ΠΡΑΚΤΙΚΟ     1

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         1

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2011 δήμου Αμφιλοχίας

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 12 Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 1 / 8-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2011 δήμου Αμφιλοχίας ».

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης ανέπτυξε αρχικά την πρότασή του στο Συμβούλιο.

Στη συνέχεια ο Μπούρας Θωμάς ανέπτυξε τις δική του πρόταση.

Διενεργήθηκε συζήτηση μεταξύ των συμβούλων. Μετά από την διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παρακάτω πρόταση.

Α. Έργα που προτείνονται

Τίτλος έργου

Παρατηρήσεις

Οδοποιία

Συντηρήσεις δρόμων (δημοτική και αγροτική οδοποιία) Τοπικής Κοινότητας Φλωριάδας

Μπορεί να εκτελεστεί με μηχανήματα και προσωπικό του δήμου.

(Τεχνικά, χαλικοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις).

Δημοτική οδοποιία

Άγιος Λουκάς-Παλιόκαστρο

Φλωριάδα – Στρώμματα

Σταυρός-Μεγδέκι- Ελαιόφυτο-Καστριώτισσα

Καθαροβούνι-Πύλη

Πλατύ-Καζάρμα

Δρόμος προς Μοναστήρι Δρυμοναρίου (προτεραιότητα)

Δρόμος προς Μοναστήρι Συγγενών

Αγροτική οδοποιία

Εσωτερική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Φλωριάδας

Τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμών

(Χρυσοπηγή, Παλιά Φλωριάδα, Φλωριάδα, Χρυσοράχη, Καθαροβούνι)

Ύδρευση, Άρδευση. Αποχέτευση κλπ

Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς οικισμό Μέγα Στούρνο

Στον οικισμό δεν υπάρχει νερό. Θα πρέπει να κατασκευαστεί δίκτυο από το Καθαροβούνι προς το Μέγα Στούρνο.

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Χρυσοπηγής, Φλωριάδας, Χρυσοράχης, Καστριώτισσας, Καθαροβουνίου

Τα μεγαλύτερα τμήματα των δικτύων στους οικισμούς αυτούς είναι απαρχαιωμένα και χρειάζονται αντικατάσταση. Επίσης χρειάζεται να γίνει και καθαρισμός δεξαμενών.

Συντήρηση ομβροδεξαμενών

Αποχέτευση όμβριων Π.Φλωριάδας

Κατασκευή αποχετευτικού για αποφυγή πλημμυρών σε σημεία του οικισμού.

Τίτλος έργου

Παρατηρήσεις

Φωτισμός

Επέκταση δικτύων φωτισμού οικισμών Χρυσοπηγής, Φλωριάδας, Φλωριάδας, Χρυσοράχης, Καθαροβουνίου, Καστριώτισσας

Δίκτυο δημοτικού φωτισμού οδών

Άλλα έργα

Πλατεία Χρυσοπηγής

Ο οικισμός (ο πολυπληθέστερος της Φλωριάδας) δε διαθέτει πλατεία. Υπάρχει χώρος για την κατασκευή της.

Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων (Χρυσοπηγής και Χρυσοράχης)

Χρωματισμός και μικροεπισκευές.

Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου Φλωριάδας

Έχει ήδη κατασκευαστεί ήδη ο χώρος και έγινε η περίφραξη.

Αναπτυξιακά έργα

Συνέχιση ασφαλτόστρωσης δρόμου Καθαροβούνι-Ελαιόφυτο-Καστριώτισσα

Υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη. Μέχρι σήμερα ασφαλτοστρώθηκε τμήμα 4 km και προτείνεται σε Α φάση η ασφαλτόστρωση 3,5 km μέχρι το σχολείο Ελαιοφύτου και σε Β φάση η Ασφαλτόστρωση μέχρι την Καστριώτισσα.

Ανάδειξη Μοναστηριών Δρυμοναρίου και Συγγενών

Υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη.

Β. Άλλες προτάσεις και αιτήματα

Πέρα από τα παραπάνω στο Τοπικό Διαμέρισμα Φλωριάδας παρατηρούνται κάθε χρόνο σοβαρά προβλήματα από έκτακτες φυσικές καταστροφές (κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Κομποτίου – Εμπεσού, πλημμύρες κλπ). Αποτελεσματικό θα είναι να παραβρίσκονται μηχανήματα της Δημοτικής Ενότητας Μενιδίου (τις περιόδους που δεν απασχολούνται σε έργα του δήμου) στο Τοπικό Διαμέρισμα Φλωριάδας για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα.

