ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою КМУ

від 01.06.2011 р. №869

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

            м. Ланівці                                                                                                ____ _____________ 20 __ р.

(найменування населеного пункту)                                                                                           (дата укладання)

Лановецьке комунальне підприємство по благоустрою в особі в.о. начальника Розевика М.О., що діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням сесії Лановецької міської ради Тернопільської області від 18 січня 2011 року №89 (далі — виконавець), з однієї сторони, і _____________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

або __________________________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування юридичної особи)

що є власником житлового будинку (гуртожитку), власником (наймачем) квартири (житлового приміщення в гуртожитку), власником, орендарем нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) (далі - споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке:

Предмет договору

1. Предметом цього договору є забезпечення виконавцем надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - послуги) у житловому будинку (гуртожитку) №_____ по вул. _____________________________ у ________________________________________________________,

                                                                                (найменування населеного пункту)

а споживачем - забезпечення своєчасної оплати таких послуг за встановленим тарифом у строк та на умовах, що передбачені цим договором.

2. Невідкладною частиною договору є копія рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги, що додаються до договору.

3. Виконавець надає послуги відповідно до затвердженого органом місцевого самоврядування рішення про структуру тарифів, періодичність та строки виконання робіт, копія якого додається до цього договору.

4. Загальна площа квартири становить ________________________ м.кв.

5. Розмір щомісячної плати за надані послуги на дату укладення цього договору становить ___________________________________ гривень.

                                                                                        (прописом)

6. Наявність пільг з оплати послуг ____________________________________________________________ ______________________________________.

                                        (назва законодавчого акта, що передбачає пільгу)                                (відсотків прописом)

7. Розрахунковим періодом є календарний місяць. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше першого числа місяця, що настає за розрахунковим.

8. Послуги оплачуються __________________________________________________________.

                                (готівкою або в безготівковій формі)

9. Плата вноситься на розрахунковий рахунок 26003055101185 МФО 338783 в Тернопільській філії “Приватбанку” через __________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування банківської установи або виконавця)

10. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня в розмірі 0,1 відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення.

11. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних виконавець здійснює перерахунок розміру плати.

Права та обов'язки сторін

12. Споживач має право на:

12.1. Отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно із законодавством;

12.2. Усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у встановлені законодавством строки;

12.3. Зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості у визначеному законодавством порядку;

12.4. Відшкодування збитків, заподіяних його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його житло чи здоров'ю внаслідок незадовільного санітарного утримання території або надання послуг неналежної якості;

12.5. Своєчасне отримання від виконавця інформації про перелік складових послуг. структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

12.6. Проведення перевірки кількісних та якісних показників надання послуг в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

12.7. Зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством;

12.8. Внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.

13. Споживач зобов'язаний:

13.1. Оплачувати послуги в установлений цим договором строк;

13.2. Своєчасно інформувати виконавця про виявлення несправностей в інженерних мережах, конструктивних елементах належного йому приміщення;

13.3. Дотримуватися правил пожежної, газової, електробезпеки та санітарно-гігієнічних правил;

13.4. Забезпечувати безперешкодний доступ представників виконавця за наявності у них відповідного посвідчення до мережі, арматури та розподільних систем з метою:

- ліквідації аварій — цілодобово;

- встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду - згідно з вимогами нормативно- правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

13.5. У разі несвоєчасного внесення платежів сплачувати пеню у розмірі, встановленому законом/договором;

13.6. Проводити за рахунок власних коштів ремонт квартири (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку);

13.7. Своєчасно вживати заходів до усунення пов'язаних з отриманням послуг неполадок, що виникли з власної вини;

13.8. Дотримуватися вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення ремонту, реконструкції та переобладнання приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

13.9. Своєчасно проводити підготовку квартири (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) та технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

13.10. Поінформувати у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги.

14. Виконавець має право:

14.1. Вимагати від споживача дотримання вимог правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, експлуатації житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках), санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

14.2. Доступу зокрема несанкційованого, у квартиру (житлове приміщення у гуртожитку), нежитлове приміщення у житловому б; линку (гуртожитку) споживача для ліквідації аварії відповідно до встановленого законом порядку, усунення - неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду;

14.3. Нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законом/договором;

14.4. Вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення пов'язаних з отриманням послуг неполадок, що виникли з вини споживача,   або відшкодування вартості зазначених робіт;

14.5. Вносити за погодженням із споживачем у договір зміни, що впливають на розмір плати за послуги.

