CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ PMAR - curs 2017-18

  1. Àmbit lingüístic i social
  2. Àmbit científic i matemàtic

      I.   ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL

                  AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

L’avaluació dels àmbits ha de respectar els continguts, estàndards d’aprenentatge avaluables i criteris d’avaluació de totes les matèries que l’agrupen.

      A)Criteris de qualificació. Es procedirà de la següent manera:

          S’avaluarà cada matèria d’acord amb els criteris següents:

LLengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura

Bloc de continguts específics:                                60%

Expressió oral i/o escrita:                                20%

Feina diària, actitud i esforç:                                15%

Presentació del quadern :                                 5%

Geografia i Història

Bloc de continguts específics:                        80%

Altres (feina, quadern, actitud, esforç):                20%

       B) Criteris de recuperació

Si l’alumne no supera satisfactòriament el curs, té dret de recuperació a la           convocatòria extraordinària de setembre.  

                                     

II. ÀMBIT CIENTïFIC i MATEMÀTIC

  1. BIOLOGIA I GEOLOGIA. 3r PMAR

A l’hora de qualificar hem de tenir en compte que els objectius d’aquesta àrea són tant

* assolir els coneixements propis de la Biologia i Geologia i les actituds i els hàbits de l’educació per a la salut, com

* assolir les destresses competencials bàsiques tant d’autonomia i iniciativa personal i per a aprendre a aprendre, com  les competències de comunicació lingüística, social i ciutadana i de tractament de la informació i competència digital.  Així , a més dels coneixements, es valoraran les competències que assoleixin els alumnes, per tant serà important l’observació directe del treball fet per l’alumne, de la millora dels seus hàbits de feina i dels seus hàbits davant la  Salut.

Així, per tal de puntuar als alumnes, els criteris de qualificació seran:

80%  mitjana de la nota de les proves escrites, de l’exposició oral o projectes en grup (al trimestre que pertoqui) i, a criteri de la professora,  d’aquelles tècniques d’estudi treballades.  

 * per calcular la mitjana cadascuna de les proves ha de tenir una puntuació superior al 3,5.

10%  treball a classe (quadern que serà revisat durant la classe i s’ha de fer dia a dia, preguntes orals a l’aula…) i realització dels deures a casa.

10% actitud a classe (participació a classe, comportament, actitud positiva davant la salut i el treball a l’aula).

  * si la nota del treball i de l’actitud és un zero l’avaluació quedarà negativa.

        La qualificació de la nota final de la matèria s’obté de la mitjana de les tres avaluacions sempre i quan estiguin les tres aprovades. Encara que, a l’hora de determinar la nota final,  es tendrà en compte l’evolució, la constància i la millora al llarg del curs.

        CRITERIS DE RECUPERACIÓ  

Els alumnes suspesos a qualque avaluació podran optar a una recuperació de la corresponen avaluació a final de curs, sempre i quan tenguin aprovats l’actitud i el treball.

Si el que tenen  suspès és l’actitud o el treball a una avaluació, ho hauran de recuperar modificant el comportament i els hàbits de feina, l’avaluació d’aquests serà contínua. A criteri de la professora, se lis podrà demanar presentar una feina addicional.

        SETEMBRE

        Pel Setembre s’encarregaran feines sobre els continguts mínims per tal de preparar l’examen. S’hauran d’entregar a un dossier. En el cas de tenir l’actitud i el treball amb qualificacions baixes també hauran d’entregar les feines que s’havien de fer al llarg del curs.

        Les feines ajudaran a aprovar, ara be, serà necessari arribar, com a mínim, al 4 a l’examen per poder valorar aquestes feines.

        Els criteris de qualificació pels alumnes que han de recuperar al Setembre serà:

60% nota de l’examen.

40% nota de les feines recomanades presentades a un dossier.

b) FÍSICA I QUÍMICA. 3r PMAR

        Abans de concretar els criteris de qualificació, hem de tenir present que els objectius d’aquesta àrea són tant

*  assolir els coneixements propis de la Física i Química ( sempre tenint en compte que treballarem més per assolir un cultura científica i per entendre la Ciència de la vida quotidiana que no per assolir les bases per cursar una carrera científica), es a dir, la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, com

*  assolir les destresses competencials bàsiques tant d’autonomia i iniciativa personal i per a aprendre a aprendre (resolució de problemes, millora dels hàbits de treball i estudi personal,...), com en les competències  matemàtica i tractament de la informació i competència digital.  Així , a més dels coneixements, es valoraran les competències que assoleixin els alumnes, per tant serà important l’observació directe del treball fet per l’alumne i el seguiment i millora dels seus hàbits.

Així, per puntuar als alumnes, els criteris de qualificació seran:

80%  mitjana de la nota de les proves escrites, de l’exposició oral o projectes en grup (al trimestre que pertoqui) i, a criteri de la professora,  d’aquelles tècniques d’estudi treballades.  

 * per calcular la mitjana cadascuna de les proves ha de tenir una puntuació superior al 3,5.

10%  treball a classe (quadern que serà revisat durant la classe i s’ha de fer dia a dia, preguntes orals a l’aula…) i realització dels deures a casa.

10% actitud a classe (participació a classe, comportament, actitud positiva davant la ciència i el treball a l’aula).

 * si la nota del treball i de l’actitud és un zero l’avaluació quedarà negativa.

   

        La qualificació de la nota final de la matèria s’obté de la mitjana de les tres avaluacions sempre i quan estiguin les tres aprovades. Encara que, a l’hora de determinar la nota final,  es tendrà en compte l’evolució, la constància i la millora al llarg del curs.

        CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Els alumnes suspesos a qualque avaluació podran optar a una recuperació de la corresponen avaluació a final de curs, sempre i quan tenguin aprovats l’actitud i el treball.

Si el que tenen  suspès és l’actitud o el treball a una avaluació, ho hauran de recuperar modificant el comportament i els hàbits de feina, l’avaluació d’aquests serà contínua. A criteri de la professora, se lis podrà demanar presentar una feina addicional a més del canvi d’hàbits.

        SETEMBRE

        Pel Setembre s’encarregaran feines sobre els continguts mínims per tal de preparar l’examen. S’hauran d’entregar a un dossier. En el cas de tenir l’actitud i el treball amb qualificacions baixes també hauran d’entregar les feines que s’havien de fer al llarg del curs.

Les feines presentades ajudaran a aprovar, ara be, serà necessari arribar, com a mínim, al 4 a l’examen per poder valorar aquestes feines.

        Els criteris de qualificació pels alumnes que han de recuperar al Setembre serà:

60% nota de l’examen.

40% nota de les feines recomanades presentades a un dossier.

c) MATEMÀTIQUES.  3r PMAR.

        Per tal de puntuar als alumnes els criteris de qualificació seran:

80% mitjana de les notes dels exàmens ( sempre que siguin superiors al 3,5 o s’hagi demostrat que s’han assolit els continguts abans suspesos )

10% treball a classe i a casa ( quadern fet dia a dia, deures, correcció d’exercicis, preguntes orals,...)

10% actitud a classe ( participació a classe, comportament, actitud positiva davant l’esforç, constància,...)

* Si la nota del treball o actitud és un zero l’avaluació serà negativa.

La qualificació de la nota final de la matèria s’obté de la mitjana de les tres avaluacions sempre que estiguin les tres aprovades o s’hagin recuperat.

Encara que a l’hora de determinar la nota final es tendrà en compte l’evolució, la constància i la millora al llarg del curs.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

L’avaluació és contínua i es necessiten els coneixements anteriors de les successives avaluacions, així dons, al final de cada trimestre es ferà una recuperació. Si no hi ha un esforç per part de l’alumne no es podrà optar a recuperar els coneixements.

Al final de curs hi haurà un examen global per a tots els alumnes, els alumnes amb avaluació negativa que hagin demostrat un esforç podran recuperar la matèria si l’aproven.

SETEMBRE.

Els alumnes amb avaluació negativa podran optar a recuperar en Setembre presentant-se i aprovant un examen global.  

Es donaran unes feines d’estiu per tal de preparar l’examen que podran ajudar a aprovar valorant-se amb un 20% de la nota.