iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1956 / szeptember / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1956. szeptember

Napra pontos események sora:

Szeptember 1. 50 szociáldemokrata elítéltet az Elnöki Tanács jogi rehabilitációban részesít.

Az MDP KV értelmiségpolitikai határozata alapján az Mt dönt a felsőoktatásban és a tudományos kutatóintézetekben dolgozók bérének emeléséről.

Varga Sándor vezetésével megalakul az MTA Kibernetikai Kutató Csoportja.

A bajai III. Béla Gimnáziumban, az országban elsőként, beindul az első német nyelvű párhuzamos osztály; minden tantárgyat német nyelven tanítanak, kivéve a magyar nyelvet és irodalmat. 1959. március 3.

A 12 évi emigráció után hazatért Páger Antal színművész nyilatkozatot ad a sajtó képviselőinek.

Kassán – a hatóságokkal vívott többéves harc eredményeként – 11 osztályos magyar iskola nyílik. 

Szeptember 2. Az MDP KV határozata alapján élő személyről nem neveznek el többé utcát.

Az értelmiségiek rehabilitációját üdvözli, s az értelmiségiek helyzetét elemzi Losonczy Géza a Művelt Népben megjelent írásában:

`1949 óta - a Rajk-per óta - újra és újra fellobbantak az értelmiségellenes hangulatok. Nem véletlenül és nem maguktól. A Rajk-ügy idején egyesek gyakran hangsúlyozták, hogy az elítéltek között nincs egyetlenegy munkás- vagy parasztszármazású sem; hogy ezek egytől egyig gyökértelen, kispolgári értelmiségiek. Ugyanakkor szemináriumokon tanították, hogy az összeesküvők egytől egyig munkás- és parasztgyűlölő intellektuelek voltak, ellenségei a munkás káderpolitikának, stb., stb. Ez a propaganda, amelynek oly keserű gyümölcsei teremtek a gyakorlatban a későbbi években, zavartalanul folyt úgyszólván végig, 1949 és 1953 között, s változott formában, de lényegében azonos tartalommal felbukkant mindannyiszor, valahányszor a 49-53-as tendenciák erősebben tudták érvényesíteni befolyásukat. Elég a tavalyi év végén született irodalmi határozat, és az ez év nyarán létrejött Petőfi-köri határozat utáni légkörre visszagondolni. Világos, hogy az értelmiség helyzetének alapvető rendezésére irányuló törekvés sikerét csak a XX. kongresszus szellemének teljes és végleges győzelme biztosíthatja.`

Nagy Imre Gerő Ernővel és Kádár Jánossal tárgyal arról, hogy milyen feltételekkel vennék őt vissza az MDP-be.

Az SzN közli az MDP PB határozatát a személyi kultusz egyes maradványainak megszüntetéséről.

Ötévi fogság után kiszabadul a börtönből Király Béla tábornok.

Stirling Moss megnyeri a Formula-1-es Olasz nagydíjat. 

Szeptember 3. Megszületett Görbe Nóra, a Linda-filmek nyomozója.

Ártatlanul vádolt és elítélt pártagokról nyilatkozott Gerő Ernő, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének első titkára a Vjesnik című jugoszláv újságnak. 

Szeptember 4. Kodály Zoltán - Petőfi Sándor: Nemzeti Dal című művének bemutató előadása a Károlyi-kertben.

Az LB Vida Ferenc elnökletével Sulyánszky Jenő és társai (a „Hadapródok Szervezete” v. tagjai) perét tárgyalja. A másodfokon eljáró tanács Sulyánszkyt 17 helyett 13 évi börtönre ítéli, és minden vádlott esetében több évvel enyhíti az első fokon kiszabott büntetéseket.

A bp-i Károlyi-kertben a HNF szervezésében bemutatják Kodály Zoltán–Petőfi Sándor: Nemzeti dal c. művét. A közönség a zeneszerzővel együtt ünnepli a hangversenyen megjelenő Nagy Imrét is.

Az IBM bejelentette, hogy a Type 305 RAMAC rendszerének részeként kereskedelmi forgalomba került számítógépnél először alkalmaznak winchestert, vagyis mágneslemezes háttértárolót. Az IBM 350 Disk Storage Unit maximum négy meghajtót tartalmazott. Egy-egy meghajtót két, egymással szembefordított fej szolgált ki, amelyeket először függőleges mozgással a megfelelő lemezhez kellett pozícionálni, ezután sugárirányban a sávot kellett elérni.

Hivatalosan is megkezdődik a svéd televíziózás a Radiotjänst TV csatornával.

Befejezték az aratást és a cséplést a Heves megyei termelőszövetkezetben és a számok alapján hírül adták, hogy a termelőszövetkezetek mindenhol 2-3 mázsával túlszárnyalták a gabonafélékből az egyéniek átlagterméseit. A tsz tagok jövedelmének állandó növekedését érdeklődve figyelik a még kívülálló gazdák, akik közül egyre többen keresik fel a tsz-eket és kérik felvételüket.

Szeptember 5. Megszületett Némethy Attila zongoraművész, tanár, zenei szerkesztő.

Szeptember 2. és 16. között rendezték meg az Országos Mezőgazdasági Kiállítást a Budapesti Vásárközpont területén. A megnyitó ünnepségre elsején, nagyszámú meghívott közönség előtt került sor, az ünnepségen részt vettek a párt és az állam vezetői is, továbbá megjelentek a Budapesten tartózkodó egyiptomi mezőgazdasági küldöttség tagjai is.

Erre a rendezvényre látogatott ki szeptember 5-én az Írószövetség. Tagjait Erdei Ferenc, a Minisztertanács elnökhelyettese és Matolcsi János földművelésügyi miniszter vezette körbe a rendezvényen.

Elkezdődik a Szuezi-válság. Izrael tiltakozik Egyiptom intézkedése ellen, mellyel kizárja őt a Szuezi-csatorna használatából. A hónap végén Izrael megtámadja Egyiptomot, elkezdődött a második arab-izraeli háború.

Szeptember 6. Richard Eberhart amerikai költő megírja a  The New York Times újságban, hogy Allen Ginsberg Üvölzés című verse a legjelentősebb irodalmi alkotás a fiatal generáció által és egyben a Beat nemzedék kezdete is.

Felix Borowski, zeneszerző,  84 évesen életét veszti.

Michael Ventris, angol filológus, 34 évesen életét veszti autóbalesetben.

Szeptember 7. Az MDP PB, Kádár János előterjesztése alapján, határozatot fogad el Rajk László és társai újratemetéséről. szeptember 28.

Megkezdődik a SZOT háromnapos ülése. — Országos vitára bocsátják az elnökség elő-terjesztését, amely az új érdekképviseletek létrehozása ellen foglal állást.

Megkezdi a termelést a sztálinvárosi Sztálin Vasmű ércelőkészítő és tömörítő műve.

Sergio Sighinolfi olasz autóversenyző életét veszti.

Iven C. Kincheloe, pilóta elsőként repül 100 000 láb magasság fölé

Szeptember 8. Síremléket a legnagyobb magyar proletárköltőnek: az Irodalmi Újság 1956. szeptember 8-i számának utolsó oldalán Szerény javaslat... címmel, -tha szignóval kis glossza jelent meg  József Attila síremlékéről. A költő halálának huszadik évfordulójára utalva ez olvasható: `Az évforduló tiszteletére, de attól függetlenül is: állítsanak méltóbb síremléket a legnagyobb magyar proletárköltőnek, József Attilának.`

Szeptember 9. A `kispolgári` szó jelentésének eltorzításáról szól a Művelt Nép vezércikke:

`...az értelmiség köreiben gyakran jelentkezett a kispolgári befolyás. (És itt mindenekelőtt a valóságos jobboldali, nacionalista, antiszemita, kozmopolita stb. hatásokra, illetve a velük szövetséges szektás, dogmatikus nézetekre gondolunk. Amit az elmúlt években ťkispolgári befolyásŤ címszóval illettünk, az igen gyakran a munkásosztály és a parasztság befolyása volt az értelmiségre, a munkásosztályban és a parasztságban fortyogó hangulat megfogalmazása, kicsapódása az irodalomban, művészetben, újságírásban stb).` (Elvhűséget! Művelt Nép, 1956. szeptember 9.)

