NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Logo-Escola-Vitae-General-Blanc.png

TITOL 4: ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE

Criteris per a la organització pedagògica del centre

En el marc de l'autonomia dels centres educatius, els criteris que regeixen a cada centre l'organització pedagògica dels ensenyaments han de contribuir al compliment dels principis del sistema educatiu i han de fer possible:

a) La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del principi d'inclusió.

b) El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat de l'acció educativa.

c) La incentivació de l'esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al centre educatiu.

d) L'adequació dels processos d'ensenyament al ritme d'aprenentatge individual, per mitjà de l'aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació i per mitjà de l'aplicació de pràctiques d'estímul per a l'assoliment de l'excel·lència.

e) La coeducació, que ha d'afavorir la igualtat entre l'alumnat.

f) L'establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els hàbits de convivència i el respecte a l'autoritat del professorat.

g) La implicació de les famílies en el procés educatiu.

En les etapes que integren l'educació postobligatòria els elements organitzatius dels centres han de contribuir a:

a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís dels alumnes en llur procés educatiu, sens perjudici de continuar fomentant el paper de les famílies en l'educació dels fills.

b) Educar en la responsabilitat de l'estudi i desenvolupar àmbits d'autoaprenentatge que resultin positius per al progrés dels alumnes.

c) Fer possible l'assoliment de competències, enteses com el conjunt de capacitats que utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol tasca per aconseguir assolir amb èxit uns determinats resultats.

d) Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a les característiques i les necessitats educatives de cada etapa i als aspectes instructius específics de cada ensenyament, sens perjudici del manteniment de la coherència global dels elements educatius de la formació.

e) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i els efectes de l'avaluació dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge i els resultats de l'avaluació del progrés assolit individualment per cada alumne o alumna, i evidenciar la correlació entre els resultats acadèmics dels alumnes i les fites que es proposaven en incorporar-se a aquestes etapes.

f) Potenciar l'exercici de la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de la comunitat.

Organització del professorat

Director/a de Centre

La coordinació del personal docent d'un centre s'ha d'orientar, en el marc del projecte educatiu, a les finalitats següents:

a) Assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s'hi imparteixen i adequar-los a les necessitats de l'entorn i context sociocultural.

b) Millorar l'orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l'alumnat.

c) Millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació.

d) Investigar i innovar en el marc del pla de formació del centre, i contribuir en la formació permanent del personal docent.

e) Aquelles altres que estableixin les normes d'organització i funcionament del centre o els atribueixi la direcció del centre o el Departament d'Educació.

*Revisar les funcions al títol 3 de les NOFC

L'estructura i funcions de què es doten, en els centres, els òrgans de coordinació docent estan al servei de l'assoliment, segons criteris d'eficiència i eficàcia, dels objectius definits en el projecte educatiu i quantificats en els seus indicadors de progrés.

A les Escoles Vitae s’estableixen els següents òrgans unipersonals de coordinació docent:

Coordinació del Projecte Imagina

L’equip Imagina està format per com a mínim un responsable de cada Cicle Formatiu els quals alhora exerceixen les funcions de Coordinació de Cicle Formatiu.

Els membres de l’equip son triats per la Direcció General entre el professorat dels diferents centres.

Al capdavant de l’equip hi ha la Direcció General Docent.

L’equip Imagina/Coordinadors de cicle formatiu donen veu al professorat en el control i la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre.

L’equip Imagina té les funcions següents:

a) Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu pel que fa a la concreció dels currículums.

b) Designar els coordinadors de matèria que han de participar en el procés de creació de les programacions dels crèdits.

c) Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció tutorial.

d) Decidir els criteris per a l'avaluació dels alumnes.

e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

g) Donar suport a l'equip directiu en el compliment de la programació general del centre.

h) Les que li atribueixin les normes d'organització i funcionament del centre, en el marc de l'ordenament vigent.

i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

El projecte Imagina disposa, de forma puntual, de coordinadors de matèria, que depenen directament dels coordinadors de cicle formatiu.

Coordinació de les Matèries

 1. Fer propostes i elaborar les programacions de les diferents matèries de cadascun dels cicles formatius
 2. Fer propostes i elaborar el material docent de les diferents matèries de cadascun dels cicles formatius
 3. Fer propostes i elaborar el material avaluatiu de les diferents matèries de cadascun dels cicles formatius

Coordinació de la Tutoria

La coordinació de la tutoria està formada per un dels professors que exerceix com a tutor durant el curs vigent.

El responsable és triat per la Direcció General entre el tutors dels diferents centres.

Al capdavant de la coordinació hi ha la Direcció General Docent.

Les funcions del coordinador de la tutoria son:

 1. Vetllar pel compliment del Pla d’Acció Tutorial
 2. Facilitar els recursos necessaris per a garantir una tutoria de qualitat en els diferents centres

Coordinació de la FCT

La coordinació de la FCT està formada per un dels professors que exerceix com a tutor de FCT durant el curs vigent.

El responsable és triat per la Direcció General entre el tutors de FCT dels diferents centres.

Al capdavant de la coordinació hi ha la Direcció General Docent.

Les funcions del coordinador de la FCT son:

 1. Realitzar la programació de la matèria
 2. Facilitar els recursos necessaris per a garantir una tutoria de FCT de qualitat en els diferents centres

Especialistes de Cicle Formatiu

Les Escoles Vitae disposen d’un especialista per a cadascun dels cicles formatius que s’ofereixen en els centres.

L’especialista és triat per la Direcció General d’entre tot el professorat dels diferents centres.

Al capdavant dels especialistes hi ha la Direcció General Docent.

Les funcions de l’especialista son:

 1. Informar-se de les actualitzacions a nivell normatiu del seu cicle any rere any
 2. Assessorar als diferents departaments dels serveis centrals sobre els dubtes que apareguin en relació amb els seus cicles
 3. Assessorar als directors de centre en quant a les bases per a la organització i funcionament docent dels seus cicles en les diferents escoles

*Els especialistes dels Cicles Formatius de Grau Superior són els propis Directors de Centre.

Coordinació Pedagògica

Coordinador/a Pedagògic/a

Per donar resposta a les necessitats del dia a dia de cada cicle formatiu, dins de cada centre s’estableix una coordinació per a cada cicle formatiu que s’imparteix.

Els coordinadors de cadascun dels centres son triats per la Direcció de cada centre d’entre tot el professorat del centre.

Al capdavant dels coordinadors pedagògics de centre, hi ha els directors del centre.

Les funcions del coordinador docent de centre son:

*revisar títol 3 de les NOFC

Equips de treball docent

El claustre del professorat

El claustre del professorat és l'òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot el professorat del centre i el presideix el director o directora del centre.

El claustre del professorat té les funcions següents:

a) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

b) Donar suport a l'equip directiu en el compliment de la programació general del centre.

c) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l'inici i al final de curs, i sempre que el convoqui el director o directora del centre o ho sol·liciti al menys un terç de les persones membres.

Equips docents de Cicle Formatiu

L’equip docent de Cicle Formatiu està format per tot el professorat que imparteix crèdits en el mateix cicle formatiu.

Equips docents de Grup-Classe

L’equip docent de Grup-Classe està format per tot el professorat que imparteix crèdits al mateix grup-classe.

Al capdavant dels equips hi ha el tutor d’aquell grup-classe.

Equips de Tutors de Grup-Classe

L’equip de Tutors de Grup-Classe està format pels professors del crèdit “Tutoria” que s’imparteix en tots els cicles formatius.

Al capdavant dels equips hi ha el Director de centre.

Equip Tutors d’Iniciativa - Emprenedora (FCT)

L’equip de Tutors d’Iniciativa - Emprenedora (FCT) està format pels professors del crèdit “Iniciativa - Emprenedora” que s’imparteix en tots els cicles formatius.

Al capdavant dels equips hi ha el Director de Centre

Organització de l’alumnat

Criteris per a la organització de grups-classe

A l’inici de curs l’equip directiu organitzarà els grups-classe seguint els següents criteris:

 1. Per orde alfabètic dels cognoms de l’A a la Z
 2. Garantir la presència d’alumnes d’ambdos sexes en cada grup-classe. Si no hi ha suficients noies perquè com a mínim hi hagi dues per grup-classe, se les ajuntarà a totes en un sol grup-classe.
 3. No superar la quantitat màxima legal permesa en nombre d’alumnes per grup-classe (30). En cas de superar aquesta xifra durant les matriculacions, l’escola sol·licitarà l’autorització dels SSTT.

En la mesura del possible, a l’hora d’organitzar els grups-classe s’intentarà:

 1. Ajuntar en el mateix grup-classe a aquells alumnes procedents de municipis similars o propers.
 2. Ajuntar en el mateix grup-classe a aquells alumnes procedents de la mateixa escola, sempre i quan es consideri que això no perjudicarà el funcionament del grup-classe.
 3. Ajuntar en el mateix grup-classe a aquells alumnes que per petició individualitzada i al·legant els motius, sol·licitin anar en un grup-classe concret, sempre i quan es consideri que això no perjudicarà el funcionament del grup-classe.

Acció i Coordinació Tutorial

L'acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal i social de l'alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d'acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l'alumnat per part de tot el professorat.

Les actuacions associades a l'acció tutorial, com a mínim, han de:

a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l'evolució educativa dels seus fills i filles, i oferir-los assessorament i atenció adequada.

b) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l'exercici del dret i el deure de participar i implicar-se en el procés educatiu dels seus fills i filles.

c) Vetllar pels processos educatius de l'alumnat i promoure la implicació de cada alumne/a en el seu procés educatiu.

d) Dur a terme la informació i l'orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l'alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere.

e) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del centre.

f) Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu específicament establertes en els decrets reguladors del currículum de cada ensenyament, entre les quals, en els ensenyaments professionalitzadors que escaigui, hi haurà la tutorització de les pràctiques en les empreses.

