МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЕРШОТРАВЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3

НАКАЗ

02.11.2015р                                           м.Першотравенськ                                 №

         

Про організацію виконання рішень

педагогічної ради  № 13 від  29.10.2015р.

     Відповідно до річного плану роботи школи на 2015-2016 н.р.,  з метою реалізації завдань на І етапі роботи  над обласною  науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», міської проблеми  «Створення  умов  для  ефективної  соціалізації  дитини  у навчально-виховній діяльності» та шкільної «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів», з метою ознайомлення  із загальними проблемами соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства, вивчення можливостей педагогічного колективу школи  щодо реалізації обраної методичної проблеми, розширення знань педагогічних працівників щодо шляхів формування соціальної компетентності учнів, створення інформаційного простору  і опанування теоретичними джерелами з даних питань 29 листопада 2015 року була проведена педагогічна рада за темою «Педагогічне проектування процесу соціалізації учнів  різних вікових категорій».

     За характером вирішуваних завдань це була тематична педагогічна рада. Формою проведення визначено – педрада-конференція. Мета проведення педради полягала у визначенні ролі проектування як найважливішої складової педагогічної діяльності, у формуванні мотиваційної, теоретичної та практичної готовності педагогічних працівників до його застосування.

     В рамках підготовки до педагогічної ради була створена творча група, яка визначила коло питань для обговорення, розробила  робочий план  по підготовці до педради. Проведенню педради передувало проведення методичного семінару «Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства: етапи, види, педагогічні стратегії», психолого-педагогічний тренінг (практикум  для класних керівників)  «Засоби психолого-педагогічного  впливу на особистісний розвиток учнів», а також діагностики всіх учасників НВП: учнів – «Методика вивчення соціалізованості особистості», членів педагогічного колективу - діагностика  визначення  рівня  їх соціальної компетентності та батьків - діагностика виявлення  рівня  соціалізації школярів за оцінкою батьків в навчальному закладі.

      З доповіддю виступила  заступник директора школи з навчально-виховної роботи Назарова І.Г., яка розкрила суть педагогічного проектування як інноваційної психолого-педагогічної технології, найважливішої складової педагогічної діяльності, як комплекс завдання, вирішення якого здійснюється з урахуванням соціокультурного контексту нового науково-методичного проекту області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», міської проблеми «Створення умов для ефективної соціалізації дитини у навчально-виховній діяльності» та шкільної проблеми «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів».  Доповідач наголосила, що педагогічне прогнозування – конкретизація педагогічних цілей та їх перехід в систему педагогічних задач. Педагогічне проектування розглядається як результат діяльності (розробка плану дослідження перспектив), створення певного ідеального образу, взаємодії з учнями або як опис процедури перетворення цього образу на об'єктивну реальність. Слід зазначити, що педагогічне проектування є функцією будь-якого педагога й не менш важливою, ніж організаторська, гностична (пошук змісту, методів і засобів взаємодії з учнями) або комунікативна Також увага членів педколективу була зосереджена на принципах педагогічного проектування, його суті, сфері застосування.  Відповідно до сучасних методологічних культурологічних положень, проектування розглядається як соціокультурний  феномен з трьома основними характеристиками:формування й розвиток нових способів діяльності; зверненість до обрисів майбутнього; націленість на розвиток проектованого об’єкта. Учитель виступає в ролі суб'єкта навчально-виховного процесу, а учень - у ролі об'єкта.

       В обговоренні цього питання взяли участь члени педагогічного колективу:

- директор школи Вовк Л.М. у своєму виступі «Духовність і гуманізм – фундаментальні поняття освіти»  спиралася на спадщину Ш.О.Амонашвілі, який вважав принцип особистісного підходу інструментом соціально-психологічного впливу на розвиток відповідальної поведінки учнів;

-  вчитель російської мови Шишкіна В.М. презентувала досвід своєї роботи щодо  організації проектної самостійної і творчої діяльності учнів. Вона зазначила, що сьогодні недостатньо володіти набором ЗУН, а вміти їх застосовувати в реальному житті на практиці. Метод проектів є найбільш вдалою формою використання творчого потенціалу учнів, адже він передбачає навчання в діяльності, співробітництві, пошуку, дослідженні;

- вчитель початкових класів Шуть І.В. розкрила питання «Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учня через систему виховної роботи» і озвучила основні завдання даної технології в площині виховної роботи.  До уваги вчителів був представлений проект «Соціалізація особистості за принципами трьох «Я» на засадах гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського: І – Я – успішний учень, у дорослому житті – успішний працівник; ІІ -  Я – система громадянських компетентностей, у дорослому житті – свідомий громадянин; ІІІ – Я – система ціннісних ставлень, у дорослому житті – успішний сім’янин.;

- практичний психолог школи Дресь Т.С. . ознайомила членів педколективу з результатами проведених діагностик: середній показник по школі 0,84 відповідає високому рівню розвитку соціальної компетентності вчителів; 55% опитаних учнів мають високий рівень соціальної адаптованості, 44% - високий рівень соціальної активності; середній коефіцієнт 0,23 свідчить про низький рівень задоволеності батьків щодо розвитку соціалізації учнів в процесі НВП.

     З урахуванням всіх отриманих результатів, обговорення питань  черги денної педагогічної ради, на підставі рішення педагогічної ради (протокол №13  від 29.10.2015р.), з метою контролю за його виконанням

НАКАЗУЮ:

1. Організувати заступнику директора з навчально-виховної роботи Назаровій І.Г. роботу постійно діючого семінару  «Вчимося разом», з метою ознайомлення з технологіями та методиками, спрямованими на формування і розвиток соціалізації особистості  під час навчально-виховного процесу до 01.12.2015 року.

2. Заступнику директора з виховної роботи Найдьону М.С.:

2.1. Розробити модель соціалізації особистості за принципом трьох «Я» з  метою сприяння підвищенню ефективності соціалізації дітей і учнівської молоді до  01.03.2016р.

2.2. Включити в план роботи батьківського всеобучу питання для лекторію, пов’язані із навчанням батьків щодо підвищення рівня їхньої обізнаності з питань соціалізації учнів, до 10.11.2015 р.

3. Провести практичному психологу школи Дресь Т.С. комплексну діагностику в системі моніторингу розвитку особистості  всіх учасників НВП до 15.03.2016 року.

4. Координацію роботи по виконанню даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Назарову І.Г., контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

   Директор  загальноосвітньої школи                                       Л.М. ВОВК

 

   З наказом ознайомлені:                                                           Назарова І.Г.

                                                                                                      Найдьон М.С.

                                                                                                      Непокрита С.А.

                                                                                                      Дресь Т.С.