หน่วยที่ 5 ใบงาน 1

ชื่อ-นามสกุล.......................................................................แผนกวิชา.........................................เลขที่.............ระดับชั้นปี..............................ชื่อรายวิชา การใช้โปรแกรมสื่อประสม    อาจารย์ผู้สอน  นายสุภัตต์  วัตรสาร

เรื่อง ชนิดของวิดีโอ การนำวิดีโอไปใช้งาน ลักษณะการทำงานของวิดีโอ และมาตรฐานการแพร่ภาพ        วิดีโอ 10  (10 คะแนน)

กิจกรรมที่ 1   ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูก หรือผิดหน้าข้อความที่กำหนดให้ หากข้อให้ผิดให้อธิบายเหตุผลประกอบด้วยว่าที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร

1.______ วิดีโอใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. ______ แคปเจอร์ เป็นการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นภาพหรือเสียงที่ได้จากเทปวิดีโอ (VHS) มาบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจัดเก็บไฟล์เพียงหนึ่งไฟล์

3.______การจัดทำสื่อประสม เป็นการนำวิดีโอที่บันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ ที่ตัดต่อไว้แล้ว มาบันทึกลงในบนสื่อสำหรับบันทึก

4.______เฟรมเรต คือ อัตราความถี่ในการแสดง อัตราที่เฟรมของวิดีโอถูกแสดงมีหน่วยเป็นเฟรมต่อวินาที

5.______วิดีโอที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ วิดีโอแบบอนาล็อก (Analog Video) และวิดีโอแบบดิจิตอล (Digital Video)

6.______ Video Home System (VHS) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Video Compact Cassette (VCC)

7.______ VHS (Video Home System) เป็นมาตรฐานสำหรับการบันทึกเสียง และภาพเคลื่อนไหวสำหรับ Video Cassette Recorder (VCR)

8.______ NTSC เป็นมาตรฐานการกระจายสัญญาณของโทรทัศน์และวิดีโอที่นิยมใช้กันในประเทศแถมยุโรป

9.______ วิดีโอแบบดิจิตอลเป็นวิดีโอที่ได้จากการบันทึกด้วยกล้องวิดีโอแบบดิจิตอล โดยข้อมูลจะอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลคือ 0 กับ 1

10.______ WMV เป็นไฟล์ที่ไม่สามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบสตรีมมิ่งได้