ORDENSREGLEMENT (opdateret juli 2016)

§ 1. ALMINDELIG ORDEN

Det er ethvert medlems pligt til enhver tid, at sørge for at der opretholdes god orden og renlighed overalt på klubbens område samt at behandle alt inventar med største omhu.

Ethvert medlem er forpligtet til at holde sig ajour med gældende ordens-, sikkerheds- og bådreglement.

§ 2. UDSTYR I KLUBHUSET

Udstyr, som et medlem opbevarer permanent i klubhuset, skal være anbragt i bådrummene på de dertil indrettede pladser, eller i privat båd, og være mærket med ejerens navn eller initialer.

Udstyr, der i længere tid henligger i klubhuset uden navn, tages i forvaring af bestyrelsen, og udleveres kun mod bevis for ejerrettighed. Melder ejeren sig ikke inden et af bestyrelsen fastsat tidspunkt kan effekterne inddrages og sælges eller anvendes til klubbens brug.

Skabe i omklædningsrummene må kun benyttes til korttidsopbevaring.

Regler for private bådrum. Tildeles efter først til mølle. Hvis kajakken ikke benyttes så meget, kan pladsen forlanges rømmet. Pladsen kan opsiges, hvis den 1. år ikke har roet mindst  200 km, og efterfølgende mindst 400 km over to år. Hvis en plads skal rømmes, skal det ske i løbet af max. én måned. Roede km skal altid noteres løbende på km-pc, så brugen kan kontrolleres. Tovholder får udleveret kontaktoplysninger på  alle med både i privat bådrum.

§ 3. BRUG AF VÆRKTØJ

Klubbens værktøj må bruges af alle klubbens medlemmer, brugere forpligter sig ved brug, til at aflevere værktøjet i samme stand, som ved ibrugtagning. Ved fejl og mangler, skal man hurtigst muligt kontakte den værksteds ansvarlige, så værkstedet altid er i ordentlig stand.

§4. MEDLEMMERS OPSLAG

Opslag skal ske på anvist plads på opslagstavlerne. Opslaget skal være forsynet med den ansvarliges navn og eventuelt telefonnummer samt dato for nedtagning.

§5. FESTER

Anmodning om tilladelse til afholdelse af festarrangementer indsendes til bestyrelsen med liste over arrangementets ansvarshavende. Ansvarshavende skal være til stede under hele festen samt foranledige oprydning senest den følgende dag.

§ 6. ALKOHOL

Indtagelse af alkohol må til daglig kun finde sted i begrænset omfang.

§ 7. RYGNING

Det er strengt forbudt at ryge inden døre i klubhuset, inklusiv bådrum, værksted osv. Desuden opfordres der til at vise hensyn, hvis der ryges udenfor klubhuset, for ikke at genere de øvrige medlemmer.

§ 8. MØBLER I KLUBHUSET

Efter enhver benyttelse af møblerne i klubhuset sættes disse på plads. Møbler må ikke efterlades på terrassen om natten i perioder, hvor der opholder sig mange på stranden.

§ 9. ILD & LEVENDE LYS

Der må ikke optændes grill eller lignende indendørs. Åben ild (herunder stearinlys) må ikke efterlades uden opsyn. Ved grillning på klubbens altan, skal der føres opsyn.

§ 10. SIKRING AF KLUBHUS

Den sidste, der forlader klubhuset, skal sørge for:

at det elektriske lys og saunaen er slukket.

at varmeapparater er korrekt indstillet.

at øvrige elektriske apparater er slukket.

at vinduer er lukket (evt. på klem).

at der er lukket for alle vandhaner.

at klubhuset er aflåst (samtlige døre og porte kontrolleret).

Klubhuset skal være aflåst, når det ikke er under opsyn.

§ 11. NØGLER-BRIK

Nøglebrik til klubhuset udleveres mod betaling af nøgle-gebyr.

§ 12. BESKADIGELSE

Enhver beskadigelse af hus, inventar eller materiel medfører erstatningspligt, medmindre bestyrelsen anser skaden for hændelig. Skader anmeldes til bestyrelsen.

§ 13. FORSLAG OG KLAGER

Forslag og klager indsendes skriftligt til bestyrelsen.

§ 14. GÆSTETURE

Stk. 1 Gæsteture for personer, som ikke før har roet kajak.

Stk. 2 Gæsteroning for personer, som er medlem af anden DKF klub.

Stk. 3 - Anden gæsteroning.

Et medlem af MKC kan jf. stk 1 og 2 alene lejlighedsvist medtage gæsteroere. Hyppigere eller længerevarende gæsteroning kræver bestyrelsens godkendelse.

Frigivne medlemmer af andre kajakklubber i DKF kan låne klubbens materiel og kajakker samt klubbens faciliteter efter nærmere aftale med bestyrelsen. Låneren skal bevise at personen, har de nødvendige kajak færdigheder og kan svømme 200 meter på åbent hav. Bestyrelsen eller et medlem af MKC skal endvidere give en introduktion til klubbens farvand.

§ 15. TURE OG LEJRE

Foranlediger klubbens medlemmer ture og lejre skal følgende almindelige regler iagttages:

§ 16. DELTAGELSE I KAPRONING

Medlemmer som deltager i kaproning skal kende Dansk Kano og Kajak Forbunds kaproningsreglement.

§ 17. DYR I KLUBHUSET

Dyr i klubhuset er ikke tilladt.

§ 18. SAUNA

Der henstilles at saunaen bruges med omtanke, og at den samtidigt ikke tændes i dagtimerne på varme sommerdage.

§ 19. Gæster

Medlemmer må ikke tage gæster med i bad og sauna, med mindre disse gæster har deltaget i gæsteronings aktiviteter.

Der må kun tages ikke-medlemmer med til to årlige fester (Sct. Hans og Nytår).
Der må kun medtages gæster i begrænset omfang i klubhuset, idet klubhuset primært er til klubbens medlemmer. Gæster ikke må være til gene, når der er mange aktiviteter i klubhuset.