Brev frå Martine Bildsøe 29. april 1766

Deres Excellence,

Høy-Velbaarne,,

Høyædle og Velbaarne,

Høyædle og Velbyrdige

Naadige og høybydende Herrer!

        Her indsluttet tager ieg mig nu den Frihed underdanigst at tilsende Deres Excellence og Høybydende Herrer een allerunderdanigst Ansøgning til Hands Kongelig Majestet om at maatte i min Salig Mands, afgl: Cammer Raad Bildsøes, Stæd være saa lyckelig at nyde godt af den Ham tiltænckte Høy-Kongelig Naade, hvor af hand ey selv formedelst sin alt for tidlige Død har kunde profitere.

        Gud bøye nu de Naadige og Høye Herrers Hierter til Medlidenhed med mig i mine i værende Becknyttede Omstændigheder! Min afdøde Kiære Mand har frem for alle andre været et Offer for Bøndernes Rasenhed ved Opløbet den 18de Aprill, den Spectaculeuse Omgang, de død-truende Stød og Slag, som vel næppe nogen havde tænckt, at hand havde kunde udstaae, ia! Alle de øvrige Forsmædelser tilligemed den Grusomme Medfart, som Hand samme Tiid saa bedrøveligen maatte igiennemgaae, i sær ved at blive paa en saa Voldsom Maade træcket og draget den heele Bye igiennem, som den allerstørste Misdæder, midt imellem en rasende Hob af meere end Tusinde Bønder, alt dette er Langt verre end det af mig ved Pennen kunde beskrives.

        De hid opsendte Høy-Kongelige Commissarier, som nu allereede ere nedkomne til Kiøbenhavn igien, kand best forcklare, hvad de detsangaaende, medens de vare her paa Stædet, har hørt og fornummet. Dette troer ieg og at være af dem forlængst saaledes raporteret paa vedkommende Høye Stæder, saa det ey behøver videre af mig at reciteres.

        Jmidlertiid er det den største Sandhed, som ogsaa ved hosfølgende Attester godtgiøres: At samme har været Aarsagen til min kiære Mands alt for Hastige Skilsmisse fra mig og mine smaae Børn, og at samme altsaa er disto smærteligere for Os, som vi derved ere bleven berøvet, tilligemed en Kiær Mand og Fader, den Hielp og Subsistence, hvilcken vi ved Ham, imedens hand levede i Verden, kunde have. Saa sandt, som hand nu for Kongens Høye Tienestes Skyld har tilsadt baade Hilsen og Liv, saa vist flatterer ieg mig og af De Naadige og Høybydende Herreres Medynck over mig og mine Umyndige Børns derved isatte kummerlige Tilstand.

        Den allerhøyeste lade samme bevæge De Naadige og Høye Herrer til desto meere at antage sig Enckens og de Faderløses Sag ved at forhielpe Naade-Gunstigst til Allernaadigst Bønhorelse udi dette, som indlagde Ansøgning til Hands Kongelig Majestet allerunderdanigst ommelder. Gud, som er Enkers rette Forsvar og de Faderløses Fader skal visseligen igien tusindfold belønne samme. Ja saadan Velgierning skal ey heller nogensinde forglemmes af mig, som, næst at recommendere mit allerunderdanigste petitum til beste Forestillelse for Hands Kongelig Majestet, haver den Ære ald min Leve-Tiid at Henleve i dybeste Soumission.

Deres Excellence,

Høy-Velbaarne,

Høyædle og Velbaarne,

Høyædle og Velbyrdige,

Naadige og Høybydende Herrers

Underdanigste Tienerinde

Martine Sal. Bildsøes

Bergen

Dend 29de April 1766

Stormægtigste Monarch

Allernaadigste Arve Konge og Herre!

