Karacaova ve Göstelup Köyü

KARACAOVA

ve Göstelup Köyü

Hüsnü YAZICI

1

 

Hüsnü Yazıcı

KARACAOVA ve Göstelup Köyü

Copyright © 2011

Hüsnü YAZICI

ISBN: 978-605-9932-25-7

Tüm hakları yazarına aittir.

Yazarın izni alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılması

veya farklı biçimlere çevrilmesi yasaktır.

BASKI: SAGE MATBAACILIK

2

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

KARACAOVA-KARACAABAD-SELANİK

Karacaova bölgesine Türklerin yerleşimi iki dönemlidir.

Birinci yerleşim Bizans dönemi 1100 yılları itib77ari ile orta

asyadan gelen Türkler aileleri ile yerleşimi.

İkinci yerleşim Osmanlı dönemi 1385 yılları itibari ile Yörükler

görevli veya gönüllü gelen memur ve asker aileler.

KARACAOVA BÖLGESİ HAKKINDA

BİLGİLER-OSMANLI DÖNEMİ

Yunanistan’ın kuzeyinde Makedonya bölgesinde yer alan

Karacaova kaymakçalan dağları arasında kalan ovalık bölgedir.

Osmanlı döneminde selanik sancağına bağlı Karaca paşa tarafından

alındığı için bu bölgeye Karacaova, bu bölgeden gelen mübadillere

de Karacaovalı demişlerdir.

Karacaova (Vodina) bölgesi Osmanlı

İmparatorluğu zamanında ilk

kez Gazi Evrenoz paşa tarafından 1385 yılında alınmış ve daha sonra

kaybedilmiştir.

Tekrar II. Murat zamanında 1430 yılında kesin olarak Osmanlı

topraklarına katılmıştır.

Osmanlı

İmparatorluğu’nun Rumeli de yaptığı fetihler sonrası

Anadolu’nun değişik yörelerinden getirdiği Türkleri bu bölgelere

yerleştirdiği birçok tarihi kaynakta anlatılmaktadır.

Osmanlı tarihi ile ilgili yazılmış olan bir eserde Selanik vilayetinin

2. Kez fethinden sonra Yenice-i Vardar da bulunan Türklerin bir kısmının

bu bölgeye aktarıldığı belirtilmektedir.

Karacaova bölgesinden gelen halk Türkçe’nin yanı sıra bölgenin

ortak dili Makedonca dili de konuşmaktaydı.

3

 

Hüsnü Yazıcı

Öte yandan Karacaova da yaşayan halkın bir kısmı ipek kozası

üretimi, ipek üretimi ve dokuma tezgâhlarında değişik kumaşlar üretimi

ile de uğraşmakta idi. Bunların yanı sıra halkın gereksinimlerine

cevap veren ayakkabı tamircisi, kasap, fırıncı, usta, kahveci gibi mesleklerle

uğraşan kişiler de vardı.

Karacaova da yaşayan büyüklerimizin Müslümanlık konusunda

dini bilgilerinin de oldukça iyi olduğu gelenler içinde Hafız, molla ve

imam gibi dini lakaplar taşıyan insanların fazla olmasından anlaşılmaktadır.

Hem kadın hem de erkeklerde Hafız lakabı taşıyan birçok kişi, ve-

sadece erkeklerde Molla ve imam olarak adlandırılan kişiler bulunmakta

ve bu kişilerin dini bilgilerinin oldukça iyi olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca okullarda eğitim almış kişilerde bulunmaktaydı örnek (kadı

gibi)

Mübadele ile gelen atalarımıza bıraktıkları mala karşılık sadece

yaşayacakları bir ev, ekip biçecekleri bayır ve tarlalar sınırlı ölçüde

verilmiştir.

Hiç kimse Selanik’te bıraktığı yerler kadar mal sahibi olamamıştır.

Gelen 1.nci kuşak mübadiller her zaman Rumeli’yi özlemişler ve bir

gün oralara geri gideceklerinin hayalini kurmuşlardır.

Selanik Karacaova’da iken daha iyi yaşam koşulları ve daha iyi

eğitim düzeyine sahip olan atalarımız, mübadele sonrası yaşanan sorunlarla

uğraşmak zorunda kalmışlar ve başarılı sonuca ulaşmışlardır

1nci kuşak mübadiller türkiyede evlatlarının eğitimine önem vermişlerdir

dönemine göre üniversite mezunu türkiyenin yüzde ortalamasından

yüksektir

SELANİK SANCAĞINA BAĞLI KARACAOVA - VODİNA YE-

NİCE VARDAR- NAHİYELERİN BİRLEŞMESİYLE

KARACAABAD KAZASI KURULDU.

4

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

OSMANLI DÖNEMİNDE BU BÖLGEDEN YETİŞEN

TARİHTE İZ BIRAKAN ÜNLÜLER

Zübeyde hanım (1857)- Atatürk'ün annesi

Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı tarihinin ünlü denizcilerinden,

kaptan-ı derya(babası yenice vardarlı)

Barbaros Hayreddin Paşanın, babası (yenice vardarlı Yakup Ağa,

bir Osmanlı Türk sipahisiydi

Barbaros Hayreddin Paşanın-kardeşleri-oruç reis-ilyas reis (babası

yenice vardarlı)

Hayali asıl ismi Mehmed'tir.edebiyatı

şairinin mahlası. Eserleri

zengin bir hayal gücüyle yazılmış, ince ve duyarlı bir üsluba sahiptir(

yenice vardar) ahmet kadiri - osmanlı

şairi- dogum tarihi bilinmiyor.

Dr. Yusuf Vardar 1921 - Tübitak Bilim Ödülünü alan İlk botanikçi

(Karacaova) hakkı yeten -(baba hakkı- 1910) beşiktaşlı futbolcu

(vodina) muharrem hürrem erman -(1913) erman filimcilik türk

sinaması(vodina)

5

 

Hüsnü Yazıcı

KARACAOVADAN GELEN AİLELERİN

MESLEKLERİ

imam 17

yazıcı

23

molla 339

hafız 149

hoca 110

öğretmen 7

müderris 5

kadı

1

tüccar 40

ipekçi 634

kozacı

526

çiftçi 5871

bakkal 30

kahveci 18

fırın 3

berber 11

kuaför 1

terzi 4

usta 11

kunduracı

10

tütüncü 7

kalfa 2

pehlivan 35

6

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

KARACAOVADAN MÜBADELEDE GELEN AİLELERİN

KÖY NÜFUSLARİ HANE OLARAK

GUSTULÜP-göstelup 489

FUŞTAN 592

KOZİŞAN 315

karalat 243

manastırcık 119

ıslatana 266

bizova 198

notya 781

karadere 98

podrum 117

ustrovine 105

çerneş 178

lofçova 1

trestenik 377

toromanlı 10

gabarişte 183

süren 418

sepiska 343

nohor 226

pirbodişte 297

drağman 383

Nüviye 1

kapenyan 468

7

 

Hüsnü Yazıcı

KARACAOVA BÖLGESİ HAKKINDA BİLGİLER

OSMANLI DÖNEMİ ÖNCESİ

KAYNAK BİLGİLER

Karacaova-karacaabad bölgesine Türklerin ilk yerleşimi 1100 yıllarında

orta asyadan gelenler Bizans döneminde aileleri ile yerleştirildi(

dönemler içinde Peçenek-uz oğuz boyları-kıpçaklar-ve osmanlı

dönemi)

KAYNAK BİLGİLER

1-ANNA KOMNENA- (1083-1153) BİZANSLI TARİHÇİ Bİ-

ZANS İMPARATORUN KIZI

2-JOHN ZONARAS -YUNANLI 12 NCİ YÜZYILDA YAŞAMIŞ

BİZANSLI VAKANÜVİS VE DİN ADAMI

3- LAONİKOS CHALKOKONDYLES- (1423-1490) BİZANS

TARİHÇİSİ

4-MÜNECCİMBAŞI AHMET DEDE- (SELANİK-1631MEKKE-

1702) 17 NCİ YÜZYIL OSMANLI TARİHÇİSİ

5-AKDES NİMET KURAT- (1903-1971) TATAR ASILLI

TÜRK TARİHÇİ AKADEMİSYEN

6-HÜSNÜ YAZICI- (1964-SARIYER DOĞUMLU) MÜBADE-

LENİN SELANİK-KAZASI KARACAABAD-

KARACAOVA BÖLGESİ ADLI KİTABIN YAZARI

8

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

MÜBADELE NEDİR?

1910 ile 1922 yılları arasında,

Osmanlı Devletinin çöküşü, Balkanlar’daki yüzlerce yıllık vatan

topraklarının yitirilmesi, 1. Dünya Savaşı, yurdun düşman işgaline

uğraması ve Kurtuluş Savaşı

sonunda Türkiye Cumhuriyetinin kurul

ması gibi birçok tarihi olay yaşandı.

Bu sancılı yıllar,

Türk milletinin yanı sıra Osmanlı

İmparatorluğunun yüzlerce yıllık

vatandaşları

olan Rum halkı için de büyük acılar içinde geçti.

Balkan Savaşı sonrasında yüz binlerce Müslüman Türk, savaşta

yenik düşen Osmanlı ordusunun peşi sıra sonsuz acılar içinde doğdukları

toprakları terk ederek Anadolu ‘ya sığındı

.Benzer trajedi, 1922 yılında Kurtuluş Savaşında yenik düşen Yunan

ordusuyla beraber Anadolu’yu terk eden Ortodoks Rumların başına

geldi.

Bir ay gibi kısa bir süre içinde yüz binlerce Ortodoks Rum Yuna

nistan’a sığındı.

Yunanistan’ın nüfusu bir anda dörtte bir oranında arttı.

Bu durum Yunanistan’da büyük sıkıntılara ve kaosa yol açtı.

Lozan Barış Konferansı toplandığında öncelikle sığınmacılar ve

esirler konusu ele alındı.

İngiltere temsilcisi Lord Curzon’un teklifi ve Milletler Cemiyeti

görevlisi Nansen’in raporu doğrultusunda;

Yunanistan’da yerleşik Müslümanlarla Türkiye’de yerleşik Ortodoks

Rumların zorunlu göçünü öngören Mübadele Sözleşmesi imza

landı.

Bu sözleşme uyarınca;

İstanbul’daki Ortodoks Rumlar ile Batı Trakya’daki Müslümanlar

hariç Yunanistan’da yerleşik bütün Müslümanlar Türkiye’ye,

Türkiye’de yerleşik bütün Ortodoks Rumlar Yunanistan’a gönderildi.

Mübadele sözleşmesinin kapsamına 18 Ekim 1912 tarihinden sonra

yurtlarını terk etmiş olanlar da alınarak mülteciler sorununa bir

çözüm bulunmuş oldu

9

 

Hüsnü Yazıcı

MÜBADİLMİ

MUHACIRMI

Mübadele, bilhassa Müslüman Türkler için sıradan bir göç olayı

değildir.

Türk Mübadiller,

ata topraklarında bırakmaya mecbur kaldıkları ev, bark, bahçe,

dükkan ve arazilerine karşılık

Türkiye’den kaçan Rumlar’dan kalan arazilerin bir bölümünü almışlardır.

Dolayısıyla bilinçli hiçbir mübadil, “muhacir” sıfatını kabul

etmez,

her fırsatta bu sıfatı reddederek “mübadil” sıfatını taşıdığını muhataplarına

ısrarla anlatır

MÜBADİL NEDİR?

Değişim, değişme, değiş tokuş anlamındaki Arapça sözcük

SELANİK SANCAĞI

KARACAABAD KAZASI

GUSTULÜP KÖYÜNDEN 1924 YILINDA MÜBADELEDE

GELEN AİLENİN HİKAYESİ

Osmanlılar döneminde Selanik'te Yazıcı lakaplı Hüseyin Efendinin

oğlu İpekçi Yazıcı lakaplı Mehmet Efendi Fustan köyünden Ümmühan

Hanım ile evlenir. Bu evlilikten Hüsnü,Basri ve Hüseyin isimli

üç çocukları olur.

Mehmet Efendi'nin erkek kardeşi Molla lakaplı Hasan Efendi ortalığı

kasıp kavuran eşkiyalar tarafından öldürülür. Öldürülen hasan

efendi ve Mehmet ile kız kardeşi Havva'nın mezarları Gustulüp köyünde

bulunmaktadır.

Mübadele herşeyi değiştirir. Mehmet Efendi'nin eşide 1924 yılında

mübadele ile İstanbul'a gelir ve Bahçeköy'e iskan edilerek yaşamını

burada sürdürür ve 1937 yılında vefat ederek Bahçeköy mezarlığına

defnedilir.

Eşkiyalar tarafından öldürülen Hasan Efendi'nin oğlu Cemal ise

İzmir Reisdere köyü Alaçatı'ya iskan edilir.

Yazıcı Mehmet Efendi mübadele olana kadar köyünün en tanınmış

adamlarından biri olarak kendisini kabul ettirir. Komşu köylerde de

saygınlığı

olan sözü sohbeti dinlenen biridir ve köye gelen mülki er

10

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

kanı karşılama,ağırlama,misafir etme görevlerini severek yerine getirir.

Köyün konuksever aile reisi Yazıcı Mehmet Efendi köyünde etrafı

taş duvarlarla çevrili,yemiş ağaçlarıyla dolu bahçe içindeki iki katlı

evde ikamet eder. Konuklarını da burada ağırlar. Yazıcı Mehmet

Efendi'nin çocukları bu evde doğar,mübadeleye kadar burada yaşarlar.

Geçimlerini dutçuluktan ve tarlalarında ektikleri değişik ürünleri satarak

sağlar. Tarlada çalıştıkları bir günde acı bir sonla karşılaşırlar.

Nişanlı olan oğlu Hüseyin kaza ile bacağını

orakla keser,üç gün sonrada

vefat eder. Diğer oğlu Basri evlidir. Babası ve kardeşleri ile aynı

evi paylaşır. Basri Efendi'nin iki çocuğu vardır 1930'lu yıllarda genç

yaşta vefat eder. Bir diğer oğlu olan Hüsnü 1893 yılında Karacaabad

Gustulüp köyünde doğar,büyür evlenir. Ana-babasından ayrılmaz,

birlikte yaşarlar,aynı işi yapar,aynı işte çalışırlar.

Hüsnü Efendi'nin bir kızı vardır. Askerlik görevi için Trablusgarb'a

gideceğinden eşinden kızından ayrılacaktır. O günün koşullarına göre

hayli de dünyalığı vardır. Birini teslim etmesi gerekir dünyalığını. Çok

varlıklı olan kayınpederini en sağlam olarak görür ve kayınpederine ''Ben

askere gidiyorum. Bir teneke altınım var. Ölürsem senin ama askerden

döndüğümde sorun yok. Ama bir olay olduğunu anladığında altınları

şu

ağacın altına göm,dönersem oradan alırım. ''der. İstediği gibi olur ve askerden

sağ salim döner ama beklediği gibi olmaz. Çünkü kayınpederi,

karısı ve kızı o dönem çok yaygın olan kolera hastalığından ölür. Bu

durumda yapacağı tek şey ağacın altını

kazmak ve altınları aramaktır.

Öyle yapar ve ne kadar kazıp dursada ağacın altında hiçbir şey bulamaz.

Demek ki kayınpederi söylediklerini dikkate almamış ve kendi bildiğinde

hareket etmiştir. Hüsnü Efendi bu olayı

unutmaz ve önemli bir anı olarak

anlatırdı.

Hüsnü Efendi,aynı köyden 1903 doğumlu Hasine Asiye Hanım'la

evlenir. Hüsnü Efendi de 1924 yılında mübadele ile Türkiye'ye gelir

ve Bahçeköy'e iskan edilir. Geldikleri yerde bıraktıkları malları kadar

alamadılarsa da kendilerine verilenden de şikayetci olmaz. Mübadele

gereği Bahçeköy'den ayrılan Rumlardan kalan bir ev ve sekiz dönüm

tarla verilir kendisine. Ama meydana gelen yangınla yanar kül olur evi

bir başka eve geçer. Bugün Bahçeköy'de meydan olarak görünen yer

Yazıcı Hüsnü Efendi'nin evinin bulunduğu yerdir.

Hasine Asiye Hanım evin yanmasına çok üzülür. Çünkü ev hem

çeşmeye yakın hem de köyün tam merkezindeydi. Ama çok geçmez

birkaç yıl sonra yanan evin karşısında bir arsayı 1940 yılında satın alır

11

 

Hüsnü Yazıcı

ve alt katları dükkan olmak üzere iki katlı iki ev yaparlar. Birinde

kendisi,diğerinde çocukları oturur. Daha ileri yıllarda beş erkek birleşerek

1972 yılında iki apartman inşa ederek yaşamlarını burada sürdürürler.

1934 yılında Soyadı Kanunu çıkınca Hüsnü Efendi lakapları olan

''YAZICI''yı soyadı olarak alır.

Hüsnü Efendi 1940-1970 yılları arasında Bahçeköy'e gelen misafirleri

ağırlar,misafir eder,evi yeterli olmazsa kahvehanesini yatacak

yer olarak tahsis ederdi.

Hüsnü Efendi'nin yaptığı işler arasında çiftcilik ve hayvancılık da

vardı. Çiftçi olarak yetiştirdiği ürünleri Büyükdere-Tarabya-Yeniköy

gibi yerleşim bölgelerine götürüp satardı. Hayvancılığını da devam

ettirdiği için hayli tanıdığı,eşi-dostu ve arayanı vardı.

Hüsnü Efendi'nin kısa süreli bir de Edirne olayı oldu. Bu serhat

şehrinde fazla kalamaz ve tekrar Bahçeköy'e döner.

Hüsnü Efendi beş erkek bir kız olmak üzere altı çocuk sahibi olur.

Eşini 1968 yılında kaybeder,kendisi de 1972 yılında rahmetine kavuşur.

Anlattığına göre memleketindeki yaşamı varlıklı olduğu ve güzel

geçtiğidir.

Beşi erkek biri kız altı çocuğu günün koşullarına göre varlıklı olarak

iyi bir yaşam sürdüler. Çocukları; ormancılık, bakkalık, kasaplık,

yemcilik, kahvecilik, hayvancılık ve bahçecilik işleri ile uğraştılar. Kız

çocuğu Necibe Bahçeköy'de evlilik yaptı. Erkek çocuklarından, Süleyman

Yazıcı 1950'li yıllarda Orman işletmesinde ihalelere girerek

ağaç alıp,satışını yapardı. Mehmet Yazıcı odunculuk ve nakliye; Ali

Yazıcı kahvecilik, berberlik ve kasaplık; Hasan Yazıcı odunculuk ve

bakkalcılık; Mustafa Yazıcı ise üniversite okuyordu.

Mübadele ile gelen ailenin çocukları ve torunları hayatlarından

memnundur. Yaşanmış hikayeyi 1972 yılına kadar yazdım. Genelde

anlatılan öyküler acı ve ızdırap dolu!Büyüklerimden ne duyduysam

onu yazdım. Devamlı Allah'a şükreden ve huzurlu olduklarını belirttiklerinden

bende yaşım gereği tanık olduklarımı yazdım.

12

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

MÜBADİLLERİN 1924 YILINDA MÜBADELE EDİLDİĞİ

KÖY BAHÇEKÖY

Sarıyer’in yemyeşil bir semtidir.

İlk kuruluşu 1521 yıllarına dayanmaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Seferi sonrasında yanında getir

diği sırp esirleri bu bölgeye yerleştirmiş.

Ve kurulan bu köye Belgrat köy çevresindeki ormana Belgrat köy

adı verilmiştir.

Daha sonra köyün bent sularına zarar verdiği anlaşılarak köy bura

dan topluca alınarak şuan ki yerine taşınmıştır.(1894)

Bu köye de Bahçeköy adı verilmiştir.

1924 mübadelesinde selanik sancağına bağlı vodina Karacaova

bölgesi gustulüp ve fuştan köyünden lozan antlaşması gereği ordaki

mallarına karşılık 8 dönüm tarla 1 ev verilerek müslüman türkler yerleştirilmiştir.

Daha sonra Türkiye'nin değişik illerinden göç almıştır

13

 

Hüsnü Yazıcı

14

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

15

 

Hüsnü Yazıcı

16

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

17

 

Hüsnü Yazıcı

18

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

19

 

Hüsnü Yazıcı

20

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

21

 

Hüsnü Yazıcı

22

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

23

 

Hüsnü Yazıcı

24

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Göstelüp köy yolu

yenice vardar

25

 

Hüsnü Yazıcı

bizova

fuştan

26

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

kapinyani

karlat

notya

27

 

Hüsnü Yazıcı

prodrom

kuzuşan

28

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

slatine

subusko

29

 

Hüsnü Yazıcı

Karacaova-karacaabad

Selanik

30

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

GÖSTELUP-GASTELOP-GUSTULÜP

Yunanistanın mekodanya bölgesi-selanik-vodina(edessa) göstelup

( Konstantia ) köyü Osmanlı zamanında selanik sancağına bağlı ipek

böcekçilği -tarım ve hayvancılık- yapılan Vodinaya (edessa) uzaklığı

35 km dönemler içinde kazası -(ilçesi)-karacaabad-vodina- ve yenice

vardar üç kazayada değişik dönemler içinde bağlı en son karacaabada

bağlanmış Osmanlı zamanında köyde 2 cami -1 mescit -3 su değirmeni

evler büyük bahçeler içinde genelde iki katlı

yüksek duvarla çevrili

sokakları geniş

haftada bir pazar kurulan köyün ortasında dere geçen

ve büyük çınar ağaçları

bulunmakta küçük verimli ovaya sahip Türkler

zamanından çeşme ve yanındaki çınar ağacı

- üç tane eski ev durmaktadır.

Köyün arka yamaçları dağlık önü ova gelişmiş güzel bereketli topraklara

sahip mübadelede türkler gittikten sonra köye gelen mübadil

hiristiyanlar 1930 yılında köye kilise yapmışlardır köyün göstelup

adı 1925 yılında yunan devleti tarafından konstantia olarak değiştirildi.

GUSTULÜP meslek İSTATİKLERİ Osmanlı arşivindeki alıntıdan

YAZICI 5

MOLLA 15

SİPAHİ

2

PAŞA 8

BAKKAL 1

İPEKÇİ

66

KOZACI 21

ÇİFTÇİ

377

HOCA 6

İMAM 2

HAFIZ 7

NALBANT 3

TERZİ

2

ÇAVUŞ

8

31

 

Hüsnü Yazıcı

AĞA 10

KAHYA 2

BİBERCİ

1

DEĞİRMENCİ

1

LAKAPLAR -osmanlı arşivlerindeki yazılışa göredir.

Mutoş

- maço-cezzar -rude -sülçe -emence -genger -köle-çamurçerneşli-

köse -muto -aluk -tuzcu -arap -ince -aliko -sagir menko dülger

-nemçe -serhoşçe zahirce karakabuk -bekar -kara -jore -mondal

-eminçe-balça- mançe - acun -ibroşka -çarçula -belo -lişo -pehlivan -

rude -çarço-yamçe -abdalçe -halimdar-yazıcı

MÜBADELE NEDİR?

Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi

veya Değişimi,1923YILINDA YAPILAN LOZAN BARIŞ

ANTLAŞMASI'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye

ve Yunanistanın'ın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine

zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır. Göçe tabi tutulan kişilere

ise MÜBADİL denir.

Mübadele ile 1.200.000 Ortodoks Hıristiyan Rum Anadoludan 'dan

Yunanistan'a, 500.000 Müslüman Türk de Yunanistan'dan Türkiye'ye

göç etmek zorunda kalmıştı

MÜBADİL NEDİR?

Mübadele, bilhassa müslüman Türkler için sıradan bir göç olayı

değildir. Türk mübadiller, ata topraklarında bırakmaya mecbur kaldıkları

ev, bark, bahçe, dükkan ve arazilerine karşılık Türkiye’den kaçan

rumlar’dan kalan arazilerin bir bölümünü almışlardır. Dolayısıyla

bilinçli hiçbir mübadil, “muhacir” sıfatını kabul etmez, her fırsatta bu

sıfatı reddederek “mübadil” sıfatını taşıdığını muhataplarına ısrarla

anlatır.

32

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

ÜÇ KAZAYA BAĞLI KALMIŞ AYRI DÖNEMLERDE

GASTELOP KÖYÜ (GUSTULÜP)-

yenicevardar-vodinakaracaabad—

başbakanlık arşivinden

Tarih: 15/5/1924 Sayı: 21475A Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 653.1952..5.

*Selanik vilayeti (yenice vardar***...) kazası Gastelop

köyünden gelen

Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32026 Dosya: Fon

Kodu: ...130..16.13.2 Yer No: 539.1232..10.

*Selanik vilayeti( Vodina****) kazası Karacaabad nahiyesi

Gastelop köyünden

Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30984 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1032..12

*Selanik vilayeti( Karacaabad ****)nahiyesi Gastelop

köyünde

Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30984 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1032..12.

Gustulüp köyünden gelen mübadiller –

İstanbul, İzmir

Edirne- yerleşim yerleri

Karacaova, Karacaabad Osmanlı Döneminde

Köylerdeki Konutlar

EVLER

iki kattan oluşan üst katında iki odası alt katında ahır samanlık

harman yeri avlu bahçe EV duvar bahçeleri genelde yüksek olur.

Atla gelen yabancı hiristiyan vatandaş köye girmeden attan

inerek yürür sebebi atın üstünde olduğu zaman yüksekten bakınca

33

 

Hüsnü Yazıcı

34

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

35

 

Hüsnü Yazıcı

36

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

37

 

Hüsnü Yazıcı

38

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

BAŞBAKANLIK ARŞİVLERİ TASFİYE

TALEPNAMESİNDEN

492.941..1.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Mutoş Hüseyin çocukları

Hüseyin ve Hasan'a ait

tasfiye talepnamesi

2 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31642 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..10.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hüseyin oğlu Abdül'e ait tasfiye talepnamesi.

3 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31641 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..11.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Süleyman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

4 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31516 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..12.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Çamur Abdullah oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

5 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31591 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..18.

39

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

6 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31592 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..19.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

7 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31590 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..20.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Ali Hüseyin çocukları Hasan, Havva ve Zeliha'ya ait

tasfiye talepnamesi.

8 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31588 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..21.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Ali Hüseyin çocukları Havva, Zeliha ve Hasan'a ait

tasfiye talepnamesi.

9 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31595 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..22.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.

10 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31593 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..23.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.

11 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31822 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..24.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Ali oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.

12 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31821 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..25.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Mutiş oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

13 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31823 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..27.

40

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

14 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31820 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..28.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Toska Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

15 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31819 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..29.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hüseyin kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

16 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31818 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..30.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi İbrahim oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

17 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31817 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..31.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi İbrahim oğlu İdris'e ait tasfiye talepnamesi.

18 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31816 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..32.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Hüseyin oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

19 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31815 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..33.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Mehmet oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

20 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31814 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.941..34.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

21 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31614 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..1.

41

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Latif oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

22 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31613 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..2.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen kozacı, çiftçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

23 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31612 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..3.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen biberci Latif oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

24 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31647 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..4.

Selanik vilayeti Vodina kazası

Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen kozacı, çiftçi Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

25 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31646 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..5.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen kozacı

Molla Hasan oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi.

26 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31644 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..6.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Ali kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

27 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31643 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..7.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Zahirce Mehmet çocukları Süleyman ve Hüseyin'e

ait tasfiye talepnamesi.

28 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17101 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..8.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Salih oğlu Nursi'ye ait tasfiye talepnamesi.

29 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31824 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..9.

42

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Ahmet oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

30 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31638 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..10.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen kozacı, çiftçi Osman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

31 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17104 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..11.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Salih çocukları Galip, Kemal, Eyüp ve İzzet'e ait tasfiye

talepnamesi.

32 Tarih: 18/7/1924 Sayı: A 1705 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..12.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Mehmet kızı Perver'e ait tasfiye talepnamesi.

33 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31524 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..13.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen kozacı Hasan oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.

34 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31515 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..14.

Selanik vilayeti Vodina kazası

Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi İbrahim oğlu Molla Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

35 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31608 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..15.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

36 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31609 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..16.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Hüseyin kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

37 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31610 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..17.

43

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Mehmet kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

38 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31611 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..18.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Ragıp oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

39 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31628 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..19.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

40 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31804 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..20.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Ali oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

41 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31885 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..21.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Mehmet Kahya oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

42 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31601 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..22.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi İbrahim kızı Asena'ya ait tasfiye talepnamesi.

43 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31803 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..23.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

44 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31735 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..24.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

44

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

45 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31662 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..25.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Balça Osman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

46 Tarih: 18/4/1924 Sayı: 17114 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..26.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

47 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17112 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..27.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Osman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

48 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17103 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..28.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Salih oğlu Cemal'e ait tasfiye talepnamesi.

49 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17111 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..29.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

50 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17102 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..30.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Salih oğlu Kazım'a ait tasfiye talepnamesi.

51 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31494 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.942..31.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

52 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31637 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..1.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Osman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

53 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31636 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..2.

45

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen kozacı

Selim oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

54 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31635 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..3.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Kozacı Pehlivan Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

55 Tarih: 2/3/1924 Sayı: A 31634 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..4.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hüseyin oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

56 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31633 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..5.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

57 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31632 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..6.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Salih çocukları Vahit ve Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

58 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31631 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..7.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Tahir oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

59 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 316300 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 492.943..8.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.

60 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31629 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..9.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

61 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31514 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..10.

46

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mehmet oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

62 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31513 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..11.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hoca Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

63 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31491 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..12.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Şükrü oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

64 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31661 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..13.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Yamçe Osman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

65 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31660 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..14.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Yamçe Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

66 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31659 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..15.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Yamçe Osman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

67 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31658 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..16.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu Rıfat'a ait tasfiye talepnamesi.

68 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31657 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..17.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen İbrahim

oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

69 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31656 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..18.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Başu Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

47

 

Hüsnü Yazıcı

70 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31654 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..19.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

71 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31653 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..20.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Kulu Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

72 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31652 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..21.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

73 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31651 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..22.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

74 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31650 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..23.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hoca Mehmet oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

75 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31649 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..24.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hoca Abdullah oğlu Ramazan'a ait tasfiye talepnamesi.

76 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31648 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..25.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

77 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31825 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..26.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mutiş Ağa çocukları Hasan, Mehmet, Salih, İbrahim ve

kızkardeşlerine ait tasfiye talepnamesi.

78 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31615 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 492.943..27.

48

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

79 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31189 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 498.979..15.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Kapenyan köyünden gelen

çiftçi Gasteloplu Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

80 Tarih: 22/7/1924 Sayı: 31095 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..27.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi İbrahim eşi ve Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel

Müdürlüğü Çıkış

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

81 Tarih: 21/7/1924 Sayı: 30936 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..28.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih

Bey kızı Makbule'ye ait tasfiye talepnamesi.

82 Tarih: 21/7/1924 Sayı: 30935 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..29.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Salih Bey torunları Halit, Mahmut, Emine ve Ayşe'ye ait tasfiye

talepnamesi.

83 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31535 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..30.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

84 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31517 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..31.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Ömer'e ait tasfiye talepnamesi.

49

 

Hüsnü Yazıcı

85 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31495 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..32.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Kazım'a ait tasfiye talepnamesi.

