Published using Google Docs
Zápis z členské schůze sdružení konané dne 25. 6. 2011
Updated automatically every 5 minutes

KohoVolit.eu

občanské sdružení se sídlem Vinice 347, Plasy, CZ-331 01

IČO: 22841890

 

Zápis z členské schůze sdružení konané dne 25. 6. 2011

 

Přítomni: Michal Škop (člen rady sdružení), Jaroslav Semančík (člen rady sdružení), Jana Kubíková (členka sdružení)

 

Členská schůze je v souladu s článkem 6 / A. 1. stanov sdružení usnášeníschopná.

 

Průběh schůze:

 

1.    Na schůzi byl za člena rady sdružení navržen a zvolen Michal Škop.

 

Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nepřítomen: 0

 

2.    Na schůzi byl za člena rady sdružení navržen a zvolen Jaroslav Semančík.

 

Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nepřítomen: 0

 

1.    Na schůzi byl schválen rozpočet sdružení sestavený radou sdružení, zpráva o činnosti sdružení předložená radou sdružení a účetní uzávěrka za předešlý rok.

 

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 0

 

Zapsala: Jana Kubíková

 

Ověřil: Michal Škop

 

Prezenční listina:

 

Michal Škop

 

Jaroslav Semančík

 

Jana Kubíková

 

Dne 25. 6. 2011 v Plasích