iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1948 / június / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1948. június

Összeállította: Holló Anita (2018)

1948 júniusában megkezdődnek az Országos Könyvnapok, amelyen magyar szerzők művei jelennek meg.

Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter válaszol a Katolikus Püspöki Kar levelére. A tárgyalásokat feltételekhez köti.
        Ezzel egyidejűleg a magyar kormány a csehszlovák kormányhoz intézett újabb jegyzékében sürgeti a nemzetiségi indoklással kibocsátott vagyonelkobzó végzések visszavonását és az érintettek kártalanítását.

Az MKP kezdeményezésére felekezeti tanítók küldöttsége keresi fel Dinnyés Lajos miniszterelnököt, kérve a felekezeti iskolák államosítására.

Nyilvánosságra hozták a háromhatalmi külügyminisztérium konferencián elfogadott ,,londoni ajánlásokat".

Június 10-én a Romániai Magyar Szó cikke szerint a romániai magyarságnak 2671 elemi iskolája van, 4205 magyar tanítóval; a középiskolák száma 184, 2035 magyar tanárral; a Bolyai Egyetemen a hallgatók száma 3500, az oktatóké 280.

Vjacseszlav Molotov szovjet külügyminiszter bejelenti, hogy elengedi a jóvátétel hátalévő részének felét, 65 millió dollárt.

Magyar Dolgozók Pártja néven egyesítik a két magyar munkáspártot.

Törvényt hoznak létre az egyházi iskolák államosításáról. Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter jelentette be a lépést.

Szintén ebben a hónapban Varsóban aláírják a magyar-lengyel barátsági, együttműködési, valamint kölcsönös segédnyújtási szerződést.

A Szovjetunió lezárja a Nyugat-Berlin és Németország nyugati zónái közötti szárazföldi és víziutakat.

Csehszlovákiában egyesül a kommunista és a szociáldemokrata párt. A szervezet neve változatlanul Csehszlovák Kommunista Párt marad.

Nyilvánosságra hozzák a Kominform határozatát, amely elítéli a jugoszláv politikát és a JKP-t kizárja a szervezetből. Az iroda székhelyét Belgrádból Bukarestbe helyezik át.

Az MDP KV ülésén Rákosi Mátyás beszámolót tart a jugoszláv párt nemzetközi elítélésről.  

Napi események

Június 1.-  Megkezdődnek az Országos Könyvnapok. Ez alkalomra megjelenik 75 könyv, mind magyar szerző munkája.

Június 3.-  Pócspetriben összeütközésre kerül sor az iskola államosítása ellen tüntető lakosság és a helyi hatóság között; a községháza előtti dulakodásban Takács Gábor r. őrvezető életét veszti. A kommunisták az esetet az egyházi iskolák államosítása melletti propagandára használják fel.

Június 4.-  Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter válaszol a Katolikus Püspöki Kar levelére. Ortutay feltételekhez köti a tárgyalásokat: a katolikus egyház vezetése nyilatkozatban ismerje el a magyar kormányt, az 1945 óta meghozott intézkedéseket, elsősorban a földreformot és a gazdasági természetű államosításokat; a pócspetri „gyilkosságra” hivatkozva követeli mindennemű agitáció leállítását.

Június 5.-  Az MKP kezdeményezésére felekezeti tanítók küldöttsége keresi fel Dinnyés Lajos miniszterelnököt, kérve a felekezeti iskolák államosítását, a nevelők anyagi helyzetének javítását, az iskolaépületek helyreállítását, a klerikális reakció demokráciaellenes politikájának leleplezését.

Június 6.-  A máriagyüdi kegyhely 800 éves jubileumi főünnepségén Mindszenty József bíboros celebrálja az ünnepi szentmisét.

Június 7.-  Nyilvánosságra hozzák a háromhatalmi külügyminiszteri konferencián elfogadott „londoni ajánlásokat”. — A nyugati nagyhatalmak elhatározzák németországi megszállási övezeteik gazdasági egyesítését, engedélyezik a német alkotmányozó gyűlési választások megtartását, valamint, a Ruhr-vidék nemzetközi ellenőrzése mellett, külön nyugatnémet állam létrehozását.

Június 8.-  Vjacseszlav Molotov szovjet külügyminiszter bejelenti, hogy a Szu, magyar kérésre, elengedi a jóvátétel hátralévő részének felét, 65 millió dollárt.

