Citation to torsional spin-optomechanics

  1. Ramsey interference from electron spins in a levitating macroscopic particle, T. Delord, L. Schwab, L. Nicolas, L. Lecordier, G. Hétet,  arXiv:1801.07798
  2. Xing-yu Gao, Zhang-qi Yin*, Tongcang Li*, “High-speed quantum transducer with a single-photon emitter in a 2D resonator”, arXiv:1712.09245.
  3. Simulating the Lipkin-Meshkov-Glick model in a hybrid quantum system, Yuan Zhou, Sheng-Li Ma, Bo Li, Xiao-Xiao Li, Fu-Li Li, Peng-Bo Li, arXiv:1712.06234
  4. Quantum angular momentum diffusion of rigid bodies, Birthe Papendell  et al  2017  New J. Phys.  in press  https://doi.org/10.1088/1367-2630/aa99d1
  5. Kang Cai, Zi-wen Pan, Rui-xia Wang, Dong Ruan, Zhang-qi Yin*, Gui-lu Long*, Single phonon source based on a giant acoustic nonlinear effect, arXiv:1711.06835.
  6. Yi Huang, Tongcang Li, Zhang-qi Yin*, “Symmetry breaking dynamics of the finite-size Lipkin-Meshkov-Glick model near ground state”, arXiv:1709.07657.
  7. Quantum microwave-optical interface with nitrogen-vacancy centers in diamond, Bo Li, Peng-Bo Li, Yuan Zhou, Sheng-Li Ma, Fu-Li Li,  arXiv:1709.04852
  8. Magnetometry via spin-mechanical coupling in levitated optomechanics, Pardeep Kumar, M. Bhattacharya, arXiv:1705.07453
  9. Strong coupling between a single NV spin and the torsional mode of diamonds levitating in an ion trap,T. Delord, L. Nicolas, Y. Chassagneux, G. Hétet,arXiv:1702.00774
  10. Bistability and squeezing the librational mode of an optically trapped nanoparticle, Ke-Wen Xiao, Nan Zhao, and Zhang-qi Yin*, arXiv:1705.00114.