`Közös dolgainkról` címmel az erdélyi magyarságról szóló cikket közöl a Szabad Nép, amelyben Pándi Pál egyhónapos erdélyi körútjának tapasztalatait jegyzi le. Pándi szóvá tesz néhány sérelmet, problémát, például: még a Magyar Autonóm Tartományban is előfordul, hogy a bíróságokon a tartomány lakosságának többségét adó magyarság nyelvét nem értő hivatalnokok vannak funkcióban; nehezen lehet hozzájutni a magyarországi folyóiratokhoz, könyvekhez, stb. Mivel a `kényes kérdéseket` sem hallgatja el (ezzel pedig közvetve bár, de bírálja a román pártvezetés magyarságpolitikáját), a bukaresti pártvezetés tiltakozik a magyar pártvezetésnél, mert a cikk hangnemét helytelennek tartják, ráadásul szerintük egyes kitételei beavatkozást jelentenek a román belügyekbe, sőt a kezdő mondatok a revizionizmust is jelzik egyben. (A lapszámot Romániában kivonják a forgalomból.) Keleti Ferenc nagykövet a Budapestre küldött jelentésében azt ajánlja a külügyminisztériumnak, illetve a pártvezetésnek, hogy védjék meg a cikket a román kirohanásoktól.

Az Írószövetség Nagy Imre mellett tüntet

Szeptember 10. Rehabilitálják Sántha Kálmán Kossuth-díjas orvosprofesszort, akit 1951 júliusában távolítottak el debreceni katedrájáról; az MTA egyidejűleg hatálytalanítja a tudóst kizáró határozatát.

Kerékgyártó Elemér Karácsony Sándor pedagógiai nézeteiről írt, dogmatikus szellemű kandidátusi disszertációját az MTA-n rendezett vita hatására a bíráló bizottság elutasítja. 

Szeptember 12. A Magyar Püspöki Kar körlevelet ad ki az abortusz ellen.

Csehszlovákia megnyeri a röplabda világbajnokságot 

Szeptember 13. Magyar–jugoszláv gazdasági tárgyalások kezdődnek Belgrádban. szeptember 20.

Szabadlábra kerül Matheovits Ferenc, az egykori Demokrata Néppárt 1949-ben 12 évi börtönre ítélt v. ogy-i képviselője.* 1957. március 11.

Az IBM bejelenti az első merevlemez feltalálását.

Szeptember 14. A Szovjetunióban titkos rendelettel amnesztiában részesítik a nem szovjet állampolgárságú politikai foglyokat. Az ősz folyamán megkezdődik a Gulag fennhatósága alá tartozó munkatáborok átszervezése, enyhítik a fogva tartás embertelen körülményeit.

A Kossuth Klubban vitát rendeznek „Fővárosunk közlekedési és kommunális fejlesztésének kérdéseiről”.

Szeptember 15. Több hónapos előkészület után kiemelik a Dunából az 1945 elején felrobbantott Erzsébet híd harmadik, 170 tonnás roncsdarabját.

A Kínai Kommunista Párt szeptember 15-17-ig zajló VIII. kongresszusán leszögezik, hogy Kínában elérkezett a forradalom szocialista szakasza, amelyben a népi hatalom proletárdiktatúra formájában valósul meg. A `Virágozzék száz virág` jelszó értelmében hangsúlyozzák a kollektív vezetés fontosságát, elítélik a személyi kultuszt. A KB elnöke Mao Ce-tung, a főtitkár Teng Hsziao-ping. A magyar küldöttséget Kádár János vezeti. 

Szeptember 16. Magyarország 3:1-re legyőzi Jugoszláviát a Belgrádban 65 ezer néző előtt zajló Európa Kupa mérkőzésen.

Friss István az SzN-ben „A KV júliusi határozata alapján” címmel megtámadja Losonczy Géza szeptember 2-ai cikkét.

