Plan contentu:[a][b][c][d]

Strona 1 - Strona tytułowa

Strona 2 - Dlaczego powinieneś się tym zainteresować?

Strona 3 - Co chcemy stworzyć?

Strona 4 - Co w tym dla Ciebie?

Strona 5 - Co, gdzie, kiedy?

Strona 6 - Kim jesteśmy?

Strona 7 - Zaufali nam[e][f][g]

Strona 8 - Kontakt [h]

Wersja Męska

Strona 1[i]

Forum Biznesu Azjatyckiego - Bliski Wschód

Stowarzyszenie Into The East

Strona 2

Wiele zostało już powiedziane o Bliskim Wschodzie, o jego kulturze, językach, religiach czy konfliktach. Wiele powiedziano o terroryzmie, wojnach i bólu. Wiele powiedziano też o jego przepychu, o rajach zbudowanych na ropie naftowej.

My chcemy zadać nieco inne pytania. Pytania o biznes.

Jak mówić o kredytach w krajach, w których lichwa jest haram?

Jak w regionie wygląda marketing i sprzedaż?

Jakie faux pas popełniają zachodnie marki w komunikacji?

Jak przepisy prawa szariatu mają się do współczesnych wielomilionowych transakcji?

Jak przetrwać nie urażając nikogo, a co dopiero zrobić biznes?

Te oraz wiele innych pytań, chcemy zadać Panu i zaprosić do odpowiedzenia na nie podczas 20 minutowej prelekcji w trakcie Forum Biznesu Azjatyckiego - Bliski Wschód.

Szukamy praktyków i teoretyków. Mistrzów w swoim fachu. Nielicznych na polskim rynku, którzy znają Bliski Wschód od podszewki. Takich jak Pan.

Strona 3

Dlaczego postawiliśmy te pytania?[j][k][l]

Z wiary popartej danymi. Wiary w to, że to właśnie biznes jest motorem napędowym rozwoju cywilizacji, mostem pomiędzy nimi i obopólnym dążeniem kultur do porozumienia. [m]

 

Strona 4

Występując na naszym Forum, ma Pan szansę:

Spotkać się z wchodzącymi na rynek przyszłymi specjalistami i wywrzeć wpływ na ich ścieżki kariery i rozwoju.

Pomóc w tworzeniu się nowej, niepowtarzalnej inicjatywy, która ma służyć wymianie praktycznej i rzadkiej wiedzy.

Pokazać, że Bliski Wschód to nie tylko rejon wojen, zszargany przez terroryzm i reżimy, ale również ludzie przedsiębiorczy, codziennie pracujący dla dobrobytu swoich państw.

Opowiedzieć o swoich doświadczeniach w pracy z biznesem, by inspirować, radzić lub przestrzegać przed błędami nowicjuszy.

Strona 5

Kiedy? - 13 czerwca 2018 roku

O której? - 10:00 - 18:00

Gdzie? - Sala Wystawowa Auditorium Maximum UJ przy ulicy Krupniczej 33[n][o]

(Tutaj zdjęcie Auditorium Maximum)[p][q][r][s]

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/202964040318236/ 

Strona 6

Nasz zespół tworzą młodzi specjaliści w zakresie kultury Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Ludzie pełni ambicji, żądni wyzwań i ciekawi świata. Pomagamy studentom w nabywaniu odpowiednich kompetencji i kwalifikacji, analizując potrzeby absolwentów polskich uczelni na rynku pracy, śledzimy trendy dotyczące polskich inwestycji na wschodnich rynkach.

Tworzymy wyjątkowe projekty i sprawiamy, że nowe idee inspirują przedsiębiorców. Organizując szkolenia poruszające tematykę zakładania biznesu na Bliskim i Dalekim Wschodzie, budujemy płaszczyznę wymiany informacji o kulturach na styku różnych cywilizacji.

Naszym celem jest pomoc w budowaniu dialogu pomiędzy przedsiębiorcami z różnych części świata, poprzez uświadomienie podobieństw i różnic międzykulturowych.

(Tu zdjęcie ze zjazdu)

Strona 7

Zaufali nam:

Logotypy: Nubicore, AVSystem, Instytut Orientalistyki, Cathay (?)

