so ..

I3IAo QUANG Dl)C

BiNH

vA DAD

T~O

KY

THI CH9N HSG GlAI ToAN TREN MAy TfNH CAM TAY

NAM H9C 2013.2014

BANG ') GHI TEN •••• GHI DIEM

-.?

PHONG THI

so:

1

SSD HQvATEN NGAv SINH LOP, TRUONG DIEM GIAI

--

1 La Kieu An 19/11/99 9 PGD QT-Qufmg TUng 25.50

--

2 Thai Phvong Anh 24/02/99 9 PGD DH-L9c Ninh 17.25

3 Va Th! Kim Anh 11/07/99 9 PGD LT-L~ Ninh 15.00

4 La Phan NgQCAnh 24/03/99 9 PGD QN-Xuan Ninh 16.50

--

5 Nguyen Th! NgQCAnh 21/02/99 9 PGD QN-Xuan Ninh 25.50

--

6 Nguyen NgQCPhvong Anh 25/05/99 9 PGD £lH.£long My 17.25

7 Nguyen flo Quynh Anh 18/04/99 9 PGD LT-Lien Thuy 7.00

--

8 Phan Thanh Sa 05/03/99 9 PGD QN.Quan Hau 16.50

--

9 Le Nam Chung 10 Ph~m Tien Cvong 14/08/99 9 PGD £lH.S2£lS 25.00 23/10/99 9 PGD TH.£long Le 25.00

11 Phan VlIn Cvong 07/02/99 9 PGD £lH.Hai £linh 22.50

-- 12 Trvong Th! Hong Dien -- 13 La NgQCDu~n --

14 Nguyen £linh Dung 02/09/2000 8 PGD MH.Minh H6a 11.50 19/07/99 9 PGD QT-NHN 22.50

02/07/99 9 PGD QN-Xuan Ninh 25.00

--

15 Sui Quang Dung 19/09/99 9 PGD £lH.£lN£l 28.00

-- 16 Nguyen Trung Dung -- 17 £linh Lam Quang £la --

18 Mai Thanh £l~t 26/04/99 9 PGD QN.Xuan Ninh 26.00 06/08/99 9 PGD MH-Yen H6a 8.50

07/04/99 9 PGD QN-Quan Hau 18.00

--

19 Va Thanh £l~t 20 Tran Th! Ha Giang 30/10/99 9 PGD £lH.Hai £linh 25.00 17/01/99 9 PGD QN-Xuan Ninh 16.00

Ngvai dQc SBD, phach [fM-t~

N9~

La Thuy Th~ch ----z:-~__ Thanh tra giam sat nh~p Quang Sinh, ngay.l6 thang d( nllm to I~

CHU T!CH HD COl THI

Tran Quac Ho.:m

Do

dQc

DoNh~p c-.~ If'

T ~ z:'" ~"

r .L,~. (iJ u

'lltrZ; . - Ng($m

~

~

16/01/14 Nguyen Chien Thang

£lii!ng VlIn Tuan

Hoang Thai Anh

Vu Quang Hvng

Indiem.frxso

G1AoDl,lCvA DAo T~O '.

QUANG SiNH

KY

THI CHQN H5G GlAI ToAN TREN MAy TfNH CAM TAY

NAM HQC 2013-2014

BANG " GHI TEN •• GHI DIEM lOOP PHONG THI 56: 2

SSD HQvATEN NGAy SINH LOP, TRUONG DIEM GIAI

21 Phan Th! Quynh Giang 26/11/99 9 PGD LT-Thai Thuy 13.50

22 Doan Th! My Ha 15/09/99 9 PGD TH-80ng La 25.50

23 Cao Nguyen Vi~t Ha 30/12/99 9 PGD QT-Canh Dlfong 23.50

24 Nguyen Minh Hai 07/01/2000 8 PGD QT-Quang L9C 25.00

25 Hoang Vlln Hao 28/08/99 9 PGD QN-Qwln HilU 22.25 26 La Thanh Hang 25/08/99 9 PGD QN-Duy Ninh 12.50 27 Nguyen Th! L~ Hang 05/05/99 9 PGD 8H-Hai Thanh 22.00 28 Ho Th! Thu Hien 13/03/99 9 PGD LT.My Thuy 8.00 29 VOThai Hoa 25/11/99 9 PGD QT-Ba 80n 16.50 30 Nguyen Hl'tu Hoang 23/12199 9 PGD BT-QXK 24.00 31 Ho Khac Hoang 10/06/99 9 PGD BT-QXK 18.00 32 Ui NgQc Hoang 02/09/99 9 PGD LT-Lian Thuy 7.50 33 Nguyen Trung Hoang 04/05/99 9 PGD QN-V6 Ninh 15.50 34 Ph<;lmTh! anh Hong 02/02199 9 PGD QN-Gia Ninh 22.00 35 Tran NgQc Hung 15/02/99 9 PGD QN-Gia Ninh 20.00