Tutoria de Grup-Classe

La tutoria i l'orientació de l'alumnat és part de la funció docent.

La tutoria individual és element essencial en la tasca educativa dels centres. Cada alumne o alumna té assignat un tutor o tutora, responsable immediat de l'acció tutorial prevista en el centre i, com a mínim, de les actuacions a), b), c) i d) establertes al punt d’Acció Tutorial.

Cada grup d'alumnes té assignat un tutor o tutora de grup, responsable immediat de l'acció tutorial conjunta sobre el grup tal com estigui prevista en el centre i, com a mínim, del que preveu l'apartat e) de l’Acció Tutorial.

Correspon al tutor o tutora de cada grup garantir l'atenció educativa general dels alumnes, directament i per mitjà de l'orientació de l'acció conjunta de l'equip docent, i també li pertoca la comunicació entre el centre i les famílies a propòsit del progrés personal de llurs fills.

És el director del centre l’encarregat d’escollir un tutor per cada grup-classe d’entre tot el seu equip de professors, qui, a part de la tutorització del grup serà el responsable de la impartició i avaluació del crèdit “Tutoria” durant un curs acadèmic.

Abans que finalitzi el termini pel qual es va escollir al tutor/a, la direcció del centre pot revocar la decisió a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per pròpia decisió, expressament motivada en l'incompliment de les seves funcions o en les necessitats de funcionament del grup assignat i amb audiència de la persona afectada.

Els criteris per assignar un tutor de grup-classe son:

 1. El tutor ha d’impartir un mínim de 60 hores de classe, a part de les hores del crèdit de “Tutoria”, amb el grup-classe assignat.
 2. Si el cicle formatiu consta de dos cursos, el professor que va exercir com a tutor durant el primer curs, tindrà preferència per tutoritzar als mateixos alumnes que en el proper any cursin segon.
 3. Un tutor només pot tutoritzar un grup-classe per curs.

Orientació Acadèmica i Professional

Tutoria de Pràctiques (FCT)

En els ensenyaments professionalitzadors s'ha de preveure també la tutorització de les pràctiques en les empreses dels i de les alumnes corresponents.

És el director del centre l’encarregat d’escollir un tutor de pràctiques d’entre tot  el seu equip de professors, qui a part de la tutorització de les pràctiques dels alumnes, serà el responsable de la impartició i avaluació del crèdit “Empresa-Escola” durant un curs acadèmic.

Abans que finalitzi el termini pel qual es va escollir al tutor/a, la direcció del centre pot revocar la decisió a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per pròpia decisió, expressament motivada en l'incompliment de les seves funcions o en les necessitats de funcionament del grup assignat i amb audiència de la persona afectada,

Els criteris per assignar un tutor d’empresa-escola son:

 1. El tutor de pràctiques ha d’impartir un mínim de 60 hores de classe, a part de les hores del crèdit d’”Empresa-Escola”, amb el grup-classe assignat.
 2. Si el cicle formatiu consta de dos cursos, el professor que va exercir com a tutor de de pràctiques durant el primer curs, tindrà preferència per tutoritzar als mateixos alumnes que en el proper any cursin segon.
 3. Un tutor de pràctiques només pot tutoritzar dos grups-classe per curs.

Orientació Formativa

Les Escoles Vitae disposen d’un servei comú d’Orientació Formativa liderat per un responsable que dona resposta a totes aquelles inquietuds a nivell formatiu que puguin tenir els alumnes durant la seva estada a l’escola.

Les funcions del servei d’Orientació Formativa son:

 1. Donar resposta a les preguntes de l’alumnat de les Escoles Vitae en tot el que fa referència als seus estudis actuals i de futur.
 2. Cercar col·laboracions amb organismes per tal que els alumnes puguin beneficiar-se de convalidacions de continguts dels futurs estudis que vulguin cursar.

Iniciativa- Emprenedora

Les Escoles Vitae disposen d’un servei comú per tots els centres que

 1. Nodreix els centres de vacants per a la FCT amb entitats col·laboradores
 2. Donar resposta a les ofertes laborales de l’àmbit esportiu posant en contacte l’alumne amb l’entitat

Atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat dels alumnes* es tracta des de la tutoria a partir del tutor, qui és el responsable de donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

El tutor, a nivell d’atenció a la diversitat, té les següents funcions:

 1. Acollir a l’alumnat amb necessitats educatives especials
 2. Guiar a l’alumnat durant la seva etapa a l’escola per a garantir l’assoliment de les competències dels seus estudis
 3. Garantir la inclusivitat de l’alumne dins el seu grup-classe
 4. Acompanyar i assessorar al professorat en el tractament de necessitats educatives especials dins la seva matèria
 5. Elaborar adaptacions curriculars específiques per a cada matèria.

* El/la director/a del centre te la potestat per decidir si el centre està preparat per acollir o no a un alumne amb NEE en base als informes individuals que ens aporti la família.