SABER LLEGIR: La lectura en llengües estrangeres

QÜESTIONARI DE DIAGNOSI

Les estratègies de comprensió

Molt sovint

Sovint

Alguna vegada

Gairebé mai

El professorat explicita l’objectiu de l’activitat tot identificant alguna de les estratègies de comprensió que l'alumnat podrà aplicar després de manera autònoma.

Abans de començar a llegir un text, el professorat demana que s’observin les característiques globals i que es facin deduccions generals de context:  identificació  del tipus de text, a qui va dirigida la lectura, possibles usos i utilitats del text, utilitat de les imatges o gràfics, si escau…

Es proporciona i es treballa amb material diversificat, tan real i “autèntic” com sigui possible, en diferents formats.

Es fan activitats relacionades amb l’activació de coneixements previs, abans de la lectura d’un text, tot identificant els marcadors de l’anàlisi macrotextual com ara  títol, paràgrafs, o alguns dels mots claus i significatius que ordenen el discurs i organitzen la línia de les idees (abans/després;  en primer lloc/en segon lloc…).

Es demana que abans i durant la lectura es facin avançaments i previsions del contingut, i que en parelles o petits grups es corroborin o es rebutgin les opinions inicials, negociant hipòtesis i interactuant per valorar possibles opinions contradictòries o divergents.

S’estimula la lectura silenciosa individual donant  temps suficient perquè l’alumnat dedueixi per context, infereixi significats i relacioni idees del text que l’ajudin a entendre les paraules que desconeixia.

Es demana que contestin preguntes de diferents nivells cognitius, baix i alt, amb recuperació d’informació explícita i  d’informació implícita o amb activitats de deducció i valoració d’hipòtesi i de relacionar coneixements previs amb coneixements adquirits en el text.

Es demana que es repassi individualment allò que s’ha llegit: tornar a llegir la informació que interessa, recapitular i resumir la informació, subratllar, escriure notes, fer quadres, parafrasejar, consultar significat de les paraules que es desconeixien.

S’impulsa el treball col·laboratiu en la lectura comprensiva: l’alumnat pot parlar de la lectura amb els companys, compartir la informació en el grup, complementar el text amb altres coneixements personals de l’alumnat i extreure conclusions. Es fan activitats de speed reading per llegir discurs connectat  de paraules i comprendre’n el sentit.

Es fan activitats d’interpretació global (skimming) quan només es necessita tenir una visió general del tema, si no cal aprofundir en la informació generada pel text o no és necessari llegir tot el document.

Es fan activitats d’anàlisi selectiu (scanning) quan cal aprofundir en el nivell detallat  d’informació que es deriva de focalitzar el significat d’un mot, d’una expressió idiomàtica, d’una frase concreta.

Es proposen activitats, es demana que es facin activitats de visualització de la lectura per reorganitzar i sintetitzar la informació, tot proposant estratègies concretes de creació de dibuixos, diagrames, mapes conceptuals (mind-maps)

En les lectures que es fan en veu alta es té en compte la pronunciació, l’ entonació i l’èmfasi prosòdic per millorar la comprensió del text.

En acabar la lectura es demanen reflexions sobre el contingut, la seqüència d’idees, l’argumentació  causal i les conseqüències previsibles, en reflexions de continuïtat.

En acabar, es demanen activitats i comentaris per a relacionar el text amb les circumstàncies d’ús, el seu context, la utilitat dels continguts i les reaccions previsibles dels lectors.

Graelles elaborades a partir de les Orientacions per a la millora de la comprensió Lectora i l’expressió escrita del Departament d’Ensenyament