PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT


1
§

Nämä säännöt sisältävät yleisiä määräyksiä partiotaitokilpailujen järjestämisestä sekä lisäksi määräyksiä, jotka koskevat erityisesti partiotaitojen SM-kilpailuja.

MÄÄRITELMÄ

2 §

Partiotaitokilpailuilla tarkoitetaan kunkin ikäkauden partio-ohjelmaan perustuvia, maastossa tapahtuvia vartiokilpailuja, joiden tulee tukea partion kasvatustavoitteita. Kilpailuissa on vallittava rehti partiohenki. Vaeltaminen tapahtuu kevät- ja syyskisoissa jalan sekä talvikisoissa suksilla, ellei järjestäjä muuta määrää.

KILPAILUJEN LAATU

3 §

Partiotaitokilpailut voivat olla:

Partiotaitojen SM-kilpailuja, joihin saavat osallistua vartiot näiden sääntöjen 8 ja 9 §:n määräysten mukaisesti.

Piirien mestaruus- tai piirikunnallisia kilpailuja. Piireillä tarkoitetaan näissä säännöissä kaikkia SP-FS ry:n A-jäseniä.

Lippukuntaryhmittymien tai aluejärjestöjen kilpailuja.

Lippukunnan mestaruus- tai lippukuntakilpailuja.

4 §

Partiotaitojen SM-kilpailut

Vuosittain järjestetään kolmet partiotaitojen SM-kilpailut:

 • Partiotaitojen SM-kilpailut (talvi), joissa kilpaillaan tarpoja-, samoaja- ja vaeltajasarjassa. Kilpailut järjestetään helmi-maaliskuussa.
 • Partiotaitojen SM-kilpailut (kevät), joissa kilpaillaan tarpojasarjassa. Kilpailut järjestetään toukokuussa.
 • Partiotaitojen SM-kilpailut (syksy), joissa kilpaillaan samoaja- ja vaeltajasarjassa. Kilpailut järjestetään syyskuun viimeisenä viikonloppuna tai lokakuussa.

Kilpailuajankohdat vahvistaa vuosittain partioneuvosto osana SP:n toimintasuunnitelmaa. SP:n kasvatusvaliokunta voi muuttaa kilpailukautta tai kilpailuajankohtaa SP:n kilpailuryhmän esityksestä.

5 §

Piirien välinen kilpailu partiotaitojen SM-kilpailuissa 

Partiotaitojen SM-kilpailujen yhteydessä järjestetään piirien välinen kilpailu. Sarjassaan paras vartio (voittaja) saa 15 pistettä, toiseksi paras vartio (hopeavartio) saa 14 pistettä, 3. vartio 13 pistettä ja niin edelleen. Pisteet eivät voi olla negatiivisia. Piirin tulos piirien välisessä kilpailussa saadaan laskemalla yhteen piirin parhaan vartion saamat pisteet kustakin suomenmestaruussarjasta (ks. 7 §), johon piiri on osallistunut. Piirien väliseen kilpailuun osallistuminen ei edellytä osallistumista jokaiseen sarjaan. Kevätkilpailuissa otetaan huomioon yhteensä piirin neljän parhaan vartion tulokset. Tasatuloksen sattuessa sijoituksen ratkaisee mestaruuksien määrä, sen jälkeen toiset, kolmannet sijat ja niin edelleen. Tällöin otetaan huomioon piirin kaikki vartiot, jotka ovat saaneet sijoituksen. Mikäli eroa ei vieläkään ole, ratkaistaan paremmuus laskemalla yhteen piirin kaikkien sijoituksen saaneiden vartioiden tehtäväpisteet.

JÄRJESTÄMISOIKEUS

6 §

Partiotaitojen SM-kilpailuille järjestelyluvan myöntää SP:n kilpailuryhmä. Piirin mestaruuskilpailuihin järjestelyluvan myöntää järjestävä piiri. Kilpailujen yhteydessä voidaan ratkaista myös muita mestaruuksia järjestäjän suostumuksella.

SARJAJAKO

7 §

Kilpailuvartion jäsenten iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin, eli ikä on suoraan kilpailuvuosi miinus syntymävuosi. Kilpailuvartion jäsenten katsotaan kuuluvan siihen lippukuntaan ja piiriin, johon heidät on SP:n ylläpitämässä jäsenrekisterissä merkitty, ellei asianomainen piiri heille muuta lippukuntaa vahvista.

Kilpailuissa voidaan käyttää  lisäksi myös muita sarjoja. Tämän hyväksyy järjestelyluvan myöntäjä kilpailun järjestäjän esityksestä. Sarjajako on tällöin määriteltävä kilpailukutsun yhteydessä. Muissa kuin SM-kilpailuissa voidaan jättää myös virallisia sarjoja järjestämättä.

Suomenmestaruuksista kilpaillaan tarpojien, samoajien ja vaeltajien sarjoissa. Kevyessä sarjassa ei kilpailla suomenmestaruuksista. Sarjojen tehtävät ja reitit ovat ikäkausittain yhteneväiset.

Tarpoja avoin (vihreä)

Kilpailuvartiossa on 4-6, 12–17-vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlasketut iät korkeintaan:

4 hlö 58 v

5 hlö 73 v

6 hlö 87 v

Tarpoja naiset (oranssi)

Kilpailuvartiossa on 4-6, 12–17-vuotiasta jäsentä, jotka ovat kaikki naisia. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlasketut iät korkeintaan:

4 hlö 58 v

5 hlö 73 v

6 hlö 87 v

Samoaja avoin (punainen)

Kilpailuvartiossa on neljä 14–18-vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta.