        Nu er det, disværre, indtruffen, hvad man siden Opløbet af Bønderne i Bergen dend 18de April forlede Aar har Høyligen frygtet for, nemlig: At min Elskelige Mand, Cammer-Raad og Forrige Foeged over Nordhordlehn og Voss, Oluf Lundt Bildsøe ved een alt for tidlig Død er afgaaen; hvis Aarsage fornemmelig maae tilskrives de mange Stød og Slag med videre Grumme og forskræckelige, Ja! Ret u-Menniskelige Begiægnelse, som bemelte min Mand, den ommelte Tiid, paa Hands anbetroede Foged-Embedes Veigne, maatte igiennemgaae for Extra-Skattens Jnddsrivelses Skyld.

        Det var vel gandske Let at forskaffe derover et Lovligt Tingsviidne af meere end Tusinde Persohner, som vare Øyensiunlige Viidner dertil; Men, som samme vilde kuns være til Overflødighed, da det tilforn er meere end nocksom beckiendt; saa erdrister ieg mig alleene, til Beviis derpaa, underdanigst at lade herhos følge sandfærdige Attester derom af dem, som ey alleene under Opløbet men og efter den Tiid mest har omgaaet Ham, hvoraf desto tilstræckeligere kand erfares, at samme endog har givet ham sit Bane-Saar; Saa at intet er vissere, end at hand i sin Konges Tieniste og til sammes pligtskyldigste Udførelse har paa een Grusom og Ynckelig Maade førsdt tilsadt sin Hilsen og omsider sit Liv, til saa meget meere Bedrøvelse for mig og mine smaae umyndige Børn, da ey alleene ieg i Ham sørgeligen maae savne en from Mand og troefast Ægtefælle, men og mine Børn en kiær og Omhyggelighed Fader, der troeligen sørgede for deres Vel i Verden.

        Den ham nyelig før sin Død vederfarede Høy-Kongelig Naade ved ey alleene, effter hands Allerunderdanigste Ansøgning, at forunde ham sin Dimission i Naade fra sit Havte Foged-Embede med virckelig Cammer-Raads Caracter, men og ved allernaadigst at tillægge ham en aarlig Pension af 250rdr indtil anden employ kunde forefalde, var vel ligesom et Plaster paa Saaret, saa Længe det varede; Men, Gud bedre! Det varede ickun saare kort, næppe i 2 Maaneders Tiid, neml: fra den 15de February og indtil 11te  Aprilis i dette Aar, da hand døde. Derfor,

Allernaadigste Konge!

Som ieg nu med mine smaae uforsørgede Børn maae igiensidde i desto kummerligere Omstændigheder, savnede een Mand og Fader, som vi havde at hælde Os til, hvilket tilligemed det kiære Leve-Brød til min og mine smaae Børns nødvendige Subsistence hands pludselige Døsfald har berøvet os; Saa indfalder herved til Deres Kongelige Majestet min allerunderdanigste Bøn: At ieg og mine bemeldte smaae Børn, i Betragtning af De forbemeldte bedrøvelige Omstændigheder maatte nyde godt af den min Salig Mand tiltænckte Høy-Kongelig Naade, saaledes, at ieg og mine Børn, saa længe de ere uforsørgede, maatte til vores Ophold og deres Fremdragelse i Verden nyde den ham allernaadigst forundte Pension, som Hand formedelst hands Leve-Tiids Korthed ey har været saa lyckelig selv at profitere noget af.

        Den allerhøyeste selv igien Glæde Deres Kongelig Majestet saaledes, som ieg derved vil blive Glædet. Dette ønsker troehierteligst i allerdybeste Soumission

Stormægtigste Monarch,

Allernaadigste Arve Konge og Herres,

Allerunderdanigste Tienerinde

Martine Sal: Bildsøes

Bergen

Dend 29de April 1766

Vedlagte attestar:

