Brev frå Bildsøe til Rentekammeret 7. mai 1765

Deres Excellencer

Høy-Velbaarne

Høy- og Velbaarne

Høyædle og Velbaarne

Høyædle og Velbyrdige

Naadige og Høybydende Herrer!

At ieg under Afvigte 22de April, toeg mig den underdanigste Frihed at Referere den aldgi forhen erhørte men af den største deel Almue udj Nordhordlehns Fogderie, uden efftertanke, udøvede Glubske, uChristelige, ja Fæiske Rebellion for Extra Skatten, jmod Hans Høye Excellence Hr Geheime Raad og Stifftbefahlingsmand von Cicignon og min Persohn, som 2de u-skyldige, der baade kand og skal Sanite Retfærdiggiøre mig, at Aldrig ieg har, uden med Allerstørste tydelighed, kundgiort og foreholdt den Samtlige Almue, saavel Deres Kongel: Majets til mig indløbne Høye Kongelige Forordninger denne Extra Skat vedkommende, som alle mig fra Deres Høje Excellencer og Samtlige Herrer indløbne Høybydende Ordres; Beder ieg i største underdanighed, maatte Ansees og jmodtages for den Sandhed, den ieg baade ved effterfølgende Linier, nærmere vil aabenbare, og disverre! Af de Øvede, faar betænkes, deels Allereede er betænkt, og maatte ihukommes med saadan Anseelig og Exemplarisk Staff, at den af Gud og Kongen beskikkede Øvrighed, maae have den Beskiermelse, som den Allerfattigste i sin usle Hytte Nyder.

        I saadan uforventende U-Lydighed , maae ieg underdanigst nærmere Referere dette:

  1. At Almuen af Nordhordlehns Fogderie /: undtagen nogle af Sartors Skibreede, nogle af Schiolds Skibreede og det heele Moe Sogn under Hosanger Skibreede :/ var Dem, der effter en paa Bøygden Udstrød April(?? Uklart kva som står her) Seddel, skulle møde og tilstorme den 18de April, for enten at faae see den af Dem Virkelig tænkte Trykte dog falske Forordning under 8de April 1763. Extra Skatten Vedkommende, eller og at faae den af Dem udbetalte Extra Skat tilbage. Effter saadan Voldsom Tvang, hvilcken nok af Hans Excellence Hr Geheime Raad og Stifftbefahlingsmand von Cicignon er indberettet, fik ieg Ordre, at udlevere Almuen, saa meget som de selv ville forlange, uden at tale om, at Høybemelte Herre og ieg, blev Nødtvunget at udstædde samme Forsikring paa Stemplet Papiir, og til den Ende, da der skal ikke befindes, at ieg indesidder med noget af Hans Kongel: Majets allernaadigst paabudne Kongelige Intrader, enten Ordinaire eller Extra-ordinaire, uden at de ere indleverede i Hans Kongel: Majets Stifftamtstue Cassa, hvortil Allerhøystbemelte Hans Kongel: Majetts Extra Skats-Penge Cassa blev Angrebet; saa at ieg
  2. Den effterfølgende Dag, Neml: den 19de Aprill, og indtil afvigte 4de Maji, har giort Udtælgning, til den paatrængte og bestormende Almue, i Overværelse af Hans Excellence Hr Geheime Raadens Fuldmægtig; Hr Cancellie Raad og Stifftamtskriver Klows Fuldmægtig med mine 2de i denne tid holdte Fuldmægtiger og Een Skriver Karl in allis 8000rdr Skriver Otte Tusinde Rigsdaler Dansk Courant Klingende Mynt, hvorpaa ieg, ved nærmere Roelighed, bliver underdanigst Pligtig at indsende en Summarisk Extract paa hvor meget til et hvert Skiberedes Almue er til bage betalt, ja endog, om det maatte befales, et general Mandtall, til hvem og hvor meget enhver saa dumdristig har modtaget.
  3. Af denne u-Roelighed, har Højbenefnte Hans Excellence tillagte mig Ordre under 26de April, at kundgiøre for Samtlige Lensmænd og Almue udj Nordhordlehns og Waasse Fogderie, at de Allereede af Ham forhen Approberede Sommer-Skatte-Tinge, bliver Ophævede etc: hvilcket og underdanigst af mig er bleven fuldbyrdet samme dag.
  4. Formedelst at Beholde mit Liv i sikkerhed, har ieg den 29de April, taget mit Retirade her till Staden, som nu beskiermes af Stadens Borgere og Anden Militair Vagt, tilligemed et udi Ved Toldboeden Liggende Vagt Skib, og fra mit nu forladte Hiem udtaget, som skal findes i Behold, alle Fogderiets Høje Papiirer og Ordres, som ieg ved en i sin tid forventende Undersøgnings Commission skal Gestændige og i fornødne tilføde in Originali fremlegge; Men Ligesom denne Adspredelse har foraarsaget og daglig foraarsager mig u-Ventelige Bekostninger; Saa haaber ieg, underdanigst, i Beleilig tid, at nye Regres derfor, effter Billig paastand. Derfore
  5. Har ieg været Nødtvungen at Reqvirere hos højbemelte Hr Geheime Raaden, min Fuldmægtige Jacob Jørgen Kastrup paa mine Vegne og indtil Rebellion, bliver Gandske stantzet og stillet, at forrette min Vices, som og Allereede er Antaget under aflagde Eed, afvigte 2den Maji paa mit an og tilsvar, og tør Allerunderdanigst forsikre, Hans Capasitet og Reedelighed i alle tilfælde og begivenheder.
  6. Ligesom Almuens Ondskab og sammenrottelse er saa stor, at de nu ikke troer Andet, at være Kongens Villie, end det som de seer Trykt; Saa har De beskyldiet mig for, at ieg har paafundet og opdigtet Hans Kongel: Majetts Allernaadigste Resolution af 12te Septembr 1763 tilligemede Deres Excellencers og Samtlige Høye Herrers mig under 17de Septrs dereffter skeede Communication og tillagde Høye Ordre, angaaende de 14 s Fogde-Arbeids-Penge, som af hver Løb Smør hereffter aarlig skal udreedes og udj mit Allerunderdanigst aflagde Regnskab for nest afvigte Aar 1764 findes til fuld Jndtægt beregnet, og ikke vil udlegge Pengene, forjnden de derfor seer en tryckt Kongelig Forordning, derfore skulle ieg underdanigst tilbede mig den Store Naade og Høje Gunst-Bevaagenhed, at en Kongel: Forordning, udj denne Post, Ligesom den af 6te April 1765 kunde formaaes trykt, og dereffter paa alle behørige Stæder blive Publiceret, hvorved saavel den høje som Mindre Øvrighed blev frigiort for og fra ald Mistancke, og forjnden saadant skeer, seer ieg mig icke i stand til, at beklæde mit Embede, eller hæve nogen Kongelige Skatter.
  7. Omendskiønt at nogle skikkelige Amlues Mænd, ikke har villet Modtage eller har modtaget den af Dem betalte Extra Skat; Saa har de icke, for den Almindelige Hob ladet sig erke anderleedes, end de Ligesom Hiine, har modtaget den, for at undgaae den truende u-lykke paa deres Person, Huus og Hiem i sin Tiid.
  8. Alt dette som her i Korteste Begreeb er sagt og siiges, skal befindes i Sandhed, og des formedelst er en Persohn ved Nafn Jochum de Lange, som beboede Gaarden Fladøen under Matriculens Nummer 82 i Allenfit Skibrede, taget under Arrest, og hands Bekiendte og forefundne Ejendeele paa samme Gaard taget under Vebørlig Seqvestration til videre, effter Ordre af Hans Excellence Hr Geheime Raaden, som allereeede er bleven overleveret dem af forbenefnte min Fuldmægtig Kastrup holdte Forretning.
  9. Endelig! Som ieg lever i største u-sikkerhed og u-Roelighed, foruden min Piine og Smerte paa Lemmer, saa maae det holdes mig til gode hvad ieg hereffter underdanigst faar og kand blive nødsaget at Referere, og underdanigst tilbeder mig ald Optænkelig beskyttelse og beskiermelse, ligesom Jeg med Liv og Blod opofrer mig til Hans Kongelig Majestets Tieneste i Alle Ting Aarle og Silde, og med allerhøyeste Submission underskriver mig

Deres Excellencers

Høy-Velbaarne

Høy og Velbaarne

Høyædle og Velbaarne

Høyædlge og Velbyrdige

Naadige og Høybydende Herrers

Underdanigste og allerydmygste Tiener

O: L: Bildsøe

Bergen

Den 7de  Maji 1765

Kjelde til originalbrevet:

http://arkivverket.no/URN:db_read/db/65562/215/