ACORD PARENTAL

Subsemnatul ________________________________________________, cetăţean român, domiciliat în _______________________, Str. ______________________________ nr. ___, bl _____,  sc. _____, ap. _____, Sector _____, posesorul Buletinului de Identitate/ Cartii de identitate seria ____ nr _____________ eliberat de___________________________ la data ____________________, declar următoarele:

In calitate de părinte / reprezentant legal al minorului

_______________________________________________________________, domiciliat in ___________________________________, născut la data de ______________, imi exprim

acordul cu privire la participarea acestuia la programul, de educatie si de supraveghere a copiilor organizate in cadrul Scolii de vara Juniori in Tehnologie, la Veranda Mall, organizat de Sc Book Club Event Srl, sub brandul KIDSTER.

Am luat la cunostinta termenii si conditiile participarii la scoala de vara Juniori in tehnologie si faptul ca pe toata perioada in care copilul se afla sub grija si supravegherea organizatorului, acesta va depune toate eforturile pentru a asigura o cat mai buna ocrotire, paza si atentie copilului;

Totodata, sunt de acord ca toate materialele filmate/fotografiile realizate pe perioada atelierelor sa ramana in proprietatea Book Club Event Srl, aceasta avand dreptul de a utiliza respectivele materiale pe o perioada de timp nedeterminata atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia in orice fel considera de cuviinta.

Intocmit in 2 (doua) exemplare.

Data:                                                                                                       Semnatura