At afgangne Kammer-Raad og forrige Foged over Nordhorlehn og Waass Sr Oluf Lundt Bildsøe blev saaleedes stødt, spendt, slaget, rycket og slidt af og imellem Almuen under Opløbet i Bergen den 18de April a: p:, ja ialle Maader derved saa gruelig behandlet, at man hvert Øyeblik ventede hans Lives Ende; det Troer ieg at end icke Een af de mange tuusinde Mennesker og Tilskuere, som den Dag var nærværende og saae det Ligesaa bedrøvelige som skræckelige Syn, nægter, men meget meere samme med mig attesterer: At afgangne Kammer-Raaden ikke siden Opløbet var eller blev ret frisk, eller fra den Dag af, var ved saa fuld kommen Sinds og Legems Kræffter og Helbreed, som tilforne, men iidelig, av og til Sygelig; det kand ieg med mange til mig, bevidne, men allerbest kand ieg, som hans værende Fuldmægtig Tiener, og som den der formedelst saadan hans Svaghed og Behandligen med Ham ved og effter Opløbet, var ham udi Embedet Constitueret, og derfor jevnlig baade tiilig og sildig maatte Conversere og omgickes ham, det med fuldkommen Sandhed attestere: At afgangne Kammer-Raaden ofte og stedse i hans Liv Dage fra Opløbet af, klagede sig Værkefuld i hans Hoved og Lemmer, som Følelser af de mange Stød og Slag hand den Dag under Opløbert fik, ja i sær ømmede og klagede sig stedse over een saa særdeeles Emfintlighed og Stivhed i sine Laar og Been /: hvor hand i sær under Opløbet blev Spendt og Stødt :/ og desformedelst kunde snart hvercken taale at gaae eller staae for Ømmelse og Kraftesløshed, icke heller længe enten sidde eller ligge for Stivhed og Krumpenhed; Ligesom hand og altiid siden gik meget ømmelig og skrøbelig til Fods. Det kand ieg og fleere til mig med Sandhed bevidne; Ja dermed kand end og de Høy-Kongelig Commissarier selv givne Vidnesbyrd, da ieg, som jevnlig ved den Kongl: Commission nærværende, og hørte hand klagede sig derover fvor Dem og sit Sinds som øvrige Legems Kraaftesløshed og Skrøbelighed: Jeg kand til sidst med Sandhed bevidne: At hand baade Dagen for hans Død og i de faae Dage foran i Hans heftige Svaghed, klagede sig meest af Værk og Piine i hand Lemmer og Stivhed i Laar og Been.

        Strømsnes Gaard den 26de April 1766

                                        J:J: Kastrup

Saavidt og tilsforladelig som den Constituerede Foged Velædle Jacob Jørgen Kastrup har beskrevet afgl: Kammer Raad Bildsøes Svage Legems Constitution og Complexion, efter det alt for meget bekiendte Opløb i Bergen den 18de April 1765: Saa vist kand ieg, som den der baade i Bergen, jmedens Extra Skatten blev Almuen tilbage leveret og siden her paa hans Gaard, fra hans Hiem komst dertil in Septr 1765; og indtil hans døds Dag, Daglig freqventerede Hans Person, og som offteste, med en Smertefuld stiltienhed maatte see paa hans daglige Bræck, der virckelig jmmer og jmmer tilvoxede, bevidne det samme, ligesom det her ord for ord var igientaget; thj paa Hans Fornufft, Sinds og Legems Kræffter, at de i alle Ting var meere fuldkomne og Sundere for Opløbet end effter, var nesten saa stor Forskiel som jmellem Dag og Nat; Og ligesom den første er Klarere og Lysere end den sidste, saa var det og med Ham der nu har overvundet ald sin Verk og Vee, og de hvilcken ofrargesen øvede, vil Bære en Levende Orm og en Nagende Samvittighed. Strømsnes Gaard den 28de April 1766