15. Виконавець зобов'язаний:

15.1. Забезпечувати своєчасно надання послуг належної якості згідно із законодавством;

15.2. Подавати споживачеві в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік складових послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

15.3. Утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів до ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень щодо надання послуг в установлені законодавством строки; у багатоквартирному будинку надавати послуги з:

- постачання холодної води — від місця підключення внутрішньо будинкової інженерної мережі будинку централізованого водопостачання з центральною мережею до першої водонапірної арматури на відгалужені від стояка у квартирі споживача;

- водовідведення — від зливного отвору санітарно-технічних приладів у квартирі споживача до місця підключення відповідної внутрішньої  будинкової інженерної мережі з центральною мережею водовідведення;

15.4. Розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за послуги в разі їх ненадання. надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників;

15.5. Сплачувати споживачеві компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики затвердженої центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

15.6. Своєчасно ознайомлювати споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

15 7. Своєчасно проводити за рахунок власних коштів роботи з усунення пов'язаних з наданням послуг неполадок, що виникли з його вини;

15.8. Відшкодовувати споживачеві збитки, завдані його майну та (або) приміщенню, шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю споживача внаслідок незадовільного санітарного утримання території або надання послуг неналежної якості;

15 9. Здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання житлових будинків (гуртожитків), квартир, приміщень;

15.10. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку (гуртожитку) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Відповідальність сторін

16. Споживач несе відповідальність згідно із законом за:

16.1. Недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

16.2. Несвоєчасне внесення платежів за послуги - шляхом сплати пені;

16.3. Порушення визначених цим договором зобов'язань.

17. Виконавець несе відповідальність згідно із законом за:

17.1. Неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до заподіяння збитків майну та (або) приміщенню споживача, шкоди його жито чи здоров'ю - шляхом відшкодування збитків;

17.2. Зниження кількісних і якісних показників послуг або перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт - шляхом зменшення розміру плати. Якість надання послуг визначається відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування структури тарифу, періодичності та строків надання послуг;

17.3. Порушення зобов'язань, визначених цим договором і законодавством.

Порядок розв'язання спорів

18. У разі порушення виконавцем умов цього договору споживачем та представником виконавця складається акт-претензія із зазначенням у ньому строків, виду порушення, кількісних і якісних показників послуг тощо.

Представник виконавця повинен з'явитися за викликом споживача для підписання акта-претензії не пізніше ніж протягом двох робочих днів.

У разі неприбуття представника виконавця у визначений цим договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два інших споживачі.

19. Акт-претензія подається виконавцеві, який вирішує протягом трьох робочих днів питання щодо проведення перерахунку платежів або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

20. Спори між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

Форс-мажорні обставини

21. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуг відповідно до умов цього договору.

Строк дії договору

22. Цей договір укладається на 5 років і набирає чинності з дня його укладення.

У разі коли за місяць до закінчення дії цього договору однією із сторін не заявлено у письмовій формі про розірвання договору або необхідність його перегляду, цей договір вважається щороку продовженим.

23. Цей договір може бути розірваний достроково у разі:

- переходу права власності (користування) на квартиру (житлове приміщення у гуртожитку), нежитлове приміщення у житловому будинку (гуртожитку) до іншої особи;

- невиконання його сторонами умов цього договору.

24. Цей договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий - у виконавця.

Структура собівартості на послуги з утримання будинків

№ п/п

Тарифи на 1 м2 загальної площі (без ПДВ), грн.

1

Вивезення твердих побутових відходів

0,19

2

Внутрішньо-будинкова система холодного водопостачання, водовідведення і зливної каналізації

0,05

3

Обслуговування димовентиляційних каналів

0,04

4

Поточний ремонт: а) покриття, ремонт сходових кліток (покраска, побілка)

0,04

5

Всього

0,32

6

ПДВ

0,06

7

Разом з ПДВ

0,38

Для визначення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій користувалися Постановою КМУ №869 ( 869-2011-п ) від 01.06.2011 року.

Реквізити сторін

Виконавець:

Лановецьке комунальне підприємство

по благоустрою м. Ланівці вул .Неза-

лежності, 40а, ін. Код 31966157, МФО

338783, р/р 26003055101185 в

Тернопільській філії «ПриватБанку»

В.о.начальника __________________Розевик М.О.

Споживач:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________