Επίσης χρήσιμη θα είναι η δημιουργία 2 ντεπό χαλικιού (που θα μεταφερθεί από τα βουνά του Εμπεσού) για κάλυψη των αναγκών του Τοπικού Διαμερίσματος.

Στην πρωτεύουσα της Τοπικής Κοινότητας, οικισμό Φλωριάδας, μπορεί να εγκατασταθεί ασύρματο Internet με ελάχιστο κόστος (CONNX στην τηλεφωνική γραμμή του κοινοτικού γραφείου), με ελάχιστο κόστος, για τις ανάγκες μαθητών και κατοίκων.

Αντί για αναφορά ποσών, στα έργα που προτείνουμε, κάνουμε περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται, ώστε ο δήμος ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες να σχεδιάσει την εκτέλεσή τους.

Ο Μπούρας Θωμάς είπε: Χαίρομαι που η πλειοψηφία πέραν των δικών της προτάσεων συμφώνησε και με ένα μέρος της δικής μου πρότασης, ειδικά όσο αφορά τα έργα για την “Πλατεία Χρυσοπηγής”, την “Ολοκλήρωση του γηπέδου Φλωριάδας” και την “Αντιμετώπιση των έκτακτων φυσικών καταστροφών” (από κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Κομποτίου - Εμπεσού κλπ)  και την “Εγκατάσταση ασύρματου Internet” στη Φλωριάδα. Διαπίστωσα ότι υπάρχει συμφωνία σε πολλά θέματα με τη δική μου πρόταση ειδικά όσο αφορά το κομάτι της αγροτικής οδοποιίας αλλά και της ύδρευσης και της δημοτικής οδοποιίας. Πιστεύω όμως πως η δική μου πρόταση (την οποία καταθέτω συνημμένα) προσεγγίζει και παρουσιάζει καλύτερα τα πραγματικά προβλήματα που έχει ο τόπος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   1 / 2011

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ     2

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         2

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο μνημείο Φλωριάδας

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 15 Απριλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 4 / 11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  “Τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο μνημείο Φλωριάδας.

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης είπε: Ο Θωμάς Καλαμπόκης έχει υποβάλλει πρόταση στο Τοπικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί μαρμάρινη πλάκα στο μνημείο Φλωριάδας το οποίο κατασκευάζεται.

Στη συνέχεια ο Μπούρας Θωμάς είπε: Η τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας προβλέπεται στη μελέτη κατασκευής του μνημείου. Προτείνω να γραφτεί σε αυτή “υπέρ των πεσόντων Φλωριαδιτών” ώστε να καλύπτει όλους τους αγωνιστές της Τοπικής μας Κοινότητας. Μετά την ολοκλήρωση του έργου προτείνω να γίνεται εκεί η κατάθεση στεφανιών στις εθνικές μας γιορτές.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Να τοποθετηθεί μαρμάρινη πλάκα στο μνημείο Φλωριάδας στην οποία θα αναγράφεται ““υπέρ των πεσόντων Φλωριαδιτών” και μετά την ολοκλήρωση του έργου να γίνεται εκεί η κατάθεση στεφανιών στις εθνικές γιορτές.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   2 / 2011

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ     2

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         3

Αποκατάσταση καταπτώσεων στο δρόμο Βαρκά - Ελαιόφυτο

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 15 Απριλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 4 / 11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  “Αποκατάσταση καταπτώσεων στο δρόμο Βαρκά - Ελαιόφυτο.

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης είπε: Στο δρόμο Βαρκά – Ελαιόφυτο έχουν γίνει καταπτώσεις εντός του δρόμου δυσκολεύοντας τη διέλευση οχημάτων. Προτείνω να καθαρίσουμε το δρόμο είτε με τα μηχανήματα που διαθέτει ο δήμος Αμφιλοχίας, είτε με την εκτέλεση έργου.