                        Ludolph Witthe

Det den Constituerede Foged Sr Kastrups Attest, betræffende afgangne Hr Kammer Raad Bildsøe Hans Lemmers og Sinds Svaghed, siden det af Almuen i Nordhordlehn d 18de April 1765 skeede Opløb, i eet og alt medfører Sandhed, kan ieg med Vished contestere, som den der nu i 3de Aars Tiid og indtil bememlte Kammer Raadens Døs Dag var i hans Tieneste som Skriver, desfølgelige Daglig til den Tiid omgikkes ham. Da ieg ey alleene hørte ham offte med Vemodighed klage over den Entfintlige Smerte, han havde i sine Lemmer, sær Fødderne, men end og at han beklagede sig i dette, alt leed hand, formedelst Almuens mod ham ved Opløbet udøvede og mod Christen Dom stridende Adfærd. Strømsnes Gaarde den 28de April 1766

                                Cordt Kramer

At foranstaaende Constituerede Foged Jacob Jørgen Kastrups Declaration medfører fuldkommen Sandhed, kand ieg som et levende Vidne der baade for øg efter Opløbs tiiden haver haft bekiendtskab til afdøde Kammer-Raad Oluf Lund Bildsøe med sandhed bekræfte, besynderlig da ieg Selv bærer følelse af min Nærværelse i samme tiid. Bergen den 28de April 1766

                O: M: Kierulf

At beskrive den umenneskelige Medfart, som vederfarede afgl: Kammer Raad og Foged Bildsøe, af sig eget Fogderies Almue den 18de Aprilis a: p: og hvortil jeg var et øyensiunlig Vidne, ville blive ligesaa Vidtløfftig, som kiedsommelig og ynksom for vedkomende at læse, Men dette vil jeg alleene kortelig bevidne, at fra den tid af har velbemeldte Salig Kammer Raad Bildsøe aldrig været ved saa fuldkommen Sinds eller Legems Kræffter, som hand var tilforn, ja! Alle Hans Kiendinger, som har omgaaet ham, har formærket, at hand fra bemeldte tid daglig haver aftaget paa Sundhed og Helbred; og det saaleedes, at jeg for min Deel ey andet kand, end med Vished slutte, at denne Bødernes Oprør og umennesklige Behandling mod Kammer Raad Bildsøe jo har været prima causa til hans paafølgende Død. Bergen ut prius

                                J: J: Haach(?)

                                Stiffts-Fuldmægtig

Hvad den Constituerede Foged her foran haver declareret og forklaret om Salig Kammer-Raad Bildsøes skrøbelige Constitution saavel paa Sindets som Legemets Vegne, og hans idelige Vee-Klage over den samme formedelst Opløbet, og derved med Ham skeede gruelige Behandling, det kand ligesaa ieg i et og alt fuldkommen bevidne; da Salig Kammer-Raaden, som hos mig her i Bergen ofte opholdt sig og havde sit Logie, hvorved ieg jevnlig hafde den Ære at Conversere Ham, steedse Klagede sig Verkefuld over de mange Slag og Stød hand under Opløbet fik, og at samme Behandling ville blive en Aarsag til hans Død, og følge til hans Grav. Bergen ut supra.

                                        Augustinus Korn.

Det vil blive alt for vidtløftig at beskrive den Voldsomme Overladst, som Almuen af Nordhords Fogderie den 18de Aprilis a: p: forøvede paa Sal: Camer Raad og Foged Bildsøe, da ieg som een tilskuer Gruedes derved, og Ventede hvert Øye blik at hans sidste Stund var ham nær, men derhos kand ieg tillige bevidne, at Velbemelte ht: Camer Raaden fra den dag af da Opløbet skeede aldrig har været af Sindets Munterhed som forhen, og at hand tillige oftest har beklaget sig at være i Verk og Vee i sine Lemmer, hvilket ieg og har kunde erfaret, som undertiden har haft den formøyelse at Conversere ham. Bergen ut prius.