Strona 8

Pytania prosimy kierować bezpośrednio do naszego przedstawiciela lub pod adres

kontakt@intotheeast.pl 

Więcej informacji na naszej stronie:

www.intotheeast.pl

Aktualności pod linkiem:

https://www.facebook.com/events/202964040318236/ 

(Tu ikony z FB[t], LinkedIn[u], Instagram[v] i naszej skróty, najlepiej podpięte hiperłączem)


Wersja damska

Strona 1[w]

Forum Biznesu Azjatyckiego - Bliski Wschód

Stowarzyszenie Into The East

Strona 2

Wiele zostało już powiedziane o Bliskim Wschodzie, o jego kulturze, językach, religiach czy konfliktach. Wiele powiedziano o terroryzmie, wojnach i bólu. Wiele powiedziano też o jego przepychu, o rajach zbudowanych na ropie naftowej.

My chcemy zadać nieco inne pytania. Pytania o biznes.

Jak mówić o kredytach w krajach, w których lichwa jest haram?

Jak w regionie wygląda marketing i sprzedaż?

Jakie faux pas popełniają zachodnie marki w komunikacji?

Jak przepisy prawa szariatu mają się do współczesnych wielomilionowych transakcji?

Jak przetrwać nie urażając nikogo, a co dopiero zrobić biznes?

Te oraz wiele innych pytań, chcemy zadać Panu / Pani (tu musi być wersja męska i damska) i zaprosić do odpowiedzenia na nie podczas 20 minutowej prelekcji w trakcie Forum Biznesu Azjatyckiego - Bliski Wschód.

Szukamy praktyków i teoretyków. Mistrzów w swoim fachu. Nielicznych na polskim rynku, którzy znają Bliski Wschód od podszewki. Takich jak Pani.[x][y]

Strona 3

Dlaczego postawiliśmy te pytania?[z][aa][ab]

Z wiary popartej danymi. Wiary w to, że to właśnie biznes jest motorem napędowym rozwoju cywilizacji, mostem pomiędzy nimi i obopólnym dążeniem kultur do porozumienia.

Czym jest Forum Biznesu Azjatyckiego?

Forum to inicjatywa Stowarzyszenia Into The East, stworzona pro publico bono[ac][ad][ae], by gromadzić w jednym miejscu praktyków, teoretyków i adeptów różnych dziedzin nauk, pragnących rozwijać swoją karierę w pracy z azjatyckim biznesem.

Pierwsza, czerwcowa edycja Forum skupia się na Bliskim Wschodzie. W trakcie Forum przedstawionych zostanie od 8 do 12 prelekcji tematycznych w zakresie prawa, bankowości, energetyki, kultury biznesu czy marketingu Bliskiego Wschodu.

Dodatkowo na miejscu przygotowaliśmy strefę networkingowa, w której każdy uczestnik będzie mieć szansę poznania podobnych do siebie pasjonatów bliskowschodniego biznesu.

Ponadto w trakcie przerw można będzie odwiedzić strefę consultingową, gdzie nasi członkowie i goście przygotują indywidualne konsultacje z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz przede wszystkim, goście będą mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami specjalistycznych organizacji i firm.

Strona 4

Występując na naszym Forum, ma Pani szansę:

Spotkać się z wchodzącymi na rynek przyszłymi specjalistami i wywrzeć wpływ na ich ścieżki kariery i rozwoju.

Pomóc w tworzeniu się nowej, niepowtarzalnej inicjatywy, która ma służyć wymianie praktycznej i rzadkiej wiedzy.

Pokazać, że Bliski Wschód to nie tylko rejon wojen, zszargany przez terroryzm i reżimy, ale również ludzie przedsiębiorczy, codziennie pracujący dla dobrobytu swoich państw.

Opowiedzieć o swoich doświadczeniach w pracy z biznesem, by inspirować, radzić lub przestrzegać przed błędami nowicjuszy.

Strona 5

Kiedy? - 13 czerwca 2018 roku

O której? - 10:00 - 18:00

Gdzie? - Sala Wystawowa Auditorium Maximum UJ przy ulicy Krupniczej 33

(Tutaj zdjęcie Auditorium Maximum)[af][ag][ah][ai]

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/202964040318236/ 

Strona 6

Nasz zespół tworzą młodzi specjaliści w zakresie kultury Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Ludzie pełni ambicji, żądni wyzwań i ciekawi świata. Pomagamy studentom w nabywaniu odpowiednich kompetencji i kwalifikacji, analizując potrzeby absolwentów polskich uczelni na rynku pracy, śledzimy trendy dotyczące polskich inwestycji na wschodnich rynkach.

Tworzymy wyjątkowe projekty i sprawiamy, że nowe idee inspirują przedsiębiorców. Organizując szkolenia poruszające tematykę zakładania biznesu na Bliskim i Dalekim Wschodzie, budujemy płaszczyznę wymiany informacji o kulturach na styku różnych cywilizacji.

Naszym celem jest pomoc w budowaniu dialogu pomiędzy przedsiębiorcami z różnych części świata, poprzez uświadomienie podobieństw i różnic międzykulturowych.

(Tu zdjęcie ze zjazdu)

Strona 7

Zaufali nam:

Logotypy: Nubicore, AVSystem, Instytut Orientalistyki, Cathay (?)

Strona 8

Pytania prosimy kierować bezpośrednio do naszego przedstawiciela lub pod adres

kontakt@intotheeast.pl 

Więcej informacji na naszej stronie:

www.intotheeast.pl

Aktualności pod linkiem:

https://www.facebook.com/events/202964040318236/ 

(Tu ikony z FB[aj], LinkedIn[ak], Instagram[al] i naszej skróty, najlepiej podpięte hiperłączem)


Page 1

Asian Business Forum - Middle East

Into The East Association

Page 2

There has already been much talk about the Middle East, its culture, its languages, its religions and its conflicts. Much has been said about terrorism, wars and pain. Much has also been said about its splendour, about paradises built on oil.

We want to ask some other questions. Questions about business.

How can we talk about credit in countries where usury is a harsh thing?

How do marketing and sales look in the region?

Which faux pas is being committed by western brands in communication?

How do Sharia law principles relate to today's multi-million dollar transactions?

How to survive without offending anyone, and what's more - how to do business?

These and many other questions, we would like to ask You and invite You to answer them during a 20-minute speech during the Asian Business Forum - Middle East.

We are looking for practitioners and theorists. The masters in their profession. Few on the Polish market who know the Middle East inside out. The few just like You.

Page 3

Why did we ask these questions?

Because of a belief supported by data. The belief that business is the driving force behind the development of civilization, the bridge between them and the mutual desire of cultures to communicate.

What is the Asian Business Forum?

The Forum is an initiative of Into The East Association, created pro publico bono to bring together practitioners, theorists and students from various fields of science who want to develop their careers in work with Asian business.

The first, June edition of the Forum, focuses on the Middle East. During the Forum, there will be from 8 to 12 speeches presented in the field of law, banking, power industry, business culture and marketing in the Middle East.

Additionally, we have prepared a networking zone on site, where each participant will have a chance to meet similar enthusiasts of Middle Eastern business.

In addition, during the breaks, you will be able to visit the consulting zone, where our members and guests will prepare individual consultations in the field of intercultural communication.  It will also be an opportunity to meet guests with representatives of specialist organizations and companies.

Page 4

Speaking at our Forum, you have an opportunity:

To meet future emerging professionals and influence their career and development paths.

To help to create a new, unique initiative, which is to serve the exchange of practical and rare knowledge.

To show that the Middle East is not only a war area ravaged by terrorism and regimes but also an entrepreneurial area which citizens work daily for the well-being of their countries.

To talk about your business experience to inspire, advise, or warn about the mistakes of newcomers.

Page 5

When? 13 June 2018

About what time? - 10:00 am - 6:00 pm

Where? Auditorium Maximum Exhibition Room of the Jagiellonian University at 33 Krupnicza Street

(Here is the photo of Auditorium Maximum)

Link to the event: https://www.facebook.com/events/202964040318236/

Page 6

Our team consists of young specialists in the field of culture of the Middle and the Far East.

