CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDEACIÓN UNIVERSITARIA C.E.I.P. CONDESA DE FENOSA Tif. 988.32 10 60. Fax. 98832 59 69 E-mail: ceip. condesa.fenosa@edu.xunta.es Rúa Coruña no 24.- 32.300.- O BARCO DE VALDEORRAS

MATRICULA 2017-18.- DOCUMENTACIÓN (En caso de dúbida chamar ao tlf. 98832 10 60.)

Impreso de solicitude ( recóllese no centro). 2 fotografías tamaño carné. Fotocopia do DNI dos pais. Fotocopia das vacinas do/a solicitante. Certificado médico. Certificado de em padroamento. Fotocopia datarxeta sanitaria.

Fotocopia do Libro de Familia (folla onde está inscrito o solicitante).