รายชื่อผู้ที่ กดสั่งซื้อสินค้า และไม่มีการชำระเงิน หรือแจ้งการยกเลิกใดๆเข้ามา

ทาง KKOKOREA จะอัพเดทชื่อทุกรอบการสั่งซื้อค่ะ

ดังนั้น ท่านใดที่มีชื่ออยู่ในรายการนี้ ท่านไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าใดๆจากทางเราได้อีกต่อไป

หากมีการสั่งซื้อเข้ามา ทางเราจะยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

รายชื่อเรียงจากอดีต ลงไป ปัจจุบัน

Username/ชื่อ

nunanza [วาศิชา มาโนช]

Duangkamol sarakarn

Runggy2229 [เบญญา]

pangyuyun [ดาริกา กูดแดง]

bbeeaass [ญาณิน ม่วงจินดา]

Purichaya saleetid

momo0519 [ทินารมภ์ เครือวัลย์]

ปทิตตา เกาะสูงเนิน

ชัชญาดา เทียมบุญเลิศ

OME SONE [สุบิณฑ์ เสียดหนองยุง]

nursesnw [ศศิมา ศาลา]

pnnpeah [ปัณฑ์ชนิต ไชยวิวัฒน์วงศ์]

Pream [Sasiwimol]

iceicee [สุธิมา ขำเจริญ]

นิศรา สตามัน

ณัฐนิธิ. จรเกษม

อรการณ์ สว่างอภัย (บุ้ง)

Jenny [Wipada Waraput]

sasowhy [น.ส.สิริวิภา ชารินทร์]

malisa [นางสาว มลิสา พรหมพิทัก]

SAI [สุรีรัตน์ อุบลบาน]

pmaimpn [เกลียวไหม ปนพงศ์]

minnatchaya [ณัฐชญา สัตยมาภากร]

Gaf Gafi Gaffy [prim]

rainbowtb [รุ้งรวี เอียบสกุล]

EUNDA930202 [ปณิธดา ดอกรักกลาง]

fernn [นางสาวกมลรัตน์ วัฒนศิลกุล]

nice [ภัทรนันท์ ทรัพย์เลิศทวี]

นางสาวอาทิติยา จงแจ่มใส

เด็กหญิงพรรณภัทร ชัยชนะ

SuikaTS [ศุภาพิชญ์ จิตไพฑูรย์]

มธุรส กัสปะ

I LOVE K-POP SHOP [สิรินทร์ เอี่ยมศรี]

watcharakorn

Zan'd Ey [กวินทรา ไกรพล]

ลลิตา นาครัตน์

วราภรณ์ เผ่าเสน

กรชุลี ไวยสุนีย์

arin [อริน]

นทสรวง เกียรติกุล

taksaporn [ทักษพร วุฒิสาร]

ทนงศักร ชินอรุณชัย

khongkhaeng [ศุภสุดา โพธิ์โสรีย์]

sasi

mook9297 [สุภาพร เครือโสม]

นางสาวจรรยาพร กองสาร

ปภาวรินท์ ศิวรานนท์

Ketsinee [เกษสินี ชนะพาล]

mintrokjid [เขมิกา สายพงษ์]

นายสเถียร มงคล

ชนากานต์ มหานิล

ศาสตร์ศิลป์ บูชากุล

สุกัญญา เชื้อนิล

Jirapa Sangsrichanrat

Piriya Kongrang

พิชชาภา ธนาปิยวิศน์

fernkmc [กมลชนก พลแสน]

Griterover [ณัฐวิชช์ กิตติ์ฐิติภัทร์]

ยาซูโยะ ซาโนะ

taskmasterpp [ชิดชนน์ พรพิพัฒน์พงศ์]

Rhinods [จิรวัชร์ ปิติ(แบงค์)]

เกื้อกูล ศิริศากาวร

worakran [วรกานต์]

กฤตพร มหาวรรณ

coallamark [ดนุพล โพธิธรรม]

Pa PaNg Suriwong [ศิรินทิพย์ สุริวงษ์]