Στη συνέχεια ο Μπούρας Θωμάς είπε: Συμφωνώ με τον καθαρισμό του δρόμου. Προτείνω επιπλέον, επειδή υπάρχουν ιδιοκτησίες στο σημείο εκείνο να μεταβεί μηχανικός του δήμου το συγκεκριμένο σημείο ώστε να υποβάλλει προτάσεις για μόνιμη εξασφάλιση της βατότητας του δρόμου.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Να καθαριστούν οι καταπτώσεις στο δρόμο Βαρκά – Ελαιόφυτο.

Ο Θωμάς Μπούρας ψηφίζει επιπλέον τη σύνταξη μελέτης από μηχανικό του δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   3 / 2011

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ     2

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         4

Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2011 δήμου Αμφιλοχίας

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 15 Απριλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 4 / 11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  “Τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο μνημείο Φλωριάδας.

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης είπε: Για να εξασφαλιστεί η υγεία των κατοίκων των οικισμών της Τοπικής Κοινότητας Φλωριάδας, θα πρέπει να καθαριστούν οι δεξαμενές ύδρευσης. Η δεξαμενή του οικισμού Ελαιόφυτο έχει ήδη καθαριστεί, ενώ οι δεξαμενές των υπόλοιπων οικισμών δεν καθαρίστηκαν ούτε πέρυσι. Προτείνω να ζητήσουμε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του δήμου τον καθαρισμό τους εντός του Μαΐου, περίοδο που είναι αρκετό το νερό και δε θα παρουσιαστεί έλλειψη στις κατοίκους.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Να καθαριστούν από το δήμο οι δεξαμενές των οικισμών Καθαροβούνι, Χρυσοράχη, Φλωριάδα, Παλιά Φλωριάδα, Χρυσοπηγή, Καζάρμα, Παλιόκαστρο και Στρώμματα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   4 / 2011

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ     3

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         5

Αίτηση κατοίκων οικισμού Φλωριάδας για διάνοιξη δρόμου

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 14 Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 6 / 10-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 2 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Μπούρας Θωμάς

Οικονόμου Βασίλειος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  “Αίτηση κατοίκων οικισμού Φλωριάδας για διάνοιξη δρόμου.

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης είπε: Οι κάτοικοι του οικισμού Καζάρμα έχουν υποβάλλει αίτηση με την οποία ζητούν τη συντήρηση του αγροτικού δρόμου “Ρέμα Πανέτα – Πεζούλα Καζάρμας”, ο οποίος έχει καταστραφεί από τις καιρικές συνθήκες και έχει καταστεί αδιάβατος ακόμα και από τρακτέρ. Γνωρίζοντας την κατάσταση του δρόμου προτείνω να ζητηθεί από τη δήμο Αμφιλοχίας να διαθέσει μπουλντόζα για εργασία 5 ωρών περίπου, που θα βγάλει τις μεγάλες πέτρες που βγήκαν στην επιφάνεια του δρόμου.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Να διαθέσει ο δήμος Αμφιλοχίας μπουλντόζα για εργασία 5 ωρών περίπου, που θα βγάλει τις μεγάλες πέτρες που βγήκαν στην επιφάνεια του δρόμου “Ρέμα Πανέτα – Πεζούλα Καζάρμας”.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   5 / 2011

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ     3

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         6

Συγκατάθεση για την κατασκευή προτομής του Αγίου Κοσμά από ιδιώτη

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 14 Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 6 / 10-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 2 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Μπούρας Θωμάς

Οικονόμου Βασίλειος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  “Συγκατάθεση για την κατασκευή προτομής του Αγίου Κοσμά από ιδιώτη.

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης είπε: Ο Θωμάς Καλαμπόκης έχει υποβάλλει αίτηση με την οποία ζητά τη σύμφωνη γνώμη μας για την κατασκευή μνημείου και προτομής του Αγίου Κοσμά στη θέση “Σταυρός Σιδερένιος”. Τα έξοδα κατασκευής θα τα αναλάβει ο ίδιος. Εισηγούμαι ...

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Συμφωνεί να κατασκευαστεί μνημείο και προτομή του Αγίου Κοσμά, στη θέση “Σταυρός Σιδερένιος”, από τον Θωμά Καλαμπόκη με κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης από τον ίδιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   6 / 2011

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ     3

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         7

Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Καθαροβουνίου

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 14 Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 6 / 10-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 2 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Μπούρας Θωμάς

Οικονόμου Βασίλειος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  “Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Καθαροβουνίου.