Samoaja naiset (sininen)

Kilpailuvartiossa on neljä 14–18-vuotiasta jäsentä, jotka ovat kaikki naisia. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta.

Vaeltaja avoin (harmaa)

Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä. Sarjan sisällä ratkotaan vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet ovat 18-23-vuotiaita. Tämä tehdään poimimalla kyseiset vartiot erilleen yhteisestä tulosluettelosta – tehtävien pisteitä ei lasketa erikseen.

Vaeltaja naiset (ruskea)

Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä, jotka ovat kaikki naisia. Sarjan sisällä ratkotaan vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet ovat 18-23-vuotiaita. Tämä tehdään poimimalla kyseiset vartiot erilleen yhteisestä tulosluettelosta – tehtävien pisteitä ei lasketa erikseen.

Kevyt sarja (keltainen)

Kilpailuvartiossa on 2-5 vähintään 15-vuotiasta jäsentä.

OSANOTTO-OIKEUS

8 §

Kilpailuun voivat osallistua

 • Partiolaiset, joiden SP:n jäsenmaksu on maksettu
 • Partioon tutustujat voivat osallistua ilman jäsenmaksua, jos he eivät ole aiemmin osallistuneet partiotaitokilpailuun kilpailijana, sekä ulkomaisten partiojärjestöjen jäsenet, jotka ovat järjestäjän toimesta vakuutettuja tai joiden riittävästä vakuutusturvasta on muuten voitu varmistua.

Järjestelyluvan myöntäjä voi asettaa ehtoja muiden kilpailuvartioiden osallistumiselle.

9 §

Osanotto-oikeuden peruuttaminen

Ennen kilpailun alkamista valvojan tai tuomarineuvoston on evättävä kilpailuvartion osanotto-oikeus tai määrättävä vartio kilpailun ulkopuolelle, jos voidaan osoittaa, että kilpailuvartiolla on tavallista enemmän ennakkotietoa kilpailusta. Vartiota on pyrittävä kuulemaan ennen päätöksen tekemistä. Päätöksestä on ilmoitettava mahdollisimman pian vartiolle ja partiotaitojen SM-kilpailuissa asianomaiselle piirille.

HYLKÄÄMISET

10 §

Kilpailusta hylkääminen

Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi vajaalukuiseksi tuleva vartio saa jatkaa kilpailun sisällä tuomarineuvoston luvalla. Vajaalukuisuus ei merkitse kilpailun keskeyttämistä.

Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa voi aiheuttaa vartion hylkäämisen kilpailusta:

 • Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn tai jakaantumisohjeen (matkaohje) lupaa.
 • Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö tehtävissä ja ulkopuolisen avun käyttö on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää).
 • Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, huoltajan liikkuminen kilpailumaastossa omavaltaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevien vartioiden sulkemisen kilpailusta.
 • Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus- ja/tai kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää). Kielto ei koske kameroita, joita käytetään kisamuistojen tallentamiseen muulloin kuin tehtäväsuorituksen aikana eikä matkapuhelimia, jotka ovat mukana hätätilanteita varten sammutettuina ja sinetöityinä.
 • Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku, rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on kielletty.
 • Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla ennalta määrätyssä järjestyksessä.
 • Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien vaellusrastien kautta maaliin. Tehtävän aikana, kuten vaellusrastien välisen suunnistustehtävän aikana, varusteiden ei tarvitse olla mukana, ellei järjestäjä tätä erikseen vaadi. Jos suunnistustehtävä on vaellusrastilta toiselle, tulee varusteiden olla mukana tämän suunnistuksen lähdössä ja maalissa, ellei järjestäjä toisin määrää.

Tuomarineuvosto voi hylätä vartion kilpailusta lisäksi silloin, jos kilpailuvartion tai sen jäsenen todetaan menetelleen kilpailussa tai kilpailualueella (myös muulloin kuin kilpailun kuluessa) partiohengen vastaisesti tai rikkoneen sääntöjä tai sillä on tavallista enemmän ennakkotietoa kilpailusta.

11 §

Kilpailukielto

Törkeissä tapauksissa järjestelyluvan myöntäjä voi tuomarineuvoston esityksestä asettaa kilpailijan, kilpailuvartion tai heidän edustamansa partioyksikön kilpailukieltoon enintään vuoden ajaksi.

12 §

Tehtäväsuorituksen hylkääminen

Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Tehtävän hylkäys tehtäväkäskyn vastaisesta suoritteesta aina tuomarineuvoston päätöksellä.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSANOTTOMAKSU

13 §

Ilmoittautuminen tapahtuu järjestäjien määräämällä tavalla. Kilpailukutsusta tulee käydä ilmi osanottomaksun suuruus ja maksumenettely sekä osanottomaksuun sisältyvät palvelut. Osanottomaksun tiedoissa on oltava vartion nimi ja lippukunta, SM-kilpailuissa lisäksi piiri. Vartion nimen tulee olla lyhyt, ymmärrettävä ja hyvien tapojen mukainen. Järjestäjällä on oikeus lyhentää selvästi liian pitkät nimet, erottaa toisistaan samannimiset vartiot omalla merkinnällään sekä muuttaa epäselvät ja hyvien tapojen vastaiset nimet. Kilpailusta pois jääneen vartion osanottomaksua ei palauteta. Järjestäjä päättää mahdollisuudesta jälki-ilmoittautumiseen. Jälki-ilmoittautuneiden osanottomaksu on enintään kaksinkertainen.

14 §

Partiotaitojen SM-kilpailujen osanottomaksu

Partiotaitojen SM-kilpailujen osanottomaksut ja huoltajapassien hinnat vahvistaa SP:n kilpailuryhmä. Järjestävän piirin tulee toimittaa kilpailun talousarvio ja ehdotuksensa osanottomaksuksi SP:n kilpailuryhmälle viimeistään 9 kk ennen kilpailuja. Jos piiri ei toimita talousarviota sekä ehdotustaan osanottomaksuksi määräaikaan mennessä, SP:n kilpailuryhmä voi vahvistaa osanottomaksuksi edellisen vastaavan partiotaitojen SM-kilpailun (talvi, kevät tai syksy) osanottomaksun.

Osanottomaksuun tulee sisältyä:

 • Kilpailussa jaettava materiaali
 • Mahdolliset kuljetukset kilpailun aikana
 • Peseytymismahdollisuus lämpimällä vedellä kilpailun jälkeen
 • Kilpailua edeltävän yön majoitus sitä tarvitseville sekä talvikilpailujen päiväsarjoille lauantain ja sunnuntain välisen yön majoitus
 • Vähintään yksi lämmin ateria kilpailun jälkeen (ei saa olla kilpailutehtävä)
 • Mahdolliset mestaruusmitalit ja kunniakirjat
 • Palkinnot

Partiotaitojen SM-kilpailuissa palkintojen (ilman mestaruusmitaleja) käyvän arvon on oltava vähintään 10% kilpailun osanottomaksuista.

TEHTÄVÄT JA REITIT

15 §

Tehtävien luonne ja vaikeusaste

Kilpailut sisältävät partiotaitoja ja -tietoja vaativia, turvallisia tehtäviä seuraavista tehtäväryhmistä: kilpailukohtainen painotus, kädentaidot, luova ajattelu ja ongelmanratkaisu, retkeilytaidot, arjen taidot ja turvallisuus, yhteiskunta ja erilaiset ihmiset sekä ympäristö. Tehtävien tulee toteuttaa partiomenetelmää ja tähdätä partion kasvatustavoitteisiin. Tehtävien tulee kehittää vartion yhteishenkeä sekä partion johtamismallin mukaista johtajuutta. Tehtävien tulee muuttua ikäkauden ominaispiirteet huomioiden nousujohteisesti vaativammiksi vanhempiin sarjoihin siirryttäessä.

16 §

Tehtäväryhmät

Arjen taidot ja turvallisuus

Tehtävissä tarvitaan itsenäistymisessä vaadittavia taitoja tai tehtävät liittyvät turvallisuuteen.

Kilpailukohtainen painotus

Tehtävät liittyvät kilpailun järjestäjien valitsemiin partion kasvatustavoitteisiin.

Kädentaidot

Tehtävissä käytetään erilaisia kädentaitotekniikoita.

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu

Tehtävissä ratkotaan erilaisia pulmia tai luodaan uutta.

Retkeilytaidot

Tehtävät liittyvät suunnistukseen, retkeilyyn tai vesillä liikkumiseen.

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset

Tehtävissä mitataan tietoa ja taitoja liittyen yhteiskuntaan, erilaisiin ihmisryhmiin ja kulttuureihin sekä kykyä toimia toisten ihmisten kanssa.

Ympäristö

Tehtävät liittyvät luontoon tai ympäristöstä huolehtimiseen.

17 §

Kilpailukutsu ja tehtäväluettelo

Kilpailujen järjestämisestä tiedotetaan kilpailukutsulla, joka julkaistaan järjestelyluvan myöntäjän hyväksymällä tavalla. Kilpailukutsussa on oltava seuraavat tiedot:

 • Kilpailujen laatu ja osanotto-oikeus
 • Kilpailujen ajankohta ja paikka
 • Sarjajako ja matkat
 • Ilmoittautumistapa ja mahdollinen jälki-ilmoittautuminen
 • Aika, johon mennessä ilmoittautumisten on oltava perillä järjestäjän ilmoittamassa paikassa
 • Osanottomaksun suuruus ja maksutapa
 • Tehtäväluettelo tai maininta sen julkaisuajasta ja -tavasta
 • Kilpailujen järjestäjät ja järjestäjien yhteystiedot
 • Maininta näiden sääntöjen lisäksi noudatettavista SP:n, piirin tai lippukunnan määräyksistä

Tehtävistä laaditaan ja julkaistaan tehtäväluettelo. Siinä on kunkin sarjan tehtäväryhmät ja tehtävien nimet sekä tehtäväryhmien maksimipisteet. Yksittäisten tehtävien maksimipisteet voidaan myös ilmoittaa. Tehtäväluettelon tulee noudattaa seuraavan taulukon lukuarvoja:

Tarpoja

Samoaja

Vaeltaja

Maksimipisteet

60 p.

100 p.

120 p.

Tehtävien määrä

8-15 kpl

15-25 kpl

15-30 kpl

Yksittäisen tehtävän maksimipisteet

10 p.

12 p.

15 p.

Tehtäväryhmien määrä

5-7

6-7

6-7

Yksittäisen tehtäväryhmän maksimipisteet

12 p.

18 p.

22 p.

Kevyessä sarjassa voidaan käyttää myös alempaa maksimipistemäärää. Samoaja- ja vaeltajasarjojen kilpailu voidaan järjestelyluvan myöntäjän suostumuksella, perustellusta syystä, järjestää myös yksipäiväisenä tai kilpailun luonnetta voidaan muuttaa. Kevyen sarjan kilpailun voi järjestää päiväkilpailuna järjestäjän päätöksellä. Jos samoaja- ja vaeltajasarjojen kilpailut järjestetään yksipäiväisenä kilpailuna, tehtäväluettelo noudattaa näissä sarjoissa tarpojasarjan lukuarvoja.

Tehtäväluettelossa ilmoitettavien tehtävien nimien on annettava selkeä koulutuksellinen vihje tarvittavista tiedoista ja taidoista. Mahdollisista muutoksista julkaistuun tehtäväluetteloon on ilmoitettava kilpailijoille viimeistään ennakko-ohjeen yhteydessä ennen kilpailua. Kilpailukutsun ja tehtäväluettelon tulee olla valvojan tai, jos valvojaa ei ole nimetty, järjestelyluvan myöntäjän hyväksymä.

18 §

Partiotaitojen SM-kilpailujen kilpailukutsut ja tehtäväluettelot

Partiotaitojen SM-kilpailujen kilpailukutsut ja tehtäväluettelot on julkaistava kolme kuukautta ennen kilpailuja SP:n virallisella internet-sivustolla.

19 §

Tehtävien ilmoittaminen ja suoritusolosuhteet

Tehtävät annetaan kirjallisilla tehtäväkäskyillä, jotka ovat rakenteeltaan samanmuotoisia. Niissä tulee olla:

 • Otsikko, josta ilmenee kilpailun nimi, ajankohta ja paikka
 • Sarja
 • Rastin numero tai tunniste
 • Tehtävän numero tai tunniste
 • Tehtävän nimi (sama kuin tehtäväluettelossa) ja tehtäväryhmä
 • Tehtävän luokitus arvosteluperusteiden mukaan: aikatehtävä, aika- ja taitotehtävä tai taitotehtävä
 • Tehtävän maksimipisteet
 • Määräajat, ajan alkaminen ja päättyminen
 • Tehtävän suoritukseen kuluvaksi laskettu aika
 • Tehtävän määrittely
 • Arvosteluperusteet, niiden maksimipisteet sekä pisteiden laskentaperusteet
 • Luettelo liitteistä

Tehtävät on järjestettävä niin, että kaikilla kilpailijoilla on mahdollisuus suorittaa ne mahdollisimman tasavertaisissa olosuhteissa. Tehtävät jaetaan arvosteluperusteiden mukaan aika-, taito- sekä aika- ja taitotehtäviin. Tavoiteaikatehtävään kuuluvan vaellustaipaleen pituus tai sen varrella olevat rastit, sekä tehtäviin kuluva aika on ilmoitettava kokonaisuudessaan viimeistään tavoiteajan alkamishetkellä.

20 §

Palaute tehtävistä

Partiotaitokilpailuissa on tarkoitus myös oppia, joten vartion on hyvä saada tehtävistään palaute. Koska kyseessä on ryhmätyöskentelykilpailu, on palautetta hyvä antaa myös ryhmän toiminnasta ja johtamisesta. Kilpailun järjestäjä voi antaa oikeat vastaukset ja palautteen suorituksesta heti tehtävän suorittamisen jälkeen. Tällöin on kuitenkin huolehdittava kilpailuvartioiden tasapuolisesta kohtelusta ja siitä etteivät muut kuin tehtävän jo suorittaneet vartiot saa oikeita ratkaisuja järjestäjiltä.

21 §

Rastien aukioloajat

Yön yli kestävien kilpailujen lähdössä vartioille on ilmoitettava aika, jolloin yörastille olisi viimeistään saavuttava, jotta yörastin tehtävät ehtii vielä normaalisti suorittaa. Kunkin päivän ensimmäisen tehtäväkäskyn liitteenä vartioille voidaan jakaa sarjakohtainen rastien aukioloaikataulu. Se voidaan jakaa myös yhdellä kertaa koskien koko kilpailua.

Vartio saa aina suorittaa tehtävän, jos se on saapunut rastille päivän alussa ilmoitettuna aukioloaikana tai myöhästynyt enintään vartion siihenastisen, kyseisen kilpailupäivän jonotusajan verran. Järjestäjän täytyy rastin sulkemisajan lähestyessä vahvistaa rastille sen lopullinen sulkemisaika. Vartio saa vielä suorittaa tehtävän, jos se on saapunut rastille ennen tätä lopullista sulkemisaikaa. Jos vartioiden eteneminen jää selvästi jälkeen ilmoitetusta aukioloaikataulusta, järjestäjä on velvollinen siirtämään rastien sulkemisaikoja. Lisäksi järjestäjä on velvollinen tiedottamaan asiasta mahdollisuuksien mukaan kilpailijoille.

22 §

Muut kuin suomenkieliset vartiot partiotaitojen SM-kilpailuissa

Muun kuin suomenkielisen vartion on ilmoitettava äidinkielensä ilmoittautumisen yhteydessä. Järjestäjä sopii tällaisten vartioiden kanssa, annetaanko heille ylimääräistä tehtäväkäskyn lukuaikaa tai käännetäänkö tehtäväkäskyt osittain tai kokonaan.

Mahdollista lukuaikaa ei lasketa tehtävän suoritusaikaan. Vartio ei saa valmistella tehtävää eikä aloittaa sen suoritusta lukuajan kuluessa. Mahdollisen käännöksen lisäksi vartiolle on annettava myös suomenkielinen tehtäväkäsky. Suomenkielisen tehtäväkäskyn sisältö on määräävä. Muu kuin suomenkielinen vartio saa antaa tehtävien vastaukset suomeksi, ruotsiksi tai muulla järjestäjän hyväksymällä kielellä. Finlands Svenska Scouter r.f. auttaa tarvittaessa järjestäjiä ruotsinkielisessä käännöstyössä ja vastaa omalta osaltaan tietosuojasta.

23 §

Tehtävien arvostelu

Tehtävästä voi saada pisteitä arvosteluperusteiden mukaan maksimipistemäärästä nollaan. Kaikki arvosteluperusteet ja niiden maksimipisteet on mainittava tehtäväkäskyssä. Tehtävien arvostelutarkkuuden (eli arvostelun maksimiportaan) tulee olla sellainen, että mikään yksittäinen arvostelun porras ei vaikuta lopullisissa tehtävien pisteissä enempää kuin 0,5 pistettä. Esimerkiksi jos kätevyystehtävän siisteys voi tuottaa enintään 1,0 pistettä, tämä tulee jakaa portaisiin 0–0,5–1,0, tai vielä pienempiin portaisiin. Kunkin tehtävän pisteet pyöristetään kymmenyksen tarkkuuteen, ja näin saaduista pisteistä lasketaan vartion yhteispisteet. Tehtävän pisteet eivät voi olla miinusmerkkisiä. Tehtäväkohtaiset pisteet ja yhteispisteet esitetään kymmenyksen tarkkuudella. Yksittäisen tehtävän suorittamatta jättäminen tai siinä epäonnistuminen ei saa vaikuttaa muiden tehtävien suoritukseen ja arvosteluun, eikä aiheuttaa koko kilpailun keskeytymistä (esim. suunnistustehtävät).

Arvostelussa parasta, keskimmäistä tai muuta vastaavaa suoritusta määrättäessä:

 • Eri syistä kilpailun ulkopuolella olevia vartioita ei oteta huomioon.
 • Tehtävässä hylättyjä vartioita ei oteta huomioon.
 • Kilpailun keskeyttäneet vartiot otetaan huomioon keskeytyshetkeen asti.
 • Kilpailun ulkopuolelle kesken kilpailun siirtyneet vartiot otetaan huomioon ulkopuolelle siirtymishetkeen asti.

24 §

Pakolliset varusteet

Vartiolla tulee olla mukanaan ainakin seuraavat pakolliset varusteet. Nämä varusteet on mainittava ennakko-ohjeessa.

Tarpojasarja:

• Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, tulitikut, juomapullo tai vastaava, eväät, kynä, heijastin, henkilökohtaiset lääkkeet ja partiohuivi

Vartiokohtaiset varusteet: ensiapupakkaus (ensiside, ideal-side, laastaria, haavateippi, sidetaitos, suojakäsineet), 2 kompassia, valaisin, kello 

Samoaja- ja Vaeltajasarja:

• Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, eväät, juomapullo tai vastaava, tulitikut, kynä, kompassi, kello, heijastin, valaisin ja yöpymisvarusteet (vartion harkinnan mukaan, ellei järjestäjä ole antanut tarkempia ohjeita), henkilökohtaiset lääkkeet ja partiohuivi

• Vartiokohtaiset varusteet: ensiapupakkaus (ensiside, ideal-side, laastaria, haavateippi, sidetaitos, suojakäsineet), majoite, retkikeitin (vähintään 1 l), kirves.

Edellä mainitut ensiaputarvikkeet ovat vartion omaan käyttöön hätätilanteessa. Niitä ei saa suunnitella käytettäväksi tehtävissä. Ennakko-ohjeen varusteluettelossa on edellisten lisäksi mainittava kaikki ne varusteet, jotka vartiolla on oltava tehtäväkäskyjen edellyttämissä tehtäväsuorituksissa. Vaadittavien varusteiden käyttötarkoitus on käytävä varusteluettelosta selvästi ilmi (esim. sivuleikkurit 1,0 mm rautalangan katkaisemiseen). Luettelossa ei saa olla sellaisia varusteita, joiden hankkiminen on kohtuuttoman vaikeaa tai kallista. Järjestäjän on otettava huomioon myös vuodenaika sekä kyseisen sarjan ikäkausi. Sama koskee myös varusteita, joiden kuljettaminen on kohtuuttoman riskialtista tai vaikeaa. Järjestäjän on tarjottava edellä mainitut varusteet. Tarpojasarjan vartioita saa vaatia ottamaan mukaan ainoastaan tavanomaisia työkaluja. Poranteristä voidaan vaatia vain puuporanteriä. Sallitut koot ovat 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm ja 16 mm. Taltoista voidaan vaatia vain 12 mm tasa- ja kourutalttoja. Muiden kuin järjestäjän tarjoamien sähkötyökalujen käyttö tehtävissä on kielletty, ellei järjestäjä toisin ohjeista.

25 §

Kilpailureitit

Kilpailureitti koostuu vaellustaipaleista ja tehtäviin sisältyvistä taipaleista. Taipaleista osa voi olla pikataipaleita.

Pikataipaleella tarkoitetaan kaikkia sellaisia taipaleita, jotka pitää suorittaa mahdollisimman nopeasti tai määräajassa, johon vain muutamien nopeimpien vartioiden uskotaan pystyvän (esim. pistesuunnistus, tiukka tavoiteaika, kiritaival, maastojuoksu, soutu).

Reittien pituudet sarjoittain:

Sarja

Kilpailureitti nopeakulkuinen, vähän nousua km

Kilpailureitti hidaskulkuinen, paljon nousua km

Tarpoja

5-10

3-8

Samoaja

15-25

10-18

Vaeltaja

15-30

10-20

Kevyt sarja

10-20

5-15

Kilpailureitin ja pikataipaleen pituus mitataan lähtöpaikasta maaliin lyhintä kulkukelpoista reittiä käyttäen. Pikataipaleiden osuus reitistä saa olla korkeintaan ¼. Suunnistustehtävissä reitin pituus lasketaan ihanneradan mukaan, tai jos vartio saa jakaantua, annettujen ratojen tai ihanneratojen keskiarvona. Liikuttaessa muuten kuin jalan tai hiihtäen voidaan taulukon rajoista valvojan päätöksellä poiketa. Lähtöpisteessä on oltava rastien merkitsemistä osoittava mallirasti. Jos matkan aikana käytetään poikkeavia rastimerkintöjä, on niistä tiedotettava sekä kilpailuohjeessa että kyseisessä tehtäväkäskyssä. Rastipisteisiin on rastin sulkemisen jälkeen jätettävä rastilippu ja -tunnus.

Vaellusrasteilla on käytävä annetussa järjestyksessä. Vartion jättäessä väliin yhdenkin vaellusrastin, katsotaan se kilpailun keskeyttämiseksi (ks. 10 §). Sulkeutuneiden rastien osalta rastilla käynti kontrolloidaan rastitunnuksella tai -leimalla. Jos kaksipäiväinen kilpailu järjestetään yksipäiväisenä, käytetään arvoja jotka ovat 75% tämän taulukon arvoista.

26 §

Vartioiden jakaantuminen

Tarpojavartio ei saa jakaantua missään tilanteessa. Samoajasarjan ja kevyen sarjan vartiot voidaan jakaa kahtia niin, ettei yksikään vartion jäsen ei kulje yksin. Vaeltajasarjan vartiot voidaan jakaa vapaasti. Jakaantuneena kuljettava osuus on enintään 1/4 koko kilpailureitin pituudesta. Jakaantuneena kuljettavilla osuuksilla voi olla myös tehtäviä. Jos vartio saa jakaantua, on se ilmoitettava tehtäväkäskyssä. Vartion jakaantuessa on tehtäväkäskystä tai jakaantumisohjeesta käytävä ilmi: tehtäväluettelon mukainen tehtävä, tehtävän maksimipisteet (kullakin reitillä) ja tehtävän suorittamiseen vaadittavat pakolliset varusteet.

27 §

Kilpailujen luonne ja kesto

Tarpojasarja on luonteeltaan päiväretki. Kevyt sarja on luonteeltaan helppo yöretki. Avoimet sarjat ovat luonteeltaan vaativia yli yön kestäviä vaelluksia. Kaikille yösarjoille on varattava yöpymistauko, jonka aikana vartio ei saa suorittaa tehtäviä. Mahdolliset yörastitehtävät on palautettava ennen yöpymistauon alkua. Mahdollinen käytöstehtävä voi olla suoritettavana myös yöpymistauon aikana.

Samoaja

Vaeltaja

Kevyt sarja

Yöpymistauon minimipituus

4 h

3 h

5 h

KILPAILUJEN JOHTO

28 §

Kaikista kilpailuun liittyvistä käytännön järjestelyistä vastaa järjestelytoimikunta. Kilpailunjohtajalla, järjestelysihteerillä, sarjajohtajilla ja tulostoimiston päälliköllä tulee olla SP:n II luokan tuomarikortti tai vastaavat taidot. Ratamestarin tulee olla kokenut suunnistaja.

KILPAILUOHJEET

29 §

Ennakko-ohje

Ennakko-ohje on toimitettava kilpailuun ilmoittautuneille vartioille ja tuomarineuvoston jäsenille viimeistään 2 viikkoa ennen kilpailua. Siinä on oltava seuraavat tiedot:

 • Kokoontumisaika ja -paikka
 • Kilpailun yleisaikataulu
 • Sarjakohtaiset pakolliset varusteet
 • Kilpailukohtaiset muut tarvittavat varusteet
 • Mahdolliset muutokset julkaistuun tehtäväluetteloon
 • Kulkuyhteydet ja ajo-ohjeet
 • Määräys SP:n turvallisuusohjeisiin tutustumisesta
 • Ohjeita kilpailijoille
 • Ohjeita huoltajille
 • Tiedot mihin osanottomaksu oikeuttaa
 • Osanottomaksuun kuulumattomat maksulliset palvelut ja niiden hinnat
 • Mahdolliset kiertopalkinnot ja niiden puolustajat
 • Sääntöjen 10 § ja 12 § on laitettava sellaisenaan

30 §

Kilpailupaikalla annettava ohje

Kilpailupaikalla annettavassa ohjeessa on oltava järjestäjän määräykset ja ohjeet kilpailun suorittamisesta sekä muut kilpailijoille tarpeelliset tiedot ja mahdolliset muutokset ennakko-ohjeeseen. Ohje voi olla monistettu tai seinäohje.

KILPAILUJEN TULOKSET

31 §

Valvoja hyväksyy tulokset ja päättää palkintojenjaon aloittamisesta. Palkintojenjako voidaan aloittaa vasta, kun kaikki tulokset ovat kilpailupaikan tulostaululla kilpailijoiden nähtävissä.

Valvoja hyväksyy tarkastetun tulosluettelon julkaistavaksi. Tarkastettu tulosluettelo on toimitettava kilpailuvartioille, järjestelyluvan myöntäjälle ja tuomarineuvoston jäsenille kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä.