86 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31496 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..33.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

87 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31399 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..34.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

88 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31401 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..35.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin Galip çocukları Mustafa, Zeliha ve Fatma'ya ait tasfiye

talepnamesi.

89 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31400 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..36.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hacer kızı

Gülsüm'e ait tasfiye talepnamesi.

90 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31402 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..37.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa Galip oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

91 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31403 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..38.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçİ Hasan kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

92 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31405 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..39.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi.

93 Tarih: 24/9/1924 Sayı: 31405 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..40.

50

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Hafız Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

94 Tarih: 7/7/1924 Sayı: 30072 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..41.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali

çocukları

Fatma, Saliha, Ayşe ve Salih'e ait tasfiye talepnamesi.

95 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30642 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..42.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Rakib'e ait tasfiye talepnamesi.

96 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30635 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..43.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan Çavuş oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

97 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30655 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..44.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin İbroşka oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

98 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30659 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..45.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ömer Abdalçe oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

99 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30660 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..46.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ömer Abdalçe oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

100 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30723 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..47.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa Haluk oğlu Hüseyin ve kızına ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

Hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel

51

 

Hüsnü Yazıcı

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

101 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30746 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..48.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Molla Hasan oğlu Cemal'e ait tasfiye talepnamesi.

102 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30748 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..49.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

103 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30757 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..50.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Mustafa kızı Navet ve Kabire'ye ait tasfiye talepnamesi.

104 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30758 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..51.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Aluk Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

105 Tarih: 2/1/1924 Sayı: 6179 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..52.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ahmet Muto oğlu Gani'ye ait tasfiye talepnamesi.

106 Tarih: 8/2/1924 Sayı: 6179 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..53.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

107 Tarih: 25/2/1924 Sayı: 9063 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..54.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi gelen Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

yyyy

108 Tarih: 25/2/1924 Sayı: 9064 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..55.

52

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, Yazıcı Mehmet oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

.....................................................................................................

109 Tarih: 25/2/1924 Sayı: 9065 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..56.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Paşo Hüseyin oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

110 Tarih: 19/1/1924 Sayı: 9067 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..57.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Abdullah oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

111 Tarih: 29/2/1924 Sayı: 9068 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..58.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Osman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

112 Tarih: 29/2/1924 Sayı: 9069 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.982..59.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

113 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30772 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..1.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman

oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

114 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31472 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..2.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

115 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31473 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..3.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan çocukları Osman ile Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.

116 Tarih: 4/7/1924 Sayı: 31474 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..4.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

53

 

Hüsnü Yazıcı

117 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31475 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..5.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Molla Hasan oğlu Ragıp'a ait tasfiye talepnamesi.

118 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31476 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..6.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Molla Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

119 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31479 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..7.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

120 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31480 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..8.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

121 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31481 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..9.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin Hoca oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

122 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31482 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..10.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

123 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31484 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..11.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hüseyin Paşa çocukları Ümmühan, Kudret ve Sıdıka'ya ait tasfiye

talepnamesi.

124 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31485 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..12.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

54

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

125 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31487 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..13.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

126 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31488 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..14.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ali oğlu Agoş'a ait tasfiye talepnamesi.

127 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31490 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..15.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

128 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31525 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..16.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Latif'e ait tasfiye talepnamesi.

129 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31526 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..17.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

130 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31527 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..18.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

131 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31410 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..19.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Köse Ali oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

132 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31411 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..20.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi İbrahim oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

133 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31412 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..21.

55

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

134 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31413 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..22.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

135 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31414 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..23.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mehmet Pehlivan oğlu Numan'a ait tasfiye talepnamesi.

136 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31415 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..24.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

137 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31416 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..25.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

138 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31542 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..26.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Kara Hasan kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

139 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31541 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..27.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

140 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31540 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..28.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Ali ve kızkardeşi Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

Hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel

Müdürlüğü Çıkış

56

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Katalog Tarama

Fon Adına Göre

Konu Adına Göre

İndeks Adına Göre

Belge Dosyası

Belge Listesi

İstenen Belge Listesi

Alınan Belge Listesi

Kullanıcı

Kullanıcı Bilgileri

Mesajlar

Yardım

İletişim

katalog@devletarsivleri.gov.tr

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

141 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31539 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..29.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

142 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31537 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.984..30.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Aziz'e ait tasfiye talepnamesi.

143 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31529 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..14.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi İbrahim oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

144 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31531 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..15.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Molla Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

57

 

Hüsnü Yazıcı

145 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31530 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..16.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

146 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31532 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..17.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ahmet oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

147 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31533 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..18.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Molla Selim oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

148 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31454 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..19.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman

oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi.

149 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31452 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..20.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Ahmet oğlu Avni'ye ait tasfiye talepnamesi.

150 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31451 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..21.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Ahmet eşi Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

151 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31450 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..22.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman

eşi ve Mustafa kızı Zehra'ya ait tasfiye talepnamesi.

152 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31455 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..23.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman

oğlu Saih'e ait tasfiye talepnamesi.

153 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31458 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..24.

58

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi İdris oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

154 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31457 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..25.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi İdris oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

155 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31459 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..26.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Mehmet kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

156 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31460 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..27.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

157 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31536 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 499.985..28.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin çocukları

İdris, Rakib, Mehmet ve Ali'ye ait tasfiye

talepnamesi.

158 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31449 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..1.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman

Ağa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

159 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31453 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..2.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman

oğlu Hafız Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

160 Tarih: 28/5/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer

No: 500.992..3.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman

Ağa kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

59

 

Hüsnü Yazıcı

161 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31829 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..5.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman

kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

162 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31826 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..6.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mutiş çocukları Salih, İbrahim, Ümmühan ve Havva'ya ait tasfiye

talepnamesi.

163 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 26656 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..7.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali

Karakabuk oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

164 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31420 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..8.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ali Cihan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

165 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31421 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..9.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa Kadir oğlu Kazım'a ait tasfiye talepnamesi.

166 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31422 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..10.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hüseyin kızı Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.

167 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31424 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..11.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Bekar Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

168 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31518 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..12.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hasan Çavuş kızı Ümmühan ve kızları

İbrahim kızı Havva ile

Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.

60

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

169 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31519 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..13.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan çocukları Hakkı

ve Nazmiye'ye ait tasfiye talepnamesi.

170 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31520 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..14.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ali Nemçe oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

171 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31521 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..15.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ali Nemçe oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

172 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31523 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..17.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

173 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31425 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..18.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

174 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31426 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..19.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mehmet oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

175 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31427 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..20.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali

kızı Zeliha'ya ait tasfiye talepnamesi.

176 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31428 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..21.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

177 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31639 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..22.

61

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Selim oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

178 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 36140 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..23.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Memiş Ağa oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

179 Tarih: 2/8/1924 Sayı: 31641 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..24.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

180 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31417 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..25.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Softa Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

Hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel

Müdürlüğü Çıkış

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

181 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31418 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..26.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

182 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31419 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..27.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hüseyin kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

183 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31500 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..28.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Kara Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

184 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31493 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..29.

62

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

185 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31607 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..30.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

186 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31686 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..31.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

187 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31605 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..32.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ali oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

188 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31604 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..33.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ali oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.

189 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31602 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..34.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Ahmet Rüstem'e ait tasfiye talepnamesi.

190 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31806 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..35.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hasan Bey kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

191 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31807 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..36.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hasan Bekar oğlu Molla Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

192 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31808 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..37.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi İnce Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

63

 

Hüsnü Yazıcı

193 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31809 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..38.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

194 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31810 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..39.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

imam Mustafa oğlu Hafız Hasan ve Mustafa kızı Dudu'ya ait tasfiye

talepnamesi.