                        Rafnsberg

Jeg har hafft den Ære at kiende nu Salig Hr Cammer Raad Bildsøes før og ved hans Tiltrædelse fra Fogde Embedet, da Jeg og stedse har boet i Fogderiets District neml: paa Waas, hvor Jeg som Sagefalds Ejer(?) over det sammestæds saa kaldede Apostels Gods ved hvert Ting har hafft Lejlighed at omgaaes ham, hvorfore Jeg og med Sandhed kand bevidne at Jeg ved min Ankomst her til Bergen /: hvor Jeg med Familie indflyttede in Junio a: p: og altsaa effter det alt formeget bekiendte Opløb:/ forefandt ham meget svecket paa Sinds og Legems Kræffter, hvilket ej allene stedse vedvarede, men pog formeredes, som han offte og hver Gang han var her i Byen beklagede sig over for Mig, der havde den Ære at være atagen i blant hans particulaires Venners Tall. Bergen ut supra.

                                J: Wordahl

Jeg som een Ven der ofte converserede Salig Hr Cammer Raad Bildsøe, kand med alle Sandhed bevidne dette, at hand efter Opløbet d 18 Aprilis 1765 var alle tiider meeget Skrøbelig baade paa Sinds og Legems Kræfter, hvilket ey var at undre over, formeedelst de Voldsomheeder, der blev øvet mod ham. Bergen ut supra.

                        David Frich

Liige det samme kand ogsaa ieg sandfærdig bevidne, med dette ydermeere Tillæg: at Sal: Hr Cammer Raaden endog adskillige Gange beklagede sig ofr mig derove, som og giorde mig ey lidet ondt. Bergen ut prius

                Geelmuyden

Brev frå Martine Bildsøe:

Deres Excellence

Høy-Velbaarne,

Hr Geheime Raad, Ober Kammer Herre og

Præses udi det Høy Kongelige Rente-Cammer

Naadigste Herre!

Den uskatterlige Høye Naade, som Deres Excellence har beviiset imod min Salig Mand, Cammer Raad og forrige Foged over Nordhorlehn og Woss, Oluf Lund Bildsøe, imedens Hand levede, er og bliven mig og mine ald vor Leve-Tid, udi underdanigst tacknemmelig Erindring. Samme foranlediger mig og sende til i mine nu iværende becknyttede Omstændigheder at tage min Tilflugt til Deres Excellence, ey paatvivleede, at jo Enckens Suk af en saa Naadig Herre vil blive bønhøret.

        Jeg har, desværre, hafft den Malheur, selv at maatte see paa, hvorleedes bemelte min Sal: Mand ved Opløbet den 18de April forleden Aar her i Bergen paa den allerforskræckeligste og Forsmædeligste Maade blev slæbt og træcket igiennem Gaderne, ligesom den allerstørste Midsdæder, og det imellem nogle Tusinde ildesindede Bønder, der formedelst Extra-Skattens Skyld unckeligen slog og drog ham; Saa det var en Guds Under, at hand kunde begaae sig med Livet, skiøndt hand fick dog i det samme baade paa Helbred og Lemmer et saa Betydeligt Knæck og Meen, som ey siden kunde forvindes, men mimer har mer og mer taget Overhaand hos ham, indtil hand omsider d 11te passato ved Døden er afgaaen. Hvad Hiertens Sorg og Bedrøvelse mig derved er bleven tilføyet, da ey alleene ieg i Ham har mistet een Kiær Mand, men og mine smaae uforsørgede Børn en Omhyggelig Fader, det falder enhver saa meget snarere i Øynene, naar betragtes tillige, at med Ham ogsaa er forsvunden den Hielp og Subsisctence, som ieg og mine Børn ved ham, medens Hand levede, kund have ad den Pension, Hands Kongø: Majestet nyelig for Hands Død allernaadigst havde forundt ham til en slags Belønning, for hans troe Tieniste og ligesom til en Opretning for den Giænvordighed og U-Lycke, Hand i sit Foged Embede den ommelte Tiid af den tumultueuse Almue har maattet udstaae ved at fuldføre Hans Majestets befalninger om Extra-Skatten.