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης είπε: Τμήμα του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Καθαροβουνίου είναι πολύ παλιό, οι σωλήνες είναι βουλωμένες και παρουσιάζει συχνές βλάβες. Επανειλημμένα οι κάτοικοι του οικισμού μας ζήτησαν να προωθήσουμε την αλλαγή του. Το τμήμα που χρειάζεται αντικατάσταση είναι περίπου 250 m.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Ζητάει από το Δήμο Αμφιλοχίας να αντικαταστήσει τμήμα του δικτύου ύδρευσης Καθαροβουνίου, μήκους 250 m περίπου, με σωλήνες πολυαιθυλενίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   7 / 2011

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ     4

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         8

ΘΕΜΑ: Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Καστριώτισσα (Αίτηση Χαρίλαου Μανιφάβα)

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 12 Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 16 / 7-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  “Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Καστριώτισσα (Αίτηση Χαρίλαου Μανιφάβα).

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης είπε: Ο Χαρίλαος Μανιφάβας μας υπέβαλλε αίτηση με την οποία ζητάει να τσιμεντοστρωθεί το τμήμα του δρόμου Καστριώτισσα - Συκιά που διέρχεται μπροστά από το σπίτι του, επειδή η διέλευση των οχημάτων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σκόνης.

Ο Θωμάς Μπούρας είπε: Στην πρότασή μου κατά την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος είχα συμπεριλάβει την ανάγκη για τσιμεντοστρώσεις δρόμους εσωτερικής οδοποιίας οικισμών. Συμφωνώ με την ικανοποίηση του αιτήματος καθώς και με την τσιμεντόστρωση δρόμων των δρόμων εντός των οικισμών, όπου αυτό δεν έγινε ακόμα, όταν ο δήμος θα έχει την οικονομική δυνατότητα.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Προτείνει στο δήμο Αμφιλοχίας να τσιμεντοστρωθεί ο δρόμος που οδηγεί στο σπίτι του Χαρίλαου Μανιφάβα στον οικισμό Καστριώτισσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   8 / 2011

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς

ΠΡΑΚΤΙΚΟ     4

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         9

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός αγωγού όμβριων υδάτων στη Χρυσοπηγή (Αίτηση Δέσποινας Βασιλάκη)

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 12 Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 16 / 7-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  “Καθαρισμός αγωγού όμβριων υδάτων στη Χρυσοπηγή (Αίτηση Δέσποινας Βασιλάκη).

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης είπε: Η Δέσποινα Βασιλάκη μας έχει υποβάλλει αίτηση με την οποία ζητά να καθαριστεί αγωγός όμβριων υδάτων στο δρόμο Χρυσοπηγής Θεριακησίου μπροστά στο σπίτι της. Το μπάζωμα του αγωγού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα κάθε φορά που βρέχει προκαλώντας ζημιές στην περιουσία της και δυσκολίες στην πρόσβαση για το σπίτι της. Το κόστος για τον καθαρισμό είναι μικρό.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Ζητά από τον δήμο Αμφιλοχίας να φροντίσει για τον καθαρισμό του αγωγού όμβριων υδάτων στο δρόμο Χρυσοπηγής Θεριακησίου μπροστά στο σπίτι της Δέσποινας Βασιλάκη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   9 / 2011

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ     4

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         10

ΘΕΜΑ: Τσιμεντόστρωση δρόμου στη Χρυσοπηγή (Αίτηση Γεωργίου Ε. Μασκλαβάνου)

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 12 Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 16 / 7-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  “Τσιμεντόστρωση δρόμου στη Χρυσοπηγή (Αίτηση Γεωργίου Ε. Μασκλαβάνου).

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης είπε: Ο Γεώργιος Ε. Μασκλαβάνος μας υπέβαλλε αίτηση με την οποία ζητάει να τσιμεντοστρωθεί στον οικισμό Χρυσοπηγής ο δρόμος, από την επαρχιακή οδό Κομποτίου Εμπεσού μέχρι τα σπίτια των  Μασκλαβαναίων.