36 Phan Hai Huy

27/11/99 9 PGD BT-QXK 22.50

37 Dc Khanh Huy 26/01/99 9 PGD LT-L~ Ninh 24.50

38 Ho Th! Huyen

14/11/99 9 PGD BT-QXK 24.00

39 Tran Thi Khanh Huyen 21/06/99 9 PGD LT-Hong Thuy 21.50 40 Nguyen Th! Thanh Huyen 13/04/99 9 PGD LT-Kien Giang 13.50

NglfCli HWv

dQc SBD, phiich NglfCli \k-

nh~p di~m

Quang Sinh, ngay./l thang

IY(

nllmU I~

CHU T!CH HD COl THI

Tran Quac Hoan

La Thuy Th<;lch NglfCli !jjp-

dQc di~m

Thanh tra giiim siit nh~p

?

/< -----

Do doccL

16/01/14 Nguyen Chien Thang

Di;\ng Vlln Tuan

Hoang Thai Anh

VO Quang Hltng

IndiemJrxsa ?

GIAO I DUC VA "

DAO TAO QuANG' BiNH .

KY

THI CHQN HSG GlAI TOAN TREN MAy TfNH CAM TAY

NAM HQC 2013-2014

BANG "

GHI TEN ..•. GHI E>IEM

...."

PHONG THI so: 3

SSD HQvATEN NGAv SINH LOP, TRUONG DIEM GIAI

41 Cao Thj Thuong HuyEin 23/09/99

9 PGD MH-Quy fl(lt 7.50 42 LUong Di~u Huong 01/01/99 9 PGD TH-flong La 19.50 43 Nguyen Thj Huong 01/04/99 9 PGDQT-NHN 24.50 44 Nguyen Thj Lan Huong 24/04/99 9 PGD LT-Kien Giang 6.00 45 Va PhO Khang 07/06/99 9 PGD LT-An Thuy 22.50 46 Duong Quae Khimh 02/09/99 9 PGD BT-QXK 22.50 47 f)inh Xuan Ky 03/06/99 9 PGD TH-Huong H6a 13.00 48 T~ Linh Nh~t Lam 15/03/99 9 PGD TH-flong La 16.00 49 Nguyen Thj Li€m 20/07/99 9 PGD LT-An Thuy 11.00 50 Nguyen Danh Linh 02/03/99 9 PGD LT-Tan Thuy 15.00

--

51 Tran Khanh Linh 10/01/99 9 PGD flH-S2NL 7.75

--

52 La Th! Di~u Linh 13/11/99 9 PGD MH-Quy fl(lt 7.50

53 Nguyen Thj My Linh 07/04/99 9 PGD QT-Canh Duong 25.00

--

54 Mai Xuan Long 11/01/99 9 PGD QT-NHN 21.50

--

55 Nguyen Phan Thi~n Long 27/09/99 9 PGD flH-S1fJS 12.50

--

56 Hoang Vinh L(ie 16/10/99 9 PGD TH-flong La 19.00

57 La Thj My Ly 20/12/99 9 PGD QN-Duy Ninh 11.50

58 f)oan Hai Minh 03/01/99 9 PGD TH-flong La 17.50

59 Mai Viln Minh 08/09/99 9 PGD flH-S1fJS 16.50

60 f)inh Thj Phuong My 13/09/99 9 PGD QN-Gia Ninh 24.50

Nglloi J-Jktt~ dc;>cSBD, phach Tran Quae Hoan

Nglldi dc;>cdi~m

Quang Sinh, ngayA thang 01 nilm /tJ11

CHU T!CH HD cal THI

La Thuy Th~eh Thanh tra giam sat nh~p

?"7<!.~.c~_

N guyen ~Ch"" len Th'

ang

f)itlng Viln Tuan

06 lk dc;>c Hoang Thai Anh

C 2:

~. •.• - .--

>.1' ~ _._,.. •.. 17!

"oM'

"4)

" 'tt' >'t.

16101114 Indiem.frx 06 Nh.

Rttt2--

VO Quang HLlngso

GlAD Dl,lCVA DAD T~O QUANG SiNH

KY

THI CHQN HSG GIAr ToAN TREN MAy TINH CAM TAY

NAM HQC 2013-2014

BANG ? GHI TEN .••. GHI DIEM

",?

PHONG THI 56: 4

SSD HQvATEN NGAY SINH LOP. TRUONG DIEM GIAI

61 Nguyen Viln Nghia 20/10/99 9 PGOLT-M}'Thuy 7.00

62 Cao Th! Anh NgQc 03/03/99 9 PGO BT-QXK 22.00

63 La Th! Mai NgQc 03/04/99 9 PGOflH-S1NL 14.50

64 Nguyen Thanh Nhii 29/03/99 9 PGOflH-L(ic Ninh 21.50

65 Tran Tuan Nhii 10/03/99 9 PGO TH-Tien H6a 20.00

66 Nguyen Th! Thu NMn 12/03/99 9B THCS&THPT Vi~l Trung 17.00

67 V6 My Nhan 25/04/99 9 PGO BT-QXK 19.50

68 Nguyen Minh Nh$l 18/05/99 9 PGO QT-Quang Phil 25.00

--

69 Phan HiEluNhi 70 Tran Th! YEln Nhi 12/03/99 9 PGO QT-Quang Tung 18.00 29/08/99 9B THCS&THPT Vi~l Trung 11.50

71 La Hong Nhung 18/02/99 9 PGO flH-S1fJS 20.00

72 Mai Thi Hong Nhung 29/03/99 9 PGO LT-An Thuy 13.50

--

73 Tran Th! Kieu Oanh 74 TCtHong Phal 12/10/99 9B THCS&THPT Vi~l Trung 15.25 20/09/99 9 PGO QT-Quang Kim 27.50

75 Tran TiElnPhal 19/03/99 9 PGO QT-Quang Thu~n 27.50 76 Ph<:JmXuan Phong 23/08/99 9 PGO LT-Phong Thuy 16.25 77 Nguyen Mai Phvong 07/06/99 9 PGOTH-flong Le 17.00 78 Hoang Nh$t Phvong 20/10/99 9 PGO BT-QXK 21.50 79 Nguyen ThllO Phvong 30/01/99 9 PGO flH-S1BL 22.00 80 £)oan Th! Phvong 15/04/99 9 PGO TH-fl(rc H6a 21.50

Ngltoi dQc SBD. phach

Ngltoi nh~p di~m

Quang Sinh. ngay ,((thang I' nilmW9 J-fttt'~

l~

Tran Quac Hoan

La Thuy Th<:Jch Ngltoi YJp==-

dQc di~m

Thanh 7/7--

tra giam sat nh~p

CHU T!CH 06 ~tirL--

. ~'i"'_'_:..,...

? _., H£l '., COl -- THI

~v;

a~ - 16101/14 06 dQc

.

Nguyen ChiElnThang

£)~ng Viln Tuan

Ho~aiAnh

va Quang Hung

Indiem.frxso

GIAo DUCvA £lAo TAO QUANG SiNH .

KY

THI CH9N H5G GlAI ToAN TREN MAy TiNH CAM TAY

NAM H9C 2013-2014

BANG ? GHI TEN •••.

GHI DIEM

,,2

PHONG THI

so:

5

SSD H9 vA TEN NGAv SINH LOP, TRUONG DIEM GIAI

81 Hoang Hao Quang 15/08/99 9 PGD QT.Quang Minh 24.25

82 Elinh Nh~l Quang 01/01/99 9 PGD QT.Ba flon 18.50

83 Nguyen Nh~l Quang 21/09/99 9 PGD LT.Kien Giang 14.00

84 Nguyen The Quynh 10/11/99 9 PGD flH.Bac Nghia 25.50

85 Elinh Th! NgQc Quynh 07/05/2000 B PGD QT.Quang L9C 26.75

86 Tran Anh Son 25/04/99 9 PGD flH.flong PhO 19.00

87 Ph<;!mVl1n SOn 01/08/99 9 PGD TH.flong La 14.50

--

88 Nguyen Ell1ng Sao Son 89 Hoang Tien S9 20/12/99 9 PGD flH.flong Phil 18.00 14/09/99 9 PGD TH.Tien H6a 18.75

--

90 Elo Trung Tam 05/10/99 9 PGD LT-Kien Giang 15.00

91 Nguyen Phuong Thanh 01/08/99 9 PGD BT.QXK 26.00

-- --

92 93 94 Tran Tran Tran Xuan Thanh Anh Th~ng Xuan Th~ng 03/11/99 9 PGD QT.Phu H6a 25.00 08/08/99 9 PGD £lH.£long Phil 19.00

13/02199 9 PGD BT.QXK 15.50

--

95 Nguyen Tran Nh~t Th~ng 96 Tran Viln ThiEm 13/07/99 9 PGD flH.flong Phil 19/04/99 9 PGD QN.Quan Hilu 17.50 6.00

97 Nguyen Vl1n Thin 08/07/2000 B PGD QT.Quang L9C 18.00

--

98 Nguyen Thanh Thjnh 07/07/99 9 PGD QN.Quan Hilu 18.00

-- --

100 99 LEiAnh Hoang Thi Tho Di$u Thorn 12/04/99 9 PGD TH.Tien H6a 21.50 24/03/99 9 PGD QN.Gia Ninh 17.00

Nglfai dQCSSD, phach

Quang Sinh, ngay-(' thang '" nl1m Zt!/? /-fwtL------

Tran Quac Hoan

CHU T!CH H£l COl THI

't';';d""

'2.:,-;

~".rz. Nglfai dQc diijm

~ Nguyen Chien Thang

La Thuy Th<;!ch Thanh tra giam sat nh~p

//7.L--

El~ng Vl1n Tuan

06 dQC

HO~~Anh

va 06 ~tL2-:- Quang Nh~p -

'"

HUllg

16/01/14 Indiem.frxsa

GIAo DI,JCVADAo T~O ciuANG SiNH

KY

THI CH9N H5G GIAI ToAN TREN MAy TiNH CAM TAY

NAM H9C 2013-2014

BANG ., GHI TEN A

GHI DIEM

-.?

PHONG THI 50: 6

SSD H9 vA TEN NGAv SINH LOP, TRUONG DIEM GIAI

101 He Di~u Thuy 12/09/99 9 PGD TH-fJong La 13.00

102 Nguyen Th! Di~u Thuy 17/01/99 9 PGD LT-Kien Giang 16.00

103 Le PhUong Thuy 03/05/99 9 PGD BT-QXK 17.25

104 Sui Th! ThuyTien 15/06/99 9 PGD fJH-fJNfJ 15.00

105 Tnln Hien ThUong 05/05/99 9 PGD MH-Quy D'i't 12.00

106 Ha Th! Thuong 03/06/99 9 PGD QN-Ham Ninh 11.50

107 Doan Th! Quynh Thuong 30/08/99 9 PGD TH-fJong La 22.00 108 Nguyen Th! Huyen Trang 18/01/99 9 PGD QT-Quang Hl>a 23.50 109 Tran Le Linh Trang 28/12/99 9 PGD MH-Quy fJ'i't 9.00

--

110 Hoang Nguyen Quynh Trang 111 Phan Th! Nli Trinh 30/07/99 9B THCS&THPT Vi~t Trung 14.50 01/08/99 9 PGD TH-Dong H6a 19.50

112 Tran Anh Tuan 01/12/99 9 PGD QT-Quang van 14.50

113 Truong Duy Tung 20/06/99 9 PGD QT-Ba fJon 14.25 114 D(\ng Son Tung 18/04/99 9 PGD LT-An Thuy 15.50 115 Phan Thanh Tung 26/10/99 9 PGD BT-QXK 22.50 116 Ph~m Th! Thu Uyen 24/09/99 9 PGD LT-Phong Thuy 18.50 117 Hoang Th! Hai Ven 16/06/99 9 PGD QN-V'i'n Ninh 19.00

NgLfOi dQc SBD, phach J{kf/L--

NgLfOi \£f

nh~p diEi'm

Tran Quae Hoan

Le Thuy Th~eh Thanh 7~

tra giam sat nh~p

Quang Sinh, ngayA' thang 0' n1lm2lJ/<t

06 CHU h~p -- ~

T!CH ~.", .