Június 10.-  A Romániai Magyar Szó cikke szerint a romániai magyarságnak 2671 elemi iskolája van, 4205 magyar tanítóval; a középiskolák száma 184, 2035 magyar tanárral; a Bolyai Egyetemen a hallgatók száma 3500, az oktatóké 280.

Június 11.-  A Bp-i Büntető Törvényszék mint rögtönítélő bíróság a pócspetri ügyben halálra ítéli az elkövetőnek tartott segédjegyzőt, Királyfalvy Miklóst, és felbujtóként Asztalos János plébánost; Királyfalvyt még aznap kivégzik. — A köztársasági elnök Asztalost kegyelemben részesíti; büntetése életfogytiglani fegyház.

Június 12.-  Bp-en megkezdődik és együtt ülésezik az MKP IV. és az SZDP XXXVII. kongresszusa. Az első napon a küldöttek határoznak a két párt egyesüléséről; megalakul a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), és „összeül” I. kongresszusa.

A katolikus püspöki kar körleve kiközösíti az egyházból mindazokat, akik megszavazzák az egyházi iskolák államosítását, vagy a törvény végrehajtásában közreműködnek.

Június 13.-  A karhatalom megakadályozza, hogy a Gellért-hegyi Sziklakápolnában megtartsák az engesztelő ájtatosságot.

Június 14.-  Magyar Dolgozók Pártja néven egyesítik a két magyar munkáspártot. Ezután nagyarányú tisztogatások keretében megindul az egyesült párt "bolsevizálása" (amit majd más országokban is alkalmaznak).

Június 15.-  Befejeződik a német nemzetiségű és/vagy anyanyelvű magyar állampolgárok kitelepítése. — E napig mintegy 200 ezer német lakost telepítenek ki Mo-ról Németországba, háromnegyed részben a nyugati övezetekbe. Ezt követően már csak a Szu hadifogolytáboraiból visszatérők néhány csoportja hagyja el szervezetten az országot.

Június 16.-  Törvény az egyházi iskolák államosításáról. 1947/48-ban 4692 nép-, általános és polgári iskola, 90 gimnázium, 46 tanítóképző és 3 óvónőképző volt felekezeti kézben. Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter május 15-én sajtókonferencián jelentette be a lépést. Az állam és az egyház szétválasztását, és ezen belül iskoláik elvesztését az egyházak a rájuk nehezedő nyomás miatt tudomásul vették. A törvény értelmében összesen 6505 nem állami iskola került állami tulajdonba.

Június 17.- Letartóztatják Lénárd Ödön piarista szerzetest, az Actio Catholica országos kulturális titkárát.

Június 18.-  Varsóban aláírják a magyar–lengyel barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést.

Június 19.-  Mindszenty József bíboros, a püspöki kar határozatának megfelelően, körlevelet ad ki, amelyben megtiltja, hogy egyházi személyek az államosított iskolákban állást vállaljanak.

Június 20.-  A nyugati hatalmak valutareformot hajtanak végre az általuk ellenőrzött németországi megszállási zónákban, és az inflációs márka helyett értékálló új pénzt bocsátanak ki. A szovjet megszálló erők főparancsnoka tiltakozik a „Németország kettéosztását véglegesítő” intézkedés ellen.

Június 20-22.-  A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája második, bukaresti ülésének - rigómezei csata évfordulóján, 28-án nyilvánosságra hozott határozata a JKP-t kizárja a Kominformból. A Kominform új székhelye Bukarest lesz.

Június 23.-  A szovjet katonai kormányzat lezárja Nyugat-Berlin felé a szárazföldi forgalmat. Kezdetét veszi a berlini blokád.

Június 24.- A Szovjetunió lezárja a Nyugat-Berlin és Németország nyugati megszállási zónái közötti szárazföldi és víziutakat ("berlini blokád").

Június 24-28.-  A régi márka felülbélyegzésével Németország szovjet zónájában is "valutareformot" hajtanak végre. Ez is egész Nagy-Berlinre érvényes.

Június 26.-  A nyugati hatalmak a korábbi négyhatalmi egyezmények szerint három légifolyosón megnyitják a légihidat a nyugati német zónák és Nyugat-Berlin között. Közel egy éven át ez biztosítja a fél-város nyugati kézen maradását ill. fennmaradását.

Június 27.-  Csehszlovákiában egyesül a kommunista és a szociáldemokrata párt; az új szervezet neve változatlanul Csehszlovák Kommunista Párt.