Ο Θωμάς Μπούρας είπε: Όπως ανέφερα και στη συζήτηση του πρώτου θέματος υπάρχουν δρόμοι εντός των οικισμών που χρειάζονται τσιμεντόστρωση. Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του δήμου θα πρέπει να γίνει προγραμματισμός των αντίστοιχων έργων. Συμφωνώ με την ανάγκη τσιμεντόστρωσης του δρόμου.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Προτείνει στο δήμο Αμφιλοχίας να τσιμεντοστρωθεί ο δρόμος στον οικισμό Χρυσοπηγής, από την επαρχιακή οδό Κομποτίου Εμπεσού μέχρι τα σπίτια των  Μασκλαβαναίων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   10 / 2011

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ     4

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         11

Εμπλουτισμός ύδρευσης Χρυσοπηγής (Αίτηση Γεωργίου Ε. Μασκλαβάνου)

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 12 Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 16 / 7-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  “Εμπλουτισμός ύδρευσης Χρυσοπηγής (Γεωργίου Ε. Μασκλαβάνου).

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης είπε: Ο Γεώργιος Ε. Μασκλαβάνος μας υπέβαλλε αίτηση με την οποία ζητάει να εμπλουτιστεί η ύδρευση του οικισμού Χρυσοπηγής από την πηγή της θέσης Μάρες, επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα έλλειψης νερού.

Ο Θωμάς Μπούρας είπε: Κατά τη συζήτηση των προτάσεων για το το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του δήμου είχα προτείνει τον εμπλουτισμό όλου του δικτύου ύδρευσης Φλωριάδας από τη θέση Μάρες. Η ανάγκη για εμπλουτισμό υπάρχει και στις προγραμματικές δεσμεύσεις του συνδυασμού μας και του ίδιου του δημάρχου προσωπικά και από όσο γνωρίζω θα πραγματοποιηθεί άμεσα.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Προτείνει τον εμπλουτισμό του δικτύου ύδρευσης Φλωριάδας από τη θέση Μάρες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   11 / 2011

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ     4

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         12

Εγκατάσταση οπτικών ινών του ΟΤΕ στη Χρυσοπηγή (Αίτηση Γεωργίου Ε. Μασκλαβάνου)

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 12 Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 16 / 7-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  “Εγκατάσταση οπτικών ινών του ΟΤΕ στη Χρυσοπηγή (Αίτηση Γεωργίου Ε. Μασκλαβάνου).

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης είπε:  Ο Γεώργιος Ε. Μασκλαβάνος μας υπέβαλλε αίτηση με την οποία ζητάει να ζητήσουμε από τον ΟΤΕ να αναβαθμίσει τις γραμμές του στη Χρυσοπηγή με εγκατάσταση οπτικών ινών ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης γρήγορου Internet σε όσους χρήστες του δικτύου του το επιθυμούν.

Ο Θωμάς Μπούρας είπε: Το θέμα το έχω αναδείξει από τις αρχές του έτους και μάλιστα είχα επιπλέον προτείνει την εγκατάσταση από το δήμο ασύρματου Internet που θα μπορούσε να καλύψει με μικρό κόστος τους οικισμούς από Χρυσοράχη μέχρι Χρυσοπηγή. Είναι αυτονόητο ότι υποστηρίζω την αναβάθμιση του τηλεφωνικού δικτύου σε όλους τους οικισμούς της Τοπικής Κοινότητας Φλωριάδας με επέκταση του δικτύου από τα Πετσάλια.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Ζητάει από τον ΟΤΕ να πραγματοποιήσει αναβάθμιση του δικτύου του με σύγχρονες γραμμές στην Τοπική Κοινότητα Φλωριάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   12 / 2011

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ     4

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         13

Σηματοδότηση ορίου ταχύτητας στη Χρυσοπηγή (Αίτηση Γεωργίου Ε. Μασκλαβάνου)

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 12 Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 16 / 7-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  “Σηματοδότηση ορίου ταχύτητας στη Χρυσοπηγή (Αίτηση Γεωργίου Ε. Μασκλαβάνου).

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης είπε:  Ο Γεώργιος Ε. Μασκλαβάνος μας υπέβαλλε αίτηση με την οποία ζητάει να οριστεί ανώτατο όριο ταχύτητας στον επαρχιακό δρόμο Κομποτίου Εμπεσού εντός της κατοικημένης περιοχής του οικισμού της Χρυσοπηγής.