Tulosluettelosta on käytävä selville kilpailuvartion nimi, lippukunta, tarvittaessa piiri, sijoitus, kilpailuvartion yhteispisteet, sen tehtäväkohtaiset pisteet sekä kunkin tehtävän nimi, numero ja maksimipisteet. Pisteet

ilmoitetaan 0,1 pisteen tarkkuudella. Tasatuloksessa vartion sijoituksen ratkaisee tuomarineuvoston ennalta määräämien tehtävien pisteet. Tehtäväjärjestys on julkaistava tulostaulun yhteydessä. 

Kilpailun maalissa on oltava nähtävänä tehtävien oikeat vastaukset. Tehtävistä, joihin ei ole selkeää oikeaa vastausta, on selvitettävä tehtävän idea, tarkoitus, mahdollinen suoritustapa sekä muut mahdolliset arvosteluun vaikuttavat seikat. Tällä tuetaan kilpailun kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamista. Vastaavat tiedot on julkaistava myös tulosluettelon yhteydessä internetissä.

32 §

Partiotaitojen SM-kilpailujen tulokset

Valvoja allekirjoittaa viralliset tulokset sekä lisää tulostauluun allekirjoitushetken kellonajan. Palkintojenjako voidaan aloittaa vasta, kun kaikki allekirjoituksesta 15 minuutin kuluessa tehdyt tarkistuspyynnöt ja vastalauseet on käsitelty.

Tulosluettelo on julkaistava avoimesti Internetissä sekä toimitettava SP:n kilpailuryhmälle.

KILPAILUJEN VALVONTA

33 §

Kilpailujen valvonnan tarkoituksena on varmistaa kilpailuprojektin onnistuminen, sääntöjen ja partiohengen

mukaisten kilpailujen toteutuminen sekä auttaa ja kouluttaa järjestäjiä.

34 §

Valvoja

Järjestelyluvan myöntäjä nimeää kilpailuille valvojan. Valvoja tulee nimetä hyvissä ajoin heti kilpailuprojektin alkuvaiheessa. Valvojan ollessa estynyt, tai vielä nimeämättä, valvonnasta vastaa järjestelyluvan myöntäjä. Valvojan on tarkastettava ja hyväksyttävä tehtäväluettelo ja kilpailukutsu ennen näiden julkaisemista sekä kaikki kilpailua koskevat suunnitelmat. Valvoja ja kilpailunjohtaja ovat vastuussa kilpailujen sääntöjenmukaisuudesta ja SP:n turvallisuusohjeen noudattamisesta. Valvojalla on oikeus kieltää sääntöjen, partiohengen tai SP:n turvallisuusohjeen vastaiset tehtävät ja kilpailujärjestelyt.

Valvojalle voidaan nimetä apuvalvoja. Valvoja on vastuussa myös mahdollisten apulaistensa suorittamista valvontatehtävistä. Valvoja tarkastaa tulosluettelon ja lopulliset tulokset ennen niiden julkaisemista.

.

TUOMARINEUVOSTO

35 §

Tuomarineuvoston kokoonpano ja toiminta-aika

Tuomarineuvostoon kuuluu:

 • Puheenjohtaja, jonka nimeää järjestelyluvan myöntäjä
 • Kilpailun valvoja
 • Kilpailunjohtaja
 • Kilpailijoiden edustaja, jonka nimeää järjestelyluvan myöntäjä. Edustaja ei saa osallistua kilpailuun.

Tuomarineuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi apuvalvojalla. Tuomarineuvosto voi kuulla myös muita henkilöitä. Tuomarineuvoston toiminta alkaa viimeistään ensimmäisen kilpailupäivän aamuna, kun kilpailijoiden ilmoittautuminen kilpailupaikalla päättyy. Tuomarineuvoston toiminta päättyy kahden kuukauden kuluttua lopullisten tulosten toimituspäivästä. Jos tuomarineuvoston puheenjohtaja tai partiotaitojen SM-kilpailujen kilpailijoiden edustaja on estynyt saapumasta kilpailupaikalle, kilpailun valvoja nimittää tilalle korvaavan henkilön neuvoteltuaan ensin SP:n kilpailuryhmän edustajien kanssa. Mikäli valvoja on estynyt saapumasta kilpailupaikalle kilpailun ajaksi, apuvalvoja korvaa valvojan.

36 §

Tuomarineuvoston jäsenten pätevyysvaatimukset

Puheenjohtajalla ja kilpailun valvojalla tulee olla:

• Partiotaitojen SM-kilpailuissa SP:n I luokan tuomarikortti

Piiritason kilpailuissa vähintään SP:n II luokan tuomarikortti

Kilpailunjohtajalla tulee olla:

 • SM-kilpailuissa osaamista suurten partion tapahtumaprojektien johtamisesta sekä kokemusta partiotaitokilpailujen järjestelyistä tai SP:n I luokan tuomarikortti
 • Piirikunnallisissa ja piirin mestaruuskilpailuissa osaamista partion tapahtumaprojektien johtamisesta sekä kokemusta partiotaitokilpailujen järjestelyistä tai SP:n II luokan tuomarikortti
 • Muissa kilpailuissa järjestely- ja kilpailukokemusta

Kilpailijoiden edustajalla tulee olla:

 • Partiotaitojen SM-kilpailuissa vähintään SP:n II luokan tuomarikortti

37 §

Tuomarineuvoston tehtävät

Tuomarineuvosto toimii kaikissa ratkaisuissaan partiohenkeä ja oikeudenmukaisuusperiaatetta noudattaen.

