Alta Klatreklubb HMS        

06.01.2015

Utarbeidet av: Bjørnulf Håkenrud

Rutiner for arrangement og kurs (arbeidsbeskrivelser, sjekklister)

Onsdagsklatring

Treningsansvarlig i klubben hører med aktuelle klatrevakter og setter opp vaktliste som settes opp på FB-gruppe

Det skal være to klatrevakter hver gang med minimum brattkort og tilstrekkelig klatreerfaring til at de kan gi innføring i topptauklatring og ha overblikk over hva klatrerne gjør.

Klatrevaktene må snakke sammen før vakt, for å sikre at ingen glemmer å møte

Klatrevaktene møter i så god tid at de rekker å henge opp alle tau før treningen begynner

Klatrevaktene skal se over klatreveggen med tanke på at den skal være i forsvarlig stand, skru fast eventuelle løse grep og andre ting som kan ordnes.

Klatrevaktene skal gi sikkerhetsansvarlig beskjed om forhold ved klatreveggen som ikke kan løses der og da,

Utstyrsansvarlig skal få beskjed hvis det er mangler ved utstyret.

Klatrevaktene spør om noen er der for første gang, og informerer om kontigent/klatreavgift, drop-in, oppslag om dette, og klatrevettplakat

Kl 1800 gir klatrevaktene en innføring om utstyr, sikring og klatring på topptau til nybegynnere.

I starten bør det være en ekstra person som holder godt i tauet med begge hender rett bak den som sikrer. Nybegynnere får knyte seg inn i tau og sikre hverandre etter hvert som klatrevakt gir klarsignal om dette.

Klatrevaktene avrunder treningen kl 2000 og rydder opp utstyr.


Klubbtreninger og øvrig klatring i Alta Klatrevegg

Medlemmer i Alta Klatreklubb med brattkort eller gjennomført Grunnkurs inne får klatre i Alta Klatrevegg på de oppsatte klubbtreninger.

Medlemmer i Alta Klatreklubb med brattkort og eget utstyr kan klatre hverdager kl 1500-2300, bortsett fra når det er klatrekurs og større arrangement i hallen. Klubbtreninger for ulike grupper i klubben begrenser også denne tilgangen.

Klatrere med brattkort, eget utstyr og betalt drop-in avgift kan klatre hverdager kl 1500-2300, bortsett fra når det er klatrekurs og større arrangement i hallen. Klubbtreninger for ulike grupper i klubben begrenser også denne tilgangen.

Utleie av Alta Klatrevegg

Alta Klatreklubb administrerer utleie av Alta Klatrevegg på vegne av Alta kommune.

Dette gjelder alle tidspunkt alle dager gjennom hele året.

Det skal være en navngitt person i Alta Klatreklubb som administrerer.

For å få leie klatreveggen må ansvarlig instruktør minimum ha kompetanse Klatreleder inne.

Branninstruks og utleieregler fra Alta kommune skal sendes til leietaker som må lese og akseptere disse før utleienøkkel utleveres.

Priser for leie av klatreveggen, utstyr, og eventuelt honorar til instruktør fra klatreklubben står på Alta Klatreklubbs hjemmeside.


Klatrekonkurranser inne i samarbeid med andre

Målet er at forberedelser, gjennomføring og opprydding skal gå så godt som mulig,

og med minst mulig påvirkning på annen klatreaktivitet før og etter.

Rutinene gjelder samarbeid med andre organisasjoner/grupper (Organisasjon),

og konkurranser arrangert av Alta Klatreklubb (AK) alene så langt de passer.

De som tar initiativ til konkurransen, tar ledelse og ansvar for å organisere dugnadsbehov og spørre etter folk til dette på AKs facebook-gruppe i god tid.

Organisasjon og AK skal være like synlige under arrangementet, og begges sponsorer skal synliggjøres.

