NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Logo-Escola-Vitae-General-Blanc.png

TÍTOL 9: EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Organització del PAS

El Personal d’Administració i Serveis de les Escoles Vitae es divideix entre:

Serveis Centrals

Els serveis centrals s’organitzen en diferents departaments que donen servei als centres educatius. Els departaments dels Serveis Centrals son:

Serveis propis de Centre

Cadascun dels centres s’organitzen en diferents departaments que donen servei a les necessitats de l’alumnat i del propi centre. Els departaments que donen servei als centres son i tenen les funcions de:

13. Secretaria de centre

 1. Gestionar el procés de matriculació: altes i baixes dels alumnes
 2. Atendre a totes les persones que es posen en contacte amb el centre: presencial, telèfon, correu.
 3. Generar els pressupostos pels possibles alumnes del cicle presencial
 4. Gestionar aplicacions del departament
 5. Gestionar la base de dades dels alumnes en la plataforma clickedu
 6. Mantenir la comunicació amb entitats educatives
 7. Gestionar les beques sol·licitades per l’alumnat
 8. Gestionar i organitzar el fitxer d’expedients acadèmics dels alumnes
 9. Expedir i tramitar titulacions oficials
 10. Enviar comunicacions oficial de centre als alumnes i a les famílies

14. Vigilant d’espais

 1. Garantir el compliment de les normes de convivència del centre durant el temps d’esbarjo dels alumnes i entre classe i classe.