Tuomarineuvosto ratkaisee muun muassa seuraavat asiat:

Ennen kilpailun alkua:

 • Määräävät tehtävät, jonka perusteella sijoitukset tasatuloksen sattuessa ratkaistaan

Kilpailun aikana muun muassa seuraavat asiat:

 • Kilpailun luonteen muutokset (esim. yökilpailun muuttaminen päiväkilpailuksi, poikkeaminen yöpymistauon aikarajoista)
 • Tehtävien muutokset
 • Tehtävien arvostelun muutokset (muutokset tehtäväkäskyssä ilmoitettuun)
 • Kilpailureitin muutokset
 • Rastien aukioloaikojen muutokset
 • Vastalauseet ja muut kiistakysymykset
 • Asiat, joista ei ole määräyksiä säännöissä eikä järjestelyohjeessa
 • Vartion tehtävän tai kilpailun hylkääminen esimerkiksi pykälien 10 ja 12 määräämissä tapauksissa

Kilpailun jälkeen

 • Vastalauseet, tarkistuspyynnöt ja muut mahdolliset asiat

Tuomarineuvoston päätökseen ei voi hakea muutosta. Kaikkien tuomarineuvoston jäsenten tulee olla kilpailupaikalla koko kilpailun ajan. Tuomarineuvosto ratkaisee asiat yksinkertaisella äänienemmistöllä,

tasatuloksen sattuessa puheenjohtajan kanta ratkaisee. Tuomarineuvoston on tiedotettava päätöksistä kirjallisesti asianosaisille niin pian kuin se on mahdollista. Tuomarineuvoston on pidettävä kokouksistaan pöytäkirjaa, joka on tuomarineuvoston toiminnan päätyttyä lähetettävä tiedoksi järjestelyluvan myöntäjälle ja järjestelytoimikunnalle.

TARKISTUSPYYNNÖT JA VASTALAUSEET

38 §

Tarkistuspyyntö

Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön vartion omien tulosten tarkistamiseksi. Tarkistuspyynnössä ei ole kyseessä vastalause, eikä sillä voi vaatia tehtävän hylkäämistä. Tarkistuspyyntö on maksuton ja se on tehtävä kirjallisesti kilpailupaikalla järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Näin tehtyyn tarkistuspyyntöön on annettava perusteltu vastaus. Tuomarineuvoston on käsiteltävä tarkastuspyynnöt, jotka on jätetty 15 minuutin kuluessa kun valvoja on hyväksynyt kilpailun viralliset tulokset. Mikäli tulokset muuttuvat, ei 15 minuutin aika kuitenkaan ala uudestaan alusta.

39 §

Vastalause

Vastalause kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita ja tehtävien arvostelua vastaan on jätettävä tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään 15 minuutin kuluttua siitä, kun valvoja on hyväksynyt viralliset tulokset. Nämä vastalauseet on käsiteltävä ennen palkintojenjaon aloittamista. Mikäli tulokset muuttuvat, ei 15 minuutin aika kuitenkaan ala alusta.

Vastalause tarkistettua tulosluetteloa ja arvostelua vastaan on postitettava tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään viikon kuluessa tulosluettelon toimituspäivästä.

Vastalause on tehtävä kirjallisesti ja sen voi esittää vain kilpailuvartio. Vastalausemaksu on puolet osanottomaksusta ja se tulee maksaa jätettäessä vastalause tuomarineuvoston pj:lle tai vastalausetta postitettaessa järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Kaikki vastalauseen kohdetta käsittelevät asiakirjat, todistuskappaleet ja muut vastaavat aineistot on mahdollisuuksien mukaan saatava tuomarineuvoston käyttöön sekä asiaan osalliset henkilöt tuomarineuvoston kuultaviksi, jotta asia voitaisiin ratkaista mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Yksittäistä vartiota koskevissa päätöksissä vartiota tai sen jäsentä on ensin kuultava.

Tuomarineuvoston on annettava vastalauseen tekijälle perusteltu kirjallinen päätös vastalauseesta kahden viikon kuluessa sen saapumisesta. Vastalausemaksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Maksu voidaan palauttaa myös muulloin, jos tuomarineuvosto katsoo sen aiheelliseksi.

40 §

SP:n kilpailuryhmän lausunto

Tuomarineuvoston jäsen voi pyytää SP:n kilpailuryhmän lausuntoa sääntöjen tulkintaa koskevassa kiistassa. Lausuntoa ei voi pyytää asiassa, joka edellyttää tuomarineuvostolta välittömiä toimia kilpailun kuluessa. Lausuntoa on pyydettävä viikon kuluessa kilpailujen päättymisestä. SP:n kilpailuryhmän tulee antaa lausuntonsa viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Lausunnon saatuaan tuomarineuvosto tekee asiassa lopullisen päätöksen, johon ei voi hakea muutosta. Jos kilpailuvartion vastalause on hylätty tuomarineuvoston toimesta, voi kyseinen vartio jättää SP:n kilpailuryhmälle selvityspyynnön kahden viikon kuluessa hylkäyspäätöksestä. SP:n kilpailuryhmä antaa vastauksensa kilpailuvartiolle ja tuomarineuvostolle, mutta tämä vastaus ei vaikuta kilpailun tuloksiin.

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

41 §

Sääntöjen voimassaolo

Nämä säännöt korvaavat aikaisemmat säännöt, jotka SP:n ohjelmavaliokunta on hyväksynyt 29.3.2008. Näiden sääntöjen korvaamisesta ja muuttamisesta päättää kasvatusvaliokunta SP:n kilpailuryhmän esityksestä. SP:n kilpailuryhmä voi antaa ohjeita näiden sääntöjen tulkinnasta. SP:n kasvatusvaliokunta on hyväksynyt nämä säännöt 15.5.2018. Voimaantulopäivä on 1.4.2019.