ณัฐธิดา ไตรรักษ์

กิตติพงษ์ บุญมา

รุ่งทิวา ทวีสิทธิภาพ

dowphrasuk [นางสาวดาวพระศุกร์ นิสวัน]

พรรณนิภา สุระวรรณะ

ณัจนันท์ เจริญภักดี

อซอ [EXO-L]

เนติ ศรีฟองจันทร์

Akeclub [เอกชัย สุทธิศรีจันทร์]

ดรีม [เมธาพร ทีอุทิศ]

INDY01 [ธรณ๊ัส]

Lvliu Miyu Miewmew [หัทยา อารี]

รุจิรา ( เบียร์ )

inseo [อินซอ ฮอง]

toon [อาดานันท์ อินทรสูต]

ทิพรัตน์ สุริยพร

สุวรรณี อารีรัมย์ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์(กองคลัง)

bmbmtv [เมธาวี วิริยางกูรภาพ]

กัญญารัตน์ อยู่ประเสริฐ

นายวัชพล ตันติไพจิตร

Pinkpanda Taroz [pongsatorn]

Manell [ปนัดดา ปุยขุนทด]

Taejeon [น.ส. ฐิติฌญาณ์ ณ พิกุล]

moobinon [นิชนันท์ ตรีไพศาลภักดี]

Nunnapas Ak [นันท์นภัส อัครวัฒน์ธนากุล]

มณีรัตน์ [มณีรัตน์ สายนาค]

ilovekpop [นันทพร คงเมือง]

bass0602 [อนุพงศ์]

serizawa [ชาตรี วงศ์พันธุ์]

Mam [นัฐมล เหล่าพิลัย]

ปฐมฤดี อภัยโส

Inspired [wilaiwan Buakao]

Kat

sukontaros [รสสุคนธ์]

bird [นิธิชัย หนูทอง]

lachid [จตุพร เจริญคร]

Pimphakar Srikongparn

Kreangkrai Vungmanee [นายเกรียงไกร วังมณี]

toga [ณัฐนันท์ ฉันททวีทรัพย์]

NaYiKa [วลัยธร ชมโคกกรวด]

Ajalaya [อจลญา รัตนละออ]

Franklazy [วัชรพงษ์ สุพรรณ์]

วรรณนิษา กันเพชร

Zn [วรนันต์ วรแสน]

pmoodujun [นิชนันท์ สัขการุณ]

ืีnutcha[ณัชชา รุยไกรรัตน์]

Khaipoo Janpan

Smile'thicha Ssmileii [ชลธิชา วงษ์รักษา]

sp.siwarak [ศิวรักษ์ แผ้วไพบูลย์]

pim [ไปรยา วรโชติธนิน]

wannipha01 [วรรณิภา พวงงาม]

พีรดนย์ คำภิระแปง

รุสลัน อาแซ

ธัญวัฒน์ จรูญศกดิ์

อ๊ะตี้ขี้เล่น [นางสาว พัณณ์ธิตา ธนะสมบัติรัตน์]

ฐิติรัตน์ [ฐิติรัตน์]

kanooon [ชนม์นิภา ขระเขื่อน]

Julaluk Somsri [นางสาวจุฬาลักษณ์ สมศรี]

แจ๊ครถแข่ง [จักรินทร์ จำปา]

จำเลียง ภานุวันตร์

ชิษณุภรณ์ พูลผล

Jayzwalkerz [สุดารัตน์ อินทร์อ่ำ]

Viview95 [รุ่งอรุณ โสระสิงห์]

iButterflyFairy [เทวพร บุญประเสริฐ]

Gunyaluck Khumain [กัลยาลักษณ์ คุ้มสิน]

bwinkk [วิชญาภรณ์]

Orawan [อรวรรณ รื่นภาคธรรม]

บีช [ลัลน์ลลิต อัครฮาดศรี]

Prins101 [ญานิกา สิงห์จู]

Fanggalza [ธันยพร สุวัจนพรพงศ์]

Kwankao [Nutchaya]