        J saadan Anleedning indflyer ieg ogsaa til Deres Excellences sædvanlige Høye Grace, som ieg underdanigst vil have mig tilbedet i min nu i værende kummerlige Tilstand.

        Og da ieg med Dags Post har taget mig den Frihed underdanigst at indsende til det Høy-Kongelige Rente-Cammer Collegium min allerunderdanigste Supliqve til Hands Kongl: Majestet om at maatte forundes den Høy Kongelig Naade at nyde Godt af den min Sal: Mand nyelig før Hands Død tillagde Aarlige Pension, hvoraf hand da ey selv formedelst sin alt for tidlige Død har kunde profitere; Altsaa bønfalder ieg herved til Deres Excellence om sin Høyformaaende Forstillelse paa Naadegunstigste Maade for Hands Kongl: Majestet detsangaaende; Thi Gud veed, at ieg og mine Børn dertil ere ret Høylig trængende; da vi ellers icke veed, eller seer udveye, hvorledes vi i Efftertiden skal paa en Convenable Maade kunde komme igiennem Verden.

        Herren igien velsigne og Glæde Deres Excellence og alle dem, der antager sig Encker og Faderløse; Hand selv bevare Deres Excellence med Høye Famille fra ald Ulycke. Dette skal aldrig glemmes i mine Bønnder, Henlevende uafladelig i dybeste Soumission.

Deres Excellence,

Høy-Velbaarne

Naadigste Herres

Underdanigste Tienerinde

Martine Sal: Bildsøes

Bergen

Dend 29de April 1766

Deres Excellence,

Høy-Velbaarne,

Høyædle og Velbyrdige,

Naadige og Høybydende Herrer!

        Med Bedrøvelse maae ieg underdanigst indberette min kiære Mands, Cammer Raad og forrige Foeged over Nordhordlehn og Woss, Oluf Lund Bildsøes Dødelige Afgang, som skeede den 11te hujus kl 11 om Formiddagen, til største Sorg for mig og mine smaae uforsørgede Børn. Samme maae ieg tilskrrive de mange Hug og Slag med anden Bespottelse og Forsmædelse af Bønderne, som hand i revolten dend 18de April forleden Aar maatte, som Foged, for extra-Skattens Skyld udstaae, hvorved hand siden den Tiid ey mindre i Sindet har været nedslagen, end i Lemmer og Legeme synderknuset; hvilcket maatte forkorte hands Leve-Dage, Ligesom det nu alt for Hastig har giort.

        Vel glædde Hand sig tilligemed mig før hands Død med den ham vederfarede Kongens Naade, som Deres Excellence og Høye Herrer under 15de Febr: sidstl: ham communicerede, hvorved hand baade med virckelig Cammer Raads Caracteer og 250rdrs Pension allernaadigst blev aflagt; men den Glæde varaede icke Længe, hvilcket falder nu desto smærteligere for mig, skiøndt ieg trøster mig fremdeles ved Kongens Naade, som ieg ey paatvivler vil komme mig og mine smaae Børn til Hielp disse becknyttede Omstændigheder.