Június 29.-  Nyilvánosságra hozzák a Kominform határozatát, amely elítéli a jugoszláv politikát, és a JKP-t kizárja a szervezetből; a határozat felhív Jugoszlávia kollektív blokádjára, és Tito hatalmának megdöntésére. Az iroda székhelyét Belgrádból Bukarestbe helyezik át.

Június 30.-  Az MDP KV kibővített ülésén Rákosi Mátyás beszámol a jugoszláv párt nemzetközi elítéléséről; felhívja a figyelmet az MDP-n belüli nacionalista és opportunista veszélyre.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére


02 |vissza a lap tetejére

Szerda

A Marshall-tervhez kapcsolódó államoknak tovább kell fizetniük adósságukat az Egyesült Államoknak. Németországban felrobbant és kigyulladt egy amerikai katonai kőolajraktár, tízezer gallon vált a tűz martalékává. A japán ipar felerősödése miatt a kínaiak aggodalmukat fejezték ki, mert ez által Japán vezető szerepet töltene be a Kelet-Ázsiai térségben. A Szabad Görög Rádió közleménye szerint az amerikai újságírót George Polkot a görög belügyminiszter és két amerikai ügynök közösen gyilkoltatta meg. Hazánkban a falukban dolgozó gyermekvédelmi munkások a magasabb fizetések mellett továbbképzésekben is részesülhetnek. Ukrajnában nagyszabású, gyors ütemben létrejövő házak, művelődési házak és egyéb középületek építésébe kezdenek. Londoni rendőrségi jelentés alapján több ezer kerékpár eltulajdonításáról adtak híreket. Emellett felszólított a tulajdonosokat, hogy ne hagyják őrizetlenül vagy lakat nélkül kerékpárjukat. Szovjet növénykutatók jégkorszakbeli rozst, mohát és ürmöt találtak Kotelni szigetén.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


03 |vissza a lap tetejére

Csütörtök

A Brit-Columbiai árvíz miatt kilencezer ember válik hajléktalanná. Romániában több ezer magyar önkéntes kezd dolgozni a munkatelepeken. Elfogadják az orvosok magyar végzettségét a román egészségügyi minisztériumban. Petőfi Sándornak szobrot állítanak fel Nagyváradon az 1848-as szabadságharc 100. évfordulóján. Romániában Petőfi versenyt rendeznek. A nagyfokú írástudatlanság leküzdésére a tanárok fontos szerephez jutnak Romániában.  Budapestre érkezik a csehszlovák szociáldemokrata küldöttség. Felére csökkentik a szovjetek Finnország jóvátételi kötelezettségeit. Az Amerikai Egyesült Államokban Harry S. Truman elnök országjáró körútra indul. Washingtonban tömegek tüntetnek a Smith - Mundt törvény ellen. Az amerikaiak kereskedelmi kapcsolatokat sürgetnek a szovjetekkel. A görög fővárosban lázadások törtek ki a laktanyákban. New Yorkban ellenhadjáratot hirdetetnek a cionisták az angol termékek ellen. Angliában a Lordok Háza továbbra is kiáll a halálbüntetés fenntartatása mellett.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


04 |vissza a lap tetejére

Péntek

Cipruson leégett a brit királyi légierő, a Royal Air Force állomása. A görög kormány terrorja ellen magyarok és románok együtt tüntetnek Marosvásárhelyen. Paraguayban eltávolítják posztjáról, majd letartóztatják Morinigo elnököt. Az olasz nép betekintést szeretne nyerni a Marshall-terv végrehajtásába, de a kormány tiltakozik ez ellen. Gyászünnepélyt tartanak a görög polgárháborúban meggyilkolt amerikai újságíró George Polk emlékére. Olaszországban sztrájkoló munkásemberekre lőttek a rendőrök. Indiában népszavazást írnak ki a francia birtokokról. A Szovjetunióban tudósok jelentős felfedezéseket tettek az atomkutatás terén. Franciaországban a dolgozók folyamatosan küzdenek bérük emelkedéséért. Egy Egyesült Államokbeli munkáspárti képviselő törvényjavaslatot tesz a katonai intézmények és a katonaság megszűntetése ellen. Palesztinában egyre fokozódik a helyzet; tengeri ütközetben légi és vízierők csaptak össze.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


05 |vissza a lap tetejére


06 |vissza a lap tetejére

Franciaországban meghalt Louis Jean Lumiere feltaláló, filmrendező, aki testvérével Auguste (Marie Louis)-al szabadalmaztatta a mozgófilm vetítésére alkalmas kinematográfot.