ชิษณุภรณ์ พูลผล

ธนภรณ์ พรมมา

ศศิกร ชัยวร

Sipang Pop'pep [นางสาวสิปาง ภัทรานุกูลรัตน์]

sasithon [สสิธร อ่องซี]

ณัฐดนัย รัชตะสุวิโรจน์

boomfany[พัชรินทร์ ไชยหา]

BESTie[ดวงพร ตั้งพัฒนธนา]

Gear Naruesorn Kongkrew[นาง สุพร คงแก้ว]

Yanakron Chiamket

P'Hassiiz MB[หัสนียา หลานสัน]

Timpk Cool[ฑิมพิกา ศรเีรือง]

Blue[นาย ศิรวิชช์ จันทร์ทา]

Arisa[เอริสา ลิ้นทอง]

น้องโอปอ น่ารัก[สิวพร พานเงิน]

พัฒนา ปินตาเชื้อ (ปาล์ม)

สแน๊ค แจ๊ค[นัดตะวัน เสือบัว]

จุฑามาศ ผดุงพัฒน์

ศศิภา ด่านสุวรรณ์

นัชญา สายพันธ์

จุฑามาส จันทรานภาสวัสดิ์

jeen[ภารสา ศิริรักษ์]

JoyJunG[นายรวินทร์ บัวทอง]

เมฆ'น้อย จิรกิตต์ รักนะเป็ดโง่ [นายจิรกิตติ์ ถาวรวงศ์]

Earn Scy [สุชัญญา โตสนั่น]

Arphaphat Yenying [อาภาภัทร เย็นยิ่ง]

สุทธิดา ศรีสารคาม

tnimeat [นาง คัตชฎารัตน์ ทูคำมี]

ตวิษา ส้มแป้น

comichiko [จงชนะ ภูวเศรษฐ]

มาร์ค [ณัฐพล มงคลเกิด]

ไอ จูส [อำนาจ คุ้ยพุ่ม]

noon [ดารณี นิลพัฒน์]

Byunpim [ณัฐฌา เทศพิทักษ์]

สุพิมล นวลละออง

dadasang [นันธิดา สืบวงศ์เหรียญ]

jajaskyski [จิราพร]

สิริกร นามวงษ์

TK [พรชนก ดวงสวัสดิ์(ข้าว)]

Jenjira Temchit [เจนจิรา เต็มจิตร์]

พลอย [เนตรดาว ไกรสมเดช]

Jimmy [ศดานันทร์ พึ่งสลุด]

บีๆ [นิธิศา ธวัชกุล]

Neung Tanagorn [Phakwalan jirarodjananon]

mint [บุญญาพร จูมลี]

จารุภรณ์. สายทัศน์

การ์ตูน [สมิตานัน พึ่งเกษม]

Lp.wa [ปิยณัฏฐ์ ขันแข่งบุญ]

Nam Tan [วรนันต์ วรแสน]

Sirada Somkaew [ศิรดา ส้มแก้ว]

วนิดา จารุศิริ

อมรรัตน์ พรหมพิชิต [อมรรัตน์ พรหมพิชิต]

คณัสนันท์ โคคำ

คนน่ารัก [3 ตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส]

สิริราช บุญทา

ศุภณัฐ มุสิราช

เมสินี

vita-zee [สุทธินันท์ ชูชัย]

รวีรัตน์ เร่งสมบูรณ์สุข

วีรพงษ์ กล่ำมาก

กนกวรรณ ลิ่มสุวรรณมณี

Pauss [นพรดา ฉายวิโรจน์]

ณัชพล เตชะอำนวยวิท

narisTAR [นริศรา ชาวนายก]

Namja [อนพัช ทิมชาติทอง]

puploy [นายคมสัน ศรสิทธิ์]

Cindy [อรัชพร เตอะอำภา]

พิชชานันท์ ชวลิตเรืองฤทธิ์

นานา ที่ดี

แพรว เสนะคุณ

Thanpitcha. Rukpoung

GUEST

นางสาวชนิตา คงวิมลิมล

แจ๊ครถแข่ง [จักรินทร์ จำปา]