CRITERIS D’AVALUACIÓ

I

QUALIFICACIÓ

Departament de Biologia i Geologia

Curs: 2016-17


VIII. CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

VIII-1.-QUALIFICACIÓDE LES AVALUACIONS PARCIALS I FINALS DE  PRIMER D'ESO

- PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ

                

Per  intentar aconseguir una dedicació a l’estudi més continuada en el temps, evitant, si és possible, “l’estudi massiu” només unes poques hores abans de l’examen d’avaluació proposem els següents criteris:

  1. Per valorar els continguts de cada avaluació es realitzaran  proves escrites : examen o exàmens, exercicis proposats a classe ( d’aplicació de continguts, d’ampliació, de comentari de lectura…), informe de pràctiques de laboratori…. així com preguntes orals sobre aspectes de teoria o exercicis fets a classe S’avaluarà el quadern segons les normes donades a principi de curs.

Hem de tenir en compte que enguany es dur a terme , en col·laboració amb el departament de Geografia i Història, projectes realitzats per equips d’alumnes on es farà un estudi de diferents àrees o zones de Palma i Mallorca, per exemple la Badia de Palma,la Serra de  Tramuntana....

- CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

a- Un 70% de la nota el constituirà les proves escrites i orals

b- Un  15 %  estarà format per la qualificació del  quadern, la realització dels deures  i per l'actitud (participació, portar  tot el material, puntualitat i disposició a iniciar la feina a classe, respectar el ritme de feina de classe, responsabilitat, respecte a companys i professor/a, ...). En definitiva assumir que el centre és un lloc de feina individual i col·lectiva.

c- El darrer 15% es valorarà diversos aspectes del projecte: participació, actitud i feina realitzada.

L'avaluació parcial estarà superada positivament quan:

Si la nota mitjana de les proves escrites és igual o superior a 5 però la qualificació de quadern, projecte i actitud és un 0 (no té quadern o no té gaire exercicis, pràctiques, i projecte molt deficient- tot això molt poc probable-), l'avaluació quedarà qualificada com a insuficient (un 4) i pendent de presentar el quadern amb el contingut adequat o rectificar el projecte. -

En el cas de que totes les avaluacions siguin superades satisfactòriament, la qualificació de l'avaluació final s'obtindrà de la mitjana de les tres avaluacions.

- RECUPERACIONS

Els alumnes amb qualificacions negatives corresponents a avaluacions parcials, faran un treball de recuperació i, si es considera necessari,  una prova escrita sobre aquest treball.

Les proves es realitzaran després de cada període d'avaluació. Els criteris de qualificació d'aquestes proves seran els habituals en les proves escrites i versaran sobre els continguts mínims. Es respectarà la nota del quadern i de l'actitud.

Si l'avaluació ha estat suspesa per manca de treball i/o actitud negativa, la  professora determinarà en cada cas la manera de recuperar-lo.

Al mes de juny es farà només la recuperació de la tercera avaluació, no es faran exàmens globals pels alumnes que tinguin dues o tres avaluacions no recuperades. Ens interessa "recuperar" a l'alumne al llarg del curs donant-li possibilitats de recuperar els continguts conceptuals , procedimentals i actitudinals just desprès de finalitzar cada període d'avaluació.

- RECUPERACIONS DE SETEMBRE

En el mes de setembre els alumnes suspesos realitzaran un únic examen escrit que versarà sobre els continguts mínims de tots els temes vistos durant el curs. El mateix dia  han d’entregar les activitats d’estiu.

Les feines d'estiu, es comptabilitzaran com a un 10% de la nota, sempre i quan a l'examen hagi tret un 4 o més.

VIII-2. QUALIFICACIÓ DE LES AVALUACIONS PARCIALS I FINAL DE TERCER I QUART D'ESO.

- PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ

Els procediments d'avaluació que s'utilitzaran per a 3r i 4t d'ESO seran els següents:

Aquestes proves es consideren bàsiques per a l’ avaluació  dels coneixements de l'alumne, si per alguna causa justificada) l'alumne/a no pogués realitzar-les el dia assenyalat, el/la professor/a indicarà una data adequada per poder-les dur a terme o serà avaluat/da amb les recuperacions.

b- S’avaluarà el quadern segons les normes donades a principi de curs.

- CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Els criteris de qualificació seran:

c- Un 80% de la nota el constituirà les proves escrites i possibles projectes en grup .

d- Un 10% correspondrà a la qualificació del quadern amb els treballs indicats pel  professor (exercicis, pràctiques, resums, lectures...).

e- Un 10% a l'actitud (participació, comportament, ...).

- QUALIFICACIÓ DE LES AVALUACIONS PARCIALS I FINAL.

L'avaluació parcial estarà superada positivament quan:

· la qualificació de la mitjana de les proves escrites sigui igual o superior a un 4 i la d'actitud i treballs sigui igual o superior a 1.

Si la nota mitjana de les proves escrites és igual o superior a 5 però la qualificació de quadern i actitud és un 0 (no té quadern o no té gaire exercicis, pràctiques i treballs fets- molt poc probable totes aquestes circumstàncies-), l'avaluació quedarà insuficient (un 4) i pendent de presentar el quadern amb el contingut adequat.

La qualificació de l'avaluació final s'obté de la mitjana de les tres avaluacions superades satisfactòriament.