Ο Θωμάς Μπούρας είπε: Καλό θα ήταν να αξιολογήσει η Τροχαία και γενικότερα οι αρμόδιοι τις συνθήκες των οικισμών της Τοπικής Κοινότητας και τις ανάγκες σηματοδότησης.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να μεριμνήσει ώστε να αξιολογηθούν οι συνθήκες και οι ανάγκες σηματοδότησης στους οικισμούς της Τοπικής Κοινότητας Φλωριάδας και να γίνει η ανάλογη εφαρμογή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   12 / 2011

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ     5

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         14

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2012 του δήμου Αμφιλοχίας

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 11 Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 18 / 7-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2012 δήμου Αμφιλοχίας ».

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης είπε: Είναι αναμφισβήτητο ότι οι ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας είναι μεγάλες και είναι δύσκολο να καλυφθούν με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας. Εκτός των έργων, δημιουργούνται και έκτακτες ανάγκες (κατολισθήσεις, πλημμύρες, καθαρισμοί δήμων κλπ) που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και που μπορούν να καλυφθούν με τα μηχανήματα που διαθέτει ο δήμος. Ελπίζω ότι φέτος η συνεργασία με το δήμο θα είναι περισσότερο αποτελεσματική προς όφελος των κατοίκων και των δημοτών. Έχοντας τα παραπάνω υπόψη προτείνουμε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του δήμου τα παρακάτω. Ανέγνωσε στη συνέχεια την πρόταση.

Στη συνέχεια ο Μπούρας Θωμάς είπε: Συμφωνώ με την αναγκαιότητα να εκτελεστούν τα έργα που προτείνει ο πρόεδρος,  θα πρέπει όμως να λάβουμε σοβαρά υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση και να εστιάσουμε σε λίγα έργα ζωτικής σημασίας τα οποία θα έχουν πιθανότητες να εκτελεστούν. Εγώ καταθέτω τη δική μου πρόταση την οποία και θα ψηφίσω.

Διενεργήθηκε συζήτηση μεταξύ των συμβούλων. Μετά από την διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παρακάτω πρόταση.

Έργα που προτείνονται

Τίτλος έργου

Παρατηρήσεις

Οδοποιία

Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου Φλωριάδα Ελαιόφυτο Συκούλα

Συνεχιζόμενο από πρόγραμμα – υπάρχει μελέτη

Α φάση μέχρι Ελαιόφυτο 2,5 km

Β φάση μέχρι Καστριώτισσα 3,5 km

Ολοκλήρωση εσωτερικής οδοποίας οικισμών Χρυσοπηγής Φλωριάδας Χρυσοράχης Καθαροβουνίου Καστριώτισσας

Βελτίωση οδοποιίας προς Ι.Μονές Δρυμοναρίου και Συγγενών

Υπάρχουν μελέτες

Συντήρηση – βελτιώσεις δρόμων οικισμών

Φλωριάδα – Στρώμματα

Άγιος Λουκάς - Παλιόκαστρο

Μιγδέκι – Ελαιόφυτο – Καστριώτισσα

Καθαροβούνι – Πύλη

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας

Ύδρευση

Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς οικισμό Μέγα Στούρνο

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (κατά τμήματα) Χρυσοπηγής, Φλωριάδας, Χρυσοράχης, Καστριώτισσας, Καθαροβουνίου

Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης προς οικία Παπακοσμά

Φωτισμός

Επέκταση δικτύων φωτισμού οικισμών Άνω Χρυσοπηγής, Φλωριάδας, Χρυσοράχης, Καθαροβουνίου, Καστριώτισσας

Δίκτυο δημοτικού φωτισμού οδών

Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε οικισμούς

Τμήματα όπου δεν υπάρχουν

Γενικότερες παρεμβάσεις

Ανάδειξη Ι.Μονών Δρυμοναρίου και Συγγενών (υπάρχει μελέτη)

Κατασκευή πλατείας Χρυσοπηγής

Ολοκλήρωση γηπέδου Φλωριάδας

Εγκατάσταση ασύρματου Internet

Συντήρηση ομβροδεξαμενών

Ο Μπούρας Θωμάς ψηφίζει τη δική του πρόταση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   14 / 2011

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς