МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

N 1/9-352 від 27.08.2000

м.Київ

Міністру освіти Автономної

Республіки Крим,

начальникам управлінь освіти

обласних, Київської та

Севастопольської міських

державних адміністрацій

  Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 р. N 385 та на численні запити з місць щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України з метою удосконалення роботи республіканського (АР Крим), обласних, районних (міських) центрів (методистів) практичної психології і соціальної роботи, практичних психологів (соціальних педагогів) дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки України Р Е К О М Е Н Д У Є:

1. Планування діяльності здійснювати за річним та щомісячним планом роботи (додатки 1 - 2). Річний план роботи психологічної служби є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу або місцевого органу управління освітою.

При складанні річних планів роботи необхідно враховувати:

участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України;

пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу;

специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку;

спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога (соціального педагога) навчального закладу.

2. Ввести таку статистичну звітність про роботу працівників психологічної служби (додаток 3):

для практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів - за чверть;

для районних (міських) центрів (методистів) - за півріччя;

для обласних центрів практичної психології і соціальної роботи - за навчальний рік.

Звітність здійснюється за нормативами часу на основні види роботи практичного психолога та соціального педагога (додаток 4).

Регіональні центри (методисти) практичної психології і соціальної роботи за результатами роботи за навчальний рік, крім звіту, подають інформацію про психологічну службу та діяльність центрів або методистів (додатки 5 - 8).

3. Практичним психологам (соціальним педагогам) навчальних закладів вести таку документацію:

індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування (додаток 9);

протоколи індивідуальних консультацій (додаток 10);

журнали проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи (додаток 12);

журнали психологічного аналізу уроків (додаток 13);

журнали щоденного обліку роботи (додаток 14).

Крім того, необхідно мати тижневий графік роботи (додаток 11).

Заступник Міністра В.О.Огнев'юк

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

(погоджено)* (затверджено)*

Директор _____________________      Директор районного (міського)

         (назва навчального         центру практичної психології

              закладу)              (методист)

______________________________      __________ ___________________

__________ ___________________      (підпис)   (прізвище, і., п/б)

(підпис)   (прізвище, і., п/б)

                               План

       роботи практичного психолога (соціального педагога)

          _____________________________________________

                   (назва навчального закладу)

          _____________________________________________

                  (прізвище, ім'я, по батькові)

                  на 200_ - 200_ навчальний рік

------------------------------------------------------------------

 N |   Зміст роботи з учнями (дітьми),   |  Термін  | Де і з ким

п/п|      педпрацівниками, батьками,     |проведення| проводиться

   |      адміністрацією навчального     |          |

   |              закладу                |          |

---+-------------------------------------+----------+-------------

1. |Психодіагностична робота             |          |

---+-------------------------------------+----------+-------------

2. |Консультаційна робота                |          |

---+-------------------------------------+----------+-------------

3. |Корекційно-відновлювальна та         |          |

   |розвивальна робота                   |          |

---+-------------------------------------+----------+-------------

4. |Психологічна просвіта                |          |

---+-------------------------------------+----------+-------------

5. |Навчальна діяльність                 |          |

---+-------------------------------------+----------+-------------

6. |Організаційно-методична робота       |          |

---+-------------------------------------+----------+-------------

7. |Зв'язки з громадськістю              |          |

------------------------------------------------------------------

Примітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу освіти, у штат якого включена ставка практичного психолога (соціального педагога).

Додаток 2

        ЗАТВЕРДЖЕНО

        (погоджено)*

Директор _____________________

         (назва навчального

              закладу)

______________________________

__________ ___________________

(підпис)   (прізвище, і., п/б)

                               План

       роботи практичного психолога (соціального педагога)

          _____________________________________________

                   (назва навчального закладу)

          _____________________________________________

                  (прізвище, ім'я, по батькові)

                 за ___________ місяць 200_ року

------------------------------------------------------------------

 N |Зміст роботи з учнями (дітьми),|  Термін  |Де і з ким |Норми

п/п|  педпрацівниками, батьками,   |проведення|проводиться|часу*

   |  адміністрацією навчального   |          |           |

   |          закладу              |          |           |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

1. |Психодіагностична робота       |          |           |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

   |                               |          |           |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

2. |Консультаційна робота          |          |           |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

   |                               |          |           |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

3. |Корекційно-відновлювальна та   |          |           |

   |розвивальна робота             |          |           |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

   |                               |          |           |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

4. |Психологічна просвіта          |          |           |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

   |                               |          |           |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

5. |Навчальна діяльність           |          |           |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

   |                               |          |           |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

6. |Організаційно-методична робота |          |           |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

   |                               |          |           |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

7. |Зв'язки з громадськістю        |          |           |

------------------------------------------------------------------

Примітки:

а) проставляються нормативи часу на види робіт, що виконуються практичними психологами (соціальними педагогами) навчальних закладів освіти, затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.96 р. N 339, із розрахунку 8-годинного робочого дня;

б) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту.

Додаток 3

        ЗАТВЕРДЖЕНО

        (погоджено)*

Директор _____________________

         (назва навчального

              закладу)

______________________________

__________ ___________________

(підпис)   (прізвище, і., п/б)

                        Статистичний звіт

про роботу практичного психолога (соціального педагога)

          _____________________________________________

                   (назва навчального закладу)

          _____________________________________________

                  (прізвище, ім'я, по батькові)

           за ____ чверть 200_ - 200_ навчального року

------------------------------------------------------------------

 N |        Основні види роботи          |К-сть чол.|К-сть класів

п/п|                                     |          |    груп)

---+-------------------------------------+----------+-------------

 1 |                  2                  |     3    |      4

---+-------------------------------------+----------+-------------

1. |Індивідуальна психодіагностика:      |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |а) учнів (дітей) всього:             |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |у т.ч. - дошкільного віку;           |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |початкових класів;                   |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |середніх класів;                     |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |старших класів;                      |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |б) педпрацівників;                   |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |в) батьків                           |          |

---+-------------------------------------+----------+-------------

2. |Групова психодіагностика,            |          |

   |соціально-психологічні дослідження   |          |

   |серед:                               |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |а) учнів (дітей) всього:             |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |у т.ч. - дошкільного віку;           |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |початкових класів;                   |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |середніх класів;                     |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |старших класів;                      |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |б) педпрацівників;                   |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |в) батьків                           |          |

---+-------------------------------------+----------+-------------

3. |Індивідуальне консультування:        |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |а) учнів (дітей) всього:             |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |у т.ч. - дошкільного віку;           |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |початкових класів;                   |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |середніх класів;                     |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |старших класів;                      |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |б) педпрацівників;                   |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |в) батьків                           |          |

---+-------------------------------------+----------+-------------

4. |Корекційно-відновлювальна та         |          |

   |розвивальна робота з учнями (дітьми):|          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |а) індивідуальна (всього):           |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |у т.ч. - дошкільного віку;           |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |початкових класів;                   |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |середніх класів;                     |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |старших класів;                      |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |б) групова (всього):                 |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |у т.ч. - дошкільного віку;           |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |початкових класів;                   |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |середніх класів;                     |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |старших класів                       |          |

---+-------------------------------------+----------+-------------

5. |Проведення ділових ігор, тренінгів   |          |

   |для:                                 |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |а) педпрацівників;                   |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |б) батьків                           |          |

---+-------------------------------------+----------+-------------

6. |Психологічна просвіта, виступи перед:|          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |а) учнями (дітьми);                  |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |б) педпрацівниками;                  |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |в) батьками                          |          |

---+-------------------------------------+----------+-------------

7. |Навчальна діяльність (кількість      |          |

   |годин):                              |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |курси за вибором;                    |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |факультативні заняття;               |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |гурткова робота                      |          |

---+-------------------------------------+----------+-------------

8. |Зв'язки з громадськістю, відвідування|          |

   |(кількість заходів):                 |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |учнів (дітей) вдома;                 |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |батьків за місцем роботи;            |          |

   |-------------------------------------+----------+-------------

   |органів виконавчої влади та          |          |

   |громадського самоврядування          |          |

------------------------------------------------------------------

Примітки:

Статистичний звіт про роботу:

а) практичним психологом (соціальним педагогом) навчального закладу освіти за чверть подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту;

б) директором районного (міського) центру (методистом) за півріччя подається в обласний центр практичної психології і соціальної роботи;

в) директором обласного центру за навчальний рік подається в Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Додаток 4

Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога (соціального педагога)*

------------------------------------------------------------------

   N   |   Найменування видів робіт    |Одиниця виміру| Нормативи

позиції|                               |обсягу роботи |часу (год.)

-------+-------------------------------+--------------+-----------

   1   |               2                       3            4

-------+-------------------------------+--------------+-----------

       | Організаційно-методична робота|              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 1.    |Складання плану роботи:        |     План     |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

       |на місяць                      |    - " -     |    2,5

-------+-------------------------------+--------------+-----------

       |на рік                         |    - " -     |    6,0

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 2.    |Складання звіту про виконану   |     Звіт     |

       |роботу:                        |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

       |за місяць (чверть)             |    - " -     |    4,0

-------+-------------------------------+--------------+-----------

       |за півріччя (рік)              |    - " -     |    8,0

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 3.    |Підготовка до проведення       |  Один захід  |    7,0

       |тренінгів, ділових ігор тощо з |              |

       |учнями (дітьми), батьками,     |              |

       |педпрацівниками                |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 4.    |Підготовка до педагогічних     |  Один захід  |   5,0

       |консиліумів                    |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 5.    |Підготовка до виступів на      |  Один захід  |   3,0

       |батьківських зборах,           |              |

       |педагогічних нарадах, семінарах|              |

       |для педагогів                  |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 6.    |Підготовка до проведення       |  Один захід  |   3,0

       |виховних годин з учнями        |              |

       |(дітьми), навчальних занять    |              |

       |(курси за вибором,             |              |

       |факультативи, гуртки)          |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 7.    |Робота в бібліотеці,           |    Місяць    |   8,0

       |самопідготовка                 |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 8.    |Консультації в навчально-      |  Один захід  |   5,0

       |методичних та наукових центрах |              |

       |(закладах)                     |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 9.    |Участь в навчально-методичних  |    Місяць    |   8,0

       |семінарах (нарадах) психологів |              |

       |(соціальних педагогів)         |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

       |    Психодіагностична робота   |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 10.   |Індивідуальна психодіагностика |  Один учень  |   6,0

       |(обстеження, обробка           |   (дитина),  |

       |результатів, оформлення        | педпрацівник,|

       |висновків і рекомендацій)      |    батько    |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 11.   |Групова психодіагностика,      |  Один клас   |  16,5

       |соціально-психологічні         |(група дітей),|

       |дослідження (обстеження,       |група педпра- |

       |обробка результатів, оформлення|  цівників,   |

       |висновків і рекомендацій)      |   батьків    |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

       |      Консультаційна робота    |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 12.   |Індивідуальне консультування:  | Одна бесіда  |

       |-------------------------------+--------------+-------------

       |а) учнів (дітей) у т.ч.:       |              |

       |-------------------------------+--------------+-------------

       |дошкільного віку               |     - " -    |   1,0

       |-------------------------------+--------------+-------------

       |початкових класів              |     - " -    |   1,0

       |-------------------------------+--------------+-------------

       |середніх класів                |     - " -    |   1,5

       |-------------------------------+--------------+-------------

       |старших класів                 |     - " -    |   2,0

       |-------------------------------+--------------+-------------

       |б) педпрацівників              |     - " -    |   1,5

       |-------------------------------+--------------+-------------

       |в) батьків                     |     - " -    |   2,0

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 13.   |Профконсультації з учнями      |  Один учень  |

       |(включаючи бесіди з батьками,  |              |

       |педагогами) без проведення     |              |

       |психодіагностичної роботи,     |              |

       |у т.ч.:                        |              |

       |-------------------------------+--------------+-------------

       |середніх класів                |     - " -    |   3,0

       |-------------------------------+--------------+-------------

       |старших класів                 |     - " -    |   5,0

-------+-------------------------------+--------------+-----------

       |  Корекційно-відновлювальна та |              |

       |        розвивальна робота     |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 14.   |Корекційно-відновлювальна та   |              |

       |розвивальна робота з учнями    |              |

       |(дітьми) у т.ч.:               |              |

       |-------------------------------+--------------+-------------

       |а) індивідуальна               |  Один учень  |   30,0

       |                               |   (дитина)   |

       |-------------------------------+--------------+-------------

       |б) групова                     |   Один клас  |

       |                               |    (група)   |   40,0

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 15.   |Проведення ділових ігор,       |  Одна група  |   40,0

       |тренінгів для педпрацівників,  |              |

       |батьків                        |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

       |     Психологічна просвіта     |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 16.   |Виступи перед учнями (дітьми), | Один виступ  | Фактично

       |педпрацівниками, батьками, в   |              |використа-

       |установах та організаціях тощо |              | ний час

-------+-------------------------------+--------------+-----------

       |      Навчальна діяльність     |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 17.   |Викладання навчального         | Одне заняття |   1,0

       |матеріалу за програмами курсів |              |

       |за вибором, факультативів,     |              |

       |гуртків                        |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

       |    Зв'язки з громадськістю    |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 18.   |Відвідування учнів (дітей)     |  Один захід  |   2,0

       |вдома, бесіди з батьками       |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 19.   |Відвідування батьків за місцем |  Один захід  |   3,0

       |роботи                         |              |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

 20.   |Вирішення питань з місцевими   |  Один захід  |   2,5

       |органами виконавчої влади та   |              |

       |громадського самоврядування    |              |

------------------------------------------------------------------

* Примітки:

Наводяться упорядковані під звітність практичного психолога (соціального педагога) нормативи, розроблені Національним центром продуктивності Міністерства праці України та затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.95 р. N 339.

У звітах на види робіт, які не включені до даного переліку, але виконувалися практичними психологами (соціальними педагогами), проставляється фактично використаний час, якщо ці роботи відносяться до їх посадових обов'язків.

Додаток 5

Інформація про психологічну службу та діяльність регіональних центрів (методистів) практичної психології і соціальної роботи у 200_ - 200_ навчальному році

1. Статус центрів:

підпорядкованість (місцевим органам управління освітою, інститутам післядипломної педагогічної освіти (ІППО), юридичні особи);

штат центрів (кількість посад, кваліфікаційний рівень, вчені ступені);

структурні підрозділи (телефони довіри, психологічні консультації, кабінети корекції кризових станів, профільні консультпункти, реабілітаційні центри тощо).

2. Зведені статистичні дані, що характеризують організаційно-управлінську діяльність центрів (згідно з додатками 6 - 8).

3. Професійна підготовка психологічних кадрів за минулий навчальний рік:

підготовка, перепідготовка практичних психологів (соціальних педагогів) ВНЗ області та ІППО;

підвищення кваліфікації даних кадрів обласними ІППО та ЦІППО АПН України;

атестовано працівників психологічної служби на вищу, I, II категорії.

4. Участь центрів (регіональних психологічних служб) у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України.

5. Науково-методичні, нормативні, інформаційні матеріали, підготовлені або видані у минулому навчальному році:

підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті;

методичні рекомендації для практичних психологів (соціальних педагогів), педпрацівників, батьків, дітей та учнів;

накази, розпорядження, положення, інформаційні листи тощо.

6. Проведення масових заходів:

науково-практичні конференції;

навчальні семінари для керівників районних (міських) психологічних служб, місцевих органів управління освітою;

семінари-практикуми для практичних психологів (соціальних педагогів), педпрацівників.

7. Передовий досвід роботи центрів (соціально-психологічні програми, навчальні технології, авторські школи тощо).

8. Соціально-психологічні дослідження, експериментальна робота:

тема;

предмет, об'єкт досліджень;

час, місце проведення, кількість учасників.

9. Зведені статистичні дані, що характеризують роботу практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів освіти за напрямками роботи (згідно додатка 3).

10. Взаємодія з державними, громадськими, міжнародними організаціями, засобами масової інформації.

11. Підписка на журнали "Практична психологія та соціальна робота", "Обдарована дитина":

навчальними закладами освіти;

практичними психологами та соціальними педагогами;

педагогічними працівниками.

12. Перспективи розвитку психологічної служби регіону.

Примітки:

а) інформація про психологічну службу готується в описовій формі і надсилається у роздрукованому вигляді обсягом до 10 сторінок, а також у вигляді електронної копії (на дискеті у форматі Word версія 6 або 7);

б) терміни подачі інформації:

для районних (міських) центрів (методистів) - щорічно до 1 липня;

для обласних центрів - щорічно до 1 серпня.

Додаток 6

Чисельність практичних психологів (соціальних педагогів)

               загальноосвітніх навчальних закладів

            ______________ району ____________ області

-----------------------------------------------------------------------------------

|Загальноосвітні навчальні|           Місто           |           Село            |

|  заклади з чисельністю  |---------------------------+---------------------------|

|         учнів           |К-сть|  Кількість ставок   |К-сть|  Кількість ставок   |

|                         |навч.|---------------------|навч.|---------------------|

|                         |закл.|психо-|с/педа-|всього|закл.|психо-|с/педа-|всього|

|                         |     | лог. | гогів |      |     | лог. | гогів |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|        до 200           |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|      понад: 200         |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|         300             |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|         400             |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|         500             |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|         700             |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|         900             |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|         1100            |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|         1300            |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|         1500            |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|         1700            |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|Школи-інтернати для      |     |      |       |      |     |      |       |      |

|дітей, які потребують    |     |      |       |      |     |      |       |      |

|соціальної допомоги      |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|Спеціальні школи         |     |      |       |      |     |      |       |      |

|(інтернати) для дітей,   |     |      |       |      |     |      |       |      |

|які потребують корекції  |     |      |       |      |     |      |       |      |

|фіз. та роз. розвитку    |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|Санаторні школи для      |     |      |       |      |     |      |       |      |

|дітей, які потребують    |     |      |       |      |     |      |       |      |

|тривалого лікування      |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|Школи соціальної         |     |      |       |      |     |      |       |      |

|реабілітації для дітей,  |     |      |       |      |     |      |       |      |

|які потребують особливих |     |      |       |      |     |      |       |      |

|умов виховання           |     |      |       |      |     |      |       |      |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|Всього:                  |     |      |       |      |     |      |       |      |

-----------------------------------------------------------------------------------

Чисельність практичних психологів (соціальних педагогів)

           інших навчальних закладів системи загальної

                         середньої освіти

            _______________ району __________ області

----------------------------------------------------------------------------

|ПТНЗ з чисельністю|           Місто           |           Село            |

|      учнів       |---------------------------+---------------------------|

|                  |К-сть|  Кількість ставок   |К-сть|  Кількість ставок   |

|                  |навч.|---------------------|навч.|---------------------|

|                  |закл.|психо-|с/педа-|всього|закл.|психо-|с/педа-|всього|

|                  |     | лог. | гогів |      |     | лог. | гогів |      |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|     до 400       |     |      |       |      |     |      |       |      |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|   понад: 400     |     |      |       |      |     |      |       |      |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|      500         |     |      |       |      |     |      |       |      |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|      600         |     |      |       |      |     |      |       |      |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|ПТНЗ соціальної   |     |      |       |      |     |      |       |      |

|реабілітації      |     |      |       |      |     |      |       |      |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|МНВК з чисельністю|     |      |       |      |     |      |       |      |

|учнів:            |     |      |       |      |     |      |       |      |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|     до 400       |     |      |       |      |     |      |       |      |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|   понад: 400     |     |      |       |      |     |      |       |      |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|      500         |     |      |       |      |     |      |       |      |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|      600         |     |      |       |      |     |      |       |      |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|Всього:           |     |      |       |      |     |      |       |      |

----------------------------------------------------------------------------

           Чисельність практичних психологів дошкільних

                       навчальних закладів

            ______________ району ____________ області

----------------------------------------------------------------------

|Дошкільні заклади |           Місто           |        Село         |

|  з чисельністю   |---------------------------+---------------------|

|      груп:       |  Кількість   | Кількість  |  Кількість|Кількість|

|                  | д/закладів   |  ставок    | д/закладів| ставок  |

|------------------+--------------+------------+-----------+---------|

|     до 4         |              |            |           |         |

|------------------+--------------+------------+-----------+---------|

|   понад: 4       |              |            |           |         |

|------------------+--------------+------------+-----------+---------|

|       6          |              |            |           |         |

|------------------+--------------+------------+-----------+---------|

|       8          |              |            |           |         |

|------------------+--------------+------------+-----------+---------|

|       10         |              |            |           |         |

|------------------+--------------+------------+-----------+---------|

|Дошкільні заклади |              |            |           |         |

|компенсувального  |              |            |           |         |

|типу              |              |            |           |         |

|------------------+--------------+------------+-----------+---------|

|Всього:           |              |            |           |         |

----------------------------------------------------------------------

Примітка: дані таблиць додатка 6 подаються обласними центрами загалом по області та окремо по кожному району.

Додаток 7

Мережа районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів) ___________ області

---------------------------------------------------------------------

 N |Назва району|Чисельність  |   Центри практичної      | Методисти

п/п|  (міста)   | вихованців  |      психології і        |

   |            |дошкільн. та |    соціальної роботи     |

   |            |загально-осв.|--------------------------+-----------

   |            |навч. заклад.|район-|К-сть |Місь-|К-сть |р-ну|міста

   |            |             |  ні  |ставок| кі  |ставок|    |

---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------

1. |            |             |      |      |     |      |    |

---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------

2. |            |             |      |      |     |      |    |

---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------

...|            |             |      |      |     |      |    |

---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------

   |Всього по   |             |      |      |     |      |    |

   |обл.        |             |      |      |     |      |    |

---------------------------------------------------------------------

Додаток 8

Освітній рівень практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів освіти _____________ району __________ області

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 N |Назва району, міста,|   К-сть   |  Освіта практичних психологів  |  Освіта соціальних психологів

п/п|навчального закладу | п/психол.,|--------------------------------+---------------------------------

   |                    |с/педагогів|   Спеціаліст,  |Бакалавр| Інша |   Спеціаліст,  |Бакалавр| Інша

   |                    |           |     магістр    |        |освіта|     магістр    |        |освіта

   |                    |           |----------------|        |      |----------------|        |

   |                    |           | вища |  курси  |        |      | вища |  курси  |        |

   |                    |           |базова|переквал.|        |      |базова|переквал.|        |

   |                    |           |освіта|         |        |      |освіта|         |        |

---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------

1. |                    |           |      |         |        |      |      |         |        |

---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------

2. |                    |           |      |         |        |      |      |         |        |

---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------

...|                    |           |      |         |        |      |      |         |        |

---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------

   |Всього              |           |      |         |        |      |      |         |        |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Кваліфікаційний рівень практичних психологів

                (соціальних педагогів) навчальних

                         закладів освіти

             _____________ району __________ області

----------------------------------------------------------------------------------------------

 N |Назва району, міста,|   К-сть   | Квал. практичних психологів| Квал. соціальних психологів

п/п|навчального закладу | п/психол.,|----------------------------+----------------------------

   |                    |с/педагогів|Спец.|Спец. II|Спец. I|Спец.|Спец.|Спец. II|Спец. I|Спец.

   |                    |           |     |  кат.  |  кат. |вищ. |     |  кат.  |  кат. |вищ.

   |                    |           |     |        |       |кат. |     |        |       |кат.

---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----

1. |                    |           |     |        |       |     |     |        |       |

---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----

2. |                    |           |     |        |       |     |     |        |       |

---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----

...|                    |           |     |        |       |     |     |        |       |

---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----

   |Всього              |           |     |        |       |     |     |        |       |

----------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 9

Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування

                         учнів ____ класу

                        (дітей ____ групи)

                    _________________________

                   (назва навчального закладу)

     Соціально-демографічний

паспорт учня (дитини)

та його (її) сім'ї.