Az SzN cikke („Az Írószövetség közgyűlése elé”) elítéli az adminisztratív intézkedéseket és nyugodt alkotói légkör megteremtését ígéri. A cikk bejelenti, hogy az MDP KEB felülvizsgálta a „Memorandum"-ban érintettekkel (Aczél Tamás, Erdei Sándor, Háy Gyula, Karinthy Ferenc, Kuczka Péter, Méray Tibor, Vészi Endre és Zelk Zoltán) szemben hozott határozatot, s tekintettel azok önkritikájára, pártbüntetésüket törölte.

Szeptember 17. Az Írószövetség közgyűlése élesen bírálja a kultúrpolitikát. Az bp-i Újvárosháza nagytermében számos felszólaló kifejezi Nagy Imre iránti szolidaritását. Az új elnökségből kimaradnak a kompromittálódott személyek (Darvas József, Illés Béla, Gergely Sándor, Urbán Ernő, Sándor Kálmán). Az elnökség tagjává választják Németh Lászlót, Tamási Áront, Szabó Lőrincet, Ignotus Pált, Fodor Józsefet, Tersánszky Józsi Jenőt, Kassák Lajost, Jankovich Ferencet, Háy Gyulát, Déry Tibort, Zelk Zoltánt, Benjámin Lászlót, Kuczka Pétert, Kónya Lajost, Örkény Istvánt, Erdei Sándort, Illyés Gyulát, Juhász Ferencet, Karinthy Ferencet, Képes Gézát, Kolozsvári-Grandpierre Emilt, Simon Istvánt, Szabó Pált, Tamási Lajost és Veres Pétert; elnök Veres Péter, társelnökök Háy Gyula és Tamási Áron, főtitkár Erdei Sándor. 

Szeptember 18. Kiszabadul a börtönből Kővágó József, Budapest volt főpolgármestere.

Szeptember 19-27. Hruscsov magánlátogatásra érkezik Jugoszláviába, Brioni szigetén tárgyal Titóval.

Szeptember 19. Újra kezdődnek a Petőfi Kör vitái. Két és fél hónapos politikai szünet után az első őszi vita: `A népi kollégiumok nevelési tapasztalatai`. Előadó-vitavezető Pataki Ferenc. Ezzel lezárul az 1948–49-ben feloszlatott és megbélyegzett népi kollégiumi mozgalom rehabilitációja.

Befejeződik a műszaki határzár felszámolása a magyar–osztrák határon. október 30.

Nyikita Hruscsov szovjet pártvezető magánlátogatásra Jugoszláviába érkezik; ott-tartózkodása során többször tárgyal Josip Broz Tito elnökkel.

Londonban megkezdődik a Szuezi-csatorna államosításában érintett országok konferenciája.

Szeptember 20. Kós Péter ENSZ-képviselő vezetésével magyar kormányküldöttség vesz részt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) létesítésére összehívott New York-i konferencián.

Belgrádban befejeződnek a magyar–jugoszláv tárgyalások. A felek aláírják a gazdasági együttműködési jegyzőkönyvet, amely rendezi a Mo részéről Jugoszláviával szemben fennálló jóvátételi kötelezettségek teljesítését is.

Bp-re érkezik Luther Evans, az UNESCO főigazgatója. — Evans megbeszéléseket folytat Mo részvételéről a szervezet munkájában.

Bemutatják Révész György Ünnepi vacsora c. filmjét. 

Szeptember 21. `A népi kollégiumok nevelési tapasztalatai` címmel közölt Magyar Nemzet cikk szerint kollégiumi demokrácia csakis akkor lesz, ha a társadalomban sikeresen fejlődik tovább a demokratizmus.

Londonban eredménytelenül zárul a Szuezi-csatorna államosításában érintett országok konferenciája

Az USA-ban Elvis Pesley énekes először szerepel a televízióban.

Szeptember 22. Rádióbeszédében a teljes írói szabadság mellett tört lándzsát Veres Péter, az Írószövetség akkori elnöke.

