Published using Google Docs
PROGRAMACIÓ FOL. I TRIMESTRE
Updated automatically every 5 minutes

       PROGRAMACIÓ FOL I TRIMESTRE     DRET LABORAL                    

CONTINGUTS

UNITAT      Relació de continguts                                                                                   Pel·lícules, webs, Materials (

U.0 i 1

set

La relació laboral: Dret del Treball/ Concepte. Diferències entre relació laboral i no laboral. Relacions laborals especials i excloses/Actors principals: Administració-Jutjats+Sindicats+Patronal./ Importància. / Orígens: revolució industrial- moviment obrer- Declaració dels Drets Humans. Situació actual: Crisi del Dret Laboral. Futur. / Sistema d’aplicació del Dret Laboral.Fonts del Dret. Principis d’aplicació.

Webs Administració Laboral; Inspecció. Estatut dels treballadors.

U.2

set

La representació dels treballadors i dels empresaris:  Sindicats i Associacions Empresarials més representatius en Hostaleria. Conveni Col·lectiu d’aplicació. Eleccions sindicals en les empreses del sector.  

CCOO,Federación de Comercio, Hostelería y Turismo UGT, CGT, INTERSINDICAL-STICS, USO

CEOE, CEPYME, ASHOTUR,

Conveni Hostaleria

U.3

oct

El contracte de treball. Què és un contracte laboral? Diferències amb contractes civils o mercantils. Capacitat per a contractar. Modalitats de contractes. Drets i deures que es deriven del contracte signat.

Models de contracte

Sentències sobre drets i deures dels treballadors de l’Hosteleria

ET Sección 2.

U.4

oct

L’organització del treball. Conciliació de la vida personal amb la profesional. Jornada, descansos, permisos, excedències

Decret Jornades en Hostaleria 

U.5

oct/nov

La nòmina

Model rebut de nòmina

El salari i la nòmina

U.6 nov

Seguretat Social: cotitzacions i prestacions.

U.7

des

Modificació, suspensió i extinció del contracte

                BLOG, LLIBRE DE TEXT I MATERIAL BÀSIC

folazahar.blogspot.com

Llibre de FOL Editex

Estatut dels treballadors i convenis d’aplicació en hostaleria

Revista online Scoop-it

TREBALLS PER A FER EN GRUP DURANT EL CURS:

TASCA I………………...1 PUNT (1 treball escrit i presentació +  1 exposició oral)

1. Triar un tema que vos interesse dels proposats en alguna de les unitats didàctiques.

2. Desenvolupar en un document de text o word aquest tema indicant la bibliografia i webs visitades( 5 ó 6 pàgines)

3. Dissenyar un power point per a la seua presentació en classe d’una durada aproximada de 30 minuts

4. Idear exercicis, jocs, preguntes per al debat que es puguen fer a la classe al voltant d’eixe tema

I TRIMESTRE

TASCA II………………..1 PUNTs ( 0,5 treball escrit+ 0,5 exposició oral)  

1. Triar una pel·lícula de cinema social que aborde la problemàtica de l’ocupació, sindicats, vaga, protecció social, conciliació de la vida familiar i laboral, explotació laboral…..*

2. Visionar la pel·lícula triada

3. Dissenyar per a  una intervenció de 10 minuts un resum gràfic de la pel·lícula. Fer ús d’aquesta aplicació per a exposar davant els companys els aspectes més interessants de la pel·lícula

5. Plantejar preguntes als vostres companys  per a encetar un debat

* per a escollir la pel·lícula es pot consultar la presentació de la Unitat 0 del Bloc i també aquesta web http://www.edualter.org/material/cinemaitreball/indexcat.htm