The people who are full of ambition, full of challenges and curious about the world. We assist students in acquiring appropriate competencies and qualifications by analyzing the needs of graduates of Polish universities in the labour market, we follow the trends concerning Polish investments in the eastern markets.

We create unique projects and make new ideas to inspire entrepreneurs. By organizing training on starting a business in the Middle and the Far East, we build a platform for exchanging information on cultures at the edge of various civilizations.

Our goal is to help build dialogue between entrepreneurs from different parts of the world by making them aware of intercultural similarities and differences.

(Here is a photo of the exit)

Page 7

They trusted us:

Logos: Nubicore, AVSystem, Institute of Oriental Studies,

Page 8

Questions should be addressed directly to our representative or to

kontakt@intotheeast.pl

Please visit our website for more information:

www.intotheeast.pl

News via the link:

https://www.facebook.com/events/202964040318236/

(Here are icons from FB, LinkedIn, Instagram and our shortcuts, preferably connected by a hyperlink)

[a]Moje zastrzeżenia:

1. Nie wiem czy pisać Pan / Pani czy na Ty.

2. Nie wiem czy to powala.

3. Nie wiem czy logo Cathay dawać - bez niego w sumie nie ma co w ogóle robić sekcji "Zaufali nam"

[b]1. Myślę, że powinniśmy pisać Pan(i).

2. Mi się podoba to, że jest dużo pytań i prostych odpowiedzi. Retoryka jak w naszej polityce.

3. Chyba można - lepiej więcej niż mniej (?). A może jak nawiążemy jakieś partnerstwa pod FBA to też bęziemy na bieżąco edytowac i dodawac?

[c]1. Przyjąłem Pan i Pani - wersje są dla dwóch płci

2. Podziękował

3. Nie możesz tego na bieżąco edytować bo to ma być wysyłane w mailu we wtorek :) potem juz tego nie zmienisz

[d]3. Moim zdaniem, sekcja "Zaufali nam" nie powala, więc pominęłabym ją.

Ogólnie całość jest przejrzysta, dobrze się czyta. Ilość tesktu optymalna. Super robota!

[e]Trzeba ogarnąć partnerów na FBA, a jak chcemy CP to trzeba do nich napisać o zgodę

[f]Więc napiszmy o zgodę do nich i jeśli będzie do poniedziału to wrzucamy - jeśli nie to puszczamy bez

[g]+kasia11148@gmail.com  możesz to proszę załatwić z Wiolą?

[h]To są oczywiście didaskalia a nie tekst do broszury.

[i]Tak samo to również są didaskalia.

[j]Może bardziej "Skąd biorą się te pytania?" - (biorą się) "Z wiary ..."

[k]zgadzam się

[l]Nie chcę odbierać nam mocy sprawczej. To my stawiamy te pytania i to my na nie wpadliśmy. Więc zostaje.

[m]zakochałam się w tych zdaniach, szapo ba!

[n]A nie chcemy tego przesunąć na pierwszą stronę?

[o]Nie bo na front idzie sprzedaz a to są konkrety na potem

[p]tutaj trzeba załatwić to zdjęcie, żeby nie było problemów z prawami autorskimi

[q]Zgadza się

[r]tylko z zewnątrz? czy sala tez moze?

[s]To już dobierze grafik

[t]iteassociation

[u]into-the-east

[v]Intotheeast

[w]Tak samo to również są didaskalia.

[x]To musi być podkreślone

[y]W sensie wyróżnione

[z]Może bardziej "Skąd biorą się te pytania?" - (biorą się) "Z wiary ..."

[aa]zgadzam się

[ab]Nie chcę odbierać nam mocy sprawczej. To my stawiamy te pytania i to my na nie wpadliśmy. Więc zostaje.

[ac]mi się osobiście podoba to sformułowanie, ale nie wiem, czy ktoś nie pomyśli, że się staramy za bardzo szpanować intelektualizmem :D

[ad]Jest dobre

[ae]dobrze*

[af]tutaj trzeba załatwić to zdjęcie, żeby nie było problemów z prawami autorskimi

[ag]Zgadza się

[ah]tylko z zewnątrz? czy sala tez moze?

[ai]To już dobierze grafik

[aj]iteassociation

[ak]into-the-east

[al]Intotheeast