Warszawa, 30.11.2012 r.

Szanowny Pan

Marcin Korolec

Minister Środowiska

Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych przesyła poniżej uwagi do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw:

1. Wprowadzenie zapisu wzorowanego na poniższym zapisie zawartym w ustawie o lasach krajowych Niemiec:

“Wejście na teren lasu w celach rekreacyjnych odbywa się na własną odpowiedzialność. Właściciel lasu nie odpowiada za szkody poniesione w wyniku niebezpieczeństw typowych dla lasu”.  

Niebezpieczeństwa typowe dla lasu to np. przewracające się drzewa czy spadające konary. Martwe i zamierające drzewa są integralną, niezwykle ważną częścią naturalnych i częściowo naturalnych ekosystemów leśnych. Obserwujemy niepokojącą tendencję do usuwania takich drzew ze względu na bezpieczeństwo osób rekreacyjnie korzystających z lasu i ryzyko procesu, skutkującego obciążeniami finansowymi  dla właściciela lasu, w tym Skarbu Państwa. Oprócz skutków finansowych, brak takiej regulacji wpływa negatywnie na zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych oraz ograniczenia edukacji leśnej.

2. Edukacja leśna jest w chwili obecnej realizowana przez leśników na terenie całego kraju.  Zarówno obowiązujące przepisy krajowe (Podstawa programowa, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski, Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej) jak i dokumenty międzynarodowe (The UNECE Strategy for Education for Sustainable Development, Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Forest Action Plan) zalecają kształcenie ekologiczne poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowane na bazie lokalnych warunków przyrodniczych. Leśnicy i właściciele lasów postrzegani są jako pośrednicy między społeczeństwem a lasem. To właśnie leśnicy i właściciele lasów są tymi, którzy powinni interpretować i prowadzić odpowiedzialną edukację leśną.

Dlatego proponujemy, aby edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju została wpisana jako jeden z celów prowadzenia gospodarki leśnej (obecnie art. 7).

Edukacja Leśna jest ważnym elementem rozwoju ogólnoludzkiego, wspierającą zachowanie właściwej jakości życia. Jako część edukacji nieformalnej, wspiera realizację polityki leśnej zarówno w skali Polski jak i Europy (propozycja Forest Action Plan), kształtuje odpowiednie relacje wobec lasu oraz postawę odpowiedzialności za zachowanie ekosystemów leśnych i związanej z nią różnorodności biologicznej.Sposób prowadzenia edukacji leśnej przez PGL LP realizowany jest powszechnie, niekomercyjnie i jest wysoko oceniany zarówno przez uczestników edukacji jak i służby kontrolne (np. Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 04.05.2011 r. nr LKA-4101-32-02/2010/P/10/148).Istotne jest stworzenie edukacji o określonych standardach, ze zdefinowanymi pojęciami i funkcją edukatora jako jednym z zadań wpisanym w zawód leśnika czyli opracowanie strategii edukacji leśnej.

Z poważaniem

Wiktor Naturski

prezes SEL

+48 668 165 112

w.naturski@gmail.com

Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych

www.sel.edu.pl

ul. Łukowska 1/98

04-113 Warszawa

NIP: 113-285-47-51

KRS: 0000386429

REGON: 142974812