------------------------------------------------------------------

 N |   Дата проведення   |Назва методики|   Короткий результат.

п/п|                     |              |Висновки та рекомендації

---+---------------------+--------------+-------------------------

   |                     |              |

---+---------------------+--------------+-------------------------

   |                     |              |

---+---------------------+--------------+-------------------------

   |                     |              |

------------------------------------------------------------------

Додаток 10

Протоколи індивідуальних консультацій практичного психолога (соціального педагога)

                   ___________________________

                   (назва навчального закладу)

------------------------------------------------------------------

 N |   Дата проведення   |   Проблема   |    Короткий запис

п/п|                     |  звернення   |  змісту консультації

---+---------------------+--------------+-------------------------

   |                     |              |

---+---------------------+--------------+-------------------------

   |                     |              |

---+---------------------+--------------+-------------------------

   |                     |              |

------------------------------------------------------------------

Примітка: конфіденційна інформація про клієнта надається лише дозволу директора районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи або методиста.

Додаток 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор _______________________

(назва навчального

закладу)

________________________________

________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по

батькові)

Графік роботи

         практичного психолога __________________________

                              (назва навчального закладу)

              ______________________________________

                  (прізвище, ім'я, по батькові)

------------------------------------------------------------------

       Дія тижня       |        Інтервали робочого часу

                       |------------------------------------------

                       |    з _____ год.    |   по _____ год.

-----------------------+--------------------+---------------------

Понеділок              |                    |

-----------------------+--------------------+---------------------

Вівторок               |                    |

-----------------------+--------------------+---------------------

Середа                 |                    |

-----------------------+--------------------+---------------------

Четвер                 |                    |

-----------------------+--------------------+---------------------

П'ятниця               |                    |

------------------------------------------------------------------

Додаток 12

Журнал* проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом (соціальним педагогом)

                    __________________________

                   (назва навчального закладу)

--------------------------------------------------------------------

 N |Прізвище, ім'я| Форма роботи |Тематика|Методи| Дата проведення.

п/п|учня (дитини) |--------------| роботи |роботи|Облік відвідування

   |              |індив.|групова|        |      |

---+--------------+------+-------+--------+------+------------------

   |              |      |       |        |      |

--------------------------------------------------------------------

* Примітка: невід'ємною частиною журналу є затверджені програми корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з певними категоріями учнів (дітей).

Додаток 13

Журнал* психологічного аналізу уроків (занять) практичним психологом (соціальним педагогом)

                    __________________________

                   (назва навчального закладу)

Дата спостереження:                 Клас (група)

"___" _______________ 200_ р.       _______________________

Учитель (вихователь) ____________________________

                     (прізвище, ім'я, по батькові)

------------------------------------------------------------------

    Хід уроку (заняття) чи      |      Аналіз спостережень.

  навчально-виховного заходу    |    Висновки та рекомендації

------------------------------------------------------------------

1. Навчальна діяльність та емоційний стан учнів (дітей)

------------------------------------------------------------------

                                |

------------------------------------------------------------------

         2. Структура та динаміка уроку (заняття, заходу)

------------------------------------------------------------------

                                |

------------------------------------------------------------------

            3. Аналіз діяльності вчителя (вихователя)

------------------------------------------------------------------

                                |

------------------------------------------------------------------

* Примітка: психологічний аналіз уроків (занять) здійснюється на запит адміністрації навчального закладу.

Додаток 14

Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога (соціального педагога)

                      ______________________

                   (назва навчального закладу)

------------------------------------------------------------------

 Дата | К-сть год.| Вид  |Короткий зміст|    З ким    |К-сть чол.

      |           |роботи|   роботи     | проводилась |

------+-----------+------+--------------+-------------+-----------

      |           |      |              |             |

------+-----------+------+--------------+-------------+-----------

      |           |      |              |             |

------+-----------+------+--------------+-------------+-----------

      |           |      |              |             |

------------------------------------------------------------------

"Інформаційний збірник Міністерства

освіти України", N 20, жовтень, 2000 р.