        Det eeneste, ieg ellers denne Sinde vil tage mig den Frihed underdanigst at andrage for Deres Excellence og Høye Herrer ,er dette: At, efftersom min Salig Mand, der selv ingen Livs Arvinger har hafft med mig, har af sin store Omhyggelighed for mig og mine i mit første Ægteskab med afgl: Bogholder Claus Jørgen Kastrup Avlede tvende Børn, der endnu ere smaae og uforsørgede, har ved et Lovformeligt Testamente nogen Tiid før sin Død skiæncket aldt sig Effterladenskab til mig og bemelte mine Børn, alleene imod et 100rdr til hands Arvinger straxen at udtælge; saa behøves nu i den Henseende ingen Skiffte-Behandling i Boed, ia samme bør i følge af Hans Kongelig Majestets Allernaadigste Confirmation paa Testamentet, der forbyder samme, ey heller at være; Thi beder ieg dets-Aarsage underdanigst at ingenlunde nogen videre Uleylighed og Beckostning ved Skiffte-Rett i Boed mig maatte tilføyes i Henseende til Hands Kongl: Majestets oppebørseler, som min Sal: Mand har forestaaet; Thi for alle de forrige Aar indtil Aaret 1763 inclusive findes i Boed Hands Majestets Generale Qvitancer for alle Tings Afgiøerlse, for 1764 er Reignskab allereede allerunderdanigst aflagt og nedsendt, og for Aaret 1765 er Reignskabet nu i Arbeyde og under expedition, og for dette indeværende Aar 1766, som er min Salig Mand uvedkommende, aflægger hands Succesior, Hr Foeged Heyberg, tillige med den indtil bemte Succesors Anckomst constituerede Foeged, Monsr Jacob Jørgen Kastrup, dend behørige Reede og Rigtighed; Saa at der altsaa icke i mindste Maade kand gives nogen Frygt for Tingenes Rigtighed, for saavidt som endnu maatte være tilbagestaaende paa min Sal: Mands Siide; men ieg tilligemed min Sal: Mands Cautionistere, som derfor ere og bliver ansvarlige, maae dertil anses nocksom tilstræckelige.

        Hvorfor ogsaa Deres Excellence og Høye Herrer vilde legge dette til sin forrige beviiste uskatteerlige Grace, at Skiffte-Forvalterne i Nordhordlehn, Hr Sorenskriver Johan Garman, maatte med første Post naadegunstigst tillægges behørig ordre at indeholde med ald Registrering og Vurdering samt videre Skiffte-Forretning i Stervboed; efterdj ieg derfor, i følge det Kongelig Confirmerede Testamente er allernaadigst dispenseret, og samme i Henseende til de betroede Kongelige Oppebørseler saa meget mindre giøres fornødent, som ieg tilligemed min Salig Mands Cautionistere, ere for alt afflydende Ansvar mer end vederhæfftige nock; Og at dets-Aarsage Sorenskriveren strax maatte aabne den af ham skeede Forseigling i Stervboed.

        Endelig, ligesom forbemelte Hr Sorenskriver Garman allerede, paa forvæntende Høy approbation ad interim har antaget den constituerede Foeged, Monsr Jacob Jørgen Kastrup til at besørge og aflægge vedbørlig Reede og Rigtighed i min Sal: Mands Stæd for hvis endnu, som forbemelt, maatte være tilbagestaaende, saa indstilles underdanigst, at hand dertil af Deres Excellence og Høye Herrer Naade-Gunstigst maatte authoriseres paa mit og min Salig Mands Cautionisteres An- og Tilsvar; da der i Henseende til Hands beckiendte Gode Conduite intet risiqveres derv ed i nogen Maade.

        J øvrigt, næst at recommendere mig paa det beste hos Deres Excellence og Høye Herrer, samt i underdanigst Haab om allernaadigst Bønhørelse saavel i mit første som sidste petio, har ieg den Ære at henleve uafladelig i dybeste Soumission.

Deres Excellence,

Høy-Velbaarne,

Høyædle og Velbaarne,

Høyædle og Velbyrdige,

Naadige Høybydende Herrers!

Allerunderdanigste Tienerinde

Martine Sal: Bildsøes.

Som Enke-Fruens antagne Lov-Værge recommenderer ieg underdanigst hendes forestaaende Ansøgninger til Naade-Gunstig Bønhørelse. –Geelmuyden

Bergen

15de April 1766

Lenke til breva og attestane i originalform (mellom side 250 og 260)

http://arkivverket.no/URN:db_read/db/65562/250/