటకు కూడా దేవుని యొక్క దురాత్మ సర్పము నావరించి క్రియ చేసినట్లుగా తెలియుచున్నది.

        దేవుడు చేసిన భూజంతువులలో సర్పమునకు యుక్తి అనుగుణము లేనట్లయితే అది కూడా ఆదామువంటి జ్ఞానము గలిగియుండి హవ్వనుద్దేశించి జాగ్రత్త! దేవుడు తినవద్దన్న పండ్లను తినకండి.  మీరు చస్తారు మనకంతా సృష్టికర్తదేవుడే కాబట్టి ఆయన ననుసరించి మనమంతా నడుచుకోవాలని హితబోధజేసెడిది.  ఇందును  బట్టి చూడగా దేవుడు నరులను ప్రత్యేకంగా పరీక్షించుటకు ఆయన పరోక్షంగా సర్పమును వాడినట్లు తెలియుచున్నది.యోబును  శోదించుటకు తన సన్నిధానమునుండియే అపవాదిని పంపెను. పైగా అతనిని శోదించుటకు అవకాశము అధికారము కూడా ఇచ్చాడు.  అదే విధంగా దావీదును పరిశోదించుటకు తన వద్దనుండి ఒక దురాత్మను సౌలు మీదకు పంపెను.

        పాఠక మహాశయులారా! యిందును బట్టి మనమాలోచిస్తే దేవుడు దగ్గర ఏడుగుణములున్నట్లు అవి ఏడు శక్తులుగా ఏర్పడినట్లును మనము గ్రహించగలము.  అవి ఏమనగా 1. పుట్టింపగలడు 2.పోషించగలడు 3.పరీక్షింపగలడు 4. శిక్షింపగలడు 5 రక్షింపగలడు 6.చంపగలడు 7.బ్రతికించగలడు.  ఇట్టి క్రియను నరులమైన మనమీద జరిగిస్తున్నట్లు మనము గ్రహించవలసియున్నది. నరుని పుట్టించిన వాడాయనే. పోషించువాడాయనే, పరిశోదించువాడాయనే కాపాడువాడాయనే. రోగమును పుట్టించువాడాయనే. రోగము నుండి కాపాడు వాడాయన.ే అట్టి రోగముతో చంపగల వాడాయనే. చనిపోయిన నరుని ఆత్మను తన సన్నిధికి చేర్చుకొనువాడాయనే.  యిందును బట్టి పౌలు దేహమును చంపువానికి భయపడకుడి! కానీ దేహమును ఆత్మను కూడా నశింపజేయు శక్తిగలవానికి భయపడమన్నాడు.

        ప్రసంగం నెం: ధ్యానము-కీర్తన 25:

        మూల వాక్యము కీర్త 23-1 ''యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలుగదు''.

        ప్రియసంఘమా!  లోకములో వున్న ఏభాష ఎట్లున్నను తెలుగు భాషలో మాత్రము కాపరము-కాపరత్వమునకు  అనేక అర్ధాలు స్ఫురింపజేసే మాటలుండుట మన మెరిగిన సత్యమే, కాపరియని కావలి కాపలాదారుడు పర్యవేక్షకుడు నడిపించువాడు వగైరా పేర్లు ఈ కాపరత్వానికి అనుకరించే మాటలున్నవి.  కాని ఇందులో కావలికి కాపరికి తేడాలున్నవి.  వారు చేయు ఈ రెండు మాటలు ఒకటిగ అర్ధాలు వివరిస్తున్నను, కాని కాపరియొక్క క్రమము వేరు, కావలి వానిలో ఉన్న క్రమము వేరు.  అందుకే కీర్తనాకారుడైన దావీదు మహారాజు ''యెహోవా నాకాపరి'' అనుటలో ఒక మహారాజ