Szeptember 23. A kollégiumi mozgalom rehabilitációját követeli a Művelt Nép cikke: az új népi kollégiumok felállításához, a mozgalom újjászervezéséhez az egész társadalom összefogására, elsősorban az ifjúság és a pedagógusok aktív részvételére van szükség. A kollégiumépítő mozgalom e nélkül kudarcra van ítélve - vélekedik a szerző.

Kliment Vorosilov marsall és Gerő Ernő tudatja a Moszkvában tartózkodó Rákosi Mátyással, hogy egyelőre nem térhet vissza Mo-ra. 1957. február 19.

Az SzN közli Tildy Zoltán, 1956 májusáig házi őrizetben tartott v. köztársasági elnök nyilatkozatát.

A magyar labdarúgó-válogatott Moszkvában százezer néző előtt 1:0 arányban győz a Szu csapata ellen. Ez a magyar csapat első győzelme a szovjet válogatott ellen. Egy év múlva, 1957. szeptember 22-én a szovjet válogatott győzött 2:1-re a Népstadionban.

Szeptember 24. E napon tartják Kornai János „A túlzott centralizmus és az anyagi érdekeltség…” c. kandidátusi disszertációjának vitáját, amelyen több százan vannak jelen. — A munka a továbbiakban jelentős hatást gyakorol a közgazdasági reformgondolkodásra. 

Szeptember 25. Felavatták a transzatlanti telefon kábelt, amely Skócia és Újfundland között 36 telefon csatornát vezetett át az Atlanti óceán alatt. Az első 24 órában 588 hívást kezdeményeztek Londonból Amerikába és 119-et Kanadába.

Szeptember 26. A Petőfi Kör vitája `A gazdasági vezetés kérdései` címmel.

Megkezdődik a Magyar Néphadsereg átszervezése: jóváhagyták a Magyar Néphadsereg új állománytábláját és az átszervezéssel kapcsolatos végrehajtási utasítást. Októberben a forradalom kitörése a legfelső politikai vezetés bizonyos köreit váratlanul érte: a teljes átszervezés állapotában lévő hadsereg még egységes, határozott vezetés esetén nem volt alkalmazható bizonyos korlátozások nélkül.

Energiaválság: A Szabad Népben bejelentették, hogy októberben három hétre szénhiány miatt 600 vonatot le kell állítani. Benzinhiány miatt hasonló sors várt 500 buszra és 1000 teherautóra.

Szeptember 27. Az Mt határozatot hoz a Magyar Enciklopédia kiadásáról; a 20-25 kötetesre tervezett nagylexikon első kötetének 1959-ben, az utolsónak 1966-ban kell megjelennie.

Befejeződik Nyikita Hruscsov jugoszláviai látogatása. — A szovjet pártvezető Josip Broz Tito és Aleksandar Ranković kíséretében Jugoszláviából a Krímbe utazik, ahol a szovjet kormány több tagja csatlakozik hozzájuk. Tito október 5-éig tölti szabadságát a Szu-ban. szeptember 30.

Véget ér a KKP VIII. kongresszusa. A határozat az iparosítás és a nehézipar-fejlesztés fontosságát, a kollektív tulajdon erősítését, Kína védelmi képességének fokozását és az életszínvonal emelését hangsúlyozza.

Szeptember 28. Gödöllő közelében megtalálják és exhumálják Rajk László holttestét.

A Petőfi Kör vitát rendez „A gazdasági vezetés és a gazdaságosság kérdései” címmel; vitavezető-előadó Péter György. A vita Péter György 1954 és 1956 között írott, a Közgazdasági Szemlében megjelent reformcikkei körül forog; Liska Tibor és más felszólalók túllépnek Péter álláspontján, határozottabb és radikálisabb reformokat kívánnak.

A zalaegerszegi értelmiség ankéton vitatja meg az ország problémáit.

A HM-ben jóváhagyják a néphadsereg létszámcsökkentését és átszervezését előíró Mt-határozat végrehajtási utasítását. 