- RECUPERACIONS

Els alumnes amb qualificacions negatives corresponents a avaluacions parcials, realitzaran una prova escrita de recuperació de continguts que inclourà la matèria vista en cadascun dels períodes d'avaluació, en el cas de que tinguin aprovat el quadern.

Les proves es realitzaran després de cada període d'avaluació. Els criteris de qualificació d'aquestes proves seran els habituals en les proves escrites i versaran sobre els continguts mínims. Es respectarà la nota del quadern i de l'actitud.

Si han de recuperar només el quadern, serà suficient amb la presentació d'aquest actualitzat amb totes les activitats i  treballs del període de l'avaluació.

Al mes de juny es farà només la recuperació de la tercera avaluació, no es faran exàmens globals pels alumnes que tinguin dues o tres avaluacions no recuperades.

- RECUPERACIONS DE SETEMBRE

En el mes de setembre els alumnes suspesos realitzaran un únic examen escrit que versarà sobre els continguts fonamentals de tots els temes vistos durant el curs. En el cas de que la/el professora/professor hagi encarregat feines d'estiu, es comptabilitzaran com a un 10% de la nota, sempre i quan a l' examen hagi tret un 4 o més.

VIII.4.- BATXILLERAT

   VIII.4.1.- “BIOLOGIA-GEOLOGIA”,“BIOLOGIA” I “CIÈNCIES DE LA TERRA i MEDI AMBIENT”

 Els procediments d'avaluació que s'utilitzaran per a 1r i 2n de Batxillerat seran els següents:

a- Per a la valoració dels continguts es realitzaran com a mínim dues proves escrites per a cada avaluació. Aquestes proves es consideren bàsiques per a l'avaluació dels coneixements de l'alumne, si per causa justificada (certificació mèdica -no oficial-) l'alumne/a no pogués realitzar-les el dia assenyalat, la professora l’indicarà una data adequada per poder-les dur a terme. En cas de no presentar la certificació medica o altra justificació que la professora consideri suficient, haurà de presentar-se a la recuperació de l'avaluació.

b- Per a la valoració del treball realitzat a classe i a casa s'analitzaran : activitats,  exercicis i pràctiques.

B) CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

- QUALIFICACIÓ DE LES AVALUACIONS PARCIALS

La qualificació d’una avaluació parcial serà el resultat de fer la mitjana de les proves escrites. La qualificació serà positiva quan s’obtingui una nota igual o superior a un 5 de  mitjana, sempre i quan no hi hagi una nota inferior a 3 en alguna d'elles. En tal cas, la nota final de l'avaluació no podrà ser superior a 4. Es tracta d'evitar un aprenentatge de conceptes selectiu en funció del calendari d’exàmens de totes les assignatures.

La nota s’ajustarà tenint en compte la  realització o no  dels exercicis encarregats pel professor o professora.

-QUALIFICACIÓ DE L’AVALUACIÓ FINAL

La qualificació final de juny de l'alumne serà  la mitjana de les qualificacions obtingudes a cada avaluació.

- RECUPERACIONS

Els alumnes amb qualificacions negatives corresponents a avaluacions parcials, realitzaran una prova escrita de recuperació de continguts que inclourà la matèria vista en cadascun dels períodes d'avaluació.

Les proves es realitzaran després de cada període d’avaluació. Els criteris de qualificació d’aquestes proves seran els habituals en les proves escrites i versaran sobre els continguts fonamentals. 

Al mes de juny es farà només la recuperació de la tercera avaluació, no es faran exàmens globals pels alumnes que tinguin avaluacions no recuperades.

 

-RECUPERACIONS DE SETEMBRE

En el mes de setembre els alumnes suspesos realitzaran un únic examen escrit que versarà sobre els continguts de tots els temes vistos durant el curs.

 

VIII.4.2.- PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ i CRITERIS DE QUALIFICACIÓ D’ANATOMIA APLICADA.

  1. PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquesta assignatura es tendran en compte les activitats pràctiques, el treball i exposicions en grups,  la participació a més de les proves escrites sobre els continguts

Les proves escrites suposaran el 60% de la nota d’avualució

Les exposicions, treballs en grup, activititats pràctiques i participació suposaran el 40% restant.

La mitjana de les proves escrites no podrà esser inferior a 3,6-4 (sobre 10).

-QUALIFICACIÓ DE L’AVALUACIÓ FINAL

La qualificació final de juny de l'alumne serà  la mitjana de les qualificacions obtingudes a cada avaluació.

- RECUPERACIONS

Els alumnes amb qualificacions negatives corresponents a avaluacions parcials, realitzaran una prova escrita de recuperació de continguts i/o un treball, que inclourà la matèria vista en cadascun dels períodes d'avaluació.

Les proves es realitzaran després de cada període d’avaluació. Els criteris de qualificació d’aquestes proves seran els habituals en les proves escrites i en els treballs i versaran sobre els continguts fonamentals. 

Al mes de juny es farà només la recuperació de la tercera avaluació, no es faran exàmens globals pels alumnes que tinguin avaluacions no recuperades.

 

-RECUPERACIONS DE SETEMBRE

En el mes de setembre els alumnes suspesos realitzaran un únic examen escrit que versarà sobre els continguts de tots els temes vistos durant el curs.

VIII-5.- APROVACIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ

Les professores i professor sotasignats, membres del Departament de Biologia i Geologia, aproven aquests criteris d’avaluació, el dia 6 d’octubre  de 2016

Miquel Serra                                            Berta Gastalver

Àngels Muniesa