195 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31811 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..40.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Sipahi Mustafa oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

196 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31852 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..41.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mehmet Ago oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

197 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31813 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 500.992..42.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi İnce Mustafa oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

198 Tarih: 11/3/1926 Sayı: 7523 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 501.999..21.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelip,

İzmir ilinde iskan edilen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

199 Tarih: 11/3/1926 Sayı: 7522 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 501.999..22.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelip,

İzmir ilinde iskan edilen İbrahim Çavuş oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi

200 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31558 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 501.999..45.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

64

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

201 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31557 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 503.1012..3.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

202 Tarih: 3/5/1924 Sayı: 23313 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1013..10.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Mehmet oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

203 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 37737 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1013..11.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Süleyman kızı Fatıman'a ait tasfiye talepnamesi.

204 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 1732 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1013..12.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Timur oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

205 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31769 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1013..13.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfye talepnamesi.

206 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31761 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1013..14.

Selanik vilayeti Vodin kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

207 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31765 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1013..15.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin çocukları Ali ve Fatma'ya ait

tasfiye talepnamesi.

208 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31766 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

65

 

Hüsnü Yazıcı

Yer No: 504.1013..16.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Ahmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

209 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31762 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1013..17.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

210 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31687 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1013..19.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen ipekçi, çiftçi Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

211 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31691 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..1.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

212 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31692 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..2.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Molla Hasan kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

213 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31693 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..3.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

214 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31700 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..4.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Hasan kızı

Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

215 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31699 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..5.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop kö

66

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

yünden gelen çiftçi, ipekçi Çerneşli Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

216 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31697 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..6.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Bekar Mehmet oğlu Nazmi'ye ait tasfiye

talepnamesi.

217 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31689 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..7.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Nemçe Ahmet oğlu Paşa Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

***************************************

218 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31696 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..8.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Süleyman oğlu Rakib'e ait tasfiye talepna

mesi.

*********************************

219 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31688 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..9.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Mustafa oğulları Hasan, Ali ve Süleyman'a

ait tasfiye talepnamesi.

220 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31708 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..10.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Raşit oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

221 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31704 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..11.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi.

67

 

Hüsnü Yazıcı

222 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31707 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..12.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Bekar Mehmet kızları Fatma ve Emine'ye ait tasfiye

talepnamesi.

223 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31706 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..13.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hüseyin Ağa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

224 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31705 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..14.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

225 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31698 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..15.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Çerneşli Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

226 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31703 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..16.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin Ağa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

227 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31702 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..17.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

228 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31701 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..18.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Bekar Mehmet oğlu Molla Hüseyin'e ait

tasfiye talepnamesi.

229 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31675 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..19.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop kö

68

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

yünden gelen çiftçi, ipekçi Köle Hasan oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

230 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31674 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..20.

Selanik vilayeti Vodina kazaı Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Genger Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

231 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31679 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..21.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Mustafa oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

232 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31665 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..22.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Hasan Paşa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

233 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31582 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1017..23.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Hasan kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

234 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 3 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer

No: 504.1017..24.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Süleyman oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

235 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31728 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..1.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen ipekçi, çiftçi Emence Hüseyin oğlu Ramazan'a ait tasfiye

talepnamesi.

236 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31725 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..2.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hinde Ali oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

69

 

Hüsnü Yazıcı

237 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31724 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..3.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

238 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31723 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..4.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Hüseyin kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

239 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31721 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..6.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Şutu Hüseyin oğlu Sabri'ye ait tasfiye talepnamesi.

240 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31718 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..7.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Süleyman kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

241 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31717 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..8.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Ali Ago oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

242 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31716 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..9.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Mehmet oğulları Avni, Ali, Yahya ve Tahsin'e

ait tasfiye talepnamesi.

243 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31715 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..10.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop kö

70

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

yünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Hafız Mehmet'e ait tasfiye

talepnamesi.

244 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31714 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..11.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

245 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31713 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..12.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

246 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31712 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..13.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Memşo Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye

talepnamesi.

247 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31711 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..14.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Tafçe Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye

talepnamesi.

248 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31740 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..15.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

249 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 1738 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..16.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Mustafa kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

250 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31737 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..17.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Sülçe İbrahim kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

251 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31733 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..18.

71

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Demir oğulları Ali ve Şükrü'ye ait tasfiye talepnamesi.

252 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31730 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..19.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Nalbant Hasan oğlu Elmas'a ait tasfiye talepnamesi.

253 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31758 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..20.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Arif ve annesi Arif kızı

Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.

254 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31756 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..21.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Terzi Mehmet oğlu Hüseyin'e ait tasfiye

talepnamesi.

255 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31755 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..22.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Nalbant Hüseyin oğlu Ali'ye ait tasfiye

talepnamesi.

.....................................................................................................

256 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31754 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..23.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Yazıcı Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talep

namesi.

.....................................................................................................

257 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31753 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..24.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Rude Hüseyin oğlu Osman'a ait tasfiye

talepnamesi.

.....................................................................................................

72

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

258 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31752 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 504.1018..25.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, ipekçi Yazıcı

İbrahim oğlu Süleyman'a ait tasfiye

talepnamesi.

.....................................................................................................

259 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31782 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..1.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

260 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31780 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..2.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

261 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31778 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..3.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Terzi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

262 Tarih: 15/5/1924 Sayı: A 21499 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..4.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

dülger Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

263 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30792 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..5.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Ahmet oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

264 Tarih: 15/5/1924 Sayı: A 31474 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..6.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Mustafa ve Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

265 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30793 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..7.

73

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Osman oğlu Hüsnü'ye ait tasfiye talepnamesi.

266 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30820 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..8.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hamza oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

267 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30922 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..9.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

268 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30851 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..10.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa Gafur eşi Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

269 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30795 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..11.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

270 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31596 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..12.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Osman oğlu Yaşar'a ait tasfiye talepnamesi.

271 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31597 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..13.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

272 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31760 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..14.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Ali Çavuş'a ait tasfiye talepnamesi.

273 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31757 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..15.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Malik İnce çocukları Kazım, Hasan, Hüseyin, Mustafa, ve yeğe

74

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

ni Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

274 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30954 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..16.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Selman Ağa kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

275 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30959 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..17.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

ipekçi Süleyman kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

276 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30983 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1027..18

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mehmet Yazıcı oğlu Basri'ye ait tasfiye talepnamesi.

277 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31584 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..1.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

278 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31583 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..2.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Sagir Menko oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

279 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31570 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..3.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mehmet oğlu Yusuf'a ait tasfiye talepnamesi.

280 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31569 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..4.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Hüseyin Aliko oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

75

 

Hüsnü Yazıcı

281 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 31568 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..5.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Hüseyin oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

282 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31567 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..6.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Mehmetçe oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

283 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31586 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..7.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Abdül oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

284 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31587 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..8.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Mehmet kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

285 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31571 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..9.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Hüseyin Aliko oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

286 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31572 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..10.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hatip Molla Hasan oğlu Hafız Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

287 Tarih: 19/7/1924 Sayı: A 30725 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..11.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

288 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31456 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..12.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman

Feyzo kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

289 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31575 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..13.

76

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen hatip,

çiftçi Hasan çocukları Emine, Fatma, Hüseyin ve Hafız Mehmet'e

ait tasfiye talepnamesi.

290 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31574 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..14.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

ipekçi, çiftçi Süleyman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

291 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31577 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..15.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

ipekçi, çiftçi İnce İbrahim oğlu Pehlivan Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

292 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31578 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..16.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

293 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31581 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..17.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Mısırlı Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

294 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31579 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..18.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

295 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31580 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..19.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hasan kızı, Mehmet eşi Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

296 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31572 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..21.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Arap Hüseyin oğlu Hasan, Nuri, Zehra ve Remziye'ye ait tasfiye

talepnamesi.

77

 

Hüsnü Yazıcı

297 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31573 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1029..22.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman

kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

298 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31751 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..1.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Osman oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

299 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31750 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..2.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Adem ve Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

300 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31749 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..3.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ali Bektaş oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

301 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31748 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..4.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ali Hasançe oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

302 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31747 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..5.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi İbrahim oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.

303 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31497 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..6.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

304 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31744 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..7.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin Kabil çocukları Hasan, Fatma, Ümmühan, Rabia ve

anneleri Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

78

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

305 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31743 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..8.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Abdullah oğlu Yunus'a ait tasfiye talepnamesi.

