รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีการศึกษา 2558

(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

9 สิงหาคม 2559

วัน เดือน ปี ที่รายงาน

        ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ

1. อ.ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี        ประธานหลักสูตร        วันที่........................

2. อ.จันทนา สังวรโยธิน        อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่........................

3. อ.ดร.วีระนุช อินทะกันท์        อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่........................

4. ผศ.จารุตม์ คุณานพดล        อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่........................

5. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์        อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่........................

     .....................................................................              .....................................................................

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล เขตเจนการ)            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร)

          หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล            คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

         วันที่...................................................                      วันที่...................................................

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีการศึกษา 2558

(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

9 สิงหาคม 2559

วัน เดือน ปี ที่รายงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร