Begrepp i kommunikation

Kommunikation

Sändare

Mottagare

Budskap

Kanal/medium

Kod

Feedback

Brus

Verbal kommunikation

Icke-verbal kommunikation

Kroppsspråk

Gester

Ansiktsuttryck/

mimilk

Dialekt

Slang

Uttal

Betoning

Stil

Attribut

Envägskommunikation

Tvåvägskommunikation

Flervägskommunikation

Brus: yttre/fysiska faktorer

Brus: inre/psykiska faktorer

Samtal

Formella samtal

Informella samtal

Ögonkontakt

Talutrymme

Turtagning

Dörröppnare, spegling, jag-budskap

Spärrsvar

Kompetitiv samtalsstil

Kollaborativ samtalsstil

Kultur

Ytkultur

Djupkultur

Individorienterad kultur

Grupporienterad kultur

Skamkultur

skuldkultur

JoHari-fönster

Öppet fält

Fasaden

Det blinda fältet

Det okända fältet

“Den öppne”

“Tyckaren”

“Frågaren”

“Musslan”

Grupp

grupputveckling/gruppprpcess/

gruppdynamik

Primärgrupp

Sekundärgrupp

Gruppstruktur

FIRO-modellen

 1. Tiihörarfasen
 2. Rollsökningsfasen
 3. Samhörighetsfasen

Janssons modell för grupputveckling

 1. Jag-fasen
 2. Vi-fasen
 3. Det-fasen

Tuckmans modell

 1. Forming
 2. Storming
 3. Norming
 4. Performing
 5. Adjourning/Dorming

Roll