306 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31742 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..9.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Abdullah Hoca oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

307 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31741 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..10.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa Eminçe oğlu Emin'e ait tasfiye talepnamesi.

308 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31801 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..11.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin Kahya oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

309 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31771 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..12.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman Zahirçe oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

310 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31767 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 506.1030..13.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ahmet Memiş çocukları Rabia, Fatma, Mustafa, İbrahim ve

Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

311 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31768 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..14.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

312 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31770 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..15.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ali Zahirçe oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

313 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31663 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..16.

79

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Osman oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

314 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 316664 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..17.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Osman oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

315 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31685 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..18.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Demir Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

316 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31585 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..19.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

317 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31492 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..20.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

318 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31499 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..21.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Kara Hüseyin oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

319 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 314498 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1030..22.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Kara Hüseyin oğlu Hasan Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

320 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31915 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 506.1032..1.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipek Hüseyin kızı Pamuş'a ait tasfiye talepnamesi.

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

321 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31918 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 506.1032..2.

80

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

322 Tarih: 12/9/1924 Sayı: 32041 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 506.1032..3.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Süleyman oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

323 Tarih: 13/9/1924 Sayı: A 32055 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1032..4.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

324 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 13722 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1032..6.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Gafur kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

325 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31763 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1032..7.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Arif oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

326 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31781 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1032..8.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

327 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31777 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1032..9.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Mustafa Yazıcı oğulları Hasan, Hüseyin ve Abdullah'a

ait tasfiye talepnamesi.

328 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31776 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1032..10.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

329 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30794 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 506.1032..11.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepn

81

 

Hüsnü Yazıcı

Listeye Eklendi 330 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30984 Dosya: Fon

Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..12.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Mehmet Yazıcı oğlu Hüsnü'ye ait tasfiye talepnamesi.

331 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31906 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 506.1032..13.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, tuzcu Ali oğlu Mahmut ve Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

332 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31907 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 506.1032..14.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

333 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31908 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 506.1032..15.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Ali kızı Zeytuş'a ait tasfiye talepnamesi.

334 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31909 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 506.1032..16.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

335 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31910 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 506.1032..17.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Abdullah oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

336 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31911 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 506.1032..18.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, ipekçi Ali Çavuş oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

337 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31913 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 506.1032..19.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

bakkal Mehmet oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

82

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

338 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31914 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 506.1032..20.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

ipekçi, çiftçi Ahmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

339 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31912 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 506.1032..21.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

bakkal Mehmet oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

340 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31686 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 510.1052..1.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hüseyin çocukları Paşa ve Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

341 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31690 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 510.1052..2.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

342 Tarih: 26/4/1924 Sayı: A 31828 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 510.1052..4.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mutiş Ağa çocukları Mehmet, Hasan, Salih, İbrahim, Ayşe,

Ümmühan, Havva ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

343 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31471 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 510.1052..15.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Şükrü oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

344 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31563 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 510.1054..25.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.

345 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31565 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 510.1054..26.

83

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

346 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31564 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 510.1054..27.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğulları Süleyman ve Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

347 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31561 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 510.1054..28.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ali oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

348 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31560 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 510.1054..29.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

349 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31566 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 510.1054..30.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ali oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

350 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31559 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 510.1054..31.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mutiş Ağa çocukları Emine, Ümmühan, Ahmet, Ali ve Hüseyin'

e ait tasfiye talepnamesi.

351 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31827 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 510.1054..32.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hasan kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

352 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31564 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 510.1054..35.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi İnce Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

353 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32022 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 515.1088..9.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Şükrü oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

84

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

354 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32020 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 515.1088..11.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Ahmet kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

355 Tarih: 2/8/1924 Sayı: 31640 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 516.1093..17.

Selanik vilayeti Vodina kazası

Karacaabad nahiyesi Gastelop Köyü

Vakfı'na ait tasfiye talepnamesi.

356 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31443 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1101..14.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Mutiş kızı ve Süleyman eşi Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

357 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31442 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1101..15.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

358 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31441 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1101..16.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Pehlivan Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

359 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31440 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1101..17.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Abdülgafur oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

360 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31439 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1101..18.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

361 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29687 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1101..19.

85

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Mutiş Ağa kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

362 Tarih: 29/4/1924 Sayı: A 22923 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1101..20.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih

kızı Necmiye'ye ait tasfiye talepnamesi.

363 Tarih: 13/3/1924 Sayı: A 29264 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1101..21.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Serhoşçe Ahmet kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

364 Tarih: 4/5/1924 Sayı: A 230382 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1101..22.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu Nuh'a ait tasfiye talepnamesi.

365 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29648 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1101..23.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Halimdar Hüseyin oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

366 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29656 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1101..24.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Sipahi Osman çocukları Hüseyin ve Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

367 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31406 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1101..25.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Bekir oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

368 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31407 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1101..26.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

369 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31408 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1101..27.

86

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Cezzar Osman çocukları Hasan, Havva, Fatma ve Emine'ye ait

tasfiye talepnamesi.

370 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31409 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1102..1.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Mustafa Ali oğlu Davut'a ait tasfiye talepnamesi.

371 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17115 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1102..2.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Maço Ali çocukları Hüseyin ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

372 Tarih: 2/5/1924 Sayı: A 19011 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1102..3.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

373 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31507 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1102..5.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

374 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31508 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1102..6.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ahmet oğlu Mehmet ve Mutiş kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

375 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31509 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1102..7.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ahmet çocukları Kazım, Ümmühan ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

376 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29669 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1102..8.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman

kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

377 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31468 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1102..9.

87

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Şaban oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

378 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31627 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1102..10.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

379 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31626 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1102..11.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

380 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31625 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1102..12.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman çocukları Hasan, Hüseyin, Asena ve Mustafa'ya ait

tasfiye talepnamesi.

381 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31624 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1102..13.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Cezzar Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

382 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31623 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1102..14.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Cezzar Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

383 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31622 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1102..15.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Cezzar Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

384 Tarih: 2/8/1924 Sayı: A 31643 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1102..16.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi, kozacı Kalfa Süleyman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

385 Tarih: 2/8/1924 Sayı: A 31642 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1102..17.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

88

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

386 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29709 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1102..18.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Molla Süleyman kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

387 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29671 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1102..19.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Sipahi Osman çocukları Hüseyin ve Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

388 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31528 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1102..20.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mehmet oğlu Süleyman ve annesi Süleyman kızı Emine'ye ait

tasfiye talepnamesi.

389 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31423 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1102..21.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Mehmet kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

390 Tarih: 12/2/1924 Sayı: A 9419 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1102..22.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Ramazan'a ait tasfiye talepnamesi.

391 Tarih: 19/1/1924 Sayı: A 9070 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1102..23.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

392 Tarih: 13/2/1924 Sayı: A 9661 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1102..24.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

393 Tarih: 20/1/1924 Sayı: A 9072 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1102..25.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mehmet oğlu Yahya'ya ait tasfiye talepnamesi.

89

 

Hüsnü Yazıcı

394 Tarih: 8/2/1924 Sayı: A 9071 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1102..26.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ahmet oğlu Paşa Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

395 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31506 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..1.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ali oğlu İdris'e ait tasfiye talepnamesi.

396 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31505 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..2.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi İbrahim oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

397 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31502 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..3.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Jore İbrahim oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

398 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31503 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..4.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

manifaturacı Jore Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

399 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31504 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..5.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Jore Süleyman çocukları Hasan ve Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

400 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31501 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..6.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Abdül'e ait tasfiye talepnamesi.

401 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31438 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..7.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mondal Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

402 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31437 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..8.

90

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Ahmet oğlu Avni'ye ait tasfiye talepnamesi.

403 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31436 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..9.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mutiş çocukları Mehmet ve Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

404 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31435 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..10.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi İbrahim oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

405 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31434 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..11.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman

oğlu Hafız Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

406 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31432 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..12.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

407 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31431 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..13.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ramazan oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

408 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31430 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..14.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Paşa

kızı

Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

409 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31429 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..15.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Eminçe Hasan çocukları Mustafa, Hüseyin, Hasan ve Fatma'ya

ait tasfiyetalepnamesi.