Önkéntesség, szabadság, jókedv - Szabad Ifjúság cikke szerint ezek legyenek az új kollégiumok jelszavai. Lukácsy Sándor írásában hozzászólásra buzdítja a tanuló ifjúságot a kollégiumi élet és a kollégiumi mozgalom új irányelveinek a kialakításában, hogy részesei legyenek a gyakorlati és elvi kérdések megvitatásának.

MDP PB-határozat: Rajk László, Pálffy György, Szőnyi Tibor és Szalai András katonai gyászpompával történő október 6-i eltemetéséről.

`A magyar nevelésügy kérdései` címmel zajlik vita szeptember 28-tól október 12-ig a Petőfi Körben. Mérei Ferenc, a Gyermeklélektani Intézet tudományos kutatója a Petőfi Kör nevelésügyi vitáján - 1956 szeptember végén - a felszólalását az alábbi szavakkal zárta: `S bizton mondhatjuk - immár suttogni sem kell - hogy az értelmiség derékhada, a művelődés munkásainak, pedagógusoknak a tábora is mélységes szolidaritást vállalt és vállal az írók ügyével, amely egyben a népé, a haladásé, az emberiségé, a szocialista demokráciáé.`

Szeptember 29. `A viták nyilvánosságáért!` Címmel az Irodalmi Újságban megjelent cikkében Lukácsy Sándor a Petőfi Kör május 30-án és június elsején megrendezett történész-vitájáról, a Századokban megjelenő beszámolót bírálta. Véleménye szerint a nagyközönség a sajtóból nem tud érdemben tájékozódni az eszmecserékről.

Változást sürgettek az egyetemi és főiskolai oktatás tartalmi, szervezeti kérdéseiben a Magyar Nemzet cikke szerint az egyetemek és a főiskolák vezetőinek országos értekezletén is.

Szeptember 30.  Gerő Ernő a szovjet vezetők közvetítésével nem hivatalosan találkozik a Jaltában pihenő Josip Broz Tito jugoszláv vezetővel.

Szénhiány miatt korlátozzák a személyszállító vonatok közlekedését; az országban 600 vonatot teljesen vagy részlegesen leállítanak.

Mo-on véget ér a nyári időszámítás.

Alföld

Irodalmi és művészeti folyóirat

VII. évf. 1956 szeptember-október

Egri Lajos : Balogék magányossága (elbeszélés)

Boda István : Ki csendben él, Amit elmondtam, Harc (versek)

Kolozsvári Grandpierre Emil : A motorkerékpár (elbeszélés)

Kiss Tamás : Akácos temető, Fuga, Tél jön (versek)

Remenyik Zsigmond: A vén telepes Carmelo története (elbeszélés)

Rácz Károly : Akasztófavirág (elbeszélés)

Tóth Endre: Emléksorok a törtetőnek, példázat, utókor – Danyi Gyula : Szelecske (versek)

Egri Lajos : Mea Culpa – Stetka Éva: Az ébredés partjáig (versek)

Kodolányi János : Az arany bárány (regény részlet)

Polgár István : Készülődés – Hajnal Gábor: Az emberért – Jobbágy Károly : Utolsó figyelmeztetés

(versek)

Nagy Tibor : Szolnoktól Budapestig (elbeszélés)

Papp László : Versek – Vasvári István: A szabadsághoz (versek)

Bertalan Ágnes: Micsoda reggel! (elbeszélés)

Taar Ferenc : Csalódás (karcolat)

Rácz Károly : Dobbanni kell a földnek

Nagy Ferenc: A kubikusoz 

V. Nagy. Albert : Fájdalom

(versek)

Mándy Iván : Nagyvilági főcső (elbeszélés)

Kulcsár János : Főhadnagy Fazekas

Radványi Barna : Éji dal 

Pál József : Melléd álltam

Sári Gál Imre : Kályha mellett 

Ambrus Tibor : Zsoltár (versek)

Toma Ádám : A transzcendens kutya (karcolat)

 

Fiatalok:

 

Buda Ferenc : Mit szóltok ? De szeretnék

Bényi József : Udvara van a holdnak 

Tóth Bertalan : Éjfél 

Kövessi Erzsébet : Tavaszi szé

Tasnádi Varga Éva : Örökre

Soós Zoltán: Hétszáz lépés 

Kis Ödön: Szüret Nagymaros vidékén (versek)

Browning : Portugál Szonettekből (Simon Zoltán fordítása)

 

Világlátó:

 

Sík Csaba László : Federico Garcia Lorca

Federico Garcia Lorca verseiből (Tímár György fordításai)

Rónai György : Három mai francia költő (műfordításokkal)

Weöres Sándor : Francia népdalok (műfordítások)

Lutter Éva : Carlo Bernari : Nápoly eladó ötér

Szabó Lőrincz műfordításai Aliser Navoj és Ljufti verseiből

Nyerkaszov : Forr a mezőkön (Fodor András műfordítása)

Bruno Jasienski : Szavak Jakub Szeláról (Pákozdy Ferenc műfordításai)

K.J.Glaczinsky : Dalok ( Gömöri György műrordításai)

Angyal Endre : Krlezsa : A Glembag család

Futala Tibor : Kovacsics : Tüzek és Rózsák

Székelyhídy Ágoston : Delavrancea : Novellák és elbeszélések

Horváth Barna: Coch : Prücsök úr kalandos kirándulása a XV. századba

Jancsó Elemér : Román Magyar irodalmi kapcsolatok múltjából

Bajkó Mátyás : Székely gyerekmesék nyomában

Varga Zoltán : Debrecen felszabadulás utáni politikai életének néhány kérdése (befejezés)

 

Hagyomány :

 

Bohuczky Szefi : Régi napok, régi emberek

Sonkoly István : Bartók Béla Hajdú megyében

Horkay László : Kaffka Margit két ismeretlen levele

Szegedi Gusztávné : Csokonai Orvosa

Rázs István : A Debreceni Református Kollégium történetéhez

Gunda Béla : Cigány gyógyítók és mesemondók

Balogh István : A leghíresebb tiszántúli betyár

 

Kritika:

 

Julom Viktor : Pákozdy Ferenc új Shakespeare fordításáról, a Viharról

Vass József : Csanádi Imre : Erdei vadak, égi madarak

Abody Béla : Sánta Ferenc :  Téli virágzás

Irinyi Károly : Bárány Tamás : Csigalépcső

Varga Imre : Mocsár Gábor : Forró napok

Schulek Mátyás : Gergely Mihály : Julika

Bessenyei György : Császár Klára : Ha már megvirradt

Balogh László : Kolozsvári Grandpierre Emil : Arany ember

Simon Zoltán : Somlyó György : Talizmán 

Stetka Éva : Lányi Sarolta : Őszi kert

Bata Imre: Három arany alma

Tóth Béla : Fekete Gyula : Ismerősök

Bodri Ferenc : Hegedűs Géze : Az írástudó

Nagy János : Sebestyén Lehel : Szalmácska

Lázár István : Henry Lawson : A batyu románca 


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére


28 |vissza a lap tetejére

Napilapszemle - forás: Szabad Nép

Hruscsov rövid jugoszláviai üdülése után, csütörtök reggel hétkor, hazatért a Szovjetúnióba.Vele együtt a Szovjetúnióba utazott Josip Broz-Tito köztársasági elnök és felesége, valamint Alekszandar Rankovics, a szövetségi végrehajtó tanács alelnöke.

A SZOT IX. teljes ülésének határozatai a dolgozók élet- és munkakörülményeinek javításában : Megállapítja, hogy a termelésnek a tervezett mértékű növelése, a nemzeti jövedelmeknek az irányelvekben meghatározott elosztása lehetővé teszi az életszínvonal növekedését, az ipar és mezőgazdaság bővített újratermelését. Az szakszervezetek egyetértenek az életszínvonal tervezet növelésével, a reálbér legalább 23 százalékos évről évre egyenletesen történő növelésével

Véget ért Kína Kommunista Pártja VIII. kongresszusa. Megválasztották a part központi bizottságát, az első hat név, a szavazatok sorrendjében: Mao Ce-tung, Liu Sao-csi, Lin Po-csü, Teng Hsziao-ping, Csu Te és Csou En-Iaj.

