Volební program

Občanské demokratické strany

pro

volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2016

Obsah:

Motto a základní teze ODS pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2016

Rozvoj kraje

Správa kraje

Doprava

Zdravotnictví

Školství

Živnostníci a podnikatelé

Životní prostředí aneb Čistý kraj

Cestovní ruch, kultura a památková péče

        Zemědělství

        Venkov a regionální rozvoj

        Senioři aneb Aktivně v každém věku

        Sport


Motto a základní teze ODS pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2016

Volba pro ty, kteří věří ve svobodu a vlastní schopnosti.

Máme skvělý tým, tým úspěšných lidí z komunální politiky a odborníků z různých oborů lidské činnosti, kteří poskytují záruku, že volební program ODS bude realizován, a kteří budou v krajském zastupitelstvu spolehlivými a čitelnými partnery.

Chceme zemi svobodnou, prosperující a sebevědomou, kde každý občan ctí společenské hodnoty a soukromí ostatních, kde se rodiny starají o své blízké, myslí na budoucnost a záleží jim na svém okolí.

Zemi, kde stát minimálně zasahuje do života obyvatel, poskytuje jim však bezpečnost a ochranu a dbá na vhodné, přehledné a jednoduché podmínky pro život.

Kraje se musí modernizovat, zlepšovat své služby a lákat mladé lidi, aby neodcházeli za prací jinam, ale zůstávali tam, kde mají své kořeny.

Toho chceme docílit, protože občané si zaslouží víc, než nyní od krajů dostávají.

Rozvoj kraje

1. Jasná strategie rozvoje kraje s určením pořadí priorit

2. Naplňování strategie, dlouhodobé plánování a hospodárné využívání finančních prostředků

Správa kraje

1. Efektivní a současně přátelská veřejná správa v kraji

2. Přebytkové nebo maximálně vyrovnané rozpočty kraje a snižování zadlužení kraje

3. Smysluplné čerpání všech národních i evropských dotací

4. Efektivní správa majetku kraje

Doprava

1. Rozvoj Mezinárodního letiště Pardubice je naší prioritou

2. Udělejme vše pro co nejrychlejší dostavbu rychlostní komunikace D35 včetně přivaděčů

3. Opravy krajských silnic z dotačních prostředků EU

4. Dopravní obslužnost v Pardubickém kraji – přívětivá pro lidi, otevřená konkurenci

Zdravotnictví

1. Kvalitní a efektivní veřejné krajské zdravotnictví bez experimentů a plných čekáren

2. Posílení výdajů do moderního vybavení stávajících nemocnic a kvalitního personálu, zachování všech

   oborů zdravotní péče v pěti nemocnicích 

Školství

1. Zvyšování kvality počátečního i dalšího vzdělávání v souladu s budoucími potřebami trhu práce,

   úprava nabídky vzdělávacích oborů podle demografického vývoje i předpokládaného vývoje v oblasti

   zaměstnanosti

2. Podpora technických a „službových“ oborů v souladu s vývojem na trhu práce

3. Podpora duálního vzdělávání – snadnější spolupráce mezi školami a firmami

4. Podpora efektivní sítě základních škol a zachování škol na venkově

5. Podpora celoživotního vzdělávání ve městech i na venkově

6. Investice do školních hřišť

Živnostníci a podnikatelé

1. Podmínky pro zaměstnanost

2. Společná propagace podniků a kraje

3. Podpora „start-up“

4. Vývoj a výzkum, dotační podpora podnikatelů

.  

5. Budeme spolupracovat s podnikateli a podporovat zejména malé a střední podnikatele, především prostřednictvím aktivní spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou

6. Transparentní a otevřené veřejné zakázky

Životní prostředí aneb Čistý kraj

1. Rozumné a odpovědné využití území kraje jak k ochraně přírody, tak i k potřebám člověka

2. Podpora objektivní a vyvážené ekologické výchovy

3. Raději skutečná a faktická ochrana životního prostředí než „ekologická“ byrokracie

4. Zapojení principů ochrany životního prostředí také do dalších činností kraje

5. Nové přístupy k oblasti nakládání s odpady

6. Podpora ochrany vod

Cestovní ruch, kultura a památková péče

1. Zvýšení atraktivity Pardubického kraje pro tuzemské i zahraniční návštěvníky

2. Nahrazení stávající chaotické a netransparentní podpory regionálních kulturních a sportovních akcí otevřeným, férovým a hlavně efektivním systémem

 

3. Získání nových finančních zdrojů pro podporu cestovního ruchu úsporami v dosavadních aktivitách Pardubického kraje  

4. Pardubický kraj – ideální místo pro cyklistiku a in-line bruslení

5. Podpora záchrany a obnovy drobných sakrálních, technických a historických staveb

Zemědělství

1. Zatraktivnění a podpora zemědělského školství

2. Snížení byrokratické zátěže zemědělců

3. Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství

Venkov a regionální rozvoj

1. Zvyšování kvality životních podmínek obyvatel malých obcí

2. Podpora drobných a regionálních podnikatelů

3. Podpora dobrovolné spolkové činnosti a spolkového života na celém území kraje

Senioři aneb Aktivně v každém věku

1. Volnočasové aktivity pro seniory

2. Zapojení aktivních seniorů do veřejného života kraje

3. Úcta ke stáří v rodině a společnosti, podpora rodinám pečujícím o seniory

Sport

1. Podpora sportu na celém území kraje

2. Pevné procento z daňových příjmů kraje na podporu sportu