C:\Users\User\Downloads\статут ЗШ № 3 001.jpg

ЗМІСТ

РОЗДІЛ I. Загальні положення        

Розділ II. Організація навчально-виховного процесу        

2.1. Загальна частина        

2.2. Зарахування учнів до навчального закладу та їх відрахування        

2.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів        

РОЗДІЛ III. Учасники навчально - виховного процесу        

РОЗДІЛ IV. Управління навчальним закладом        

РОЗДІЛ V. Матеріально - технічна база        

РОЗДІЛ VI. Фінансово - господарська діяльність        

РОЗДІЛ VII. Міжнародне співробітництво        

РОЗДІЛ VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу        

РОЗДІЛ IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу        


РОЗДІЛ I. Загальні положення

1.1. Першотравенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3 зареєстрована згідно рішення про державну реєстрацію від 25.01.1995р.                за  № 75 та знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Першотравенська.

1.2. Юридична адреса Першотравенської загальноосвітньої школи                І-ІІІ ступенів № 3: 52800, обл. Дніпропетровська, м. Першотравенськ,                     вул. Горького, буд. 15, тел. (05633) 7-12-11.

1.3. Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.5. Головними завданнями навчального закладу є:

1.6. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту" ,"Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 778 із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМ України від 22 січня 2014 року              № 28, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.7. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.8. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

       1.9. У навчальному закладі рішенням виконкому Першотравенської міської ради народних депутатів від 25 січня 1995 року  № 75 визначені російська та українська мови  навчання. Запроваджено багатопрофільне навчання учнів 10-11 класів.

       1.10. Навчальний заклад має право:

 1.11. У навчальному закладі створюються та функціонують:                  методичні об`єднання вчителів початкових класів, суспільно-гуманітарних дисциплін, природничо-математичного циклу, художньо-естетичного циклу, психологічна служба.

1.12. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником  Першотравенською міською радою, здійснюються КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги               м. Першотравенська», медичною сестрою, яка входить до штату працівників навчального закладу.

1.13. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Розділ II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Загальна частина

2.1.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.1.2. Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених МОН із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план погоджується радою школи і затверджується міським відділом освіти Першотравенської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються пояснювальна записка, розклад уроків (за семестрами), режим роботи школи.

2.1.3. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.1.4. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей навчально-виховного процесу.

2.1.5. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.1.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за денною груповою та індивідуальною формою навчання.

2.1.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з міським відділом освіти створює умови для прискореного навчання та виховання та навчання екстерном.

2.1.8. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим КМ України. Порядок надання платних послуг затверджується МОН за погодженням з Мінфіном та Мінекономрозвитку.

2.1.9. Навчальний рік у навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року відповідно до листів Міністерства освіти і науки України.

2.1.10.  Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюються закладом відповідно до листів Міністерства освіти і науки України у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом за погодженням з міським відділом освіти.

Під час екологічного лиха та епідемій виконавчим комітетом Першотравенської міської ради може встановлюватися особливий режим роботи закладів, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.1.11. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.1.12. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах  –   35 хвилин,           у 2 –  4-х класах – 40 хвилин, у 5 –  11-х (12-х)  –  45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з міським відділом освіти та державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.1.13. Для учнів 5 – 9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10–11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

2.1.14. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

2.1.15. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) –15 хвилин.

2.1.16.  Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану школи з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, погоджується з територіальною установою державної санітарно – епідеміологічної служби та радою навчального закладу і затверджується директором школи.

2.1.17. Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. З метою впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання в навчальному закладі працюють спецкурси, курси за вибором, міжшкільні курси та факультативи.

2.1.18.  Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.1.19. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.1.20.  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.2.  Зарахування учнів до навчального закладу та їх відрахування

2.2.1.  Виконавчий комітет Першотравенської міської ради закріплює за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

2.2.2. Зарахування учнів до всіх класів школи здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.2.3.  Директор зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.2.4. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.2.5. Переведення учнів (вихованців) закладів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.2.6. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до закладів відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.2.7. У школі для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально – матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Режим роботи групи продовженого дня визначається наказом директора школи.