410 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31598 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..16.

91

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Abdülhamit kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

411 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31621 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..17.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali

kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

412 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31620 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..18.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

413 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31619 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..19.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mançe Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

414 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31617 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..20.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Ahmet kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

415 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31616 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..21.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Latif oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.

416 Tarih: 8/7/1924 Sayı: A 29930 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 518.1105..22.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih

kızı Mihriban'a ait tasfiye talepnamesi.

417 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31461 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1105..23.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

418 Tarih: 19/7/1924 Sayı: A 30667 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..1.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi İbrahim oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

92

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

419 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31464 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..2.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

420 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31465 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..3.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Molla Hasan kızı Hasibe'ye ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel

Müdürlüğü Çıkış

Katalog Tarama

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

421 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31467 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..4.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Acun Hasan çocukları Ahmet, Mustafa ve Hüseyin'e ait tasfiye

talepnamesi.

422 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31599 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..5.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

423 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31603 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..6.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

424 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31544 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..7.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

425 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31546 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..8.

93

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

426 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31547 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..9.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi İbroşka Hasan çocukları Hüseyin ve İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

427 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31548 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..10.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Abdullah Hoca oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

428 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31549 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..11.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Hüseyin çocukları Havva, Hatice ve Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

429 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31550 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..12.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman çocukları Kadri ve Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

430 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31551 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..13.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

Molla Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

431 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31552 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..14.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

432 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31462 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..15.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi İbroşka Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

433 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31447 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..16.

94

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Hasan oğlu İdris'e ait tasfiye talepnamesi.

434 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31446 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 518.1106..17.

Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen

çiftçi Ahmet Paşa kızı ve Avni eşi Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

435 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31486 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 525.1148..34.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hasanko oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

436 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31214 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..1.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

437 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31357 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..2.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Köse Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

438 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31682 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..4.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

439 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31683 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..5.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen İbrahim kızı Behzadi'ye ait tasfiye talepnamesi.

440 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31681 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..6.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Hüseyin kızı Pamuş'a ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel

Müdürlüğü Çıkış

95

 

Hüsnü Yazıcı

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

441 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31680 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..7.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Süleyman çocukları Hasan, Hüseyin, Ahmet ve

Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

442 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31678 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..8.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

443 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31672 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..9.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Selim kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

444 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31673 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..10.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Selim kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

445 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31676 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..11.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Hüseyin kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

446 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31677 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..12.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Süleyman kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

447 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31671 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..13.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Selim kızı Rabia'ya ait tasfiye talepnamesi.

448 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31670 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..14.

96

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen imam Çarçula Ahmet oğlu Molla Mustafa'ya ait tasfiye

talepnamesi.

449 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31669 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..15.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Mehmet oğlu Hüseyin ve eşi Hüsniye'ye ait tasfiye

talepnamesi.

450 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31667 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..16.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hasan Paşa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

451 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31668 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..17.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

452 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31259 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..18.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

453 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31186 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1186..19.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Belo Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

454 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31798 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..11.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, kozacı Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

455 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31797 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..12.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, kozacı Lişo Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

97

 

Hüsnü Yazıcı

456 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31796 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..13.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, kozacı Lişo Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye

talepnamesi.

457 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31795 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..14.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, kozacı Ali oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

458 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31794 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..15.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, kozacı Rude Mustafa çocukları Süleyman ve

Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

459 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31793 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..16.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, kozacı Abdullah oğlu Cafer'e ait tasfiye talepnamesi.

460 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31792 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..17.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, kozacı Ali çocukları Adem, Havva ve Ümmühan'

a ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

Hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel

Müdürlüğü Çıkış

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

461 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31791 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..18.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, kozacı Mustafa oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

98

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

462 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31790 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..19.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, kozacı Memişçe Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye

talepnamesi.

463 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31789 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..20.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, kozacı Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

464 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31788 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..21.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Ali oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

465 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31787 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..22.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, kozacı Eminçe Mustafa oğlu Ahmet'e ait tasfiye

talepnamesi.

466 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31786 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..23.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hasan çocukları Ali ve Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

467 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31784 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..24.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

468 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31785 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..25.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, kozacı Hasan eşi Fatma ve çocukları Salih ile

Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

469 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31779 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..26.

99

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi, kozacı Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

470 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31775 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1188..27.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Osman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

471 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31759 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1189..1.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Ali oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

472 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31772 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1189..2.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Mustafa çocukları Hakkı, Emine ve Asliye'ye ait

tasfiye talepnamesi.

473 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31773 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1189..3.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Zahireci Süleyman oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

474 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31800 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1189..4.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Mehmet oğlu Abdül'e ait tasfiye talepnamesi.

475 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31799 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1189..5.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

476 Tarih: 26/3/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer

No: 532.1189..6.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen değirmenci Köse Süleyman Çavuş oğlu Ali Çavuş'a ait

tasfiye talepnamesi.

477 Tarih: 5/3/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No:

532.1189..7.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Süleyman Çavuş oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

100

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

478 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31469 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1189..8.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Çarço Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

479 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32019 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 532.1189..9.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Ahmet kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

480 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32017 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 532.1189..10.

Selanik vilayeti Vodina kazası

Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Köse Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel

Müdürlüğü Çıkış

Sayfa:

Arama Sonuçları: 490 kayıt

481 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32025 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 532.1189..11.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Köse Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

482 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31684 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 532.1189..12.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

483 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30806 Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 534.1203..7.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Novasil köyünden

gelen çiftçi Gasteloplu Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

484 Tarih: 13/2/1924 Sayı: 9745 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 539.1232..1.

101

 

Hüsnü Yazıcı

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Nalbant Mehmet oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

485 Tarih: 13/2/1924 Sayı: 9749 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 539.1232..2.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi Köse Süleyman oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

486 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31512 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 539.1232..8.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Çavuş Selim kızı Hatice'y e ait tasfiye talepnamesi.

487 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31510 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 539.1232..9.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen çiftçi İbrahim çocukları Mehmet, Hasan ve Ahmet'e ait

tasfiye talepnamesi.

488 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32026 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 539.1232..10.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

489 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32018 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 539.1232..11.

Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden

gelen Köse Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.

490 Tarih: 15/5/1924 Sayı: 21475A Dosya: Fon Kodu:

130..16.13.2 Yer No: 653.1952..5.

Selanik vilayeti Yenicei Vardar kazası Gastelop köyünden gelen

çiftçi Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

başbakanlık arşivinden hüsnü yazıcı tarafından yazılmıştır

Arama Sonuçları: 490 kayıt

102

 

Karacaova ve Göstelup Köyü

OSMANLI ARŞİVLERİNDEN GÖSTELUP İLE İLGİLİ

YAZILAR KÖY İSİMLERİ OSMANLI ARŞİVLERİNDE

FARKLI YAZILMIŞ

Tarih :13/Ş /1273 (Hicrî) Dosya No :86 Gömlek No :17 Fon Kodu

:A.}MKT.MVL.

Redif askerinden olup firar eden ve eşkiyalık yapan Selanik'in Yenice-

i Vardar Kazası'nın Kırcaabad Nahiyesinin Gastelib Köyü'nden

Hüseyin'in küreğe mahkûmiyeti.

Tarih :06/S /1323 (Hicrî) Dosya No :68 Gömlek No :6776 Fon

Kodu :TFR.I..SL..

Sendel Çiftliği Subaşısı Gostoloblu Paşo'nun oğlu Hüseyin'in

Hisarbeyli Risto'nun çobanı 15 yaşlarında Kıbti Tahir bin Muhsin'i

cerh ve itlaf ettiğine dair Yenice Kaymakamlığı'nın telgrafı.

Tarih :13/Ş /1273 (Hicrî) Dosya No :86 Gömlek No :17 Fon Kodu

:A.}MKT.MVL.

103

 

Hüsnü Yazıcı

104