;9

,/

16101/14 D(\ng V1ln Tuan

IndiemJrx HD COl THI

-.. .

.

• _ •• J •••

N~

lOft---

Nguyen Chien TMng

VO Quang Hung

,.I -"

J •.so

GlAD Dl)C vA £lAo T~O QUANG SiNH

KY

THI CHQN HSG GIAI ToAN TREN MAy TfNH CAM TAY

NAM HQC 2013-2014

BANG ., GHI TEN .•.. GHI DIEM

....?

PHONG THI 56: 7

SSD HQ vA TEN NGAy SINH LOP, TRUONG DIEM GIAI

--

118 Eloan Nguyen TrtJong An 26/02/96 12A1THPT 51 Quang Tr~ch 11.50

119 Tran Elinh PhtJoe Anh 29/04/97 11TTHPT Chuyt'm 20.00

120 Sui Th! {mh 19/02/96 12A1THPTs3 Quang Tr~ch 10.50

121 U6ng Chi Sao 16/11/96 12B THC5& THPT Vi~t Trung 18.00

--

122 Tran Duy Sao 13/04/96 12A1THPT 51 Quang Tr~ch 15.00

--

123 Ph?m Huu Thai Sao 28/05/96 12A8THPT L~Thuy 16.50

--

124 Tran Thanh Sinh 10/02/97 11TTHPT Chuyem 19.00

125 V6 PhtJoe Duan 21/06/96 12A1THPT Tran Hl!ng 8~0 17.50

126 Nguyen Trung DOng 24/02197 11A1 THPT Tuyen H6a 9.00

127 Ph?m Vlln DOng 02/03/96 12A87THPT L~Thuy 18.00

128 Nguyen Tran Duy 30/02/97 11TTHPT Chuyen 20.50

-_.

129 Chu Th! My Duyen 02/02/96 12ATHPT Phan B9i CMu 9.00

130 Eloan Quae El?t 30/11/97 11TTHPT Chuyt'm 15.25

131 Diau TiElnEl?t 04/09/96 12TTHPT Chuyen 8.50

132 Uim Hai Elllng 30/03/96 12TTHPT Chuyen 20.50

133 Nguyen VO Hai Elllng 18/10/96 12A2THPT Sl B6 Tr~ch 21.00

134 La Quang Elue 17/10/96 12A1THPT Tran Hl!ng 8~0 17.50

135 Tran Th! L~ Giang 18/12/96 12A8THPT L~ Thuy 6.50

136 Nguyen Th! Linh Giang 01/11/96 12TTHPT Chuyen 22.50

137 Nguyen Th! Khanh H? 28/03/96 12A1THPT £lao Duy Tl/ 15.00

NgLtol #DtfJ~

dQc SBD, phach

NgLtoi We-~_

nhap dl€m Quang Sinh, ngay~6 thang (J1nllm 7tJ/1

CHU ,r .. TICH 'L- ,' H£l COl THI Tran Quae Hoan

La Thuy Th?eh

~ •••••••• ;.. ••••••• :"

4 ••••

.1 •. NgLtoi jJp-

dQc diii'm

Thanh tra giam sat nh~p

!/'l.---

D6 dQC

D6 Nh~p -'

J.

6 RilQrL-

1/l101114 Nguyen Chien Thang

El~ng Vlln Tuan

H~~aiAnh

VO Quang HtJng

IndiemJrxso

G1Ao Dl,JCvA £lAo T~O

QUANG SiNH

KY

THI CHQN H5G GlAI TOAN TREN MAy TfNH CAM TAY

NAM HQC 2013-2014

BANG 'I' GHI TEN ••• GHI fllEM

","'

PHONG THI 50: 8

SBD HQvATEN NGAV SINH LOP, TRUONG DIEM GI.6.1

138 LEiHong Hai 23/05/97 l1A3 THC5&THPT H6a Tien 7.00

139 Nga Vi~t Hai 29/12/96 12ATHPT 53 B6Trf;lch 21.50

140 Nguyen Th! Khanh Hang 05/10/96 12Al THPT 54 B6 Trf;lch 9.00

141 El~u Th! Hien 26/02/96 12ATHPT Phan Bi?iChilu 14.50

142 Nguyen Vlln Hien 07/03/96 12A1THPT Tran Hl!l1g8f;10 17.75

143 Nguyen Th! Thu Hien 20/10/96 12A7THPT 54 B6 Trf;lch 6.25

144 Va Th! Thu Hien 30/03/96 12A1THPT 8110Duy Tel 14.50

145 El~ng ElLtcHieu 19/01/97 11TTHPT Chuyi'm 17.00

146 Nguyen Th! Hoa 02/08/96 12A5THPT 54 B6Trf;lch 13.00

147 Tran Huy Hoang 28/02196 12A1 THPT 51 Quang Trf;lch 11.00

148 Nguyen Minh Hoang 25/10/96 12A2THPT Quang Ninh 15.00

149 Phan Nh~t Hoang 21/03/96 12A8THPT L~Thuy 18.00

150 Nguyen Thai Hoang 08/08/96 12CTHPT Hoang Hoa Tham 3.00

151 Va Khac Hung 14/04/96 12TTHPT Chuyi'm 28.50

152 LEiM"nh Hung 13/11/96 12A2THPT Ninh Chilu 14.00

153 Nguyen Thanh Hung 10/11/96 12ATHPT Phan Bi?iChilu 11.50

154 Nguyen Tl! Hung 05/01/96 12CTHPT Hoang Hoa Tham 13.00

155 Nguyen Khanh Huyen 23/11/96 12Al THPT 51 Quang Trf;lch 16.00

156 Nguyen VOKhanh Huyen 27/08/96 12TTHPT Chuyen 20.00

157 Nguyen Th! Thanh Huyen 07111/96 12A1THPT £lao Duy TLt 15.00

Ngl!oi !-W~

doc SBD, phach Ngltoi ~te nh~p difim Tran Quac Hoan

Quang Sinh, ngay,-tl thang'" I nllm WI~

LEiThuy Th"ch

CHU .. ~':'_..;'7..

T!CH 2 HD COl ,. - -y THI

.••.

.J-.:"'*~ Ngltoi JE--

dQc difim Thanh tra giam sat nh~p

06 dQC I/~

06 Nhli> ~ liJ{ll---

16101/14 Nguyen Chien Thang

El~ng Vlln Tuan

H~~aiAnh

VO Quang Hung

IndiemJrxso GIAo evc vA £lAo T~O

QUANG SiNH

KY

THI CH9N HSG GIAI ToAN TREN MAy TfNH CAM TAY

NAM H9C 2013-2014

BANG ? GHI TEN - GHI DIEM

-..,

PHONG THI 56: 9

SBD HQ vA TEN NGAV SINH LOP, TRUONG DIEM GIA,

158 Nguyen Thj Thu Huyen 16/01/96 12A7THPT L~ Thuy 21.00

159 TrVong Quac Huynh 01/04/96 12A1THPT 51 QUan9Tr\Jch 23.00

160 Nguyen Th! HVong 22/09/96 12A1THPT 54 B6Tr\Jch 14.50

161 Nguyen Hong Lam 01/05/97 12A1THPT LEiTn!c 14.50

162 Tran Nh~t L~ 28/07/96 12A1THPT 52 B6Tr\Jch 11.50

163 Phan My Linh 15/10/95 12A1THPT 52 BOTr\Jch 13.50

164 Nguyen Nh~t Linh 08/11/96 12A1THPT f)ong HCli 10.00

165 Le Quang Linh 07/03/96 12A1THPTTuyen H6a 0.00

166 Hoang Long 16/06/96 12A1THPT f)ong HCli 5.00

167 Ph\Jm £luc Long 15/07/96 12A1THPT 52 Quang Tr\Jch 20.00

168 Ph':lm Van Long 15/08/96 12A1THPT 52 Quang Tr\Jch 16.50

169 Huynh Vinh Lvu 19/08/96 12CTHC5&THPT Vi~t Trung 10.00

170 Tran Th! Quynh Mai 20/11/96 12A1THPT f)ilo Duy Tlt 14.00

171 £loan Hoai Nam 05/12/96 12A1THPT 52 Quang Tr\Jch 16.50

172 Le Hoai Nam 08/02/97 111CTHC5&THPT Vi~t Trung 13.00

173 Phan Hoai Nam 14/06/96 12A1THPT f)ong HCli 7.50

174 Nguyen Ng<;>cNam 18/12/96 12A2THPT 53Quang Tr\Jch 9.00

175 Hoang Phvong Nga 07/05/97 11A1THPT Tuyen H6a 13.50

176 Phan Thj Hoang Ngan 08/11/96 12A3THPT f)ilo Duy Tlt 16.50

177 Nguyen Binh Nguyen 11/10/96 12A8THPT L~ Thuy 17.00

Ngvoi nh~p di€!m N9V0t£;/Ch

Tran Quac Hoan

Le ~"'---&- Thuy Th':lch

Quang Binh, ngay A l thang 07 nam WI'f

CHU T!CH~£) COl THI

"" c:

;:y:--

/7l .,

"'" ;. ••~,.;... .•••• ., ~" J I" ';' •..•• Ngvoi d9C di€!m

Thanh tra ghlm sat nh~p

(z2.- Nguyen ~

Chien Thang

£li:lng Van Tuan

06 d9C

06 Nh~p

lAte-- H~ThaiAnh

vo Quang Hvng

16101/14 Indiem.frxsa

GIAo

Dl,lC

vA £lAo

T~O QUANG SiNH

KY

THI CH9N H5G GIAI TOAN TREN MAy TfNH CAM TAY

NAM H9C 2013-2014

BANG ?

GHI TEN A

GHI f>IEM

-.?

PHONG THI so: 10

SSD HQvATEN NGAv SINH LOP, TRUONG DIEM GIAI

178 Ph,:!m Sinh Nguyen 21/10/96. 12A1 THPT Dong Hoi 9.00

179 Hoang Kim Nhiin 03/10/96 12A7THPT Li! Thuy 0.00

180 Nguyen N99C Nhan 26/11/96 12A2THPT Ninh CMu 18.50

181 Nguyen Van Nhan 10/09/96 12A1THPT 54Quang Tr~ch 12.50

182 Dii!p Minh Nhiill 25/03/96 12TTHPT Chuyen 21.50

183 Nguyen Trvong Nhiill 20/01/97 11TTHPT Chuyen 22.00

184 Nguyen Th! Lan Nhi 27/10/87 11A1THPT Le Trl!C 13.00

185 Nguyen Tan Phal 25/02/97 11A3THC8&THPT H6aTien 8.00

186 Nguyen Th! Phvong 18/03/96 12BTHPT Hoang Hoa Tham 14.50

187 Lvu Th! Hoai Phvong 02/01/97 11CTHC8&THPT Vi~l Trung 8.00

188 Nguyen Th! Thanh Phvong 14/01/96 12A1THPT 82 B6Tr~ch 8.50

189 Lvong Thi Thanh Phvgng 18/08/96 12A1THPT 81 Quang Tr~ch 16.50

190 Ng6 Hoang Thanh Quang 10/11/97 11TTHPT Chuyen 20.00

191 Nguyen Hiiu Quy 17/01/96 12A2THPT Quang Ninh 16.00

192 Duong Thi Quy 28/02/96 12A1THPT 82 B6Tr~ch 14.00

193 Nguyen Xuan Quy 07/04/97 11TTHPT Chuyen 20.50

194 813mThj Nhv Quynh 21/11/96 12A1THPT 53 Quang Tr~ch 7.00

195 Cao N99c Son 16/04/96 12ATHPT Phan B(ii Chau 19.00

196 Mai Xuan Son 30/12/97 11TTHPT Chuyen 18.00

197 Le Nguyen Nam SOn 16/06/97 11TTHPT Chuyen 16.50

N9V~aCh

NgU'oi nh~pdi~m

Quang Sinh, ngay-/( lhangM nam1<l1<1

~::::.--- Tran Quac Hoan

Le Thuy Th,:!ch

CHU ~ -- ~

.. TICH :.,." .~ ~

HD ~

COl THI

• NgU'oi dqc di~m

!hanh tra giam sat nh~p

06 dqc

06 Nh~p - Qf(:=

l-~-..--

Nguyen Chien Thang

81,\ng Van Tuan

'~lL~ H~t-Th" oang al A n

h

va Quang HLtng

16101/14 IndiemJrx