RBL Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013


een vernieuwend jaar

Openbaar

Reddingsbrigade Leidschendam

6-05-2014


Voorwoord

In het vorig jaarverslag mochten we al melding maken van de verdergaande samenwerking tussen de diverse reddingsbrigades in de omgeving, welke is bevestigd in het convenant Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR).

In het afgelopen jaar is daar een nieuw samenwerkingsverband bijgekomen, namelijk dat tussen de veiligheidsregio Haaglanden en een viertal reddingsbrigades in de regio.

In het in dit verband afgesloten convenant zijn in samenspraak met politie, brandweer en reddingsbrigades vooral afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik van de zgn C2000-

apparatuur.

Het past ons als bestuur, om terugkijkend op het afgelopen kalenderjaar, een ieder die op welke wijze dan ook betrokken is geweest bij het functioneren van de reddingsbrigade Leidschendam, of het nu was in het zwembad of bij de bewaking op Vlietland, zeer te bedanken voor de geweldige inzet. Met name bij de bewaking op Vlietland moest nogal eens een beroep worden gedaan op mensen om iets vaker in actie te komen, dan waar ze formeel volgens het rooster toe verplicht waren.

Als duidelijk bewijs dat de kwaliteit van onze club niet geheel onopgemerkt voorbij is gegaan willen we graag wijzen op de nominatie van "Reddingsbrigade van het jaar 2013" die onze brigade ten deel viel. Dat we uiteindelijk van de 40 genomineerde brigades eindigden op de derde plaats mogen we met z'n allen opvatten als een groot compliment! Ook het feit dat we in 2013 een nieuwe snelle boot in gebruik mochten nemen, beschikbaar gesteld door de Reddingsbrigade Nederland in IJmuiden mag gezien worden als groot vertrouwen in ons kunnen door het landelijk bestuur.

Ook dit jaar heeft de Reddingsbrigade Leidschendam weer haar bijdrage geleverd aan het goed verlopen van de intocht van prins carnaval en aan het succes van de Vlietdagen en de intocht van Sinterklaas. Daarnaast is deelgenomen aan een aantal oefeningen in samenwerking met andere regio’s. Ook is in het afgelopen jaar weer met graagte gebruik gemaakt van leden van andere Reddingsbrigades bij de bewakingsactiviteiten op Vlietland. Dit betreft dan met name leden van de reddingsbrigades van Naaldwijk, Delft en Alphen ad Rijn. Een aantal van hen doet actief mee bij de vaaropleiding die door de RBL wordt geinitieerd.

Als bestuur hebben we intern in het afgelopen jaar nogal eens te maken gehad met problemen waar het de bezetting en uitvoering van de diverse functies betreft. Zo hebben we afscheid moeten nemen van onze penningmeester Paul Krul. Daarnaast heeft onze onvolprezen secretaris Alice Pijnappel te kennen gegeven dat zij het wat rustiger aan wilde gaan doen. Tenslotte heeft ook Patrick Hoogweg, onze Algemeen Bewakings Commandant (ABC) aangegeven dat hij door studie en werk niet altijd in staat was om datgene te doen wat van een ABC mag worden verwacht.

Ook vanaf deze plaats willen we Alice en Patrick buitengewoon hartelijk bedanken voor het vele werk wat ze in bestuursverband voor de vereniging hebben verricht. Gelukkig blijven ze als lid wel gewoon actief binnen de club. We zijn blij dat we de ontstane vacatures weer hebben kunnen invullen.Zo heeft de heer Kees Spaans ondertussen zijn draai gevonden als penningmeester en heeft de heer Jack den Ouden, - binnen de RBL beter bekend als Jack sr –zich bereid verklaard het bestuur als secretaris te versterken. Tenslotte was ons huidige bestuurslid Richard van Delft bereid het komend jaar als ABC op te gaan treden. We zijn hen zeer dankbaar dat ze zich als bestuurslid in willen zetten voor de vereniging en wensen hen daarin veel voldoening toe.

Tenslotte nog wat betreft de functie van voorzitter. Indertijd, en dat is nu zo’n drie jaar geleden, heb ik aangegeven tijdelijk bereid te zijn het voorzitterschap op mij te nemen. Die tijdelijkheid mocht wat mij betreft eindigen, indien zich een geschikte kandidaat zou aandienen. Welnu, het doet me buitengewoon veel plezier te kunnen meedelen dat we inderdaad zo iemand hebben gevonden. In de komende algemene ledenvergadering zal de nieuwe kandidaat voorzitter worden voorgesteld. Dat betekent dat ik in die zelfde vergadering afscheid ga nemen. Ik kan wel zeggen dat ik dat toch doe met enige pijn in het hart. Ik ben in de afgelopen drie jaar vooral de enorme betrokkenheid en gedrevenheid van een aantal van jullie buitengewoon gaan waarderen. Zolang die elementen aanwezig blijven voorzie ik voor de RBL een goede toekomst. Het ga jullie goed.

Met hartelijke groeten,

Mede namens het bestuur,

Jan Keijzer,

 voorzitter a.i.


Bestuur

De samenstelling van het bestuur van AZL-Reddingsbrigade Leidschendam was vanaf de algemene ledenvergadering als volgt:

• Jan Keijzer, voorzitter a.i.

• Paul Krul, kandidaat penningmeester

• Alice Pijnappel, secretaris

• Richard van Delft, algemeen bestuurslid

• Patrick Hoogweg, Algemene Bewakingscommandant

Samenwerkende instellingen

De Fluit

De zwemtraining van de leden vindt plaats in zwembad De Fluit in Leidschendam. Regelmatig vindt er overleg plaats met de beheerder van het zwembad De Fluit en de overige verenigingen die gebruik maken van het zwembad. Dit bevordert dat de faciliteiten door iedere vereniging optimaal kunnen worden benut. Om tot een uitbreiding van het aantal jeugdleden te kunnen komen en een betere integratie te krijgen tussen jeugd en ouderen hopen we in de toekomst geschiktere tijden te kunnen krijgen voor onze zwemopleiding.

AZL

Met de Algemene Zwemvereniging Leidschendam bestaat er een langdurige relatie welke dateert van zelfs voor onze oprichting. Ook dit jaar verhuurde AZL ons weer een baan voor het opleiden van onze jeugdleden.

POLITIE HAAGLANDEN

Eén van de betrokken instanties op Vlietland is de politie Haaglanden. Zeker doordat agenten van het bureau Leidschendam ook ingezet worden voor taken elders in de regio is het niet altijd mogelijk om langere tijd in het gebied aanwezig te zijn. De reddingsbrigade fungeert dan als eerste opvang en maakt het daardoor mogelijk dat de politie alleen dan politiepersoneel op Vlietland inzet wanneer dit strikt noodzakelijk is.

EHBO / ZOETERMEERSE REDDINGSBRIGADE

Het afgelopen jaar heeft de RBL weer gezorgd voor voldoende mensen met een geldig EHBO diploma. Voor leden die nog geen diploma hadden heeft de RBL samengewerkt met de Zoetermeerse Reddingsbrigade, terwijl er voor de leden die herhalingslessen nodig hadden, sessies zijn opgezet met John de Zoete. Deze lessen zijn gegeven in het scoutinggebouw van Satoko-Kitahara.

SUBSIDIES EN DONATIES

Ook in het jaar 2013 heeft de brigade structurele subsidies ontvangen van de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Voorschoten. Daarnaast heeft de RBL enige donaties ontvangen. De RBL dankt de donateurs en subsidie verstrekkers.

REGIONALE VOORZIENING REDDINGSBRIGADES

Woensdag 22 mei 2013 hebben de Delftse Reddingsbrigade, de ‘s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade, de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade, de Monsterse Reddingsbrigade, de Naaldwijkse Reddingsbrigade, de Reddingsbrigade Leidschendam en de Zoetermeerse Reddingsbrigade uit de regio Haaglanden en de koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland het samenwerkingsconvenant “Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)” ondertekend. Het RVR convenant bekrachtigd de samenwerking tussen de reddingsbrigades, die vanaf dit moment met tussenkomst van een RVR Coördinator die vanaf dit moment als één regionale gesprekspartner gaan optreden voor de VeiligheidsregioHaaglanden en andere hulpverleningspartners.

DIVERSEN

In 2013 heeft de reddingsbrigade een aantal malen bewaakt bij evenementen in de omgeving. Zo waren we aanwezig bij de Avond Zwem 4-daagse, de Vlietdagen en diverse evenementen op Vlietland. Tijdens de bewaking op Vlietland en de evenementen hebben we ook op hulp kunnen rekenen van de Reddingsbrigades van Alphen aan de Rijn, Naaldwijk en Zoetermeer.

Wij willen alle bovengenoemde instanties en personen en allen die niet genoemd zijn, maar ons wel ten dienste zijn geweest, van harte bedanken voor alles wat zij voor ons hebben gedaan.

Natuurlijk gaat onze grootste dank uit naar onze bewakingsleden, die in weer en wind hun vrije tijd besteden aan het waken over de veiligheid van de watersporters en recreanten in Leidschendam en omstreken.


Verslag vanuit het zwembad

Zwemmend Redden In het zwembad hebben de volgende leden les gegeven:

• Rianda Bogers, hoofd TC, jeugdles

• Bart Valk, jeugdles

• Patrick Hoogweg, jeugdles

• Monica Turk, jeugdles

• Ronald van der Zon, les volwassenen

• Thijs-Jan Gerbrands, les volwassenen

In 2013 werd zoals gebruikelijk aan twee groepen les gegeven.

Bewakingsverslag

In 2013 heeft de RBL weer een belangrijke bijdrage geleverd in de veiligheid op vlietland. De 5 ploegen hebben aan de hand van een rooster in de periode april tot en met september weer zo’n 50 dagen bewaakt.

Aan het hoofd van elke ploeg staat een OVD-R (Officier van Dienst- Reddingsbrigade). Deze voorziet in de reguliere bezetting in het weekend maar kan, zoals dit jaar dankzij de warme zomer ook veel is voorgekomen, ook leden oproepen om op door de weekse dagen een inzet te leveren. Naast de taken in het eigen gebied was de brigade aanwezig bij meerdere evenementen (Carnaval (stuntje sluis), Intocht Sinterklaas, Vlietdagen) Middels dit stukje wil ik degene die zich op deze manier hebben ingezet nog even extra bedanken voor het meedenken en het weer organiseren van de bewaking dit jaar.

 

Dit jaar hebben wij ook weer bij zowel grote als ook kleinere incidentjes geholpen. Als First responder is de brigade bij aanwezigheid verbonden aan de 112 alarmcentrale en direct oproepbaar. Het feit dat het aantal hulpverleningen al jaren hetzelfde grote aantal blijft, blijkt dat wij een nog steeds een nuttige rol hebben in het recreatiegebied. 

 

In 2013 hebben wij ook weer het opleidingsprogramma voor de externe brigades kunnen voortzetten. Leden van diverse reddingsbrigade uit de regio hebben hieraan deelgenomen. We danken deze mensen en de instructeurs van de RBL voor hun enthousiasme en inzet en ik hoop dat wij ook komend seizoen weer van jullie inzet mogen genieten. De externe leden voegen veel toe aan het vaste team.

Als wij vooruit kijken naar de bewakingen in 2014 zien wij twee belangrijke ontwikkelingen. De vaartuigen en de opleidingen. Wij gaan namelijk varen met een nieuwe snelle boot. Deze boot is onderdeel van de Nationale Reddingsvloot en vervangt de eerder bij ons gestationeerde vlet (reddingssloep). Eenheden uit de Nationale vloot zijn eigendom van de landelijke koepel, lokale brigades mogen deze vaartuigen gebruiken. In geval van grote nationale calamiteiten roept de landelijke koepel deze eenheden inclusief een getrainde bemanning op voor directe inzet. De laatste daadwekelijke inzet was in 1995 tijdens de overstromingen in Limburg, in 2013 is de eenheid van de RBL met een team in vooralarm gezet voor potentieel overstromingsgevaar in de noordelijke provincies. Ook heeft de RBL met maarliefst 9 schippers deelgenomen aan een grote landelijke oefening met onderandere defensie (oefening samen sterker). Onze huidige snelle boot gaat geleidelijk buiten dienst en de mogelijkheden voor verkoop worden bekeken. Daarnaast komt er een nieuwe vlet. Onze oude is ingeleverd bij het ophalen van de nieuwe boot, er worden verschillende scenario’s voor de vervanging bekeken (leen, huur, koop).

Met de invoering van nieuwe vaartuigen in de Nationale vloot gaan we  ook de nieuwe landelijke lijn qua opleidingen volgen. Leden ontvangen hierdoor een landelijk erkende certificering. De eigen RBL opleidingen gaan echter gewoon door, deze opleidingsmethode loopt vooruit op de landelijke wijzigingen en dient als een prima basis. Daarnaast richt het eigen systeem zich op de specialistische functies, eenheden en het bewakingsgebied van de RBL.

Met een nieuwe boot en landelijke certificering verwachten wij dus ook in 2014 weer de bezoekers van vlietland een veilige manier te bieden voor recreëren op en rondom het water. Op basis van een analyse van het aantal hulpverleningen zullen hierbij mogelijk ook accentverschuivingen plaatsvinden van bijvoorbeeld het water naar de kant (nieuwe mountainbike route).

In 2013 is ook de samenwerking met de Brandweer voortgezet, het gebruik van brandweervoertuigen door onze eigen chauffeurs voor het verplaatsen van de eenheden is hier wellicht het meest tastbare voorbeeld van maar ook op het gebied opleiden, oefenen en onderhoud wordt samengewerkt.

Patrick Hoogweg (2013) & Richard van Delft (2014)

Algemeen Bewakingscommandant


Financieel jaarverslag

BALANS

zie aparte bijlage

RESULTATENREKENING

zie aparte bijlage

BEGROTING 2014

zie aparte bijlage


Reddingsbrigade Leidschendam

pagina  van