07 |vissza a lap tetejére

Hétfő

Párizs utcáin hatalmas tömeg felvonulással ünnepelte az 1871-es kommün évfordulóját. A szovjet rádióban, Moszkvában műsort sugároznak a normandiai partraszállás négy éves évfordulóján.  Az Egyesült Államok új bevándorlási törvénye miatt hátrányos helyzetbe kerülnek a zsidók.  Csehszlovákiában a nemzeti kongresszusi gyűlés után lemond az ország egyik megteremtője, Edvard Benes köztársasági elnök. Münchenben a nácitlanító bíróság felmenti Richard Strausst azzal az indokkal, hogy valójában nem képviselte a náci nézeteket. A háborús bűnösök kiadatása problémákat von maga után Nagy-Britanniában, mert az ország nem adja ki őket. Sanghajban diákok hatalmas tüntetést szerveznek, melynek központjában az amerikaellenességük szerepel. A romániai Galacról folyamatos hajójáratot indítanak Bécs felé.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére


10 |vissza a lap tetejére

csütörtök

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás:  Szabad Nép, 1948. június 10. )


Vandenberg szenátor kétségbeesett erőfeszítéseket tesz, hogy eredeti nagyságára állítsák vissza a Marshall-tervnek a képviselőház által csökkentett összegét.

Az új csehszlovák alkotmány, amelyet a nemzetgyűlés május 9-i gyűlésén fogadott el, szerdán jelenik meg a Törvénytárban és ugyanekkor életbe lép. Az új nemzetgyűlés csütörtökön tartja első ülését.

Tárgyalások a legszívélyesebb légkörben folytak és remény van arra, hogy a magyar görögkeleti egyház megalakulásának régóta vajúdó kérdése kedvező elintézést nyer.

Ma tárgyalja a főváros közigazgatási bizottsága a polgármester májusi jelentését Budapest közigazgatási helyzetéről. A főváros májusban 66 dolgozóját tüntette ki. az üzemi újítók száma 27 volt és 17.800 forint pénzjutalomban részesültek.

Az Országos Közellátási Hivatal jelentése szerint az élelmiszer felhozatal ismét nagymértékben javult.

A román forradalom 100. évfordulója alkalmából a budapesti román követség szerdán sajtófogadást rendezett.

A londoni rádió párizsi jelentése szerint a zsidó állam ideiglenes elnöke szerdán bejelentette, hogy a zsidó kormány elfogadta a fegyverszüneti feltételeket.

Semmelweis Ignácnak a világhírű magyar nőorvosnak emléktábláját a közkórházi orvostársulat helyreállíthatta a Rókus-kórház falán.

A diósgyőri MÁVAG a felszabadulás után 800 tonna acél termeléssel kezdte a munkát. Ma 17.000 tonnát termel, jövőre 21.000-et, a terv végére pedig 25.000-et.

Legújabb jelentések szerint az amerikai Olimpiai Bizottság nehéz helyzetbe került, mivel nem tudják biztosítani azt az 500.000 dollárt, amelyre feltétlenül szüksége van, hogy valamennyi sport ágban részt vehessenek. Eddig csak 220.000 dollárral rendelkeznek.

Összeállította: Holló Anita (2018)


11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére


15 |vissza a lap tetejére

Kedd

Nagy-Britanniában a szénbányászat szén-exportja a tönk szélén áll. Londonban háromezer kikötői dokkmunkások kezd sztrájkba. Az Amerikai Egyesült Államokban drágulás fenyegeti a nemzetet, melynek következtében eladósodnak a kisemberek.  Harry S. Truman elnök a választások megnyerésének érdekében kedvező gazdasági és szociális intézkedéseket ígér az embereknek. Benes, volt csehszlovák köztársasági elnök táviratban küldi üdvözletét Klement Gottwald új államelnöknek, aki megalakította az új kormányt. Prága érseke is üdvözli az új elnököt. Nagyvárad környékén embercsempészeket lepleztek le, akiknek Bukaresttől Bécsig terjedt a hálózatuk. A magyar filharmonikus zenekar Bécsben ad koncertet. A görög kormány tovább titkolózik Polk, amerikai újságíró haláláról. Meg akarják akadályozni, hogy a hírrel kapcsolatban bármilyen információ kijusson külföldre. Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter képviseletében az országgyűlés elfogadta az iskolák államosításáról szóló törvényjavaslatot.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére


18 |vissza a lap tetejére

péntek

Kronológia:

Megszületett Rothermel Ádám (Budapest, 1948. június 18. –) válogatott labdarúgó, kapus, rendőrtiszt. (Wikipédia) 1948. június 18-án (1948. évi XXXIII. törvény) megszületik az iskolák államosításáról szóló törvény. (Wikipédia) Megszületett Schmidt Éva (Budapest, 1948. június 18. – Hanti-Manszijszk, 2002. július 4.) tudományos kutató, tanár, néprajztudós és nyelvész. (Wikipédia)

Magyar Nemzet kivonat

Külföld

Zápoloczky miniszterelnök csütörtökön ismertette Prágában Csehszlovákia kormányának programját. A görög és bolgár nagykövetek megkezdték tárgyalásaikat Washingtonban diplomáciai kapcsolataik felfrissítése ügyében. Az Egyesült Államok szenátusa közel 3,7 millió dollárt szavazott meg az amerikai haditengerészet fejlesztésére. A Franciaországi sztrájkhullám csütörtökre több mint 25 városra terjedt át, több tízezer munkás csatlakozik a mozgalomhoz. Megjelenik Gromiko szovjet megbízott bírálata a palesztinai USA-politikáról. Feszült helyzet Berlinben: a szovjet parancsnokság tizenöt javaslatot terjeszt elő a berlini munkások élet- és munka színvonalának növelésére.  A frankfurti angolszász megszálló hatóságok szerdán este közlik a német pénzügyi és adóügyi reform részleteit. A szlovák püspöki kar rendeletére június 20-án Szlovákia katolikus templomai ünnepi Te Deumot tartanak Gottwald köztársasági elnökké választásának tiszteletére. Svernik a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke, Sztálin miniszterelnök és Molotov külügyminiszter üdvözletét küldte Gottwadnak elnökké választása alkalmából. Elkészült a lengyel jegyzék Franciaországhoz a német veszély elhárítása érdekében. A jugoszláv ifjúság hadseregen kívüli katonai neveléséről értekeztek. Elloptak három amerikai repülőerődöt. Péntek este hivatalos nyilatkozat jelenik meg Nyugat-Németország valutareformjáról.

Belpolitika

A Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetének csütörtök délelőtti nagygyűlésén bejelentették a pedagógusbérek 20%-os emelését. Ortutay Gyula kultuszminiszter újabb levelet intézett a püspöki karhoz. Megérkezett a magyar kormányküldöttség Lengyelországba.  Fontos határozatokat hozott meg a Gazdasági Főtanács. A Varsóba elutazott kormánydelegáció vasárnap este érkezik vissza Budapestre. A közoktatási minisztériumban hozzáláttak a törpeiskolák megszüntetéséhez. Az országgyűlés mentelmi bizottsága csütörtök délelőtt gyűlést tartott. Ötéves árucsere-forgalmi egyezmény jött létre Csehországgal. Francia protestánsok értekeznek a magyar református egyház állásfoglalásáról. Aláírják csütörtökön a magyar-lengyel barátsági szerződést. Őrizetbe vették az esztergomi érseki tanítóképző három tanárát. Révész László és Mojzesz György egészségügyi állapotuk miatt lemondtak képviselői mandátumukról.

Kultúra

Kinevezték Méliusz József erdélyi magyar művészeti főfelügyelőt a színházi és zenei tanács tagjává. Megalakult a zsidó-keresztény közlekedés intézete Münsterben. Választható tantárggyá válik a latin a csehszlovákiai egységes iskolákban. Pécsett lezajlott az első magyar diákolimpiász. Finn kulturális küldöttség érkezett Budapestre.

Érdekességek

A római rádió adásai tűzeset miatt csütörtöktől szünetelnek. Nemzetközi kerékpáros kongresszus és bajnoki verseny zajlott le Budapesten. Több öngyilkosság történt csütörtökre virradó reggel. Oszlásnak induló holttestet találtak a Jókai téren csatornajavítási munkálatok közben. Ausztriába akart szökni Barna Gábor középiskolai tanár, a Demokrata Néppárt pótképviselője. A Meteorológiai Intézet jelentése szerint a hőmérséklet alig változik.

Műsorok

Rádió: 17:10 Hadifogolyhíradó, 18:30 Hangos híradó, 22:39 Magyar nóták. Színház: a Nemzeti Színház előadásában 19:30 Cseresznyéskert. Mozi: a Corvin Moziban 16:00, 18:00 és 20:00-i kezdéssel Vadnyugati határvadász, Texasi postarablók.


19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére


21 |vissza a lap tetejére

A Manchester Mark I. nevű számítógépen lefutott az első eltárolt számítógépes program.


22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források