A kedvezményes vasúti munkás- és tanulójegyek a vonatkorlátozás idején is érvényesek.  A sajtó tegnap beszámolt a közlekedés- és postaügyi miniszternek a vasúti személyforgalom korlátozásáról adott tájékoztatójáról. Szerkesztőségünkben többen érdeklődtek, hogy a munkásvonatokon használt kedvezményes jegyekre is vonatkozik-e a vasúti kedvezmények háromhetes felfüggesztése.

Legkésőbb november 7-ig felépülnek a Mohács-szigeti házak

Csehszlovák-magyar tiszti találkozó Esztergomban. 40 legjobb tisztje látogat el a városba. Most viszonozzák azt a baráti látogatást, amelyet néhány hónappal ezelőtt a magyar katonaküldöttek tettek náluk a csehszlovák néphadsereg napján.

Szeptember 27-én Szófiában megkezdte munkáját a Szakszervezeti Világszövetség Főtanácsának VIII. ülésszaka, amelyen 41 európai, ázsiai, afrikai és latin-amerikai ország szakszervezeti képviselői vesznek részt.

Az ENSZ fegyverszüneti bizottsága szerdán este közleményt adott ki a szeptember 25-i izraeli—jordániai incidensről. A közlemény — az AFP szerint — megállapítja, hogy az ENSZ megfigyelői 38 jordániai katona és rendőr, valamint egy 12 éves kisleány holttestét találták meg. Ezenkívül találtak 11 sebesült jordániai katonát és polgári személyt.

Bulganyin, a szovjet minisztertanács elnöke és Sepilov külügyminiszter csütörtökön találkozott Szukarno indonéz köztársasági elnökkel és Ab-dulgani indonéz külügyminiszterrel. A két indonéz államférfi a Kínai Népköztársaságba utazta előtt Szocsiban rövid pihenőt tartott.

Megmentették a jéghegyeken rekedt szovjet, svéd és norvég tudósokat

A Magyar írók Szövetségének elnöksége csütörtökön tartott ülésén határozatot hozott a Csillag és az Irodalmi Újság szerkesztő bizottságainak felmentéséről. Az elnökség a Csillag szerkesztésével Benjamin Lászlót és Kónya Lajost bízta meg mint társszerkesztőket. Az Irodalmi Újság új szerkesztő bizottságának névsora: Enczi Endre, Erdei Sándor, Németh László, Örkény István, Tamási Lajos, Zelk Zoltán, a lap felelős szerkesztője Hámos György.

A Hazafias Népfront XVIII. kerületi bizottsága a hazánkban tartózkodó külföldi zongoraművészek részvételével hangversenyt rendezett a kerület Rózsa Ferenc Művelődési Házában. A hangversenyen közreműködő kínai Li Jui-szing, az osztrák Wienfried Van den Hove és Bánhalmi György Liszt és Chopin legszebb zongoradarabjainak előadásával arattak forró sikert.

A Népstadionban szombaton és vasárnap sorra kerülő Magyarország— Nagy-Britannia nemzetek között; válogatott férfi és női atlétikai viadalon legjobb összeállításában szerepel a magyar együttes. A magyar csapatokat csütörtökön jelölték ki véglegesen.

Csehszlovák film készül Hasek Svejkjéről. Karel Stekly rendezi, Svejk megszemélyesítője ifjú Rudolf Hrusinsky lesz.

A Meteorológiai Intézet jelenti: várható időjárás ma estig: felhős idő többfelé eső, záporeső, esetleg egy-két helyen zivatar. Mérsékelt, időnként megélénkülő délnyugati-nyugati szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet ma estig: 18—21 fok.

A Duna vízállása: csütörtök reggel Budapestnél 258 centiméter.

Egy szudáni faluban ötös ikrek születtek. A falu lakosai 70 font sterlinget adtak össze a megszaporodott család segítésére.

A Budapesti Vasas újabb veresége: Csepeli Vasas-Budapesti Vasas 4:1 (2:1)

Horváth Attila gyűjtése (2017.)


29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források