Dato og tidspunkt for klatrekonkurranse avtales med AKs styre v/utleieansvarlig i god tid.

Rutesettere skal følge HMS for rutesetting inne (se Anlegg og rutelaging). Rutesetteransvarlig i AK bestemmer ved eventuelle uklarheter.

Nedskruing av grep og rutesetting skal gjøres de siste 2 dagene før konkurransen. Dette punktet kan fravikes etter nærmere avtale med AKs styre.

De konkurranserutene som trengs, kan settes uten at alle gamle ruter skrus ned. Rutesetteransvarlig i AK vil bidra med hvilke ruter som bør få stå. Dette punktet kan fravikes etter nærmere avtale med AKs styre.

Klatreveggen skal kunne brukes av barn/nybegynnere så snart som mulig etter konkurransen. AK tar ansvar for å organisere rutesetting de første to dagene etter konkurransen for å få opp så mange ruter som mulig og fylle høyre platerekke med grep.

Konkurranserutenes omtrentlige vanskelighetsgrad skrives inn på lappene under pleksiglass på klatreveggen, slik at brukere lett kan finne sitt nivå (AK bruker sportsgrader).

Hallen, lagerrom og tilstøtende rom som er brukt i konkurransen ryddes i løpet av kvelden samme dag som arrangementet avsluttes. Søppel fraktes ut av bygget til søppelcontainer/tas med bort.


Grunnkurs inne

Alta Klatreklubb følger NKFs kursmal for Grunnkurs inne som ligger på klatring.no.

Sjekkliste Grunnkurs inne

Ansvarlig instruktør for kurset har ansvar for at følgende punkter er sjekket og oppfylt før kursstart:

At klatreveggen er i forsvarlig stand til kursaktiviteten.

At topptaufester er forsvarlige. At ingen grep er løse.

At klatreutstyr til bruk på kurset er i forsvarlig stand med tanke på sikkerhet.

At antall kursdeltagere er forsvarlig i forhold til antall instruktører. (Anbefaling fra NKF er maks 6 deltagere per instruktør)

At aldersgrensen på deltagere er i tråd med anbefalinger. (Minimum fylle 13 år i løpet av kursdagene)

At det er innhentet skriftlig samtykke fra foreldrene for deltagere under 18 år.

At kursdeltagerne er informert før kursstart om risikoen ved å delta på denne typen aktivitet, og anbefalt å ha en forsikring som dekker klatreulykker.

At instruktørene har kompetanse tilsvarende ”Klatreleder inne” eller høyere.

At eventuell hjelpeinstruktør minimum har brattkort og tilstrekkelig erfaring til å bidra på en god måte.

At kursmal for Grunnkurs inne benyttes (se klatring.no).

At instruktørene er kjent med hva man skal gjøre hvis en deltager skulle bli alvorlig skadet på kurs (se rutiner for Ulykker og nestenulykker).


Klatresamling i Himmeldalen

Hver enkelt klatrer må selv ivareta sin sikkerhet når det gjelder å vurdere vanskelighetsgrad på ruter, boltenes og snufestenes plassering og beskaffenhet, og fjellkvalitet.

Unngå å ferdes under en som klatrer. Fra sektor B til sektor Vest bør man bruke stien nede i skogen mellom blokkene når det er klatrere i sektor Kroken og sektor Vest.

Hvis det er mange til stede i klatrefeltet, bør man unngå å klatre de høye rutene, for å minske faren for at eventuelle løse steiner skader folk.

Klatreklubben tilbyr nybegynnere å prøve klatring ute. Instruktører i klubben som tar på seg å lede dette, vurderer hvilke ruter som er egnet ut fra at de er lette, lave og oversiktlige. Det klatres kun på topptau, og nybegynnere som ønsker å lede henvises til å ta kurs.

Ta med alt søppel hjem. Dobesøk skal skje på tilrettelagt sted ut til venstre mellom blokker når man går oppover stien mot sektor Kroken.