CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ PMAR - curs 2016-17

      I.   ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL

         CRITERIS D’AVALUACIÓ

    S’avaluarà cada matèria, de manera independent, d’acord amb els criteris següents:

LLengua catalana i literatura  /Llengua castellana i literatura

           Bloc de continguts específics:                                           60%  

           Expressió oral i/o escrita                                           20%                                  

Feina diària, actitud i esforç:                                15%

Presentació del quadern :                                 5%

Geografia i Història

Bloc de continguts específics:                        80%

Altres (feina, quadern, actitud, esforç):                20%

 CRITERIS DE RECUPERACIÓ

                       Llengua catalana i literatura / Llengua castellana i literatura

Les matèries de llengua es recuperaran de manera contínua, per tant els alumnes que hagin suspès una avaluació podran recuperar-la al llarg del curs.

Per tal de facilitar l’aprovat, aquells alumnes que no hagin superat el curs per avaluacions, podran presentar-se el mes de juny a un examen global.

En cas de tenir alguna lectura suspesa, se’n farà  una recuperació.

 Si algun treball i/ o el quadern no estan aprovats, l’alumne tendrà l’opció  de recuperar-los entregant-los de nou de manera correcta.

A final de curs, per aprovar s’han d’haver superat  totes les lectures i els exercicis orals i escrits considerats  obligatoris  per a cada avaluació.

A la convocatòria extraordinària de setembre, els alumnes s’examinaran de la matèria pendent i presentaran la feina encomanada.

                    Geografia i Història

A l’àrea de geografia i història l’alumne tindrà la possibilitat de recuperar mitjançant proves escrites i/o  treballs.

Els alumnes que no obtenguin qualificació positiva al llarg del curs hauran de realitzar un exercici de recuperació de l’avaluació corresponent. La qualificació positiva d’una avaluació no implica la recuperació de l’anterior.

A final de curs, per aprovar s’han d’haver superat les tres avaluacions amb un 5 o més.

A la convocatòria extraordinària de setembre,els alumnes també s’examinaran de la matèria pendent i presentaran la feina encomanada.

II. ÀMBIT CIENTIFICO-TECNOLOGIC

  1. BIOLOGIA I GEOLOGIA. 3r PMAR

A l’hora de qualificar hem de tenir en compte que els objectius d’aquesta àrea són tant

* assolir els coneixements propis de la Biologia i Geologia i les actituds i els hàbits de l’educació per a la salut, com

* assolir les destresses competencials bàsiques tant d’autonomia i iniciativa personal i per a aprendre a aprendre, com  les competències de comunicació lingüística, social i ciutadana i de tractament de la informació i competència digital.  Així , a més dels coneixements, es valoraran les competències que assoleixin els alumnes, per tant serà important l’observació directe del treball fet per l’alumne, de la millora dels seus hàbits de feina i dels seus hàbits davant la  Salut.

Així, per tal de puntuar als alumnes, els criteris de qualificació seran:

80%  mitjana de la nota de les proves escrites, de l’exposició oral o projectes en grup (al trimestre que pertoqui) i, a criteri de la professora,  d’aquelles tècniques d’estudi treballades.  

 * per calcular la mitjana cadascuna de les proves ha de tenir una puntuació superior al 3,5.

10%  treball a classe (quadern que serà revisat durant la classe i s’ha de fer dia a dia, preguntes orals a l’aula…) i realització dels deures a casa.

10% actitud a classe (participació a classe, comportament, actitud positiva davant la salut i el treball a l’aula).

  * si la nota del treball i de l’actitud és un zero l’avaluació quedarà negativa.

        La qualificació de la nota final de la matèria s’obté de la mitjana de les tres avaluacions sempre i quan estiguin les tres aprovades. Encara que, a l’hora de determinar la nota final,  es tendrà en compte l’evolució, la constància i la millora al llarg del curs.

        CRITERIS DE RECUPERACIÓ  

Els alumnes suspesos a qualque avaluació podran optar a una recuperació de la corresponen avaluació a final de curs, sempre i quan tenguin aprovats l’actitud i el treball.

Si el que tenen  suspès és l’actitud o el treball a una avaluació, ho hauran de recuperar modificant el comportament i els hàbits de feina, l’avaluació d’aquests serà contínua. A criteri de la professora, se lis podrà demanar presentar una feina addicional.

        SETEMBRE

        Pel Setembre s’encarregaran feines sobre els continguts mínims per tal de preparar l’examen. S’hauran d’entregar a un dossier. En el cas de tenir l’actitud i el treball amb qualificacions baixes també hauran d’entregar les feines que s’havien de fer al llarg del curs.

        Les feines ajudaran a aprovar, ara be, serà necessari arribar, com a mínim, al 4 a l’examen per poder valorar aquestes feines.

        Els criteris de qualificació pels alumnes que han de recuperar al Setembre serà:

60% nota de l’examen.

40% nota de les feines recomanades presentades a un dossier.

b) FÍSICA I QUÍMICA. 3r PMAR

        Abans de concretar els criteris de qualificació, hem de tenir present que els objectius d’aquesta àrea són tant

*  assolir els coneixements propis de la Física i Química ( sempre tenint en compte que treballarem més per assolir un cultura científica i per entendre la Ciència de la vida quotidiana que no per assolir les bases per cursar una carrera científica), es a dir, la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, com

*  assolir les destresses competencials bàsiques tant d’autonomia i iniciativa personal i per a aprendre a aprendre (resolució de problemes, millora dels hàbits de treball i estudi personal,...), com en les competències  matemàtica i tractament de la informació i competència digital.  Així , a més dels coneixements, es valoraran les competències que assoleixin els alumnes, per tant serà important l’observació directe del treball fet per l’alumne i el seguiment i millora dels seus hàbits.

Així, per puntuar als alumnes, els criteris de qualificació seran:

80%  mitjana de la nota de les proves escrites, de l’exposició oral o projectes en grup (al trimestre que pertoqui) i, a criteri de la professora,  d’aquelles tècniques d’estudi treballades.  

 * per calcular la mitjana cadascuna de les proves ha de tenir una puntuació superior al 3,5.

10%  treball a classe (quadern que serà revisat durant la classe i s’ha de fer dia a dia, preguntes orals a l’aula…) i realització dels deures a casa.

10% actitud a classe (participació a classe, comportament, actitud positiva davant la ciència i el treball a l’aula).

 * si la nota del treball i de l’actitud és un zero l’avaluació quedarà negativa.

   

        La qualificació de la nota final de la matèria s’obté de la mitjana de les tres avaluacions sempre i quan estiguin les tres aprovades. Encara que, a l’hora de determinar la nota final,  es tendrà en compte l’evolució, la constància i la millora al llarg del curs.

        CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Els alumnes suspesos a qualque avaluació podran optar a una recuperació de la corresponen avaluació a final de curs, sempre i quan tenguin aprovats l’actitud i el treball.

Si el que tenen  suspès és l’actitud o el treball a una avaluació, ho hauran de recuperar modificant el comportament i els hàbits de feina, l’avaluació d’aquests serà contínua. A criteri de la professora, se lis podrà demanar presentar una feina addicional a més del canvi d’hàbits.

        SETEMBRE

        Pel Setembre s’encarregaran feines sobre els continguts mínims per tal de preparar l’examen. S’hauran d’entregar a un dossier. En el cas de tenir l’actitud i el treball amb qualificacions baixes també hauran d’entregar les feines que s’havien de fer al llarg del curs.

Les feines presentades ajudaran a aprovar, ara be, serà necessari arribar, com a mínim, al 4 a l’examen per poder valorar aquestes feines.

        Els criteris de qualificació pels alumnes que han de recuperar al Setembre serà:

60% nota de l’examen.

40% nota de les feines recomanades presentades a un dossier.

c) MATEMÀTIQUES.  3r PMAR.

        Per tal de puntuar als alumnes els criteris de qualificació seran:

80% mitjana de les notes dels exàmens ( sempre que siguin superiors al 3,5 o s’hagi demostrat que s’han assolit els continguts abans suspesos )

10% treball a classe i a casa ( quadern fet dia a dia, deures, correcció d’exercicis, preguntes orals,...)

10% actitud a classe ( participació a classe, comportament, actitud positiva davant l’esforç, constància,...)

* Si la nota del treball o actitud és un zero l’avaluació serà negativa.

La qualificació de la nota final de la matèria s’obté de la mitjana de les tres avaluacions sempre que estiguin les tres aprovades o s’hagin recuperat.

Encara que a l’hora de determinar la nota final es tendrà en compte l’evolució, la constància i la millora al llarg del curs.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

L’avaluació és contínua i es necessiten els coneixements anteriors de les successives avaluacions, així dons, al final de cada trimestre es ferà una recuperació. Si no hi ha un esforç per part de l’alumne no es podrà optar a recuperar els coneixements.

Al final de curs hi haurà un examen global per a tots els alumnes, els alumnes amb avaluació negativa que hagin demostrat un esforç podran recuperar la matèria si l’aproven.

SETEMBRE.

Els alumnes amb avaluació negativa podran optar a recuperar en Setembre presentant-se i aprovant un examen global.  

Es donaran unes feines d’estiu per tal de preparar l’examen que podran ajudar a aprovar valorant-se amb un 20% de la nota.