2.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів

2.3.1. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючих критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів МОН.

2.3.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.3.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.3.4. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з міським відділом освіти. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.3.5. Навчання у випускних 4-х, 9-х і 11-х класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

2.3.6. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.3.7.  Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.3.8. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У документі про освіту відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.3.9. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається діючою Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом МОН.

2.3.10.  Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України.

2.3.11. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня.

2.3.12. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

2.3.13. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.3.14. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладів III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу статутом закладу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення (грамоти, подяки, цінні подарунки, призи тощо).

2.3.15. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється МОН, департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, міським відділом освіти Першотравенської міської ради, батьківською громадськістю.

РОЗДІЛ III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

–  учні;

–  керівники;

–  педагогічні працівники;

–  психолог, бібліотекар та інші працівники навчального закладу;

–  батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

– доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у комунальному закладі;

– вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

3.4. Учні зобов'язані:

3.5. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

3.7. Педагогічними працівниками можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дає змогу виконувати професійні обов'язки.

До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників здійснюється міським відділом освіти за поданням директора школи. Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників школи здійснює директор школи.

3.9. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується міським відділом освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.10. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку.

3.11. Педагогічні працівники закладу мають право:

3.12. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

3.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

3.14. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог – організатор - методист" та інші.

3.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

3.18. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.19. Представники громадськості мають право:

3.20. Представники громадськості зобов'язані: дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

РОЗДІЛ IV. Управління навчальним закладом

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником Першотравенською міською радою.

4.2. Керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

4.3.  Керівник закладу призначається на посаду та звільняється з посади міським відділом освіти за погодженням з міським головою, його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади міським відділом освіти за поданням керівника.

4.4. Керівник закладу:

4.5. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4.6.  Засідання педагогічної ради проводяться по мірі необхідності, але не менш як чотири рази на рік.

4.7.  Педагогічна рада розглядає питання:

4.8. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

4.9. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії.

4.10. Рада навчального закладу діє у період між загальними зборами.

4.10.1.  Метою діяльності ради є:

4.10.2.  Основними завданнями ради є:

4.10.3. До ради обираються пропорційно представники від педаго-гічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

 Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.10.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.10.5.  Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.10.6. Рада навчального закладу:

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.11. Батьківський комітет діє на підставі Положення про батьківський комітет навчального закладу, який складається на підставі діючого примірного положення про батьківський комітет (раду) загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки.

4.12. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.12.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

4.12.2. Піклувальна рада формується у складі 11 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальній конференції навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальній конференції на його місце обирається інша особа.

4.12.3. Піклувальна рада діє на засадах:

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.12.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні, з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.12.5. Піклувальна рада має право:

4.13. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі відділу освіти Першотравенської міської ради.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності, оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної та деревообробної), а також спортивної зали, бібліотеки, архіву, медичного кабінету, комп'ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщення технічного допоміжного персоналу, методичного кабінету, кабінетів психолога та педагога – організатора.

5.6. Відповідно до рішення сесії Першотравенської міської ради народних депутатів від 07.06.2013р. № 135-34/VI навчальний заклад має земельну ділянку на 2,4549 гектарів, де розміщуються будівля школи, спортивні майданчики та стадіон, навчально-дослідна ділянка, паркова зона відпочинку, господарські будівлі.

РОЗДІЛ VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово - господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно – правових актів та здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

6.3.  У навчальному закладі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується начальником міського відділу освіти та підписується директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються керівником навчального закладу.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4.  Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.  Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери яких належить заклад. За рішенням засновника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію відділу освіти.

6.6. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ VII. Міжнародне співробітництво

 7.1.  Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 7.2.  Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

РОЗДІЛ VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, департамент освіти і науки облдержадміністрації, Першотравенська міська рада, відділ освіти Першотравенської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, непов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду- ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.